27.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/1


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

1. august 2007,

rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)

(EKP/2007/9)

(2007/830/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 12.1 ja 14.3,

võttes arvesse 22. novembri 2001. aasta määrust EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta (1),

võttes arvesse 12. septembri 2003. aasta määrust EKP/2003/9 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (2),

võttes arvesse 20. detsembri 2001. aasta määrust EKP/2001/18 rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (3),

võttes arvesse määrust EKP/2007/8 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (4),

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (5),

võttes arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude finantsasutuste raamatupidamise ja konsolideeritud aastaaruannete kohta (6),

võttes arvesse 5. detsembri 2002. aasta suunist EKP/2002/10 Euroopa Keskpankade Süsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta (7),

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa riikliku ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ESA 95)) A lisa (8),

ning arvestades järgmist:

(1)

6. veebruari 2003. aasta suunist EKP/2003/2 (Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta ja riikide keskpankade statistilise teabe aruandluse korra kohta rahandus- ja pangandusstatistika valdkonnas) on mitmeid kordi oluliselt muudetud. Seoses selle suunise uue muutmisega tuleb see selguse ja läbipaistvuse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Kuna Euroopa Keskpank (EKP) koostab rahaloomeasutuste (RA) sektori bilansi riikide kaupa ja euroala agregeeritud bilansi, RA sektori euroala konsolideeritud bilansi ja vastavad euroala rahaagregaadid, on EKP-l vaja EKP bilanssi, euro kasutusele võtnud liikmesriikide (edaspidi „osalevad liikmesriigid”) keskpankade (RKPd) bilanssi ja RAde, mis ei ole RKPd (edaspidi „muud RAd”), bilanssi.

(3)

Määrus EKP/2007/8 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (4) sätestab, et investeerimisfondide (IF) avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite bilansiseisude aruandlus peab kombineeritud meetodi kohaselt toimuma väärtpaberite kaupa. RKPdel need andmed liigitada ja agregeerida.

(4)

Investeerimisfondide varade ja kohustuste liigitamiseks on oluline toimiv väärpaberite keskandmebaas (centralised securities database, CSDB) või samalaadne riigi väärtpaberite andmebaas.

(5)

Euro kasutusele võtnud liikmesriikide võrreldavad andmed maksete statistika ja kasutatavate instrumentide kohta on olulised nende maksesüsteemide, sealhulgas nende integratsiooni, arengu tuvastamiseks ja jälgimiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva suunisega kehtestatakse RKPde kohustus esitada EKP-le rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika.

RKPd edastavad artiklites 3 kuni 18 osutatud valdkondade aruandluse kooskõlas vormidega käesoleva suunise III lisas ja elektroonilise aruandluse standarditega käesoleva suunise IV lisas. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

Tagasivaateliste andmete aruandluse nõuet kohaldatakse ainult artiklites 3, 6, 7, 10, 11 ja 13 kuni 17 sätestatud aruandluse suhtes.

a)

Punkti b piiramata kohaldatakse Euroopa Liiduga liitumisel ja/või euro kasutuselevõtul järgmisi reegleid:

i)

Mais 2004 ELiga liitunud liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse vähemalt alates 2004. aasta aruandlusperioodist;

ii)

enne maid 2004 ELiga liitunud liikmesriikide, kes ei ole käesoleva suunise jõustumise hetkeks eurot kasutusele võtnud, RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse vähemalt alates 1999. aasta aruandlusperioodist ning RAde intressimäärade statistika osas vähemalt alates 2003. aasta aruandlusperioodist;

iii)

Pärast maid 2004 ELiga liitunud liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse vähemalt kolme eelneva aasta kohta;

iv)

Osalevate liikmesriikide RKPd esitavad EKP-le tagasivaateliste andmete aruandluse seoses positsioonidega liikmesriikide suhtes, kes võtavad euro kasutusele pärast käesoleva suunise jõustumist, vähemalt järgmiste aruandlusperioodide kohta: 1) alates 1999, kui liikmesriik ühines ELiga enne maid 2004; või 2) alates 2004, kui liikmesriik ühines ELiga mais 2004; või 3) eelneva kolme aasta kohta, kui liikmesriik ühines ELiga pärast maid 2004. Seda põhimõtet kohaldatakse ainult statistika suhtes, mille osas kogutakse andmeid ka tehingupoole riigi osas.

b)

Kohaldatakse järgmisi reegleid:

i)

muude finantsvahendajate (other financial intermediaries, OFI) osas tuleb tagasivaatelised kvartaliandmed esitada EKP-le alates esimesest kättesaadavast vaatlusperioodist, alustades vähemalt 1998. aasta neljanda kvartali vaatlusperioodist;

ii)

väärtpaberite osas peavad EKP-le edastatavad aegread algama bilansiseisude osas detsembrist 1989 ja finantsvoogude osas jaanuarist 1990;

iii)

maksete statistika osas võib viimast vaatlusaastat sisaldava viie aasta andmed esitada võimaluste piires.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

resident — tähendus kattub määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklis 1 määratletuga;

2.

eurosüsteem — osalevate liikmesriikide RKPd ja EKP;

3.

krediidiasutus — tähendus kattub määruse EKP/2001/13 I lisa 1. osa jaos I.2 määratletuga.

Artikkel 3

Rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika

a)   Üldsäte

Kooskõlas määrusega EKP/2001/13 peavad RKPd koostama kaks iseseisvat agregeeritud brutosummana esitatavat bilanssi: üks agregeeritud bilanss RA allsektori „Keskpangad” ja üks agregeeritud bilanss allsektori „Muud RAd” kohta.

RKPd koostavad nõutava statistika oma keskpanga bilansi alusel oma raamatupidamissüsteemi abil, kasutades käesoleva suunise I lisas sätestatud vastavustabeleid. EKP koostab statistika aruandluseks vajalikud andmed oma bilansi alusel, mis vastab RKPde bilansside alusel saadud andmetele.

RKPd koostavad nõutava statistika muude rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta agregeerides bilansikirjete (balance sheet items, BSI) andmed, mis on kogutud residentidest iseseisvatelt RAdelt, v.a residentidest RKPd.

Nõuded hõlmavad kuulõpu ja kvartalilõpu bilansiseisu (9) ning kuu- ja kvartaliandmeid finantsvoogude korrigeerimise kohta.

RKPd esitavad bilansikirjete statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 1. osaga.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

RKPd esitavad EKP-le aruandluse kuu ja kvartali ümberliigituse ja ümberhindluskorrigeerimiste aegridade kohta kooskõlas käesoleva suunise V lisaga.

EKP arvutab finantsvood (10) erinevuse alusel kuulõpu bilansiseisudes, kõrvaldades mittetehingulise mõju. Mittetehingulised muutused kõrvaldatakse finantsvoogude korrigeerimise abil. Esineb kolme liiki finantsvoogude korrigeerimist:

ümberhindluskorrigeerimine, mis hõlmab mõju, mis tuleneb laenude kustutamisest või vähendamisest ning kõikumistest omatavate, müüdud või emiteeritud kaubeldavate väärtpaberite kogumahu turuhinnas,

ümberliigitus- ja muu korrigeerimine, mis hõlmab kõiki muutusi bilansiseisus tulenevalt järgmisest: i) muutus RA kogumi statistilises hõlmatuses, (11) ii) varade või kohustuste ümberliigitamine, või iii) piiratud ajavahemiku jooksul bilansiseisus parandatud aruandevead ning struktuurimuutustest tulenev mõju (12),

vahetuskursikorrigeerimised, mis hõlmavad bilansiseisu muutusi, mis tulenevad vahetuskursside mõjust välisvääringus nomineeritud varadele ja kohustustele. EKP arvutab vahetuskursi korrigeerimise, kasutades varade ja kohustuste jaotustest tulenevat valuuta suhet põhivaluutadesse, kooskõlas määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabeliga 4.

RKPd ja EKP arvepidamise direktoraat esitavad EKP-le bilansikirjete kuuseisude ja korrigeerimiste aruandluse 15nda tööpäeva lõpuks, mis järgneb kuule, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPd ja EKP arvepidamise direktoraat esitavad EKP-le bilansikirjete kvartaliseisude ja korrigeerimiste aruandluse 28nda tööpäeva lõpuks, mis järgneb kvartalile, mille kohta andmeid esitatakse.

RKPdel võib esineda vajadus parandada andmeid perioodi osas, mis eelnes jooksvale vaatlusperioodile. Lisaks võib esineda parandusi seoses jooksvale vaatlusperioodile vahetult eelnenud perioodist varasemate andmetega, näiteks seoses vigade, ümberliigitamise, aruandluskorra täiustamise või muuga. EKP võib teostada samaaegselt erakorralist ja korralist parandamist või võtta vastu otsuse erakorralise parandamise edasilükkamise kohta kuni rahaagregaatide kuise koostamise periood on möödunud.

Paranduste põhimõtted peavad olema kooskõlas EKP rahanduse ja panganduse statistika koostamise juhendiga (Money and Banking Statistics Compilation Guide) (13). Selleks et tagada kohane tasakaal rahandusstatistika kvaliteedi ja selle stabiilsuse vahel ning et suurendada kooskõla kuu- ja kvartaliaruandluse vahel, võib esitada kuuandmete erakorralisi parandusi koos kvartaliandmete esitamisega.

Juhul kui RKPd teevad erandi väikeste RAde osas kooskõlas määruse EKP/2001/13 artikli 2 lõikega 2, teevad RKPd juurdearvestuse, et saavutada EKP-le esitatavate bilansikirjete kuu- ja kvartaliandmete koostamisel 100 % hõlmatus.

