2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/63


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/32/EÜ,

1. juuni 2007,

millega muudetakse VI lisa nõukogu direktiivis 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta ning VI lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta, (1) eriti selle artiklit 21c,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta, (2) eriti selle artiklit 21b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas direktiivi 96/48/EÜ artikliga 18 ja direktiivi 2001/16/EÜ artikliga 18 kutsub tellija või tema volitatud esindaja tema poolt sel eesmärgil valitud teavitatud asutuse kõnealuste direktiivide VI lisas osutatud EÜ vastavustõendamise menetlust kohaldama.

(2)

Teavitatud asutuse välja antud vastavustunnistuse ja tunnistusele lisatud tehnilise dokumentatsiooni põhjal koostab tellija või tema volitatud esindaja EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni.

(3)

Direktiivi 96/48/EÜ VI lisa punktis 2 ja direktiivi 2001/16/EÜ VI lisa punktis 2 on sätestatud, et allsüsteemi kontrollitakse igal alljärgneval etapil: üldine projekt; allsüsteemi struktuur, sealhulgas eelkõige tsiviilehitustööd, komponentide koost, üldine seadistamine; allsüsteemi lõplik katsetamine.

(4)

Praegune „allsüsteemi lõpliku katsetamise süsteemi” kontseptsioon ei ole piisavalt selge ega täpne. See koosneb kontrollist, kas allsüsteem vastab direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ sätetele ning teistele kohaldatavatele õigusnormidele ja kas seda saab kasutusele võtta, kontrollides eelkõige liideseid teiste allsüsteemidega töötingimustes.

(5)

On olemas katseid, mida tootja saab läbi viia eraldiseisvate koostalitlusvõime komponentidega või allsüsteemidega sõltumatult lõppkeskkonnast, kuhu koostalitlusvõime komponent või allsüsteem paigaldatakse ja kus teda kasutatakse. Need kasulikud ja lõplikud „eraldiseisvad katsed” ei sõltu raudteevõrgust, kus toode kasutusele võetakse.

(6)

Seepärast on direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ VI lisas vaja tootja jaoks ette näha võimalus esimese etapi (projekteerimis- või tootmisfaas) hindamise taotlemiseks, mille põhjal annab teavitatud asutus välja vastavustõendamiste vaheteatise. Kõnealuste vaheteatiste põhjal saab peatööettevõtja või tootja iga asjakohase etapi puhul koostada vahepealse EÜ deklaratsiooni koostalitlusvõime komponentide või allsüsteemide vastavuse kohta.

(7)

Seepärast tuleks direktiive 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/48/EÜ artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/48/EÜ VI lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Direktiivi 2001/16/EÜ VI lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas oleva tekstiga.

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid enne 2. detsembrit 2007. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/50/EÜ (ELT L 164, 30.4.2004, lk 114).

(2)  EÜT L 110, 20.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/50/EÜ.


LISA

„VI LISA

ALLSÜSTEEMIDE VASTAVUSTÕENDAMISE MENETLUS

1.   SISSEJUHATUS

EÜ vastavustõendamine on menetlus, mille käigus teavitatud asutus kontrollib ja kinnitab, et allsüsteem:

vastab käesolevale direktiivile,

vastab teistele asutamislepingust tulenevatele eeskirjadele ja selle võib kasutusele võtta.

2.   ETAPID

Allsüsteemi kontrollitakse igal alljärgneval etapil:

üldine projekt,

toodang: allsüsteemi struktuur, sealhulgas nt tsiviilehitustööd, valmistamine, komponentide koostamine, üldine seadistamine,

allsüsteemi lõplik katsetamine.

Projekteerimise etapil (k.a tüübikatsetused) ja tootmisetapil võib peatööettevõtja (või valmistaja) või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja esimese sammuna taotleda hindamist.

Sel juhul annab peatööettevõtja (või valmistaja) valitud teavitatud asutus selle hindamise/nende hindamiste põhjal välja vastavustõendamis(t)e vaheteatise. Selle põhjal koostatakse omakorda vahepealne EÜ vastavusdeklaratsioon iga asjakohase etapi kohta.

3.   TÕEND

EÜ vastavustõendamise eest vastutav teavitatud asutus koostab vastavustunnistuse, mis on mõeldud tellijale või tema ühenduses registreeritud volitatud esindajale, kes omakorda koostab EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni, mis on mõeldud selle liikmesriigi järelevalveasutusele, kus allsüsteem asub ja/või kus seda kasutatakse.

EÜ vastavustõendamise eest vastutav teavitatud asutus annab hinnangu allsüsteemi tehnilisele lahendusele ja tootmisele.

Teavitatud asutus võtab arvesse vahepealseid vastavustõendamise teatisi (kui need on olemas) ning teeb EÜ vastavustunnistuse väljaandmiseks järgmist:

kontrollib, kas allsüsteem

on hõlmatud asjakohaste peatööettevõtjale (või valmistajale) saadetud projekteerimist ja tootmist käsitlevate vastavustõendamise vaheteatistega, juhul kui viimane on neid teavitatud asutuselt kõnealuse kahe etapi kohta soovinud,

või vastab kõigile peatööettevõtjale (või valmistajale) saadetud projekteerimise vastavustõendamise vaheteatisega hõlmatud aspektidele, juhul kui viimane on teavitatud asutuselt soovinud vaheteatist ainult projekteerimisetapi kohta,

kontrollib, et koostalitluse tehniline kirjeldus oleks täpselt täidetud ning hindab projekteerimise ja tootmise elemente, mis ei ole hõlmatud peatööettevõtjale (või valmistajale) saadetud projekteerimise ja/või tootmise vastavustõendamise vaheteatisega.

