20.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 423/2007,

19. aprill 2007,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 2007. aasta ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 23. detsembril 2006 vastu resolutsiooni 1737 (2006), millega otsustati, et Iraan peaks viivitamatult peatama kogu uraani rikastamise ja ümbertöötamisega seotud tegevuse, samuti kõik raske veega seotud projektid ning võtma teatavaid Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (“IAEA”) direktorite nõukogu nõutud meetmeid, mida ÜRO Julgeolekunõukogu peab oluliseks usalduse loomisel Iraani tuumaprogrammi rahumeelse eesmärgi suhtes. Et veenda Iraani järgima kõnealust kohustuslikku otsust, otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu, et kõik ÜRO liikmesriigid peaksid kohaldama teatavaid piiravaid meetmeid.

(2)

Ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP on kooskõlas resolutsiooniga 1737 (2006) ette nähtud teatavad Iraani vastu suunatud piiravad meetmed. Kõnealused meetmed hõlmavad piiranguid selliste kaupade ja tehnoloogia ekspordile ja impordile, mis võivad kaasa aidata Iraani uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele või tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisele, keeldu sellega seotud teenuste osutamisele, keeldu samalaadsete kaupade ja tehnoloogiaga seotud investeeringutele, keeldu vastavate kaupade ja tehnoloogia hangetele Iraanist, samuti nimetatud tegevuses või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamises osalevate, sellega otseselt seotud või seda toetavate isikute, üksuste või asutuste varade ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse ning seetõttu on nende rakendamiseks ühenduses vaja ühenduse õigusakti, eelkõige tagamaks nimetatud meetmete ühetaolist kohaldamist ettevõtjate poolt kõikides liikmesriikides.

(4)

Käesolev määrus on erandiks kehtivatest ühenduse õigusaktidest, millega nähakse ette kolmandatest riikidest ekspordi ja kolmandatesse riikidesse impordi üldeeskirjad, ning eelkõige nõukogu 22. juuni 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks, (2) kuivõrd käesolev määrus hõlmab samu kaupu ja tehnoloogiat.

(5)

Otstarbekuse huvides tuleks komisjonile anda õigus avaldada keelatud kaupade ja tehnoloogiate loetelu ning kõik sellesse tehtavad muudatused, mille võtab vastu sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu, ning muuta nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks külmutada ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel.

(6)

Käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud loetelu kehtestamise ja muutmise korra osas peaks nõukogu kasutama vastavaid rakendusvolitusi ise, pidades silmas resolutsiooni 1737 (2006) eesmärke, eelkõige Iraani tuuma- ja raketiprogramme toetavate tundlike tehnoloogiate väljatöötamise piiramist ning neid programme toetavate isikute ja üksuste tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tegevust.

(7)

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama karistused, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral. Ettenähtud karistused peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks see jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   sanktsioonide komitee– ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis loodi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punktile 18;

b)   tehniline abi– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;

c)   kaubad– esemed, materjalid ja seadmed;

d)   tehnoloogia– hõlmab tarkvara;

e)   investeering– ettevõtete omandamine või osaluse laiendamine nendes, kaasa arvatud ettevõtete täielik omandamine ning osakute ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

f)   vahendusteenused– isikute, üksuste ja partnerluste tegevus, kes tegutsevad vahendajatena kaupade ja tehnoloogia ostmisel ja müümisel või üleandmise korraldamisel, või peavad läbirääkimisi või korraldavad tehinguid, mis hõlmavad kaupade ja tehnoloogia üleandmist;

g)   rahalised vahendid– igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

h)   rahaliste vahendite külmutamine– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite igasugune liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

i)   majandusressursid– igasugused varad, nii materiaalsed kui immateriaalsed, nii kinnis- kui vallasasjad, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

j)   majandusressursside külmutamine– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

k)   ühenduse territoorium– liikmesriikide territooriumid, kus kohaldatakse asutamislepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel, sealhulgas õhuruum.

Artikkel 2

Keelatud on

a)

järgmiste ühendusest või väljastpoolt ühendust pärinevate kaupade ja tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Iraanis või kasutamiseks Iraanis:

i)

kõik kaubad ja tehnoloogia, mis sisalduvad tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites. Kõnealused kaubad ja tehnoloogia on loetletud I lisas;

ii)

muud kaubad ja tehnoloogia, mida sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu on määratlenud kaupadeks ja tehnoloogiaks, mis võiks kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis. Kõnealused kaubad ja tehnoloogia on samuti loetletud I lisas;

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a nimetatud keelust.

Artikkel 3

1.   II lisas loetletud, ühendusest või väljastpoolt ühendust pärinevate kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Iraanis või nende kasutamiseks Iraanis on vaja eelnevat luba.