RKPd võivad valida 100 % hõlmatuse saamiseks juurdearvestuse viisi, kuid see peab vastama järgmistele miinimumstandarditele:

a)

kui jaotuste andmed puuduvad, tuletatakse prognoos, kohaldades kogu andmeid esitava üldkogumi või sobivaks peetud lihtsustatud nõuetega asutuste alajaotuse suhtarvu; ja

b)

kui jaotuste andmed on olemas, kuid viivitusega või väiksema sagedusega, kantakse esitatud andmed edasi järgmistesse puuduvatesse perioodidesse:

i)

korrates andmeid, kui see on osutunud piisavaks; või

ii)

kohaldades kohaseid statistikaprognoosi meetodeid, et võtta arvesse andmete suundumust või hooajalist eripära.

Keskpanga bilansi koostamisel peavad RKPd ja EKP järgima harmoneeritud raamatupidamiseeskirju suunises EKP/2002/10, v.a järgmised juhud:

a)

kui RKPd ja EKP peavad raamatupidamiseesmärgil oma väärtpaberiportfelli ümber hindama kuu-, mitte kvartalisagedusega;

b)

raamatupidamiskirjed 9.5 „Muud nõuded eurosüsteemi piires (neto)” ja 10.4 „Muud kohustused eurosüsteemi piires (neto)” tuleb esitada brutosummana;

c)

raamatupidamiskirje 14 „Ümberhindluskontod” tuleb raamatupidamiseesmärgil esitada brutosummana ja statistika eesmärgil esitada netosummana;

d)

realiseerimata kahjum tuleb esitada kirje 11 „Muu vara” all.

„Muud RAd” suhtes kohaldatakse määruse EKP/2001/13 hindamis- ja/või raamatupidamiseeskirju.

RKPd esitavad selgitavad märkused oluliste ja erakorraliste paranduste põhjuste kohta.

Sellele lisaks esitavad RKPd EKP-le selgitavad märkused ümberliigitamiste ja muu korrigeerimise parandamise kohta käesoleva suunise V lisa 2. osas sätestatud korras.

Artikkel 4

Vastavuse kontroll

RKPd ja EKP kontrollivad vastavust statistika eesmärgil määruse EKP/2001/13 kohaselt koostatud kuulõpu agregeeritud bilansi ja suunise EKP/2002/10 kohaselt eurosüsteemi nädala finantsaruande jaoks esitatud raamatupidamiskirjete vahel. See toimub käesoleva suunise II lisas sätestatud korras.

RKPd ja EKP teostavad seda kontrolli igakuiselt. Tulemused tuleb esitada EKP-le enne bilansikirjete andmete esitamist või koos nendega 15ndaks tööpäevaks pärast vaatlusperioodi lõppu kooskõlas EKP poolt kehtestatud aastakavaga, mis edastatakse RKPdele iga aasta septembris. Juhtudel kui statistika eesmärgil tehtava eurosüsteemi kuulõpu agregeeritud bilansi ja eurosüsteemi nädala finantsaruande jaoks esitatud raamatupidamiskirjete aruandlusperioodide kuupäevad ei lange kokku, võivad RKPd võrrelda statistikat päevabilansiga, mis koostati kuu viimasel tööpäeval. EKP järgib oma bilansi koostamisel sama korda.

Erinevuste esinemise korral esitavad RKPd ja EKP rahandusstatistika ning finantsasutuste ja –turgude statistika osakonnale selgitavad märkused: täielikud selgitavad märkused ja lihtsustatud selgitavad märkused. Täielik seletuskiri koostatakse üks kord aastas EKP poolt määratud kuupäevaks ning see peab sisaldama käesoleva suunise II lisa 3. osas osutatud teavet. Teiste kuude osas tuleb koostada lihtsustatud selgitavad märkused kooskõlas käesoleva suunise II lisa 2. osas esitatud vormiga. Kõik RKPd ka EKP esitavad täielikud selgitavad märkused samaaegselt.

Artikkel 5

E-raha statistika

EKP tuvastab ja registreerib koostöös riikide keskpankadega kord aastas Euroopa Liidus kasutatavate e-raha skeemide olemuse, asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seotud andmete koostamise meetodid. RKPd peavad esitama RAde poolt emiteeritud e-raha statistika, kui see on kättesaadav, kooskõlas käesoleva suunise III lisa 2. osa kirjete nimekirjaga.

Kuuandmed tuleb esitada EKP-le vähemalt kaks korda aastas, märtsi ja septembri viimaseks tööpäevaks. Juhul kui andmed on RKPdele kättesaadavad, võib andmeid esitada suurema sagedusega, vaatlusperioodi lõpule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Vaatlusperiood on kvartali või kuue kuu, mida kirje kajastab, viimane kuu. Juhul kui e-raha seis ei ole tähtpäevaks kättesaadav, võivad RKPd esitada aruande viimaste kättesaadavate andmetega kuu viimaseks tööpäevaks.

Artikkel 6

Keskvalitsuse bilansistatistika

a)   Üldsäte

RKPd esitavad statistika keskvalitsuse hoiuste (kohustused), s.o hoiuste (kohustused) lähedased asendajad, omatava sularaha ja väärtpaberite kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 3. osaga.

Kui see nähtus puudub või on ebaoluline, ei ole minimaalsuse põhimõtte tõttu andmeid vaja esitada. Aruandlus kirje „Keskvalitsuse euro pangatähed ja mündid” kohta esitatakse esmatähtsate memokirjetena. Kättesaadavaid andmeid kasutades võib esitada prognoose, näiteks rahaliidu finantskontode aasta ja/või kvartaliandmed.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmeread esitatakse kord kuus ja samadel tähtaegadel, mis on sätestatud bilansikirjete kuustatistika jaoks artikli 3 lõikes 2.

Artikkel 7

Memokirjed

a)   Üldsäte

Andmete kättesaadavuse korral ja võimaluste piires, või juhul kui asjaomane äritegevus on rahanduse seisukohast oluline, esitavad RKPd täiendavaid andmeid ka kooskõlas memokirjete nimekirjaga käesoleva suunise III lisa 4. osas; aruandlus täiendab bilansikirjete statistikat ning järgib artikli 3 lõikes 2 sätestatud sagedust. EKP tuvastab ja registreerib koostöös riikide keskpankadega asjaomase statistika kättesaadavuse ja sellega seotud andmete koostamise meetodid. Esmatähtsad memokirjed rõhutatud raamiga lahtrites tuleb edastada euroala rahaagregaatide ja rahaliidu finantskontode koostamiseks.

EKP ja RKP vahelise kokkuleppe kohaselt ei pea RKP noolega (↑) ja rõhutatud raamiga lahtreid esitama, kui EKP kasutab alternatiivseid andmeallikaid.

Lahtrite osas, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelites 3 ja 4, võivad RKPd loobuda täies ulatuse aruandluse nõudest, kui kõrgemal koondtasandil kogutud andmetest järeldub, et need andmed on väheolulised. Sel juhul hindavad RKPd regulaarselt, vähemalt üks kord aastas, kas andmed lahtrite osas, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, on väheolulised ning teatavad EKP-le ja RAdele mis tahes osutatud lahtritega seonduvatest aruandluse nõuete muutustest. Juhul kui andmed lahtrite osas, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, on väheolulised ja RKPd võtavad vastu otsuse mitte nõude nende aruandlust täies mahus, peavad nad olemasoleva teabe põhjal koostama andmete prognoosi kooskõlas allpool kirjeldatud meetodiga ning esitama selle kvartaalselt memokirjetena.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

EKP ja RKP kahepoolse kokkuleppe korral võib esitada andmeid finantsvoogude kohta. Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Aegread seoses käesoleva suunise III lisa 4. osa 1. ja 2. jaos osutatud kirjete kohta tuleb esitada kord kuus ja käesoleva suunise III lisa 4. osa 3. jaos osutatud kirjete kohta kord kvartalis; tähtajad vastavad rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika kuu- ja kvartaliaruandluse nõuetele kooskõlas määrusega EKP/2001/13.

Juhul kui RKPd esitavad andmete prognoosi lahtrite osas määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelites 3 ja 4, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, ning esitavad neid memokirjetena, võib aruandlus EKP-le toimuda ühekuulise viivitusega alates 28. tööpäeva lõpust, mis järgneb kvartalile, mille kohta andmeid esitatakse.

Käesoleva artikli kohaselt nõutavad memokirjed tuleb esitada järgides määruse EKP/2001/13 esitavate andmete hindamis- ja raamatupidamiseeskirju.

Juhul kui RKPd ei nõua andmeid lahtrite osas määruse EKP/2001/13 I lisa 2. osa tabelites 3 ja 4, mis vastavad liikmesriikidele, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, tuleb teostada prognoos kooskõlas järgmise standardiga.

