29.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/13


NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/75/EÜ,

20. detsember 2007,

millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses teatavate käibemaksumäärasid käsitlevate ajutiste sätetega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (2) nähakse seoses käibemaksumääradega ette teatavad erandid. Mõned neist eranditest lõpevad kindlaksmääratud kuupäeval, samal ajal kui teised kehtivad lõpliku korra kehtestamiseni.

(2)

Käibemaksumääradest tehtavad erandid, mis direktiiv 2006/112/EÜ näeb ette vastavalt 2003. aasta ühinemisaktile ning mille eesmärk on võimaldada teatavate uute liikmesriikide majandusel siseturuga sujuvamalt kohaneda, on kuupäevaliselt piiritletud ning aeguvad peagi.

(3)

Mitmed neist uutest liikmesriikidest on väljendanud soovi neid erandeid pikema aja jooksul kohaldada.

(4)

Pidades silmas nii käimasolevat arutelu vähendatud maksumäärade kasutamise üle kui ka seadusandlikku ettepanekut, mille komisjon on lubanud esitada, on asjakohane pikendada teatavaid erandeid kuni 2010. aasta lõpuni; sinnamaani on pikendatud vähendatud käibemaksumäära katselist kohaldamist töömahukate teenuste suhtes.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/112/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 2008 muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ järgmiselt:

1.

Artikkel 123 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 123

Tšehhi Vabariik võib jätkata 31. detsembrini 2010 vähemalt 5protsendilise vähendatud maksumäära kohaldamist elamuehitusega seotud ehitustööde suhtes, mida ei ole teostatud sotsiaalpoliitika raames, välja arvatud ehitusmaterjalid.”

2.

Artikkel 124 jäetakse välja.

3.

Artikli 125 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „kuni 31. detsembrini 2007” sõnadega „kuni 31. detsembrini 2010”.

4.

Artikkel 126 jäetakse välja.

5.

Artiklis 127 asendatakse sõnad „1. jaanuarini 2010” sõnadega „31. detsembrini 2010”.

6.

Artikkel 128 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 128

1.   Poola võib kohaldada maksuvabastust koos eelmises etapis tasutud käibemaksu mahaarvamisega teatud raamatute ja erialaperioodika tarnete suhtes kuni 31. detsembrini 2010.

2.   Poola võib jätkata restoraniteenuste suhtes vähemalt 7protsendise vähendatud maksumäära kohaldamist kuni 31. detsembrini 2010 või kuni artiklis 402 sätestatud lõpliku korra kehtestamiseni, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

3.   Poola võib jätkata III lisa punktis 1 nimetatud toiduainete tarnete suhtes vähemalt 3protsendise vähendatud maksumäära kohaldamist kuni 31. detsembrini 2010.

4.   Poola võib jätkata elamute ehituse, remondi ja ümberehitusega seotud teenuste suhtes, mida ei ole osutatud sotsiaalpoliitika osana, välja arvatud ehitusmaterjalid, ning artikli 12 lõike 1 punktis a sätestatud elamute või elamuosade enne esmast kasutuselevõttu võõrandamise suhtes vähemalt 7protsendise vähendatud maksumäära kohaldamist kuni 31. detsembrini 2010.”

7.

Artikli 129 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „kuni 31. detsembrini 2007” sõnadega „kuni 31. detsembrini 2010”.

8.

Artikkel 130 jäetakse välja.

Artikkel 2

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  11. detsembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 92).