2.   II lisa hõlmab I lisas loetlemata kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele.

3.   Eksportijad esitavad pädevale asutusele kõik ekspordiloa taotlemiseks nõutavad asjakohased andmed.

4.   Liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud III lisas loetletud veebilehekülgedel, ei anna luba II lisas loetletud kaupade või tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, kui nad on otsustanud, et nende müük, tarne, üleandmine või eksport aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevus Iraanis;

b)

tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis; või

c)

muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

5.   Lõikes 4 sätestatud tingimuste kohaselt võivad III lisas loetletud veebilehekülgedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused nende poolt juba välja antud ekspordiloa tühistada, peatada või kehtetuks tunnistada või seda muuta.

6.   Kui loa andmisest vastavalt lõikele 4 keeldutakse, luba tühistatakse, peatatakse, tunnistatakse kehtetuks või seda piiratakse oluliselt, teatab asjaomane liikmesriik sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning vahetab teiste liikmesriikide ja komisjoniga asjakohast teavet, järgides nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) sätteid sellise teabe konfidentsiaalsuse kohta. (3)

7.   Enne seda, kui liikmesriik annab välja ekspordiloa, mille väljaandmisest teine liikmesriik või teised liikmesriigid on vastavalt lõikele 4 põhimõtteliselt identse tehingu puhul keeldunud ning nimetatud keeldumine veel kehtib, konsulteerib ta kõigepealt liikmesriigi või liikmesriikidega, kes on vastavalt lõigetes 5 ja 6 ettenähtud korrale loa andmisest keeldunud. Kui asjaomane liikmesriik otsustab pärast sellist konsulteerimist siiski loa anda, teavitab ta sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab kogu asjakohase teabe, millel otsus põhineb.

Artikkel 4

Iraanist on keelatud osta, importida või transportida I lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, olenemata sellest, kas kõnealune toode pärineb Iraanist või mitte.

Artikkel 5

1.   Keelatud on:

a)

anda otseselt või kaudselt tehnilist abi või osutada vahendusteenuseid, mis on seotud I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning I lisas loetletud kaupadega varustamise ja nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

b)

investeerida Iraani ettevõtetesse, mis tegelevad I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia tootmisega;

c)

pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, mis on seotud I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust kõnealuste toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

d)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b ja c nimetatud keeldudest.

2.   Järgmiste tegevuste puhul:

a)

II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine mis tahes isikutele, üksustele või asutustele Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

b)

investeerimine Iraani ettevõtetesse, mis tegelevad II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia tootmisega;

c)

II lisas nimetatud kaupade ja tehnoloogiaga seotud rahastamine või rahalise abi, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi osutamiseks, otsene või kaudne osutamine mis tahes isikutele, üksustele või asutustele Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse luba.

3.   III lisas loetletud veebilehekülgedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 2 viidatud tehinguteks, kui nad on otsustanud, et kõnealune tehing aitaks kaasa ühele järgmistest tegevustest:

a)

uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevus Iraanis;

b)

tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamine Iraanis; või

c)

muude IAEAle muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevus Iraanis.

Artikkel 6

III lisas loetletud veebilehekülgedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused võivad anda neile sobivatel tingimustel loa artiklis 2 või artikli 5 lõikes 1 nimetatud kaupade ja tehnoloogia, abi, investeeringute või vahendusteenustega seotud tehinguteks, kui sanktsioonide komitee on otsustanud eelnevalt ja iga üksikjuhtumi korral eraldi, et kõnealune tehing ei aita kindlasti kaasa massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust toetavate tehnoloogiate ega tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisele Iraanis, sealhulgas juhul, kui kõnealused kaubad ja tehnoloogia, abi, investeeringud või vahendusteenused on seotud toidu, põllumajanduse, ravi või muude humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

a)

kaupade või tehnoloogia tarneleping või abi osutamist käsitlev leping sisaldab asjakohaseid lõppkasutaja tagatisi, ning

b)

Iraan on kohustunud mitte kasutama kõnealuseid kaupu või tehnoloogiat või vajadusel kõnealust abi massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikus tuumaenergiaalases tegevuses ega tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisel.

Artikkel 7

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida IV lisas loetletud isikud, üksused või asutused omavad või mis on nende valduses või kontrolli all. IV lisa sisaldab ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 12 kohaselt määratud isikuid, üksusi ja asutusi.

2.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida V lisas loetletud isikud, üksused või asutused omavad või mis on nende valduses või kontrolli all. V lisa sisaldab IV lisas loetlemata füüsilisi ja juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi, kes on nimetatud vastavalt ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 5 lõike 1 punktile b, kuna

a)

nad osalevad või on otseselt seotud Iraani massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundliku tuumaenergiaalase tegevusega või toetavad seda, või

b)

nad osalevad või on otseselt seotud tuumarelvade kandesüsteemide väljatöötamisega Iraanis või toetavad seda, või

c)

tegutsevad punktis a või b viidatud isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel, või

d)

on juriidilised isikud, üksused või asutused, kes on punktis a või b viidatud isiku, üksuse või asutuse omanduses või tema kontrolli all, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil.