Juhul kui RKPd kasutavad prognoosimiseks olemasolevat teavet, tuleb teave esitada EKP-le memokirjetena. Kui EKPga ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb kasutada järgmisi prognoosi meetodeid:

kvartaliandmed tuleb prognoosida RAde poolt väiksema sagedusega esitatud andmete põhjal. Andmed kantakse edasi puuduvatesse perioodidesse neid korrates või kohaldades kohast statistikameetodit hooajalise eripära suundumuse arvessevõtmiseks,

kvartaliandmed tuleb prognoosida RAde poolt kõrgemal koondtasandil esitatud andmete või RKP poolt vajalikuks peetavate konkreetsete alajaotuste põhjal,

kvartaliandmed tuleb prognoosida suurtelt RAdelt kogutud kvartaliandmete põhjal, kui nad esindavad vähemalt 80 % äritegevust riikidega, kes liitusid ELiga 1. mail 2004,

kvartaliandmed tuleb prognoosida alternatiivsete andmeallikate põhjal, näiteks rahvusvaheliste Arvelduste Pank või maksebilansi andmed, korrigeerides vajadusel nendes alternatiivsetes allikates esinevate mõistete erinevuse rahandus- ja finantsstatistikast, või

kvartaliandmed tuleb prognoosida andmete põhjal, mida RAd esitavad kord kvartalis ühe kogusummana riikide kohta, kes liitusid ELiga 1. mail 2004.

Artikkel 8

Reservibaasi statistika

Agregeeritud reservibaasi kuustatistika, jaotustega kohustuste liikide kohta, tuleb esitada kuulõpu bilansiseisuna kooskõlas määrusega EKP/2003/9 ning arvestades määruses EKP/2001/13 sätestatud liike. Kooskõlas käesoleva suunise III lisa 5. osaga koostatava statistika alusandmed tuleb võtta andmetest, mille krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, esitavad RKPdele.

Reservibaasi statistika koosneb krediidiasutuste puhul kuuest aegreast EKP-le esitatavate kuulõpu bilansiseisu andmete kohta, mis esitatakse kord kuus, hiljemalt reservi hoidmisperioodi algusele eelnevaks RKP tööpäevaks EKPSi teabevahetussüsteemi kaudu. Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutused esitavad RKPdele piiratud ulatuses jaotused kord kvartalis. Lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste puhul kasutatakse lihtsustatud reservibaasi statistikat kolmeks reservi hoidmisperioodiks. RKPd kasutavad lihtsustatud aruandlusega krediidiasutuste kvartaliandmeid reservibaasi kohta nende laekumisele järgneva kolme kuu andmete esitamisel EKP-le.

Parandused, mida andmeid esitavad asutused teevad reservibaasi ja/või reservinõude andmetes pärast reservi hoidmisperioodi algust, ei tohi põhjustada parandusi reservibaasi ja reservinõude statistikas.

Artikkel 9

Üldsumma suhtarvu statistika

Kasutades kuulõpu statistikat, mida krediidiasutused esitavad RKP-le kooskõlas määrusega EKP/2001/13, kontrollib EKP iga kuu reservibaasist jooksvate standardmahaarvamiste täpsust, mida krediidiasutused võivad kohaldada nende poolt emiteeritud alla kaheaastase tähtajaga väärtpaberite bilansiseisude suhtes. RKPs peavad koostama nõutavad agregaadid kooskõlas käesoleva suunise III lisa 6. osaga ja esitama need EKP-le.

EKP-le tuleb esitada kolm aegrida krediidiasutuste kuulõpu bilansiseisu kohta kord kuus, vaatlusperioodi algusele eelnevaks RKP tööpäevaks.

Aegread tuleb esitada ka siis, kui neid bilansikirjeid liikmesriikides ei kohaldata.

Artikkel 10

Krediidiasutuste bilansistatistika

a)   Üldsäte

RKPd esitavad EKP-le iseseisvad krediidiasutuste sektori bilansikirjete andmed kooskõlas määruse EKP/2001/13 I lisa 2.osa tabelitega 1, 2 ja 4 ning käesoleva suunise III lisa 7. osaga. Kuna andmeid rahaloomeasutuste sektori kohta tervikuna esitatakse juba määruse EKP/2001/13 alusel, kohaldatakse käesolevat artiklit ainult nende liikmesriikide suhtes, kelle muude RAde andmeid esitav kogum hõlmab nii krediidiasutused kui ka rahaturufondid (money market funds, MMF) ning rahaturufondide mõju loetakse statistika jaoks oluliseks seoses järgmiste tingimuste täitmisega:

i)

rahaloomeasutuste sektori bilansi ja selle krediidiasutustest alajaotuse bilansi mahtude vahe ületab pidevalt 5 000 miljonit eurot; ja

ii)

muud rahaloomeasutused peale krediidiasutuste, s.t rahaturufondid, mõjutavad rahaloomeasutuste sektori bilansi ühel poolel mitut kirjet.

Kuigi mõnedes liikmesriikides liigitatakse rahaloomeasutusteks ka piiratud arv muid asutusi, loetakse neid asutusi mahuliselt väheolulisteks.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmed esitatakse kord kvartalis 28 tööpäeva jooksul alates vaatlusperioodi lõpust.

Käesoleva suunise III lisa 7. osa 3 tabeli kohaselt nõutavaid andmeid esitatakse alates märtsist 2005, mis on vaatluskuu.

Krediidiasutuste bilansi kohta esitatavad täiendavad andmed peab hõlmama 100 % sellesse sektorisse liigitatud asutustest. Juhul kui aruandlus hõlmab lihtsustatud aruandluse võimaldamise tõttu vähem kui 100 %, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse.

Artikkel 11

Struktuuri finantsnäitajad

a)   Üldsäte

RKPd esitavad struktuuri finantsnäitajate bilansikirjete statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 8. osaga.

RKPd peavad esitama andmed käesoleva suunise III lisa 8. osas osutatud 18 näitaja kohta kooskõlas samas sätestatud põhimõtete ja meetoditega. Järgida tuleb bilansikirjete statistika suhtes kohaldatavaid statistikapõhimõtteid, s.o:

i)

andmed tuleb agregeerida, mitte konsolideerida; ja

ii)

residentsuse puhul järgitakse asukohariigi (host country) põhimõtet; ja

iii)

bilansiandmete aruandlus esitatakse brutosummana.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

Andmed krediidiasutuste struktuuri finantsnäitajate kohta tuleb eelneva aasta osas esitada iga aasta märtsi lõpuks. Näitaja „Krediidiasutuste töötajate arv” tuleb võimaluse korral esitada eelneva aasta osas iga aasta mai lõpuks.

RKPd peavad esitatud andmete parandamisel järgima järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse aastaandmete esitamise käigus võib vajaduse korral saata lisaks viimase aasta andmetele korralisi ja erakorralisi parandusi; ja

b)

aasta jooksul võib edastada erakorralisi parandusi, mis oluliselt parandavad andmete kvaliteeti.

Kogutud andmed peavad hõlmama 100 % krediidiasutustena määratletud asutusi kooskõlas määruse EKP/2001/13 I lisa 1. osa jaoga I.2. Kui tegelik andmeid esitav üldkogum on vähem kui 100 % seoses lihtsustatud aruandluse kohaldamisega, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse.

RKPd peavad teatama EKP-le mis tahes kõrvalekalletest eespool toodud määratlustest ja nõuetest, et võimaldada riigisisest tegevuse jälgimist. RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta.

Artikkel 12

Andmed edastamiseks Rahvusvahelisele Valuutafondile

Ilma et see piiraks RKPde juriidilisi kohustusi Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ees, võivad RKPd edastada Rahvusvahelisele Valuutafondile EKP kaudu täiendavat rahaloomeasutuste bilansikirjete statistikat kooskõlas järgmise tehnilise korraldusega.

RKPd peavad EKP-le esitama käesoleva suunise III lisa 9. osaga kooskõlas olev rahaloomeasutuste bilansikirjete statistika tavalise bilansikirjete statistika edastamise raames. Andmete edastamise tähtaeg ühtib tavalise bilansikirjete statistika aruandluse EKP-le edastamisega, s.o 15. tööpäeval pärast kuu lõppu, mille kohta andmeid esitatakse, kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõikega 2. Käesoleva suunise artikli 7 lõikes 2 sätestatud esmatähtsate memokirjete aruandluse sagedust ja tähtaegu kohaldatakse ka siin sätestatud aegridade suhtes.

Artikkel 13

Väärtpaberistamise ja rahaloomeasutuste poolt algselt mitterahaloomeasutustele antud laenude muu ülekandmise statistika

RKPd esitavad statistika rahaloomeasutuste poolt kolmandatele isikutele müüdud ja ülekantud laenude kohta kättesaadavuse korral ja võimaluste piires kooskõlas käesoleva suunise III lisa 10. osaga.

EKP-le edastavad andmed peavad hõlmama järgmist: i) brutovood, ii) netovood algselt rahaloomeasutuste poolt antud laenude kohta, mis on müüdud kolmandatele isikutele, kui brutovood ei ole kättesaadavad, ja iii) mõlemal juhul tuleb esitada andmed bilansiseisu kohta, kui need on kättesaadavad. Osutatud kolme liiki andmete osas tuleb iseseisvalt esitada andmed laenude kohta, mis on müüdud finantsvahendusettevõttele, s.o kui laenud on väärtpaberistatud finantsvahendusettevõtte kaudu, ning laenude kohta, mis on üle kantud muudele agentidele, olenemata väärtpaberistamise kasutamisest. Kuna laenu müük loetakse toimunuks mitterahaloomeasutuste sektorile, on seonduv aruandlus nõutav ainult siis, kui laen ei kajastu enam teistele residentide sektoritele algselt laenu andnud rahaloomeasutuse bilansis või mis tahes muu rahaloomeasutuse bilansis.

Andmed esitatakse 15. tööpäeval, mis järgneb kuu lõpule, mille kohta andmeid esitatakse.

