5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 788/2007,

4. juuli 2007,

millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentside taotlustele, mis on esitatud alates 25. juunist kuni 2. juulini 2007 määrusega (EÜ) nr 969/2006 maisile avatud ühenduse tariifikvoodi raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 969/2006 (3) alusel on iga-aastane imporditariifikvoot (järjekorranumber 09.4131) avatud 242 074 tonnile maisile.

(2)

Määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 2 lõikega 1 on kindlaks määratud 121 037 tonni suurune kogus alaperioodi 2 kohta ajavahemikuks 1. juulist kuni 31. detsembrini 2007.

(3)

Määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 4 lõike 3 kohasest teavitamisest tuleneb, et nimetatud määruse artikli 4 lõike 1 alusel alates 25. juunil kella 13.00 kuni 2. juuli 2007 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi) esitatud taotlused hõlmavad olemasolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(4)

Ühtlasi ei tuleks enam väljastada impordilitsentse määruse (EÜ) nr 969/2006 tähenduses jooksvaks kvoodi perioodiks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga määruses (EÜ) nr 969/2006 osutatud kvoodist tulenev maisi impordilitsentsi taotlus, mis on esitatud alates 25. juunil kella 13.00 kuni 2. juuli 2007 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi), võimaldab välja anda litsentsi taotletavatele kogustele, mida eraldatakse 1,542232 % jaotuskoefitsienti alusel.

2.   Nende taotletud koguseid hõlmavate litsentside, mis on esitatud alates 2. juulist 2007 kell 13.00 (Brüsseli aja järgi), väljaandmine on jooksvaks kvoodi perioodiks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 44. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2022/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 70).