4.   TEHNILINE DOKUMENTATSIOON

Vastavustõendamise deklaratsioonile lisatav tehniline dokumentatsioon peab koosnema järgmistest dokumentidest:

infrastruktuuri jaoks: ehitusprojekt, heakskiit kaeve- ja armeerimistöödeks, katse- ja kontrolliaruanded betooni kohta jne,

teiste allsüsteemide jaoks: üldised ja detailsed ehitusega kooskõlas olevad joonised, elektri- ja hüdraulikaskeemid, juhtimisahela skeemid, andmetöötlus- ja automaatikasüsteemide kirjeldus, kasutus- ja hooldusjuhendid jne,

allsüsteemi inkorporeeritud koostalitlusvõime komponentide nimekiri nagu on viidatud artiklis 3,

koopiad EÜ vastavus- või kasutussobivuse deklaratsioonidest, mis on vastavalt direktiivi artiklile 13 ette nähtud eespool nimetatud komponentide jaoks; kui see on asjakohane, lisatakse neile vastavad arvutused ning protokollide koopiad katsetuste ja hindamiste kohta, mida teostasid teavitatud asutused üldiste tehniliste kirjelduste alusel,

olemasolu korral vastavustõendamise vaheteatis(ed) ning sel juhul ka vahepealne/vahepealsed EÜ deklaratsioon(id) allsüsteemi vastavuse kohta, mis kuuluvad EÜ vastavustunnistuse juurde, sh teavitatud asutuse läbiviidud vastavustõendamise kehtivuse tulemus,

EÜ vastavustõendamise eest vastutava teavitatud asutuse poolt väljastatud ja kaasallkirjastatud tunnistus, millele lisatakse vastavad arvutused ja milles kinnitatakse, et projekt vastab käesolevale direktiivile, ning nimetatakse tööde teostamise ajal fikseeritud piiravad tingimused, mida pole tühistatud; samuti peaks tõendile lisama inspekteerimis- ja auditeerimisaruanded, mis on koostatud sama asutuse poolt seoses tema tööga, nagu on määratletud punktides 5.3 ja 5.4.

5.   JÄRELEVALVE

5.1.

EÜ järelevalve eesmärk on tagada tehnilisest dokumentatsioonist tulenevate kohustuste täitmine allsüsteemi tootmise jooksul.

5.2.

Tootmise kontrollimise eest vastutaval teavitatud asutusel peab olema pidev juurdepääs ehitusplatsidele, tootmistsehhidele ja ladustamisaladele ning vajaduse korral eeltöötlemis- ja katsetamisrajatistele ning üldse kõikidele tööpaikadele, mida asutus peab oma ülesande täitmisel vajalikuks kontrollida. Tellija või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja peab teavitatud asutusele saatma või laskma saata kõik selleks otstarbeks vajalikud dokumendid, eelkõige allsüsteemiga seotud rakenduskavad ja tehnilise dokumentatsiooni.

5.3.

Rakendamise kontrollimise eest vastutav teavitatud asutus peab regulaarselt läbi viima auditeid, et kinnitada vastavust käesolevale direktiivile. Ta peab rakendamise eest vastutavatele isikutele esitama auditeerimisaruande. Asutuselt võib nõuda kohalolekut teatavatel ehitamise etappidel.

5.4.

Lisaks sellele võib teavitatud asutus ehitusplatse ja tootmistsehhe ette teatamata külastada. Selliste külaskäikude ajal võib teavitatud asutus läbi viia täieliku või osalise auditi. Ta peab rakendamise eest vastutavatele isikutele esitama inspekteerimisaruande ja vajaduse korral auditeerimisaruande.

6.   ESITAMINE

Lõikes 4 viidatud täielik dokumentatsioon tuleb esitada tellijale või tema ühenduses registreeritud volitatud agendile täiendamaks vastavustunnistust, mille on väljastanud allsüsteemi töökorras oleku kontrollimise eest vastutav teavitatud asutus. Dokumentatsioon peab olema lisatud EÜ vastavustõendamise deklaratsioonile, mille tellija saadab asjaomase liikmesriigi järelevalveasutusele.

Tellija peab säilitama dokumentatsiooni koopiat kogu allsüsteemi kasutusaja jooksul. Vastava taotluse korral tuleb see saata kõikidele teistele liikmesriikidele.

7.   AVALDAMINE

Iga teavitatud asutus peab regulaarselt avaldama asjakohast teavet:

laekunud EÜ vastavustõendamise taotluste kohta,

vastavustõendamise vaheteatiste väljaandmise või nende väljaandmisest keeldumise kohta,

vastavustõendamise sertifikaatide väljaandmise või nende väljaandmisest keeldumise kohta.

8.   KEEL

EÜ vastavustõendamise menetlusega seotud dokumentatsioon ja kirjavahetus peavad olema kirjutatud selle liikmesriigi riigikeeles, kus tellija või tema volitatud esindaja ühenduses on registreeritud, või keeles, mille tellija on heaks kiitnud.”