21.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/100


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/76/EÜ,

20. detsember 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi lisamisega toimeainete hulka

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Fludioksoniil, klomasoon ja prosulfokarb kuuluvad nimetatud loetelusse.

(2)

Nende toimeainete mõju inimese tervisele ja keskkonnale on hinnatud vastavalt määrustes (EÜ) nr 451/2000 ja (EÜ) nr 1490/2002 sätestatud korrale mitmete teatajate kavandatud kasutusalade puhul. Kõnealuste määrustega määrati ka referentliikmesriigid, kes esitavad asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) vastavalt määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikli 10 lõikele 1. Fludioksoniili ja klomasooni puhul oli referentliikmesriik Taani ja kogu asjaomane teave esitati vastavalt 5. aprillil 2005 ja 16. märtsil 2005. Prosulfokarbi puhul oli referentliikmesriik Rootsi ja kogu asjaomane teave esitati 20. aprillil 2005.

(3)

Liikmesriigid ja EFSA on hindamisaruannete kohta andnud eksperdihinnangu ning esitanud need 27. juulil 2007 komisjonile teaduslike aruannetena fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi kohta. (4) Liikmesriigid ja komisjon vaatasid kõnealused aruanded läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning need vormistati 9. oktoobril 2007 komisjoni läbivaatamisaruandena fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi kohta.

(4)

Mitmete läbiviidud uuringute käigus on ilmnenud, et fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi sisaldavaid taimekaitsevahendeid võib põhimõtteliselt käsitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele vastavana, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda kõnealused toimeained I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(5)

Enne toimeaine I lisasse kandmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda toimeaine lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(6)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse kandmist anda liikmesriikidele kuus kuud fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas esitatud tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool esitatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik III lisas ettenähtud täieliku toimiku esitamiseks iga taimekaitsevahendi iga kavandatud kasutusviisi kohta ja nende toimikute hindamiseks direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtete alusel.

(7)

Varasemad kogemused määruse (EMÜ) nr 3600/92 raames hinnatud toimeainete kandmisel direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse on näidanud, et kehtivate kasutuslubade valdajate kohustuste puhul, mis on seotud andmetele juurdepääsuga, võib tekkida tõlgendamisraskusi. Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustusi, eelkõige kohustust kontrollida, et loa valdaja võimaldaks juurdepääsu toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Täpsustamine ei too siiski liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(8)

Seepärast on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2009. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. maist 2009.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Vajaduse korral muudavad või tühistavad liikmesriigid direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainetena fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load 30. aprilliks 2009.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealuseid toimeaineid käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning et loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 teostavad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. oktoobriks 2008 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt käesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisa vastavalt fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi käsitlevate kannete B osa. Kõnealuse hindamise põhjal määravad nad kindlaks, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast kõnealust kindlaksmääramist liikmesriigid:

a)

muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 31. oktoobriks 2012, kui taimekaitsevahend sisaldab fludioksoniili, klomasooni või prosulfokarbi ainsa toimeainena, või

b)

vajaduse korral muudavad fludioksoniili, klomasooni või prosulfokarbi ühena mitmest toimeainest sisaldavate toodete kasutuslube või tühistavad need hiljemalt 31. oktoobriks 2012 või kuupäevaks, mis on niisuguse muudatuse tegemiseks või loa tühistamiseks ette nähtud vastava direktiivi või direktiividega, millega asjakohane aine või asjakohased ained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. novembril 2008.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/52/EÜ (ELT L 214, 17.8.2007, lk 3).

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2007 (ELT L 246, 21.9.2007, lk 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 110, 1–85, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil (valmimiskuupäev: 27. juuli 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 109, 1–73, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clomazone (valmimiskuupäev: 27. juuli 2007), 3. augusti 2007. aasta versioon.

EFSA Scientific Report (2007) 111, 1–81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfocarb (valmimiskuupäev: 27. juuli 2007).


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas oleva tabeli lõppu lisatakse järgmised kanded

Nr

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Loetellu kuulumise lõpptähtaeg

Erisätted

„166

Prosulfokarb

CASi nr 52888-80-9

CIPACi nr 539

S-bensüül dipropüül(tiokarbamaat)

970 g/kg

1. november 2008

31. oktoober 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 9. oktoobril 2007 prosulfokarbi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist.

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks mittepritsitava puhvervööndi jätmist.

167

Fludioksoniil

CASi nr 131341-86-1

CIPACi nr 522

4-(2,2-difluoro-1,3-bensodioksool-4-üül)-1H-pürrool-3-karbonitriil

950 g/kg

1. november 2008

31. oktoober 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada fludioksoniili sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui seemnete töötlemiseks, pööravad nad erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave, ning:

pööravad erilist tähelepanu võimalusele, et ohualtis piirkonnas satub see aine või eelkõige selle mulla fotolüüsi metaboliidid CGA 339833 ja CGA 192155 põhjavette;

pööravad erilist tähelepanu kalade ja veeselgrootute kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks vajaduse korral olema nõutud riski vähendamise meetmete võtmist.

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 9. oktoobril 2007 fludioksoniili kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa.

168

Klomasoon

CASi nr 81777-89-1

CIPACi nr 509

2-(2-klorobensüül)-4,4-dimetüül-1,2-oksasolidiin-3-oon

960 g/kg

1. november 2008

31. oktoober 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 9. oktoobril 2007 klomasooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndite jätmist.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine olemuse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.