Artikkel 14

Muude finantsvahendajate statistika

a)   Üldsäte

RKPd esitavad muude finantsvahendajate statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 11. osaga. Eraldi andmed esitatakse järgmiste muude finantsvahendajate kohta: i) investeerimisfondid (v.a rahaturufondid); ja ii) väärtpaberite ja tuletisinstrumentidega kauplejad (securities and derivatives dealers, SDD); ja iii) laenuandmisega tegelevad finantsettevõtted (financial corporations engaged in lending, FCL); ja iv) muud OFId.

Muude finantsvahendajatega seotud andmed tuleb esitada andmete põhjal, mis on riigis jooksvalt kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad või töödeldavad, tuleb esitada riigisisene prognoos. Kui andmete aluseks olev majanduslik nähtus on olemas, kuid statistikas seda ei jälgita ning seetõttu ei saa riigisisest prognoosi esitada, võivad RKPd jätta aegrea esitamata või osutada, et see puudub. Esitamata jäetud aegridu tõlgendatakse kui andmeid, mis on olemas, kuid mida ei koguta, ning EKP võib koostada euroala agregaadid eelduste või prognooside põhjal. Andmeid esitav üldkogum hõlmab osalevate liikmesriikide kõik residendiks olevate muude finantsvahendajate liigid: territooriumil asuvad asutused, sh väljaspool territooriumi asuvate emaettevõtete tütarettevõtted ning asustuste, mille peakontor asub väljaspool territooriumi, residentidest filiaalid.

Esitada tuleb järgmisi põhinäitajaid ja täiendavat teavet:

põhinäitajad, mida edastatakse euroala agregaatide koostamiseks: kõik osalevad liikmesriigid peavad esitama täpsed andmeid, kui tegelikud andmed on kättesaadavad. Kui tegelikud andmed ei ole nõutavate jaotustega või kokkulepitud sagedusega, tähtaegadeks või ajavahemike kohta kättesaadavad, tuleb võimaluse korral esitada prognoos,

täiendavad andmed esitatakse memokirjetena: need andmed peavad esitama riigid, kellele on üksikasjalikumad andmed jooksvalt kättesaadavad.

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

Finantsvoogude korrigeerimise andmed esitatakse juhul, kui esinevad olulised bilansiseisu aruandluse katkemised või ümberliigitused ja muud korrigeerimised. Eelkõige tuleb finantsvoogude korrigeerimise andmeid esitada ESA 95 üldpõhimõtete rakendamisest tulenevate ümberliigituste tõttu.

Juhul kui tehingute prognoos põhineb kahe järjestikuse perioodi bilansi seisude erinevusel, aegridu ei esitata või osutatakse, et need puuduvad.

Andmed finantsvoogude korrigeerimise kohta esitatakse kooskõlas käesoleva suunise artikli 3 lõike 1 punktiga b.

EKP-le esitatakse andmeid kord kvartalis. Muude finantsvahendajate statistika esitatakse EKP-le hiljemalt vaatlusperioodi lõpule järgneva kolmanda kuu viimaseks kalendripäevaks või sellele eelnevaks RKP tööpäevaks, kui kuu viimane kalendripäev ei ole RKP tööpäev. Iga aasta septembris teatab EKP RKPdele andmete edastamise täpse aja järgmise aasta aruandluskalendris.

RKPdel võib tekkida vajadus eelmises kvartalis esitatud andmete parandamiseks. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka varasemate kvartalite andmeid.

Kohaldatakse järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

regulaarse kvartaliandmete esitamise käigus võib edastada lisaks viimase kvartali andmetele ainult korralisi parandusi, s.t eelmises kvartalis esitatud andmete parandusi.

b)

erakorralisi parandusi tuleb piirata ning esitada regulaarsete andmete esitamisest erineval kuupäeval. Väiksemaid rutiinseid tagasivaatelisi parandusi tuleb esitada ainult kord aastas, koos neljanda kvartali andmete esitamisega; ja

c)

erakorralisi parandusi, mis parandavad oluliselt andmete kvaliteeti võib esitada väljaspool regulaarseid andmete koostamise tsükleid.

Muude finantsvahendajate raamatupidamisaruannete koostamisel tuleb järgida riigisiseselt rakendatud direktiivi 86/635/EMÜ ja muid kehtivaid rahvusvahelisi standardeid. Ilma et see piiraks liikmesriikides tunnustatud raamatupidamistavade kohaldamist, tuleb statistika eesmärgil esitada kõik varad ja kohustused brutosummana. Hindamise meetodid on osutatud liikide all.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 11. osa 3. jaoga. RKPd peavad esitama selgitavad märkused oluliste paranduste kohta.

RKPd lõpetavad investeerimisfondide statistika edastamise muude finantsvahendajate statistika raames, pärast seda, kui EKP nõukogu otsustab, võttes arvesse statistikakomitee arvamust, et käesoleva suunise artikli 18 alusel esitatav statistika investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta on euroala osas avaldamiskõlbuliku kvaliteediga, kuid mitte hiljem kui 2009. aasta neljandas kvartalis. RKPd võivad tuletada investeerimisfondide statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 11. osaga statistikast, mida kogutakse investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osaga.

Artikkel 15

Väärtpaberiemissioonide statistika

RKPd peavad esitama statistika, mis hõlmab euroala residentide mis tahes vääringus emiteeritud väärtpaberid, nii riigisisesed kui rahvusvahelised, kooskõlas käesoleva suunise III lisa 12. osaga.

Aruandlus EKP-le toimub kord kuus. Väärtpaberite emissioonide statistika tuleb esitada EKP-le mitte hiljem kui viis nädalat pärast kuu lõppu, mille kohta andmeid esitatakse. EKP teatab täpsed esitamispäevad RKPdele aruandluskalendri vormis.

RKPd esitavad EKP-le selgitavad märkused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 12. osa 3. jaoga.

Artikkel 16

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika

Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika regulaarseks koostamiseks esitavad RKPd riigi agregeeritud kuustatistika bilansiseisude ja uute tegevuste kohta kooskõlas määruse EKP/2001/18 II lisa 1. ja 2. liitega.

See statistika esitatakse kooskõlas EKP poolt aastaks koostatud aruandluskalendriga, millest EKP teatab RKPdele igal aastal septembri lõpuks.

Riikide keskpankadel võib tekkida vajadus parandada eelmise vaatluskuu andmeid. Peale selle võib tekkida vajadus parandada ka eelmisest vaatluskuust varasemaid andmeid, mis tulenevad näiteks vigadest, ümberliigitamistest, aruandluskorra täiustamisest jms.

Kohaldada tuleb järgmisi üldpõhimõtteid:

a)

kui RKP parandavad eelmisele vaatluskuule eelnenud perioodi andmeid, peavad nad esitama EKP-le selgitavad märkused.

b)

RKPd peavad esitama selgitavad märkused oluliste paranduste kohta; ja

c)

parandatud andmete edastamisel peavad RKPd võtma arvesse rahaloomeasutuste intressimäärade statistika regulaarse aruandluse tähtaegu. Erakorralisi parandusi tuleb saata väljaspool kuuandmete koostamise tsüklit.

Kui rahaloomeasutuste intressimäärade tegelik esitav üldkogum on vähem kui 100 % seoses valimi kasutamisega, peavad RKPd tegema 100 % hõlmatuse tagamiseks juurdearvestuse seoses andmetega uute tegevusmahtude kohta.

Artikkel 17

Maksete statistika

RKPd esitavad maksete statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 13. osaga. See hõlmab järgmist: i) andmed maksetehingute ja –struktuuri kohta tabelite 4 kuni 9 kohaselt; ja ii) seonduv teave rahaloomeasutuste ja krediidiasutuste bilansikirjete kohta ja krediidiasutuste struktuuriteave tabelite 1 kuni 3 kohaselt.

Bilansiseisud esitatakse kõikide kirjete osas tabelite 1 kuni 4 ja 7 osas. Kõik bilansiseisud tuleb koostada perioodilõpu seisuga, v.a kirjed tabelis 2, mis osutavad reservi viimase hoidmisperioodi keskmisele. Maksetehingute andmed tabelite 5, 6, 8 ja 9 kohaselt tuleb esitada brutovoogudena.

RKPd osutavad kõikide kirjete osas tagasivaatelised andmed.

Olenemata andmete sagedusest, esitatakse aegread EKP-le kord aastas. Tabelite 4 kuni 9 osas koostatakse aastaandmed. Tabeli 1 rahaloomeasutuste bilansiteabe kohta koostatakse kuuandmed. Tabeli 2 ja 3 krediidiasutuste bilansiteabe kohta koostatakse kvartaliandmed, v.a positsioonid RKPga ja e-raha asutuste kirjed, mille kohta koostatakse aastaandmed. Krediidiasutuste struktuuriteabe osas tabeli 3 kohaselt koostatakse aastaandmed. Juhul kui teave tabelite 1 kuni 3 osas on oluliselt piiratud, võivad RKPd edastada miinimumandmekogumi, et tagada õigeaegne ja kehtiv avaldamine.

Miinimumandmekogum peab hõlmama järgmist:

kuuandmed: üks vaatlus detsembrilõpu positsioonide kohta,

kvartaliandmed: üks vaatlus aasta neljanda kvartali kohta,

aastaandmed: üks vaatlus detsembrilõpu positsioonide kohta.

EKP teatab RKPdele kord aastas andmete edastamise täpse aja iga andmete koostamise tsükli osas. RKPd võivad edastada tegelikke andmeid enne esimest andmete koostamise tsüklit, kui EKP on kinnitanud valmisolekut need andmed vastu võtta, või mis tahes ajal andmete koostamise tsükli kestel.

