21.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 1530/2007/EÜ,

24. oktoober 2007,

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 26,

võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide tagajärjel kannatanud piirkondade elanikkonnaga.

(2)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega on võimalik kasutusele võtta fond, mille aastane ülemmäär on 1 miljard eurot.

(3)

Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel on võimalik fondi kasutada.

(4)

Saksamaa ja Prantsusmaa on esitanud avaldused fondi kasutamiseks seoses kahe katastroofiga, mis olid põhjustatud vastavalt tugevast tormist ja troopilisest keeristormist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarvest võetakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi raames kasutusele 172 195 985 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 24. oktoober 2007.

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LOBO ANTUNES


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.