24.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/34


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/25/EÜ,

23. aprill 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et kanda sellesse toimeainetena dimetoaat, dimetomorf, glufosinaat, metribusiin, fosmet ja propamokarb

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustega (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 703/2001 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 nimetatud tööprogrammi teise etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatud hindamisele kuuluvate toimeainete loetelu nende võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Sellesse loetellu kuuluvad dimetoaat, dimetomorf, glufosinaat, metribusiin, fosmet ja propamokarb.

(2)

Nende toimeainete mõju inimese tervisele ja keskkonnale on hinnatud vastavalt määrustes (EÜ) nr 451/2000 ja (EÜ) nr 703/2001 sätestatud korrale mitmete teavitaja kavandatud kasutusalade puhul. Kõnealuste määrustega on määratud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõikele 1. Dimetoaadi puhul oli referentliikmesriik Ühendkuningriik ja kogu asjaomane teave esitati 4. augustil 2004. Dimetomorfi ja metribusiini puhul oli referentliikmesriik Saksamaa ja kogu asjaomane teave esitati vastavalt 11. juunil 2004 ja 23. augustil 2004. Glufosinaadi puhul oli referentliikmesriik Rootsi ja kogu asjaomane teave esitati 3. jaanuaril 2003. Fosmeti puhul oli referentliikmesriik Hispaania ja kogu asjaomane teave esitati 23. augustil 2004. Propamokarbi puhul oli referentliikmesriik Iirimaa ja kogu asjaomane teave esitati 5. oktoobril 2004.

(3)

Hindamisaruannete kohta on andnud eksperdihinnangu liikmesriigid ja EFSA ning esitanud need komisjonile glufosinaadi kohta 14. märtsil 2005, fosmeti ja propamokarbi kohta 12. mail 2006, dimetoaadi ja dimetomorfi kohta 23. juunil 2006 ning metribusiini kohta 28. juulil 2006 EFSA teaduslike aruannete kujul. (4) Liikmesriigid ja komisjon on kõnealused aruanded läbi vaadanud toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning vormistanud 24. novembril 2006. aastal komisjoni läbivaatamisaruannetena dimetoaadi, dimetomorfi, glufosinaadi, metribusiini, fosmeti ja propamokarbi kohta.

(4)

Mitmest senisest uuringust on ilmnenud, et dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi sisaldavad taimekaitsevahendid võivad eeldatavalt üldjoontes vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele eelkõige komisjoni läbivaatamisaruannetes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside puhul. Seetõttu on asjakohane lisada kõnealused toimeained I lisasse, et kõigis liikmesriikides oleks võimalik kõnealuse direktiivi sätete alusel anda välja load neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks.

(5)

Ilma et see piiraks seda järeldust, on dimetoaadi, glufosinaadi, metribusiini ja fosmeti puhul vaja koguda edasist teavet üksikute küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmisel I lisasse võib kohaldada tingimusi. Seetõttu on asjakohane nõuda, et dimetoaati, glufosinaati, metribusiini ja fosmetit tuleks veel täiendavalt uurida, et kinnitada ohuhinnangu mõnda punkti, ja teavitajad peaksid esitama vastavate uuringute andmed.

(6)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid ja huvitatud isikud jõuavad aine loetelusse lisamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(7)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse kandmist anda liikmesriikidele kuus kuud dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas esitatud tingimuste täitmine. Liikmesriigid peaksid kehtivaid kasutuslube direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool esitatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik täieliku III lisas ette nähtud toimiku esitamiseks iga taimekaitsevahendi iga kavandatud kasutusviisi kohta ja nende toimikute hindamiseks direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtete alusel.

(8)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3600/92 (5) raames hinnatud toimeainete varasemal direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmisel saadud kogemused on näidanud, et kehtivate kasutuslubade valdajate selliste kohustuste tõlgendamisel, mis on seotud andmetele juurdepääsuga, võivad tekkida raskused. Et raskusi edaspidi vältida, on vaja täpsustada liikmesriikide kohustused, eelkõige kohustus kontrollida, et loaomanik võimaldab juurdepääsu toimikule, mis vastab kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Selline täpsustamine ei too liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(9)