3.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt või kaudselt kättesaadavaks IV ja V lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks.

4.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1–3 nimetatud meetmetest kõrvalehoidmine.

Artikkel 8

Erandina artiklist 7 võivad III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist järgmistel tingimustel:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes enne 23. detsembrit 2006 kasutanud kinnipidamisõigust või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu IV või V lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga; ja

e)

artikli 7 lõike 1 kohaldamisel on liikmesriik kinnipidamisõiguse või otsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

Artikkel 9

Erandina artiklist 7 ja tingimusel, et IV või V lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse sooritatud makse toimub vastavalt lepingule, kokkuleppele või kohustusele, mis sõlmiti või mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, julgeolekunõukogu või nõukogu kõnealuse isiku, üksuse või asutuse kindlaks määras, võivad III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda loa neile sobivatel tingimustel teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

i)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse makseteks IV või V lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse poolt;

ii)

leping, kokkulepe või kohustus ei aita kaasa I ja II lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia tootmisele, müügile, ostmisele, üleandmisele, ekspordile, impordile, kasutamisele või transpordile; ja

iii)

makse ei ole vastuolus artikli 7 lõikega 3;

b)

artikli 7 lõike 1 kohaldamisel on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kümne tööpäeva jooksul alates teavitamisest ning

c)

artikli 7 lõike 2 kohaldamisel on asjaomane liikmesriik oma pädeva asutuse kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni vähemalt kaks nädalat enne loa andmist.

Artikkel 10

1.   Erandina artiklist 7 võivad III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

pädev asutus on kindlaks teinud, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i)

vajalikud IV või V lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks; või

iii)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest; ja

b)

kui luba on seotud IV lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.   Erandina artiklist 7 võivad III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatud külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside vabastamiseks või teatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või muud majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katmiseks:

a)

kui luba on seotud IV lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud, ning

b)

kui luba on seotud V lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane pädev asutus vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

Artikkel 11

1.   Artikli 7 lõige 3 ei takista ühenduse finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui kolmandad isikud kannavad loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle rahalisi vahendeid, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finants- või krediidiasutus peab pädevatele asutustele sellistest ülekannetest viivitamata teatama.

2.   Artikli 7 lõiget 3 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud; või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne 23. detsembrit 2006,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud või maksed on külmutatud artikli 7 lõikes 1 või 2 sätestatud korras.

Artikkel 12

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Artikli 5 lõike 1 punktis c ja artikli 7 lõikes 3 sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele ega üksustele mingit vastutust, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatult alust kahtlustada, et nende tegevus võiks eirata kõnealuseid keelde.

Artikkel 13

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organisatsioonid:

a)

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 7 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevatele asutustele, mis asuvad nende elu- või asukohaks olevas liikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile;

b)

tegema koostööd III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Komisjonile otse esitatud lisateave edastatakse asjaomasele liikmesriigile.

3.   Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 14

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisprobleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 15

1.   Komisjon:

a)

muudab I lisa kas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel;

b)

muudab liikmesriikide esitatud teabe põhjal III lisa;

c)

muudab IV lisa kas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel.

2.   Nõukogu koostab, vaatab läbi ja muudab kvalifitseeritud häälteenamusega artikli 7 lõikes 2 nimetatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu täielikus kooskõlas ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP II lisa suhtes tehtud nõukogu otsustega. V lisa loend vaadatakse korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu tagant läbi.

3.   Nõukogu esitab lõike 2 alusel tehtud otsuste aluseks olevad individuaalsed ja konkreetsed põhjused ning teeb need asjaomastele isikutele, üksustele ja asutustele teatavaks.

Artikkel 16

1.   Liikmesriigid sätestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 17

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära III lisas loetletud veebilehtedel või nende veebilehtede kaudu.

2.   Liikmesriigid teatavad oma pädevatest asutustest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 18

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset ühenduse territooriumil.

Artikkel 19

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 19. aprill 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

Brigitte ZYPRIES


(1)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.

(2)  EÜT L 159, 30.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 394/2006 (ELT L 74, 13.3.2006, lk 1).

(3)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


I LISA

Artiklis 2 osutatud kaubad ja tehnoloogia

Märkus:

Käesolevas lisas nimetatud tooted määratletakse võimaluse korral viitega määruse (EÜ) nr 1334/2000 I lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaupade loetelule. Kui käesolevas lisas olev toode ei vasta täpselt nimetatud lisas olevatele toodetele, on kahesuguse kasutusega kaupade loetelu viitenumbri ees märge “ex” ning määrav on käesolevas lisas esitatud kauba või tehnoloogia kirjeldus.

I.A.   Kaubad

I.B.   Tehnoloogia


II LISA

Artiklis 3 osutatud kaubad ja tehnoloogia

Märkused:

1.