Tegelike andmete puudumisel peavad RKPd kasutama võimaluse korral prognoose või ajutisi andmeid.

Andmeesitajad või RKPd võivad teha ümberarvestustest või prognoosidest tulenevaid parandusi. RKPd edastavad parandused EKP-le koos andmete koostamise tsükli aruandlusega, soovitatavalt esimese andmete koostamise tsükliga.

EKP edastab RKPdele eelmise aasta selgitavad märkused Word-vorminduses enne esimese andmete koostamise tsükli algust ning need tuleb täita ja/või parandada ja tagastada EKP-le. Selgitavates märkustes peavad RKPd üksikasjalikult selgitama nõuetest kõrvalekaldeid ning võimaluse korral lisama nende mõju andmetele.

Artikkel 18

Investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika

a)   Üldsäte

RKPd peavad esitama investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osaga järgmiste allsektorite osas: aktsiafondid, võlakirjafondid, segafondid, kinnisvarafondid, riskimaandusfondid ja muud fondid, s.o investeeringu olemuse põhjal, ning igaüks neist jaotatakse avatud ja kinnisteks fondideks, s.o investeerimisfondi liigi põhjal. Juhul kui investeerimisfondid jaotatakse investeeringu olemuse põhjal, liigitatakse investeerimisfondi osakutesse investeerivad fondid (funds of funds) selle fondi liigi alla, kuhu nad peamiselt investeerivad.

Nõuded hõlmavad kuulõpu ja kvartalilõpu bilansiseisu ning kuu- ja kvartaliandmeid finantsvoogude korrigeerimise kohta (14).

b)   Finantsvoogude korrigeerimine

RKPd peavad EKP-le esitama iseseisvad andmed korrigeerimise kohta seoses hinna- ja vahetuskursimuutustest tuleneva ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osaga ja V lisaga.

Tehingulised finantsvood ja seonduvad korrigeerimised teostatakse võimaluse korral kooskõlas ESA 95-ga, millele osutatakse kui ESA 95-meetodile. Kooskõlas määrusega EKP/2007/8 võivad RKPd riigisiseste tavade tõttu ESA 95-st kõrvale kalduda. Juhul kui bilansiseisude väärtpaberite kaupa (s–b–s) teave on kättesaadav, toimub ümberhindluskorrigeerimine kooskõlas eurosüsteemi ühise meetodiga, s.o käesoleva lisa V lisas osutatud finantsvoogude koostamise meetodiga.

c)   Esitajaaktsiad

Juhul kui investeerimisfondide, rahaloomeasutuste ja/või muude finantsvahendajate, v.a investeerimisfondide, poolt kooskõlas määruse EKP/2007/8 I lisaga esitatud andmed esitajaaktsiate kohta on ebatäielikud või veel mitte kättesaadavad, peavad RKPd esitama andmed esitajaaktsiate kohta võimaluste piires, järgides geograafilist ja sektorite kaupa jaotust käesoleva suunise III lisa 14. osa tabelis 1.

d)   Memokirjed

RKPs peavad esitama täiendava kuustatistika kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osa tabeliga 3 andmete kättesaadavuse ulatuses ja võimaluste piires.

RKPd peavad EKP-le esitama kuuandmed investeerimisfondide bilansiseisude, ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta 28. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kuu lõpule, mille kohta andmed esitatakse. Sama tähtaega kohaldatakse memokirjete aruandluse suhtes.

RKPd peavad EKP-le esitama kvartaliandmed investeerimisfondide bilansiseisude, ümberhindlus- ja ümberliigituskorrigeerimise kohta 28. tööpäeva lõpuks, mis järgneb kvartali lõpule, mille kohta andmed esitatakse.

Kuu- ja kvartaliandmete parandustele kohaldatakse järgmisi üldreegleid:

a)

parandusi tehakse selleks, et kuu- ja kvartaliandmed oleksid kooskõlas;

b)

tavalise andmete koostamise tsükli kestel, s.o alates 28. tööpäevast, mis järgneb vaatluskuu/-kvartali lõpule, kuni andmete RKPdele tagasisaatmise kuupäevani, võivad RKPd parandada andmeid eelmise vaatluskvartali, sellele eelneva kahe kuu ja eelmisele vaatluskvartalile järgnenud kuude osas.

c)

väljaspool tavalisi andmete koostamise tsükleid võivad RKPd parandada andmeid eelmisele vaatluskvartalile eelnenud kahele kuule eelnenud vaatlusperioodide osas, sh vead, ümberliigitamised või aruandluskorra täiustamine.

Euroala investeerimisfondide statistika kvaliteedi tagamiseks peavad RKPd, juhul kui nad annavad väikseimatele investeerimisfondidele kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 3 lõikega 1, tegema nende investeerimisfondide osas juurdearvestuse 100 % hõlmatuse tagamiseks, koostades EKP-le esitatavat investeerimisfondide varade ja kohustuste kuu- ja kvartaliaruandlust, nii bilansiseisude kui ümberhindluskorrigeerimise osas.

RKPd võivad valida 100 % hõlmatuse saamiseks juurdearvestuse viisi, kuid see peab vastama järgmistele miinimumstandarditele:

a)

juhul kui puuduvad jaotuste andmed, tuleb teha prognoos vastaval investeerimisfondi allsektoril põhinevat suhtarvu kohaldades; näiteks, kui avatud võlakirjafondi suhtes kohaldatakse lihtsustatud aruandlust ning kogutakse andmeid ainult investeerimisfondide aktsiate/osakute kohta, tuleb puuduvad jaotused tuletada, kohaldades avatud võlakirjafondi struktuuri;

b)

ükski investeerimisfondide allsektor (s.o avatud kinnisvarafond, kinnine kinnisvarafond, jne) ei ole täielikult välja jäetud.

Juhul kui investeerimisfondid hindavad riigisiseste raamatupidamiseeskirjade kohaselt oma vara harvemini kui kord kvartalis, võib teha nende suhtes erandi kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 3 lõikega 2. Sellele erandile vaatamata peavad RKP-delt EKP-le esitatavad kuu- ja kvartaliandmed alati sisaldama nende investeerimisfondidega seotud andmeid.

Juhul kui kohaldatakse määruse EKP/2007/8 I lisas määratletud kombineeritud meetodit, peavad RKPd koostama investeerimisfondide allsektorite agregeeritud kvartalivarad ja –kohustused kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osa tabeliga 1 vastavalt järgmisele:

a)

avalikult kättesaadavate tunnuskoodidega väärtpaberite puhul peavad RKPd suhestama väärtpaberite kaupa esitatud teabe teabega, mis saadakse väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsest riigi väärtpaberite andmebaasist. Väärtpaberite kaupa esitatud analüüsitud teavet kasutatakse varade ja kohustuste väärtuse hindamiseks eurodes ning vajalike jaotuste tuletamiseks investeerimisfondi iga väärtpaberi osas. Juhul kui väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsetest väärtpaberite riigisisestest andmebaasidest ei nähtu väärtpaberite tunnuskood, ning teave, mis on vajalik varade ja kohustuste koostamiseks kooskõlas käesoleva suunise III lisa 14. osa tabeliga 1 ei ole kättesaadav väärtpaberite keskandmebaasist või samalaadsetest väärtpaberite riigisisestest andmebaasidest, peavad RKPd koostama puuduvate andmete prognoosi. RKPd võivad koguda väärtpaberite kaupa teavet, kui puuduvad avalikult kättesaadavad tunnuskoodid, RKP sisekasutuses olevate turvakoodide abil;

b)

RKPd agregeerivad punkti a kohaselt koostatud väärtpaberite teabe ja lisavad selle teabele, mis esitatakse väärtpaberite kohta ilma avalikult kättesaadavate tunnuskoodideta, et saada järgmised agregaadid: i) väärtpaberid, v.a aktsiad/osad, jaotustega tähtaja, vääringu ja tehingupoole kohta; ja ii) aktsiad ja muud omandiväärtpaberid, jaotustega instrumendi ja tehingupoole kohta; ja iii) investeerimisfondide emiteeritud aktsiad/osakud kokku;

c)

RKPd koostavad nõutava statistika investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta, ühendades punkti b kohaselt koostatud teabe väärtpaberite kohta varade ja kohustustega, v.a väärtpaberid, mis on kogutud residentidest investeerimisfondidelt;

d)

RKPd peavad agregeerima kõikide liikmesriigi residentideks olevate investeerimisfondide, mis kuuluvad samasse allsektorisse, varad ja kohustused.

Eespool sätestatut kohaldatakse ka siis, kui RKPd koguvad kuuandmeid investeerimisfondide varade ja kohustuste kohta kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 6 lõikega 3.

RKPd koguvad investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute kohta kuuandmeid kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 6 lõike 1 punktiga b. Vaatluskuude osas, mis ei ole kvartalilõpu kuud, peavad RKPd teostama investeerimisfondide varade ja kohustuste, v.a investeerimisfondide emiteeritud aktsiate/osakute, kuuandmete prognoosi, kasutades kogutud kuu- ja kvartaliandmeid, v.a juhul kui kogutakse kuuandmeid kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 6 lõikega 3.

Võimaluse korral teevad RKPd prognoosi iga fondi kohta. Alternatiivse võimalusena võivad RKPd teha prognoosi investeerimisfondi allsektorite kaupa või taotleda prognoosi tegemist EKP-lt. Viimasel juhul võib EKP nõuda täiendavat teavet, näiteks andmeid fondide kaupa või väärtpaberite kaupa.

