30.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 172/47


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 758/2007,

29. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3730/87, millega kehtestatakse sekkumisvarudest pärit ja ühenduses enim puuduskannatavatele isikutele jaotamiseks mõeldud toiduainete kindlaksmääratud organisatsioonidele tarnimise üldeeskirjad, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/92 (2) artikli 3 lõike 2 teise lõiguga on ette nähtud, et 70 % liikmesriigile eraldatud toodetest tuleb laost välja võtta enne plaani täitmise aasta 1. juulit. Võttes arvesse Rumeenia hilinenud osalust 2007. aasta plaanis seoses ühendusega liitumise kuupäevaga, tuleks asjaomasele liikmesriigile teha kõnealuse plaani raames sellest nõudest erand.

(2)

Seetõttu tuleb määrust (EMÜ) nr 3149/92 vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„70 % artikli 2 lõike 3 punkti 1 alapunktis b viidatud kogusest tuleb laost välja võtta enne plaani täitmise aasta 1. juulit. Kõnealust nõuet ei kohaldata siiski kuni 500 tonni suuruste eraldiste puhul. Seda nõuet ei kohaldata samuti Rumeenia eraldiste puhul 2007. aasta plaani raames. Kõik kogused, mida ei ole plaani täitmise aasta 30. septembriks sekkumisvarudest välja võetud, ei kuulu enam sellele liikmesriigile, kellele need loovutati vastava plaani alusel.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 352, 15.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2535/95 (EÜT L 260, 31.10.1995, lk 3).

(2)  EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 725/2007 (ELT L 165, 27.6.2007, lk 4).