Kui pole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega “Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2000 I lisas.

2.

Veerus “Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus “Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Kaksisülakomadega (‧…‧) märgitud terminite definitsioonid on antud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides ("…") terminite määratlused on antud nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas.

II.A.   KAUBAD

A0   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.A0.001

Järgmised õõskatoodiga lambid

a.

puhtast ränist või kvartsist aknaga õõskatoodiga joodlambid

b.

õõskatoodiga uraanlambid

II.A0.002

Faraday isolaatorid lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

II.A0.003

Difraktsioonivõred lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

II.A0.004

Optilised kiud lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500nm –650 nm ja mille südamiku läbimõõt on üle 0,4 mm, kuid mitte üle 2 mm

II.A0.005

Tuumareaktori anuma komponendid ja katsetamise seadmed, muud kui punktis 0A001 nimetatud:

1.

Tihendid

2.

Sisemised osad

3.

Sulgemise, katsetamise ja mõõtmise seadmed

0A001

II.A0.006

Tuumaohu tuvastamissüsteemid tuumamaterjalidega seotud radioaktiivsete materjalide ja kiirguse avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid, muud kui punktis 0A001.j või 1A004.c nimetatud

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Alumiiniumisulamist või 304 või 316 L tüüpi roostevabast terasest lõõtstihendiga klapid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.c.6 ja 2A226 määratletud lõõtsklappe.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Siledad, kumerad ja nõgusad peeglid, mis on kaetud kõrgpeegeldavate või juhitavate kihtidega lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Läätsed, polarisaatorid, poollaine aeglustiplaadid (λ/2 plaadid), neljandiklaine aeglustiplaadid (λ/4 plaadid), ja ränist või kvartsist laseraknad ja rotaatorid, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

0B001.g

II.A0.010

Niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud, torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud

2B350

II.A0.011

Vaakumpumbad, muud kui punktis 0B002.f.2. või 2B231 nimetatud:

Turbomolekulaarpumbad, mille voolukiirus on 400 l/s või enam

Roots tüüpi eelvaakumpumbad, mille mahuline jõudlus ületab 200 m3/h.

Lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga kompressor ja lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga vaakumpumbad

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Varjestatud kambrid radioaktiivsete ainete töötlemiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (kuumad kambrid)

0B006

II.A0.013

"Looduslik uraan", "vaesestatud uraan" või toorium metalli, sulami, keemilise ühendi või kontsentraadi kujul ja materjalid, mis sisaldavad ühte või mitut eelnevalt nimetatud ainet, muud kui punktis 0C001 nimetatud.

0C001


A1   Materjalid, kemikaalid, “mikroorganismid” ja “toksiinid”

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.A1.001

Bis (2-etüülheksüül) fosforhappelahusti (HDEHP või D2HPA) CAS 298-07-7 mis tahes mahus ja mille puhtus on üle 90 %

II.A1.002

Fluorgaas (Chemical Abstract Number (CAS) registrinumber 7782-41-4), mille puhtus on üle 95 %

II.A1.003

Tihendid ja mansetid, mis on valmistatud järgmistest materjalidest

a.

Vinülideenfluoriidi kopolümeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline struktuur;

b.

Fluoritud polüimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

c.

Fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

d.

Polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE, nt Kel-F ®);

e.

Viton fluoroelastomeerid;

f.

Polütetrafluoroetüleen (PTFE)

 

II.A1.004

Tuumamaterjalidega seotud kiirguse tuvastamiseks vajalik isiklik varustus, sealhulgas isiklikud dosimeetrid

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1A004.c määratletud tuumaohu tuvastamissüsteeme.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolüüsivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvõimsus on enam kui 100 g fluori tunnis.

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1B225 määratletud elektrolüüsivanne.

1B225

II.A1.006

Platineeritud katalüsaatorid, mis on spetsiaalselt kavandatud või valmistatud vesiniku isotoopidevahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi tagasisaamiseks raskest veest või raske vee ja selle asendajate tootmiseks, muud kui punktis 1A225 nimetatud.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alumiinium ja tema sulamid, töötlemata või pooltöödeldud kujul, millel on üks järgmistest omadustest, muud kui punktis 1C002b.4 või 1C202.a nimetatud:

a.

tõmbetugevus 460 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (+ 20°C); või

b.

tõmbetugevus 415 MPa või rohkem temperatuuril 298 K (+ 25°C)

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetilised metallid, igat tüüpi ja mis tahes kujul, mille algne magnetiline läbitavus on 120 000 või enam ning mille paksus on 0,05–0,1 mm

1C003.a

II.A1.009

"Kiud- või niitmaterjalid" või prepregmaterjalid:

a.

Süsinik- või aramiid "kiud- või -niitmaterjalid", millel on üks järgmistest omadustest:

1.

"Erimoodul" üle 10 × 106 m; või

2.

"Eritõmbetugevus" on üle 17 × 104 m;

b.