Määruse EKP/2007/8 hindamis- ja raamatupidamiseeskirju kohaldatakse ka RKPde poolt EKP-le esitatava investeerimisfondide aruandluse suhtes. Koguneva intressiga kirjete suhtes kohaldatakse järgmist:

a)

„Väärtpaberid, v.a aktsiad” sisaldab kogunevat intressi;

b)

„Hoiuste ja laenude nõuded” ja „Saadud hoiused ja laenud” ei sisalda kogunevat intress ning see kirjendatakse muude varade/kohustuste all.

RKPd esitavad selgitavad märkused ja põhjendused oluliste paranduste kohta. Lisaks sellele esitavad RKPd EKP-le selgitavad märkused ümberliigituskorrigeerimise kohta. RKPd peavad esitama selgitavad märkused ka paranduste kohta, mida käsitletakse käesoleva suunise artikli 18 lõike 3 punktis c.

Kooskõlas määruse EKP/2007/8 artikli 5 lõikega 3 võivad RKPd lubada investeerimisfondidel esitada oma varade ja kohustuste aruande rühmana, kui tulemuseks on fondide kaupa aruandlusega lähedane aruandlus. Rühmana aruandlust esitavad investeerimisfondid peavad kuuluma samasse allsektorisse, näiteks avatud kinnisvarafondid, kinnised kinnisvarafondid.

RKPd peavad esitama EKP-le aastaandmed järgmise kohta: i) näitajad, millega analüüsitakse väärtpaberite keskandmebaasis registreeritud väärtpaberite asjaomase kogumi hõlmatust ja kvaliteeti kooskõlas väärtpaberite keskandmebaasi juhendiga (CSDB Manual of Procedure), või ii) asjakohane teave, mis on vajalik hõlmatuse ja kvaliteedi näitajate saamiseks.

RKPd, kes tuginevad riigisisestele väärtpaberite andmebaasidele, peavad EKP-le kord aastas esitama agregeeritud andmed, mis hõlmavad üht kvartalit ja vähemalt kaht statistiliselt olulist investeerimisfondide allsektorit. Agregeeritud andmed ei tohi erineda väärtpaberite keskandmebaasi kasutades saadud andmetest üle 5 %. Osutatut kohaldatakse teabe kohta, mida investeerimisfondid ei esita.

Eespool osutatud teabe tuleb edastada EKP-le iga aasta veebruari lõpus eelmise aasta detsembrilõpu vaatlusandmete kohta.

Artikkel 19

Statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekiri

Määruse EKP/2001/13 artiklis 3 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud rahaloomeasutuste nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VI lisa 1. osas.

RKPd peavad teatama käesoleva suunise VI lisa 1. osas määratletud tunnuste ajakohastamisest, kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes. Muutused rahaloomeasutuste sektoris esinevad juhul, kui rahaloomeasutuste sektorisse lisandub asutus (näiteks rahaloomeasutuse asutamine ühinemise tulemusel; uue juriidilise isiku asutamine senise rahaloomeasutuse jagunemise tulemusel; uue rahaloomeasutuse asutamine või senise mitterahaloomeasutusega seotud muutus, mille tulemusel see muutub rahaloomeasutuseks) või senine rahaloomeasutus väljub rahaloomeasutuste sektorist (näiteks rahaloomeasutusega seotud ühinemine; rahaloomeasutuse ostmine muu asutuse poolt; rahaloomeasutuse jagunemine iseseisvateks juriidilisteks isikuteks; rahaloomeasutusega seotud muutus, mille tulemusel temast saab mitterahaloomeasutus; või rahaloomeasutuse likvideerimine).

Kui RKP esitab uue või muudetava asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama kõik nõutavad tunnused. Kui RKP esitab rahaloomeasutuse sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse, mis ei ole seotud ühinemisega, peab ta esitama vähemalt järgmised andmed: taotluse liik, s.o kustutamine, ja RA tunnuskood, s.o tunnus „mfi_id”.

RKPd ei määra kustutatud rahaloomeasutuste tunnuskoode uuetele rahaloomeasutustele. Juhul kui see on vältimatu, peab RKP esitama EKP-le samaaegselt kirjaliku selgituse (kasutades „object_request” alla kuuluvat „mfi_req_realloc”).

Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad Unicode standardit, et EKP-lt asutuste ja varade andmebaasi registri (Register of Institutions and Assets Database, RIAD) andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VI lisa 2. osa punktides 1 kuni 10 sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

RKPd edastavad EKP-le võimaluse korral käesoleva suunise VI lisa 1. osas osutatud tunnuste ajakohastused kohe, kui esinevad muutused rahaloomeasutuste sektoris või seniste rahaloomeasutuste omadustes.

Juhul kui see ei ole võimalik, peavad RKPd esitama kirjaliku selgituse viivituse kohta, mis esines sündmuse ja sellest EKP-le teatamise vahel.

RKPd peavad edastama ajakohastused XML vormingus RIAD andmevahetussüsteemi kaudu kooskõlas dokumendiga „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Juhul kui RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire, tuleb ajakohastused edastada XML vormingus N13 Cebamail konto kaudu. Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta rahaloomeasutuste ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks, edastavad RKPd XML vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile: birs@ecb.int.

Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate rahaloomeasutuste ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VI lisa 2. osa punktides 1 kuni 11 sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

EKP saadab RKPdele viivitamata: i) teate muutmise kohta, mis sisaldab rahaloomeasutuste ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja rahaloomeasutuste andmebaasi lisatud; ja/või ii) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid rahaloomeasutuste ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta. EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega, ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VI lisa 2. osa punktidega 1 kuni 11.

Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe. Juhul kui teabe täpsust oleneb teiste RKPde poolt viimase kuu jooksul saadetud ajakohastustest, mida ei ole EKP veebilehel avaldatud, peavad RKPd EKPga N13 Cebamail konto kaudu ühendust võtma ning täpsustama, millist teavet neil on vaja.

EKP fikseerib muutused rahaloomeasutuste nimekirjas igal EKP tööpäeval kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning edastab selle kõikidele RKPdele. Edastatakse kõik üksikasjad RKPde poolt esitatud iga muutuse kohta: i) uued RAd; ii) ajakohastatud RAd; iii) kustutatud RAd; iv) RAde tunnuskoodide uus määramine; v) muutused RAde tunnuskoodides; ja vi) uue määramisega seotud muutused RAde tunnuskoodides.

EKP fikseerib muutused rahaloomeasutuste nimekirjas igal EKP tööpäeval kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning avaldab selle EKP veebilehel. Kõik rahaloomeasutuste kirjed avaldatakse olenemata sellest, kas nad on kooskõlas rahapoliitika nõuetele vastavate tehingupoolte (Monetary Policy Eligible Counterparties, MPEC) kirjetega.

Iga kalendrikuu EKP viimasel tööpäeval fikseerib EKP rahaloomeasutuste andmebaasi seisu kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi ning lisab sellele MPEC andmebaasi tunnuse „Reserve”, osutades kas euroala residendiks oleva krediidiasutuse suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet. Vastuolulist RA-MPEC andmeid ei lisata, s.o juhul, kui euroala krediidiasutus esineb rahaloomeasutuste nimekirjas, kuid mitte MPEC andmebaasis. EKP avaldab kohustusliku reservi nõudega hõlmatud rahaloomeasutuste ja asutuste nimekirja järgmisel päeval pärast fikseerimist. Juhul kui andmed fikseeritakse kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi reedel, avaldab EKP ajakohastatud teabe kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi laupäeval.

EKP saadab kohustusliku reservi nõudega hõlmatud rahaloomeasutuste ja asutuste nimekirja RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu samaaegselt selle avaldamisega.

Artikkel 20

Statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekiri

Määruse EKP/2007/8 artiklis 4 sätestatud statistilistel eesmärkidel koostatud investeerimisfondide nimekirja koostamiseks ja muutmiseks vajalikud tunnused on määratletud käesoleva suunise VII lisas.

RKPd peavad teatama käesoleva suunise VII lisa 1. osas määratletud tunnuste ajakohastamisest, kui esinevad muutused investeerimisfondide sektoris või seniste investeerimisfondide omadustes. Muutused investeerimisfondide sektoris esinevad juhul, kui investeerimisfondide sektorisse lisandub asutus või senine investeerimisfond väljub investeerimisfondide sektorist.

RKPd koostavad ajakohastused võrreldes oma riigisisest investeerimisfondide nimekirja kahe järjestikuse kvartali lõpus, s.o nad ei võta arvesse kvartalisiseseid muutusi.

Kui RKP esitab uue või muudetava asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama kõik nõutavad tunnused.

Kui RKP esitab investeerimisfondide sektorist väljuva asutusega seotud aruandluse, peab ta esitama vähemalt järgmised andmed: taotluse liik, s.o kustutamine, ja IF tunnuskood, s.o tunnus „if_id”.

Kord aastas, vaatluskuupäevaga 31. detsember, peavad RKPd edastama XML dokumendi aruandlusega puhasväärtusega (net asset value, NAV) investeerimisfondi kohta. S.o NAV esitatakse teistest IF omaduste muutustest eraldi. Kõikide investeerimisfondide osas tuleb esitada järgmine teave: taotluse liik, s.o „if_req_nav”, investeerimisfondi unikaalne tunnuskood, NAV summa ja kohaldatav NAV kuupäev.

Mis tahes vaatluskuupäeva osas tuleb EKP-le esmalt esitada teave uute investeerimisfondide või seniste investeerimisfondide tunnuskoodide muutuste kohta ning seejärel NAV teave.