Seepärast on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2008. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. aprillist 2008.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt liikmesriigid muudavad või tühistavad vajaduse korral dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi toimeainetena sisaldavate taimekaitsevahendite praegused load 31. märtsiks 2008.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtajaks, kas kõnealuse direktiivi I lisas dimetoaadi, dimetomorfi, glufosinaadi, metribusiini, fosmeti ja propamokarbi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealuseid toimeaineid käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning kas loa valdajal on kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt olemas II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi, mis sisaldab ainsa või ühe toimeainena dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi, mis kõik on hiljemalt 30. septembriks 2007 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, läbi uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete alusel, tuginedes toimikule, mis vastab direktiivi III lisa nõuetele, ja võttes arvesse direktiivi I lisas dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi käsitlevate kannete B osa. Sellest hinnangust lähtuvalt teevad nad kindlaks, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast kindlaksmääramist liikmesriigid:

a)

muudavad või tühistavad vajaduse korral dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi kui ainsat toimeainet sisaldava toote kasutusloa hiljemalt 30. septembriks 2011 või

b)

kui toode sisaldab dimetoaati, dimetomorfi, glufosinaati, metribusiini, fosmetit ja propamokarbi ühena mitmest toimeainest, muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt 30. septembriks 2011 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastava direktiiviga või vastavate direktiividega, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. oktoobril 2007.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. aprill 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/21/EÜ (ELT L 97, 12.4.2007, lk 42).

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(3)  EÜT L 98, 7.4.2001, lk 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000 (EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27).


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas oleva tabeli lõppu lisatakse järgmised kanded:

Nr

Tavanimetus, tunnuskoodid

Tavanimetus, tunnuskoodid

Puhtus (1)

Jõustumiskuupäev

Loetellu kuulumise lõpukuupäev

Erisätted

“155

Dimetoaat

CASi nr 60-51-5

CIPACi nr 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Lisandid:

ometoaat: mitte üle 2 g/kg

isodimetoaat: mitte üle 3 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   osa

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   osa

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dimetoaadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsmisele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid ning äravoolu- ja kuivendusvee pääsu piiramine pinnavette,

pöörama erilist tähelepanu tarbijate kokkupuutele toidu kaudu,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib lindude, imetajate ja muude kui sihtrühma lülijalgsete kokkupuutel selle ainega, ning toksikoloogilist hinnangut metaboliitide kohta, mis võivad esineda põllukultuurides.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on dimetoaat käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selliste uuringute andmed kahe aasta jooksul pärast selle direktiivi jõustumist.

156

Dimetomorf

CASi nr 110488-70-5

CIPACi nr 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   osa

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   osa

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dimetomorfi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitsevahendid,

lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks olema nõutud vajaduse korral riski vähendamise meetmete võtmist.

157

Glufosinaat

CASi nr 77182-82-2

CIPACi nr 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   osa

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   osa

Taotluste hindamisel loa saamiseks glufosinaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui õunaaedades pööravad liikmesriigid eelkõige käitajate ja tarbijate kokkupuute osas erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 24. novembril 2006 glufosinaadi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate, töötajate ja kõrvalseisjate ohutusele. Loa tingimustes peaks olema nõutud vajaduse korral kaitsemeetmete kasutamist,

põhjaveele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

imetajate, muude kui sihtrühma lülijalgsete ning muude kui sihtrühma taimede kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks olema nõutud vajaduse korral riski vähendamise meetmete võtmist.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks imetajate ja muude kui sihtrühma lülijalgsete ohtude hindamist. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on glufosinaat käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

158

Metribusiin

CASi nr 21087-64-9

CIPACi nr 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   osa

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   osa

Taotluste hindamisel loa saamiseks metribusiini sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui tärkamisjärgse selektiivse herbitsiidina kartulite puhul pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metribusiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu vetikate, veetaimede ning sihtrühma mitte kuuluvate, väljaspool töödeldavat ala kasvavate taimede kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral ohu vähendamise meetmeid,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud riski põhjaveele. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel lisati metribusiin kõnealusesse lisasse, esitavad sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

159

Fosmet

CASi nr 732-11-6

CIPACi nr 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Lisandid:

fosmetoksoon: mitte üle 0,8 g/kg

isofosmet: mitte üle 0,4 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   osa

Lubatud kasutada ainult insektitsiidi ja akaritsiidina.

B   osa

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fosmeti kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide, mesilaste ning muude sihtrühma mitte kuuluvate lülijalgsete kaitsmisele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid ning äravoolu- ja kuivendusvee pääsu piiramine pinnavette,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid ja hingamisteede kaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad edasiste uuringute läbiviimist, et kinnitada lindude (akuutne risk) ja taimtoiduliste imetajate suhtes tehtud riskianalüüsi (pikaajaline risk). Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on fosmet käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selliste uuringute andmed kahe aasta jooksul pärast selle direktiivi jõustumist.

160

Propamokarb

CASi nr 24579-73-5

CIPACi nr 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   osa

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   osa

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada propamokarbi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui lehtedele kandmiseks, pööravad nad töötajate kokkupuute osas erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees propamokarbi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II lisa.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Loa tingimustes peaks olema nõutud kaitsemeetmete kasutamist vajaduse korral,

mullas esinevate jääkide kandumisele mitmeaastastele või järelkultuuridele,

tundlike alade pinna- ja põhjavee kaitsele,

lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele. Loa tingimustes peab olema nõutud riskide vähendamise meetmete võtmist vajaduse korral.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine olemuse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.