Klaas-"kiud- või -niitmaterjalid", millel on mõlemad järgmised omadused:

1.

"Erimoodul" on üle 3,18 × 106 m; või

2.

"Eritõmbetugevus" on üle 76,2 × 103 m;

c.

Temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad "lõngad", "heided", "köisikud" ja "lindid" mille laius ei ületa 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud muudest süsinik- või klaas-"kiud- või -niitmaterjalidest", kui punktides IIA1.010.a. või b nimetatud.

Märkus: Kõnealused punktid ei hõlma punktides 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b määratletud kiud- või niitmaterjale.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Vaigu või pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli või süsinikuga kaetud kiud (eelvormid) või "süsinikkiu eelvormid":

a.

Mis on valmistatud eespool punktis IIA1.009 nimetatud "kiud- või niitmaterjalidest",

b.

Epoksüvaik-"põhimassiga" eelimpregneeritud süsinik-"kiud- või -niitmaterjalid" (prepregmaterjalid), mis on nimetatud punktides 1C010.a., 1C010.b. või 1C010.c. õhusõidukite tarindite või laminaatide parandamiseks, eeldusel et iga üksiku lehe mõõtmed ei ületa 50 cm × 90 cm;

c.

Prepregmaterjalid, punktides 1C010.a., 1C010.b. või 1C010.c. nimetatud, mis on impregneeritud fenool- või epoksüvaikudega, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on madalam kui 433 K (160°C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist.

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1C010.e määratletud kiud- või niitmaterjale.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Ränikarbiidiga tugevdatud keraamilised komposiidid, mida kasutatakse muude kui punktis 1C107 nimetatud atmosfääri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste ja ‧rakettide‧ düüside valmistamiseks.

1C107

II.A1.012

Muu kui punktis 1C116 või 1C216 nimetatud ‧vanandatud martensiitteras‧, mille tõmbetugevus on temperatuuril 293 K (20°C) 2 050 MPa või rohkem.

Tehniline märkus:

‧Vanandatud martensiitteras‧ tähistab antud juhul vanandatud martentsiitterast enne ja pärast termotöötlust.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantaal, volframkarbiid, tantaalkarbiid ja nende sulamid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

õõnsa silindri- või kerakujulise sümmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siseläbimõõduga 50 mm–300 mm; ja

b.

massiga üle 5 kg

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1C226 määratletud volframi, volframkarbiidi ja nende sulameid.

1C226


A2   Materjalide töötlemine

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.A2.001

Vibratsioonikatsetuste süsteemid, seadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B116 nimetatud:

a.

Vibratsioonikatsetuste süsteemid, milles kasutatakse tagasisidet või suletud ahela tehnikat ja mis sisaldab digitaalkontrollerit ning on võimeline väristama süsteemi kiirendusega 0,1g (ruutkeskmine väärtus) või rohkem sagedusvahemikus 0,1 Hz–2 kHz ja tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna ‧tühjal aluslaual‧;

b.

Digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste tarkvaraga, mille ‧reaalajaline ribalaius‧ on üle 5 kHz ja mis on ette nähtud punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemidele;

c.

Väristajad (raputusmoodulid), võimenditega või ilma, mis võimaldavad tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna ‧tühjal aluslaual‧, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemides;

d.

Katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nähtud paljude raputusmoodulite kombineerimiseks süsteemi, mis võimaldab saavutada efektiivset kombineeritud jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna ‧tühjal aluslaual‧, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonisüsteemides.

Tehniline märkus:

‧tühi laud‧ tähendab tasast lauda või pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

2B116

II.A2.002

Lihvimispingid, mille positsioneerimistäpsus koos "kõigi olemasolevate kompensatsioonidega" on võrdne või väiksem (parem) kui 15 μm (mõõdetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1) või vastavatele siseriiklikule standarditele.

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktides 2B201.b ja 2B001.c määratletud lihvimispinke.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Spetsiaalselt kavandatud komponendid ja arvjuhtimismoodulid selliste tööpinkide jaoks, mis on nimetatud punktides 2B001, 2B201, või eespool punktis II.A2.002.

 

II.A2.003

Järgmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

a.

Balansseerpingid, mis on kavandatud või kohandatud hambaravi- või muudeks meditsiiniseadmeteks ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

ei suuda tasakaalustada rootoreid/sõlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;

2.

on võimelised tasakaalustama rootoreid/sõlmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;

3.

on võimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel või enamal tasandil; ja

4.

on võimelised tasakaalustama spetsiifilise jääktasakaalustamatuseni 0,2 g mm kilogrammi rootori massi kohta;

b.

Indikaatorite pead, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks punktis a nimetatud masinatel.

Tehniline märkus:

Indikaatorite pead on mõnel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.