Võimaluse korral ei määra RKPd kustutatud investeerimisfondide tunnuskoode uuetele investeerimisfondide. Juhul kui see on vältimatu, peab RKP esitama EKP-le Cebamail konto N13 kaudu kirjaliku selgituse samaaegselt investeerimisfondi lisamisega (kasutades „object_request” alla kuuluvat „if_req_realloc”).

Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma tähestikus, kui nad kasutavad ladina tähestikku. RKPd kasutavad Unicode standardit, et EKP-lt RIAD andmevahetussüsteemi kaudu saadav teave esitaks kõiki erandlikke tähemärke õigesti.

Enne ajakohastuste edastamist EKP-le peavad RKPd teostama käesoleva suunise VII lisa 3. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

RKPd peavad EKP-le edastamata käesoleva suunise VII lisa 1.osas osutatud tunnuste ajakohastamise andmed vähemalt kord kvartalis, tähtajaga kaks kuud alates vaatluskuupäevast. NAV tunnuse ajakohastused tuleb investeerimisfondide osas teha kord aastas, tähtajaga kuni kaks 2 kuud alates detsembri lõpu vaatluskuupäevast.

RKPd edastavad ajakohastused XML vormingus dokumendiga ESCB-Net sidekanali kaudu kooskõlas juhistega dokumendis „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Seejärel töötleb EKP andmeid RIAD andmevahetussüsteemi kaudu. Juhul kui ESCB-Net ja/või RIAD andmevahetussüsteemis esineb häire, tuleb ajakohastused edastada XML vormingus N13 Cebamail konto kaudu. Juhul kui Cebamail-süsteem ei tööta investeerimisfondide ajakohastusi või parandusi sisaldavate dokumentide edastamiseks, edastavad RKPd XML vormingus dokumendid e-postiga järgmisele aadressile: birs@ecb.int.

Mehhaanilise sisestamise korral peab RKPdes kehtima piisav kontrollimehhanism töötajate vigade vähendamiseks ja RIAD andmevahetussüsteemi kaudu edastatavate investeerimisfondide ajakohastuste täpsuse ja kooskõla tagamiseks.

Ajakohastuste saamisel teostab EKP viivitamata käesoleva suunise VII lisa 3. osas sätestatud kehtivaks tunnistamise kontrolli.

EKP saadab RKPdele viivitamata: i) teate muutmise kohta, mis sisaldab investeerimisfondide ajakohastuste kokkuvõtet, mis on edukalt töödeldud ja investeerimisfondide andmebaasi lisatud; ja/või ii) veateate, mis sisaldab täpseid andmeid investeerimisfondide ajakohastuste ja kehtivaks tunnistamise kontrolli ebaõnnestumise kohta. EKP täidab osaliselt või täielikult puudustega, ebatäpsed või puuduvate ajakohastuste andmetega taotlused või lükkab need tagasi kooskõlas käesoleva suunise VII lisa 3. osaga.

Veateate korral peavad RKPd viivitamata edastama parandatud teabe. Juhul kui viivitamata tegutsemine ei ole võimalik, on neil parandatud teabe edastamiseks aega kuni neli tööpäeva, s.o kuni neljanda tööpäeva kell 17.59 Kesk-Euroopa aja järgi, alates aruandluseks sätestatud tähtajast.

EKP fikseerib muutused investeerimisfondide nimekirjas, v.a konfidentsiaalsed tunnused ja NAV tunnus, neljandal päeval kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi alates ajakohastuste edastamiseks sätestatud tähtajast. Ajakohastatud teabe avaldatakse järgmisel päeval kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Juhul kui andmed fikseeritakse kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi reedel, avaldab EKP ajakohastatud teabe kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi laupäeval.

EKP ei avaldada tunnuseid, mis on märgitud kui konfidentsiaalsed.

EKP ei avalda puhasväärtust iga investeerimisfondi kohta. Selle asemel koostab EKP puhasväärtuse põhjal suurusklassid ja määrab investeerimisfondi vastavasse suurusklassi.

EKP saadab investeerimisfondide nimekirja RKPdele RIAD andmevahetussüsteemi kaudu samaaegselt selle avaldamisega.

Artikkel 21

Kontrollimine

Ilma et see piiraks EKP õigusi, mis on kehtestatud määruses (EÜ) nr 2533/98 ja määruses EKP/2001/13, kontrollivad ja tagavad RKPd EKP-le esitatava statistika kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Artikkel 22

Edastamisstandardid

RKPd kasutavad EKP statistikanõuete elektrooniliseks edastamiseks EKPS poolt loodud ESCB-Net süsteemi. See statistiliste andmete elektrooniliseks edastamiseks välja töötatud statistikateate vorm on statistikakomitee poolt kooskõlastatud standardvorm. See nõue ei välista EKP eelneval nõusolekul statistika edastamiseks muude viiside kasutamist varuvariandina.

Artikkel 23

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva suunise lisades tehnilisi muudatusi, kui see ei muuda aluspõhimõtteid ega liikmesriikide andmeesitajate aruandluskoormust.

Artikkel 24

Avaldamine

Riikide keskpangad ei avalda riigi andmeid euroala rahaagregaatide kuuandmetes enne, kui EKP on need agregaadid avaldanud. Andmed, mida riikide keskpangad avaldavad, peavad olema samad, mis sisalduvad euroala viimati avaldatud agregaatides. Kui riikide keskpangad avaldavad EKP avaldatud euroala agregaate, peavad nad neid avaldama tõetruult.

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

Suunis EKP/2003/2 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 26

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub kolmandal päeval pärast määruse EKP/2007/8 jõustumist.

Artikkel 27

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi liikmesriikide keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 1. august 2007

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega EKP/2006/20 (ELT L 2, 5.1.2007, lk 3).

(2)  ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.

(3)  EÜT L 10, 12.1.2002, lk 24. Määrust on muudetud määrusega EKP/2004/21 (ELT L 371, 18.12.2004, lk 42)

(4)  ELT L 211, 11.8.2007, lk 8.

(5)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(6)  EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/46/EÜ (ELT L 224, 16.8.2006, lk 1).

(7)  ELT L 58, 3.3.2003, lk 1.

(8)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(9)  Üldjuhul koostatakse bilanss kuu või kvartali viimasel kalendripäeval, olenemata sellest, kas pank on kohaliku püha tõttu suletud. Juhul kui see ei ole erinevatel põhjustel võimalik, koostatakse bilanss viimase tööpäeva lõpu seisuga kooskõlas riigi turgude või raamatupidamisreeglitega.

(10)  S.o tehingud.

(11)  S.o RAde lisamine või väljajätmine, kui äritegevus on sisenenud RA sektorisse või sealt väljunud.

(12)  S.o ühinemised ja ülevõtmised.

(13)  Euroopa Rahainstituut, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, avaldatud www.ecb.int.

(14)  Üldjuhul koostatakse varad ja kohustused kuu või kvartali viimasel kalendripäeval, olenemata sellest, kas pank on kohaliku püha tõttu suletud. Juhul kui see ei ole erinevatel põhjustel võimalik, koostatakse varad ja kohustused viimase tööpäeva lõpu seisuga kooskõlas riigi turgude või raamatupidamisreeglitega.


I LISA

VASTAVUSTABELID

Vastavustabelites on esitatud üksikasjalikud seosed raamatupidamisbilansi kirjete ja statistilisel eesmärgil esitatavate kirjete vahel.

Vastavustabelite vasakul poolel on esitatud 22. novembri 2001. aasta määruse EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori konsolideeritud bilansi kohta, mida on muudetud määrusega EKP/2002/8, I osa tabelite 1, 2, 3 ja 4 iga lahtri kohta kirje number, kirjeldus ja jaotus; vastavustabelite paremal poolel on esitatud iga raamatupidamiskirje kohta küsitava kirje number, kirjeldus ja jaotus. Teatavad määruse EKP/2001/13 bilansikirjed ei ole EKP/riikide keskpankade bilansis kohaldatavad (märgitud „n/a”).

VASTAVUSTABEL

(Kuuandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa.

KOHUSTUSED

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 1

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektor

Tähtaeg

Residentsus

Tüüp

Vääring

Sektor

Allsektor

Tähtaeg

8

Ringluses olev sularaha

 

 

 

 

 

1

Ringluses olevad pangatähed

 

 

 

 

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkonto (hõlmab kohustuslike reservide süsteemi)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes vääringustatud — hoiustamisvõimalus

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Hoiused

Kõik vääringud

Rahaloomeasutused

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Hoiused

Kõik vääringud

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkonto (hõlmab kohustuslike reservide süsteemi)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — hoiustamisvõimalus

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Hoiused

Kõik vääringud

Rahaloomeasutused

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Hoiused

Kõik vääringud

Mitterahaloomeasutused

Keskvalitsus

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

 

 

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

Hoiused

Kõik vääringud

 

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

Hoiused

Kõik vääringud

 

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

9e

Hoiused (eurodes)

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkonto (hõlmab kohustuslike reservide süsteemi)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — hoiustamisvõimalus

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Hoiused

Euro

 

 

 

9e

Hoiused (eurodes)

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

2,1

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — jooksevkontod (kohustusliku reservinõude katmine)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — hoiustamisvõimalus

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tähtajalised hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — tasanduspöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Rahapoliitika toimingutega seotud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes — lisatagatise nõuetega seotud hoiused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Muud kohustused euroala krediidiasutuste ees eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosüsteemi sisesed kohustused — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud kohustused (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosüsteemi sisesed kohustused — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud kohustused (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosüsteemi sisesed kohustused — muud eurosüsteemisisesed kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Hoiused

