29.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 346/15


NÕUKOGU OTSUS,

20. detsember 2007,

millega lubatakse Prantsusmaal vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada vähendatud maksumäära Korsika departemangudes kütusena kasutatava ja tarbimiseks ringlusse lubatud pliivaba bensiini suhtes

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2007/880/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 18 lõike 1 alusel ja vastavalt nimetatud direktiivi II lisale lubati Prantsusmaal kohaldada vähendatud maksumäära Korsikal tarbimise suhtes. Kõnealune luba anti kuni 31. detsembrini 2006.

(2)

16. oktoobri 2006. aasta kirjaga palusid Prantsusmaa asutused luba kohaldada energialõivu puhul vähendatud maksumäära kütusena kasutatava konkreetse pliivaba bensiini suhtes jätkuna eespool nimetatud erandi raames rakendatud praktikale ning enne selle kehtetuks muutumist. Vähendamise ulatus on 1 euro hektoliitri kohta. Luba taotletakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2012. Korsikal kaasneb tankla pliivaba bensiiniga varustamisega märkimisväärne lisakulu võrreldes mandril varustamisega ning lõplikud hinnad on 4–7 eurot/hl kõrgemad kui mandril.

(3)

Vähendades Korsika tarbijate pliivaba bensiini maksumäära, ühtlustatakse pliivaba bensiini tarbijate olukorda Korsikal ja mandril. Kõnealune meede vastab seega regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele.

(4)

Maksumäärade vähendamine ei ületa taset, mis on vajalik, et võtta arvesse Korsika tarbijate kantavaid täiendavaid kulusid seoses transpordi ja jaotamisega.

(5)

Maksumäära lõplik tase on kooskõlas direktiiviga 2003/96/EÜ ette nähtud alammääradega, milleks on praegu 359 eurot/1 000 l (või 35,90 eurot/hl). See kehtib isegi siis, kui võetakse arvesse nõukogu otsusega 2005/767/EÜ (2) antud luba, mille mõjud võivad kattuda käesoleva otsuse mõjudega.

(6)

Pidades silmas nende departemangude kaugust ja saarelist asukohta, mille suhtes vähendamist kohaldatakse, ning maksumäära (mis on muu hulgas väga kõrge võrreldes ühenduse alammääraga) vähendamise mõõdukust, ei too see kaasa konkreetselt kütusega varustamisega seotud muutusi.

(7)

Järelikult on taotletav meede vastuvõetav, pidades silmas siseturu nõuetekohast toimimist ja vajadust tagada aus konkurents, ning see on ühitatav ühenduse tervishoiu-, keskkonna-, energeetika- ja transpordipoliitikaga.

(8)

Seetõttu tuleks lubada vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 lõikele 2 Prantsusmaal kohaldada vähendatud maksumäära kütusena kasutatava ja Korsikal ringlusse lubatud pliivaba bensiini suhtes kuni 31. detsembrini 2012.

(9)

Tuleks tagada, et direktiivi 2003/96/EÜ artiklis 18 (koostoimes nimetatud direktiivi II lisaga) sätestatud erandi osas saaks Prantsusmaa kohaldada kõnealust vähendamist, mida käesolev otsus käsitleb, kaldumata kõrvale enne 1. jaanuari 2007 kohaldatavatest õigusaktidest. Seega tuleks taotletud luba anda alates 1. jaanuarist 2007,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Prantsusmaal lubatakse kohaldada vähendatud maksumäära Korsika departemangudes kütusena kasutatava ja tarbimiseks ringlusse lubatud pliivaba bensiini suhtes.

Ülekompenseerimise vältimiseks ei tohi vähendamine ületada transpordi, ladustamise ja jaotamise lisakulusid Prantsusmaa mandriosaga võrreldes.

Vähendatud maksumäär peab olema kooskõlas direktiivis 2003/96/EÜ ette nähtud kohustustega, eelkõige artiklis 7 sätestatud alammääradega.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 ning see kaotab kehtivuse 31. detsembril 2012.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 20. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  ELT L 283, 31.10.2003, lk 51. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/75/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 100).

(2)  ELT L 290, 4.11.2005, lk 25.