2B119

II.A2.004

Kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eraldusprotsessides või kuumades kambrites, muud kui punktis 2B225 nimetatud, ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.

võime läbida 0,3 m või paksemat kuuma kambri seina (läbi seina tegutsemine); või

b.

võime ulatuda tegutsema üle kuuma kambri 0,3 m või paksema seina ülemise ääre (üle seina tegutsemine).

Tehniline märkus:

Kaugjuhitavad manipulaatorid võimaldavad üle kanda seda teenindava isiku liigutused kaugel asuvale tegutsevale käele ning lõppklambrile. Manipulaatorid võivad olla ‧ülem-alluv ‧-tüüpi või juhitavad juhtkangi või klaviatuuri abil.

2B225

II.A2.005

Järgmised kontrollitava keskkonnaga kuumtöötlusahjud:

Temperatuuril üle 400 oC töötavad ahjud

2B226, 2B227

II.A2.006

Temperatuuril üle 400 oC töötavad oksüdatsiooniahjud

2B226, 2B227

II.A2.007

Punktis 2B230 määratlemata ‧rõhuandurid‧ mis võimaldavad mõõta absoluutrõhku vahemikus 0–200 kPa ja millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

Rõhuandurid, mis on valmistatud ‧UF6 suhtes korrosioonikindlast materjalist‧, või sellise materjaliga kaitstud, ja

b.

millel üks järgmistest omadustest:

1.

Täisskaala ulatus on väiksem kui 200 kPa ning ‧täpsus‧ on ± 1 % täisskaala ulatusest; või

2.

Täisskaala ulatus on 200 kPa või rohkem ning ‧täpsus‧ on parem kui ± 2 Pa.

Tehniline märkus:

Punkti 2B30 tähenduses sisaldab ‧täpsus‧ mittelineaarsust, hüstereesi ning ümbritseva keskkonna temperatuuril korratavust.

2B230

II.A2.008

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid); ja selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad või vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või ‧süsinikgrafiit‧;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid; või

9.

roostevaba teras

Tehniline märkus:

‧Süsinikgrafiit‧ on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % või rohkem.

2B350.e

II.A2.009

Tööstusseadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B350.d nimetatud:

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2; ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga(vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või ‧süsinikgrafiit‧;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

9.

ränikarbiid;

10.

titaankarbiid; või

11.

roostevaba teras

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

2B350.d

II.A2.010

Korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad, muud kui punktis 2B350.i nimetatud, tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h või vaakumpumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 5 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0°C) ja rõhul 101,3 kPa); ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

roostevaba teras,

2.

alumiiniumisulamid.

2B350.i

II.A2.011

Tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning mis on toodetud järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

5.

tantaal või tantaalisulamid;

6.

titaan või titaanisulamid; või

7.

tsirkooniumist või tsirkooniumisulamitest.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.c määratletud tsentrifugaalseparaatoreid.

2B352.c

II.A2.012

Niklist või niklisulamist paagutatud metallfiltrid, milles on 40 massiprotsenti niklit või rohkem.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.d määratletud filtreid.

2B352.d


A3   Elektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.A3.001

Kõrgepingelised alalisvooluallikad, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

võimaldavad pühkides või pühkimata 8 tunni jooksul saada pidevalt väljundpinget 10 kV või rohkem võimsusega 5kW või rohkem ja

b.

voolu või pinge stabiilsus 4 tunni vältel on parem kui 0,1 %.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.j.5 ja 3A227 määratletud toiteallikaid.

3A227

II.A3.002

Massispektromeetrid, muud kui punktis 3A233 või 0B002.g nimetatud, mis võimaldavad mõõta ioone massiga 200 aatommassiühikut või rohkem ning mille lahutusvõime on parem kui 2 osa 200st, ning nende iooniallikad:

a.

induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);

b.

huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c.

termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d.

elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud "UF6 suhtes korrosioonikindlate materjalidega";

e.

molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

Kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud roostevaba terasega või molübdeeniga ja varustatud külmalõksuga, mida on võimalik jahutada temperatuurile 193 K (– 80 °C) või madalamale; või

2.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud "UF6 suhtes korrosioonikindlate materjalidega";

f.

massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nähtud aktiniididele või aktiniidfluoriididele.

3A233


A6   Andurid ja laserid

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.A6.001

Ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) vardad

 

II.A6.002

Infrapuna optika lainepikkuse vahemikus 9 μm kuni 17 μm, ja selle komponendid, sealhulgas kaadmiumtelluur (CdTe) komponendid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 6A003 määratletud kaameraid ja komponente.

6A003

II.A6.003

Lainefrondi korrigeerimissüsteemid kasutamiseks koos laserkiirega, mille läbimõõt ületab 4 mm, ja nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid, sealhulgas juhtsüsteemid, lainefrondi detektorid ja "deformeeritavad peeglid" sealhulgas bimorfsed peeglid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f määratletud juhtpeegleid.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Argoonioon-"laserid", mille keskmine väljundvõimsus on 5 W või rohkem

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5., 6A005 ja 6A205.a määratletud argoonioon-"lasereid".