Euro

Rahaloomeasutused

 

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1e

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1e

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

 

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2e

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.4e

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

5,2

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Euro

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1x

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.1x

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.2x

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

 

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tähtaegade kaupa (2 ajavahemikku)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud finantsvahendajad

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

 

 

Kodumajapidamised

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Kodumajapidamised

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsemissektor

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muu valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muu valitsussektor

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

9.4x

Tagasiostutehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

 

 

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Tagasiostutehingud

Välisvaluuta

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

10

Rahaturufondi aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

kuni 1 aasta

4

Emiteeritud võlainstrumendid

 

 

 

 

 

kuni 1 aasta

11e

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 1 aasta ja kuni 2 aastat

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 2 aasta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

kuni 1 aasta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 1 aasta ja kuni 2 aastat

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Emiteeritud võlaväärtpaberid

 

 

 

 

üle 2 aasta

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

12

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

(11)

(Muud varad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Eraldised

 

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ümberhindluskontod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Omakapital ja reservid

 

 

 

 

 

 

13

Muud kohustused

 

 

 

 

 

10,3

Eurosüsteemi sisesed kohustused — netokohustused seoses euro pangatähtede eraldamisega eurosüsteemis

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Arveldamisel olevad kirjed

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

 

Muud kohustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Eraldised

 

Muud kohustused

 

 

 

 

CB3

SDR (1) vastaskirje

 

 

 

 

 

9

IMF-ilt saadud laenueriõiguste vastaskirje

 

 

 

 

 

 

Riigisisesed eurosüsteemi sisesed positsioonid kehtivad ainult EKP ja Deutche Bundesbank'i puhul


VASTAVUSTABEL

(Kuuandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa.

VARAD

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 1

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektor

Eesmärk

Tähtaeg

Residentsus

Tüüp

Sektor

Allsektor

Eesmärk

Tähtaeg/vääring

1

Sularaha (kõigis vääringutes)

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Raha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

1e

Raha, sellest euro

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — põhilised refinantseerimistoimingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — pikemaajalised refinantseerimistoimingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — tasanduspöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — struktuurilised pöördtehingud

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — laenamise püsivõimalus

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — lisatagatise nõudega seotud krediidid

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosüsteemi sisesed nõuded — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud nõuded (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosüsteemi sisesed nõuded — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud nõuded (ainult EKP bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosüsteemi sisesed nõuded — muud eurosüsteemisisesed nõuded

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — põhilised refinantseerimistoimingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — pikemaajalised refinantseerimistoimingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — tasanduspöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — struktuurilised pöördtehingud

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — laenamise püsivõimalus

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Rahapoliitika toimingutega seotud laenud euroala krediidiasutustele eurodes — lisatagatise nõudega seotud krediidid

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosüsteemi sisesed nõuded — välisreservide ülekandmisega võrdsustatud nõuded (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosüsteemi sisesed nõuded — EKP võlaväärtpaberite emissiooni katva võlakohustuste emissiooniga seotud nõuded (ainult EKP bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosüsteemi sisesed nõuded — muud eurosüsteemisisesed nõuded

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Tarbijakrediit

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Eluasemelaenud

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

Muud (ülejäänud)

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

2

Laenud

Välismaailm

 

 

 

 

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

 

 

 

 

 

2

Laenud

Välismaailm

 

 

 

 

kuni 1 aasta

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

 

 

 

 

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

 

 

 

 

kuni 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

 

 

 

 

kuni 1 aasta

2

Laenud

Välismaailm

 

 

 

 

üle 1 aasta

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

 

 

 

 

 

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

 

 

 

 

üle 1 aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

 

 

 

 

üle 1 aasta

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Muud finantsvahendajad

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kindlustusettevõtted ja pensionifondid

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvad ettevõtted

 

Euro

2e

Laenud, sellest eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

Kodumajapidamised

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / euro

3e

Väärtpaberid, v.a aktsiad — eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / euro

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

Välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / välisvaluutad

3x

Väärtpaberid, v.a aktsiad — välisvaluutad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Rahaloomeasutused

 

 

 

Tähtaegade kaupa (3 ajavahemikku) / välisvaluutad

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Välismaailm

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

 

 

 

 

4

Rahaturufondide aktsiad/osakud

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

4

Rahaturufondide aktsiad/osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaturufondide aktsiad/osakud

 

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosüsteemi sisesed nõuded — osalus EKP-s (ainult riikide keskpankade bilanss)

Riigisisesed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Aktsiad ja muud osakud

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

6

Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosüsteemi sisesed nõuded — osalus EKP-s (ainult riikide keskpankade bilanss)

Muud osalevad liikmesriigid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Rahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Muud residendid

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Aktsiad ja muud osakud

Mitterahaloomeasutused

 

 

 

 

5

Aktsiad ja muud osakud

Välismaailm

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Aktsiad ja muud osakud

 

 

 

 

 

6

Põhivara

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

Põhivara

 

 

 

 

 

7

Muud varad

 

 

 

 

 

 

9,4

Eurosüsteemi sisesed nõuded — netonõuded seoses euro pangatähtede eraldamisega Eurosüsteemis

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Arveldamisel olevad kirjed

 

Muud varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

 

Muud varad

 

 

 

 

 

CB1

Kuld ja saadaolev kuld (ainult monetaarkuld)

 

 

 

 

 

 

1

Kuld ja saadaolev kuld

 

 

 

 

 

 

 

CB2

IMF-lt saadaolevad laenuõigused, laenueriõigused ja muud nõuded

 

 

 

 

 

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenueriõigused

 

 

 

 

 

Riigisisesed Eurosüsteemi sisesed positsioonid kehtivad ainult EKP ja Deutche Bundesbank'i puhul


VASTAVUSTABEL

Jaotus sektorite kaupa (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa

KOHUSTUSED

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 2

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektorid

Residentsus

Tüüp

Sektor

Allsektorid

Tähtaeg

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

Pangad

 

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — kohustused seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

 

Pangad

 

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

 

Mittepangad

Valitsussektor

 

9

Hoiused (kõigis vääringutes)

Välismaailm

Mittepangad

Muud residendid

 

 

6

Kohustused mitte-euroala residentide ees eurodes

 

 

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Kohustused mitte-euroala residentide ees välisvaluutas — hoiused, saldod ja muud kohustused

 

 

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Välismaailm

 

Mittepangad

Muud residendid

 

9,1

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,1

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,1

Üleööhoiused

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Üleööhoiused

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,1

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,1

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,1

Üleööhoiused

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Üleööhoiused

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,2

Kokkulepitud tähtajaga

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Kokkulepitud tähtajaga

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,3

Lõpetatavad etteteatamisega

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

N/A

N/A

 

 

 

 

 

9,4

Repotehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,4

Repotehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,4

Repotehingud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Riigisisesed

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Riigisisesed

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 

9,4

Repotehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Riigisisesed

Repotehingud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

 

9,4

Repotehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Kohalik omavalitsusüksus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

 

9,4

Repotehingud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

5,1

Kohustused muude euroala residentide ees eurodes — valitsussektor

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kohustused euroala residentide ees välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Muud kohustused

Muud osalevad liikmesriigid

Repotehingud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

 


VASTAVUSTABEL

Jaotus sektorite kaupa (Kvartaliandmed)

Vastavustabel. Vastavus kirjete kaupa

VARAD

Seisud

Määrus EKP/2001/13 — Lisa 1 — Tabel 2

Raamatupidamisbilansi vorm

Kirje

Kirjeldus

Jaotus

Kirje

Kirjeldus

Üksikasjalisem jaotus

Residentsus

Sektor

Allsektorid

Residentsus

Tüüp

Sektor

Allsektor

Tähtaeg

2

Laenud

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

2

Laenud

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

2

Laenud

Välismaailm

Pangad

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Laenud

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

Pangad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — nõuded seoses krediidivõimalustega vastavalt ERM II-le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

Pangad

 

 

2

Laenud

Välismaailm

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

2,1

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — nõuded IMF-ile

 

Laenud

 

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Laenud

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

Mittepangad

Valitsussektor

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

Mittepangad

Valitsussektor

 

2

Laenud

Välismaailm

Mittepangad

Muud residendid

 

 

2,2

Nõuded mitte-euroala residentidele välisvaluutas — pangasaldod ja väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad

 

Laenud

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Nõuded mitte-euroala residentidele eurodes — pangasaldod, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud

 

Laenud

Mittepangad

Muud residendid

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Välismaailm

Laenud

Mittepangad

Muud residendid

 

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Laenud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Osariigi/liidumaa valitsus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Kohalik omavalitsusüksus

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

2

Laenud (3 tagasimaksmisvahemikku)

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Muu valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

 

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid

Laenud

Valitsussektor

Sotsiaalkindlustusfondid

Tähtaegade kaupa (3 tagasimaksmisvahemikku)

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Riigisisesed

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Riigisisesed

 

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Riigisisesed

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Väärtpaberid, v.a aktsiad

Muud osalevad liikmesriigid

Mitterahaloomeasutused

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

3

Nõuded euroala residentidele välisvaluutas

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euroala residentide väärtpaberid eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

 

Valitsussektor

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Keskvalitsuse võlg eurodes

Muud osalevad liikmesriigid

Väärtpaberid, v.a aktsiad

 

Keskvalitsus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Muud varad

Muud osalevad liikmesriigid