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Järgmised pooljuht-"laserid" ja nende komponendid:

a.

Üksikud pooljuht-"laserid" ühiku väljundvõimsusega üle 200 mW, ning mille kogus ületab sadat ühikut;

b.

Pooljuht-"laserid" ühiku väljundvõimsusega üle 200 mW, ning mille kogus ületab sadat ühikut;

1.

Pooljuht-"lasereid" nimetatakse sageli "laser"-dioodideks

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b määratletud "lasereid".

3.

Käesolev punkt ei hõlma "laser"-dioode lainepikkuse vahemikus 1 200 nm–2 000 nm

6A005.b

II.A6.006

Timmitavad pooljuht-"laserid" ja timmitavate pooljuht-"laserite" massiivid lainepikkuse vahemikus 9 μm–17 μm, ning pooljuhtlaserite liitmassiivid, mis sisaldavad vähemalt ühte nimetatud lainepikkusega timmitavate pooljuht-"laserite" massiivi.

1.

Pooljuht-"lasereid" nimetatakse sageli "laser"-dioodideks.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.h.6 ja 6A005.b määratletud pooljuht-"lasereid".

6A005.b

II.A6.007

Järgmised "timmitavad""tahkislaserid", nendele spetsiaalselt kavandatud komponendid:

a.

titaan-safiirlaserid;

b.

aleksandriitlaserid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 määratletud titaan-safiir- ja aleksandriitlasereid.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodüümlisandiga "laserid" (v.a neodüümklaaslaserid), mille väljundkiirguse lainepikkus on üle 1 000 nm, kuid mitte üle 1 100 nm, ja väljundenergia üle 10 J impulsi kohta.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 6A005.c.2.b määratletud neodüümlisandiga lasereid (v.a neodüümklaaslaserid).

6A005.c.2

II.A6.009

Järgmised akustooptika komponendid:

a.

kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed kordumissagedusega 1 kHz või rohkem;

b.

kordumissagedusseadmed;

c.

Pockelsi rakud.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Muud kui punktis 6A203.c nimetatud kiirguskindlad kaamerad või nende jaoks ettenähtud läätsed, mis on spetsiaalselt kavandatud või arvestatud taluma kiirguse kogudoosi üle 50 × 103 Gy (räni) (5 × 106 rad (räni)) ilma nende töövõimet halvendamata.

Tehniline märkus:

Termin “Gy (räni)” tähistab ühes kilogrammis ekraneerimata räniproovis seda ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel neeldunud energiahulka džaulides.

6A203.c

II.A6.011

Timmitavad impulss-värvilaser-võimendid ja -ostsillaatorid, millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 300–800 nm;

2.

keskmine väljundvõimsus on üle 10 W, kuid mitte üle 30 W;

3.

kordumissagedus on suurem kui 1 kHz; ja

4.

impulsi kestus on lühem kui 100 ns.

1.

Käesolev punkt ei hõlma ühemoodilisi ostsillaatoreid.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 määratletud timmitavaid impulss-värvilaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.c

II.A6.012

Süsinikdioksiidimpulss-"laserid", millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 9 000–11 000 nm;

2.

kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

3.

keskmine väljundvõimsus on üle 100 W, kuid mitte üle 500 W; ja

4.

impulsi kestus on lühem kui 200 ns.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005 määratletud timmitavaid süsinikdioksiidimpulsslaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.d


A7   Navigatsioon ja lennunduselektroonika

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.A7.001

Inertsiaalsed süsteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

I.

Järgmised inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on Wassenaari kokkuleppe osalisriikide tsiviilvõimude poolt sertifitseeritud kasutamiseks "tsiviillennukitel", ja nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid:

a.

Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid (INS) (kardaanriputiga või tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis on kavandatud "õhusõidukite", maismaasõidukite, veesõidukite (veepealsete või veealuste) või "kosmosesõidukite" asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid:

1.

navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis ("tõenäolise vea ring" (CEP)) või vähem (parem); või

2.

ette nähtud kasutamiseks üle 10 g lineaarkiirenduse korral;

b.

Hübriidsed inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on integreeritud ülemaailmse(te) satelliitnavigatsioonisüsteemi(de)ga (GNSS) või "andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisüsteemi(de)ga" ("DBRN") ruumasendi, suunamise või juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni positsioonitäpsus pärast GNSS või "DBRN" kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul väiksem (parem) kui 10 meetrit "tõenäolise vea ringis" (CEP);

c.

Inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna või põhjasuuna määramiseks, millel on mis tahes järgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

1.

ette nähtud asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures; või

2.

mittetöötavana ette nähtud taluma 900 g või rohkem löögikoormust 1 msec või rohkem jooksul.

Märkus: Punktides I.a ja I.b esitatud parameetrid on rakendatavad koos mõnega järgmiselt esitatud keskkonnatingimustest:

1.

sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine üldamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni vältel ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab järgmistele tingimustele:

a.

Konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) on 0,04 g2/Hz sagedusvahemikus 15–1 000 Hz; ja

b.

Konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g2/Hz kuni 0,01 g2/Hz sagedusvahemikus 1 000–2 000 Hz;

2.

keerlemis- ja lengerduskiirus on + 2,62 rad/s (150°/s) või rohkem; või

3.

vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samaväärsed ülalolevate punktidega 1 või 2.

1.

Punkt I.b viitab süsteemidele, milles INS ja teised sõltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud üheks ühikuks (ühendatud), et saavutada parimat tulemust.

2.

"Tõenäolise vea ring" (CEP) – ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jääb 50 % üksikult tehtud mõõtmiste tulemustest, või ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tõenäosusega.

II.

Spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalseadmeid sisaldavad teodoliitsüsteemid, mille asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise kavandatud ruutkeskmine (rms) täpsus on 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures, ning nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid.

III.

Inertsiaalsed või muud seadmed, mis sisaldavad punktis 7A001 või 7A101 nimetatud kiirendusmõõtureid, kui sellised kiirendusmõõturid on spetsiaalselt kavandatud ja väljatöötatud MWD (mõõtmine puurimise käigus) anduriteks, mida kasutatakse puuraukude teenindamisel.

7A003, 7A103

II.B.   TEHNOLOOGIA

Nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt nõukogu määruse (EÜ) nr 394/2006 I lisas

II.B.001

Eespool A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.

 


III LISA

Veebilehed, mis annavad teavet artikli 3 lõigetes 4 ja 5, artikli 5 lõikes 3, artiklites 6, 8, 9, artikli 10 lõigetes 1 ja 2, artikli 13 lõikes 1 ning artiklis 17 viidatud pädevate asutuste kohta, ning aadress, kuhu saata Euroopa Komisjonile adresseeritud teatised

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

KREEKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISPAANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faks: (32 2) 299 08 73


IV LISA

Artikli 7 lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.

Juriidilised isikud, üksused ja asutused

1)

Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

2)

Defence Industries Organisation (DIO). Muu teave: a) MODAFLi kontrolli all olev katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades komponente, ja raketiprogrammis, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

3)

Fajr Industrial Group. Muu teave: a) endine Instrumentation Factory Plant, b) AIO allüksus, c) osaleb Iraani ballistiliste kanderakettide programmis.

4)

Farayand Technique. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

5)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Muu teave: a) varustab PFEP – Natanzi, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

6)

Mesbah Energy Company. Muu teave: a) varustab Araki A40 teadusreaktorit, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

7)

Pars Trash Company. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

8)

7th of Tir. Muu teave: a) DIO allüksus, mida peetakse üldiselt otseselt seotuks Iraani tuumaprogrammiga, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

9)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Muu teave: a) AIO allüksus, b) osaleb Iraani ballistiliste kanderakettide programmis.

10)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Muu teave: a) AIO allüksus, b) osaleb Iraani ballistiliste kanderakettide programmis.

B.

Füüsilised isikud

1)

Dawood Agha-Jani. Ametikoht: PFEPi (Natanz) juhataja. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

2)

Behman Asgarpour. Ametikoht: tegevjuht (Arak). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

3)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Ametikoht: AIO rahandus- ja eelarveosakonna juhataja. Muu teave: Iraani ballistiliste kanderakettide programmis osalev isik.

4)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Ametikoht: AIO juhataja. Muu teave: Iraani ballistiliste kanderakettide programmis osalev isik.

5)

Reza-Gholi Esmaeli. Ametikoht: AIO kaubandus- ja välissuheteosakonna juhataja. Muu teave: Iraani ballistiliste kanderakettide programmis osalev isik.

6)

Ali Hajinia Leilabadi. Ametikoht: Mesbah Energy Company peadirektor. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

7)

Jafar Mohammadi. Ametikoht: AEOI tehniline nõustaja (vastutab tsentrifuugide ventiilide tootmise eest). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

8)

Ehsan Monajemi. Ametikoht: ehitusprojektide juhataja Natanzis. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

9)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Auaste: kindralleitnant. Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli rektor. Muu teave: Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on MODALFi alluvuses ning on teostanud katseid berülliumiga. Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

10)

Mohammad Qannadi. Ametikoht: AEOI teadus- ja arendustegevuse eest vastutav asepresident. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

11)

Yahya Rahim Safavi. Auaste: kindralmajor. Ametikoht: komandör, IRGC (Pasdaran). Muu teave: nii Iraani tuuma- kui ka ballistiliste kanderakettide programmis osalev isik.

12)

Hosein Salimi. Auaste: kindral. Ametikoht: õhujõudude juhataja, IRGC (Pasdaran). Muu teave: Iraani ballistiliste kanderakettide programmis osalev isik.


V LISA

Artikli 7 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu