19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/1


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2007/817/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 punkti 3 alapunkti b koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga läbirääkimisi ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu üle.

(2)

Kõnealusele lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ühenduse seisukoha esitamiseks ette lihtsustatud kord.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse käesolevaga heaks Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab kõnealuse lepingu artikli 22 lõikes 2 ette nähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 18 loodud tagasivõtmise ühiskomitees esindab ühendust komisjon.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 18 lõike 5 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


KIRJAVAHETUS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise

LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi „ühendus”)

ja

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK,

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd tõhusamaks võitlemiseks ebaseadusliku sisserändega,

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti,

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira ühenduse, Euroopa Liidu liikmesriikide ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist ja 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist,

ARVESTADES, et kuna käesolev leping kuulub Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata selle sätteid Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

VÕTTES ARVESSE stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu (1) artikli 76 lõiget 2, millega kohustatakse lepinguosalisi sõlmima nõudmise korral tagasivõtulepingu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„lepinguosalised” — endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja ühendus;

b)

„tagasivõtmine” — nende isikute (taotluse saanud riigi kodanikud, kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud) üleandmine taotluse esitanud riigist taotluse saanud riigile, kes on käesoleva lepingu kohaselt ebaseaduslikult ületanud piiri, viibinud või elanud taotluse esitanud riigis;

c)

„endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanik” — isik, kellel on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaselt selle riigi kodakondsus;

d)

„liikmesriigi kodanik” — isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

e)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

f)

„kolmanda riigi kodanik” — isik, kellel on muu riigi kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või mõne liikmesriigi kodakondsus;

g)

„kodakondsuseta isik” — isik, kellel ei ole kodakondsust;

h)

„elamisluba” — mis tahes liiki luba, mille on välja andnud endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

i)

„viisa” — endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või ühe liikmesriigi välja antud luba või vastu võetud otsus, mida nõutakse selle territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat.

j)

„taotluse esitanud riik või taotlust esitav riik” — riik (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või mõni liikmesriik), kes on esitanud või esitab käesoleva lepingu artikli 7 kohase tagasivõtmistaotluse või artikli 14 kohase transiiditaotluse;

k)

„taotluse saanud riik või taotlust vastuvõttev riik” — riik (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või mõni liikmesriik), kellele on esitatud või esitatakse käesoleva lepingu artikli 7 kohane tagasivõtmistaotlus või artikli 14 kohase transiiditaotlus;

l)

„pädev asutus” — endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või mõne liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 19 lõike 1 punktiga a;

m)

„piiriala” — kuni 30-kilomeetrine ala alates liikmesriigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelisest maismaapiirist, samuti liikmesriigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi rahvusvaheliste lennujaamade territooriumid;

n)

„transiit” — kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki.

I JAGU

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 2

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud.

2.   Võimaluse korral võtab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik samal ajal tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute kuni 18-aastased alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab tagasi ka isikud, kes on loobunud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui see liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja viivitamata ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 30 päeva. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljaantud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul. Kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ei ole 14 kalendripäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi kasutamisega (2).

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab taotlust esitav liikmesriik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välja antud elamisluba või

b)

sisenesid liikmesriigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud liikmesriik on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välja antud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

taotluse esitanud liikmesriigi väljaantud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades ja asjaomane isik on viibinud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil või on selle läbinud või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust ja asjaomane isik on viibinud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil või on selle läbinud.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab liikmesriigi taotlusel tagasi endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanikud, kellel ei ole muud kodakondsust ning kelle sünnikoht ja alaline elukoht oli 8. septembri 1991. aasta seisuga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil.

4.   Pärast seda, kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse esitanud riik vajadusel asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi (2).

II JAGU

ÜHENDUSE TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 4

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

2.   Võimaluse korral võtab liikmesriik samal ajal tagasi ka

lõikes 1 nimetatud isikute kuni 18-aastased alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saamida, välja arvatud juhul, kui tal on endal endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil elamise õigus.

3.   Liikmesriik võtab tagasi ka isikud, kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile sisenemist, kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse saanud liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja viivitamata ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 30 päeva. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt välja antud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab taotluse saanud liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 5

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et kõnealused isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või taotluse saanud liikmesriigi väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule välja andnud viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on taotluse saanud liikmesriigi välja andnud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades ja asjaomane isik on viibinud taotluse saanud liikmesriigi territooriumil või on selle läbinud või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust ja asjaomane isik on viibinud taotluse saanud liikmesriigi territooriumil või on selle läbinud.

3.   Lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui ühtegi sellist dokumenti ei ole esitada, on lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Pärast seda, kui liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik vajadusel asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõtted

1.   Kui artikli 6 lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 2–5 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tagasivõtmistaotlus.

2.   Tagasivõtmistaotlust ei ole vaja juhul, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument või vajadusel taotlust vastu võtva riigi kehtiv viisa või elamisluba.

3.   Kui taotlust esitava riigi piirialal (sealhulgas lennujaamad) on kinni peetud isik, kes on riiki sisenenud otse taotlust vastu võtva riigi territooriumilt ja kes on ületanud piiri ebaseaduslikult, võib taotlust esitav riik esitada tagasivõtmistaotluse 2 tööpäeva jooksul pärast kõnealuse isiku kinnipidamist (kiirmenetlus).

Artikkel 7

Tagasivõtmistaotlus

1.   Tagasivõtmistaotluses tuleks võimaluse korral esitada järgmine teave:

a)

tagasivõetava isiku isikuandmed (nt tema nimed, perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht ning viimane elukoht ja tema vanemate andmed) ning vajadusel alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasade andmed;

b)

kodakondsuse, transiidi, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus;

c)

asjaomase isiku foto.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut selle teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtmistaotluse tavavorm on lisatud käesolevale lepingule 6. lisana.

Artikkel 8

Kodakondsuse tõendamine

1.   Ilma et see piiraks vastavate asjaomaste riigisiseste õigusaktide kohaldamist, võib vastavalt artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 tõendada kodakondsust käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentidega. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Selliste tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tingimused täidetuks, kui nad ei suuda tõendada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse saanud liikmesriigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral viivitamata ja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 9

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Mis tahes sellist tõendit tunnustavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tingimused täidetuks, kui nad ei suuda tõendada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab samuti prima facie ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

4.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 5. lisas loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tingimused täidetuks, kui ta ei suuda tõendada vastupidist.

5.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 5. lisas loetletud dokumenti, korraldavad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   Tagasivõtmistaotlus tuleb taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juriidiliste või praktiliste takistuste korral taotluse õigeaegsele esitamisele pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Tagasivõtmistaotlusele vastatakse kirjalikult

2 tööpäeva jooksul juhul, kui taotlus on esitatud kiirmenetluse raames (artikli 6 lõige 3);

14 kalendripäeva jooksul kõikidel muudel juhtudel.

Nimetatud tähtaegu hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui kindlaksmääratud tähtaja jooksul vastust ei saabu, peetakse üleandmine kokkulepituks.

3.   Tagasivõtmistest keeldumise korral tuleb seda põhjendada.

4.   Pärast nõusoleku andmist või vajadusel pärast lõikes 2 sätestatud tähtaja aegumist antakse kõnealune isik viivitamata ja hiljemalt kolme kuu jooksul üle. Taotluse esitanud riigi palvel pikendatakse eespool nimetatud tähtaega aja võrra, mis kulub üleandmise õiguslike või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Isiku üleandmisele eelneb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja asjakohase liikmesriigi pädevate asutuste kirjalik kokkulepe üleandmise korra kohta; kokkuleppes määratakse kindlaks üleandmise kuupäev, piiriületuspunkt, võimalik saatemeeskond ja muud üleandmist käsitlevad üksikasjad.

2.   Üleandmiseks võib kasutada õhu- või maismaatransporti. Tagasisaatmine õhutranspordiga ei pea toimuma endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või liikmesriikide riiklikke lennuettevõtjate teenuseid kasutades ning selleks võib kasutada regulaar- või tellimuslende. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et nad on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või mis tahes liikmesriikide volitatud isikud.

Artikkel 12

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasivõetud isiku tagasi, kui kolme kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 2–5 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning edastatakse tagasivõetava isiku identiteedi ja kodakondsuse kohta kogu olemasolev teave.

IV JAGU

TRANSIIT

Artikkel 13

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik piiravad kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhtudega, kus nimetatud isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Juhul kui on tagatud edasisõit muudes transiitriikides ja tagasivõtmine sihtriigis, lubab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik liikmesriigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti ning liikmesriik võimaldab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või liikmesriik võib transiidist keelduda järgmistel juhtudel:

a)

kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiitriigis piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikule on määratud taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigisisese julgeoleku ja avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või liikmesriik võib tühistada iga väljaantud loa, kui hiljem ilmnevad või selguvad käesoleva artikli lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või tagasivõtmine sihtriigis ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 14

Transiidimenetlus

1.   Taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu- või maismaatransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, muud kasutatud nimed/nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, emakeel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluse esitanud riigi arvates on artikli 13 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 13 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 7. lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki 5 kalendripäeva jooksul kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3.   Kui transiidiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

V JAGU

KULUD

Artikkel 15

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasivõtmisega seotud kulud tagasi, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI JAGU

ANDMEKAITSE JA SÕLTUMATUSE KLAUSEL

Artikkel 16

Andmekaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi riigisiseseid õigusakte ja juhul kui andmetöötlejaks on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ (3) ning nimetatud direktiivi alusel selle liikmesriigi vastuvõetud riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid tuleb koguda seaduslikult ainult käesoleva lepingu rakendamisega seoses ning edastav asutus ja vastuvõttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt eesnimed, perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed või nimed, mille all isikut tuntakse või varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünnikuupäev ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus);

pass, isikutunnistus või juhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, väljaandnud asutus, väljaandmise koht);

peatuskohad ja marsruudid;

muu teave, mis on vajalik tagasisaadetava isiku tuvastamiseks või käesoleva lepingu kohaste tagasivõtmisnõuete kontrollimiseks;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgiga;

f)

nii edastav asutus kui ka vastuvõttev asutus astub kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesolevale artiklile, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. See hõlmab ka teise lepinguosalise teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g)

nõude esitamisel teavitab vastuvõttev asutus edastavat asutust edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Muudele organitele ei või andmeid edastava ametiasutuse eelneva nõusolekuta andmeid edastada;

i)

edastavad ja vastuvõtvad asutused on kohustatud tegema kirjalikke ülestähendusi isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kohta.

Artikkel 17

Sõltumatuse tingimus

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata ühenduse, liikmesriikide ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige:

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga;

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist;

10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

väljaandmist ja transiiti käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike kokkulepete alusel.

VII JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised asutavad tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu rakendamist;

b)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mida on koostanud liikmesriigid ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik vastavalt artiklile 19;

d)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomiteesse kuuluvad ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esindajad, ühendust esindab komisjon.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 19

Rakendusprotokollid

1.   Liikmesriigi või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotlusel koostavad endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ning liikmesriik rakendusprotokolli, mis sisaldab eeskirju:

a)

pädevate ametiasutuste ja piiriületuspunktide määramise ja kontaktandmete vahetamise ning suhtluskeele kohta;

b)

kiirmenetluse korras tagasipöördumise tingimuste kohta;

c)

saatemeeskonnaga naasmiste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimuste kohta;

d)

täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks käesoleva lepingu 1.–5. lisas loetletutele.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast seda, kui nendest on teatatud artiklis 18 osutatud tagasivõtmise ühiskomiteele.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik nõustub rakendama ühe liikmesriigiga koostatud rakendusprotokolli mis tahes sätet ka suhetes mis tahes teise liikmesriigiga, kui viimane seda taotleb.

Artikkel 20

Suhe liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsetesse tagasivõtulepingutesse

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesolev leping ülimuslik mis tahes kahepoolsete kokkulepete või korralduste suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 19 kohaselt üksikute liikmesriikide ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VIII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Kui artikli 21 lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil ning territooriumil, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

2.   Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 22

Jõustumine, kestus ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

3.   Käesolev leping on sõlmitud piiramata ajaks.

4.   Kumbki lepinguosaline võib pärast teise lepinguosalise teavitamist ja pärast artiklis 18 nimetatud ühiskomiteega eelnevalt konsulteerimist ajutiselt peatada täielikult või osaliselt käesoleva lepingu rakendamise kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Lepingu peatamine jõustub kaks päeva pärast kõnealuse teate edastamist.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast kõnealuse teate esitamist.

Artikkel 23

Lisad

1.–7. lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.


(1)  ELT L 84, 20.3.2004.

(2)  Kooskõlas ELi nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovituses kehtestatud vormiga.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

1. LISA

Üldnimekiri kodakondsust tõendavatest dokumentidest (artikli 2 lõige 1, artikli 4 lõige 1 ja artikli 8 lõige 1)

Pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass/erakorraline pass);

isikutunnistus (sealhulgas ajutine või esialgne isikutunnistus);

sõjaväelase isikutunnistus;

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart;

kodakondsuse tunnistus, millele lisaks esitatakse muu isikut tõendav dokument, mis sisaldab isiku fotot.

2. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kodakondsust prima facie tõendavate dokumentidena (artikli 2 lõige 1, artikli 4 lõige 1 ja artikli 8 lõige 2)

Käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide koopiad;

teenistusraamat või selle koopia;

juhiluba või selle koopia;

sünnitunnistus või selle koopia;

usaldusväärsete tunnistajate ametlikud ütlused;

asjaomase isiku ütlused ja tema räägitav keel, sealhulgas juhul, kui viimane on kindlaks tehtud ametliku testi abil. Käesoleva lisa kohaldamisel on „ametlik test” test, mille on tellinud või korraldanud taotluse esitanud riigi ametivõimud ja mille on kinnitanud taotluse saanud riik;

muud dokumendid, mille abil võib tõendada asjaomase isiku kodakondsust;

1. lisas loetletud dokumendid, mis on aegunud.

3. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimusi tõendavate dokumentidena (artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1 ja artikli 9 lõige 1)

Asjaomase isiku reisidokumendis olevad saabumis/lahkumistemplid või samalaadsed märked või saabumise/lahkumise muud tõendid (nt foto);

taotluse saanud riigi väljaantud kehtiv dokument (nt viisa ja/või elamisluba) kõnealuse riigi territooriumil viibimise lubamiseks;

nimeline pilet ja/või lennu-, rongi-, bussi- või laevareisijate nimekiri, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil;

ametlikud kinnitused, mida on andnud eeskätt piirivalveametnikud, kes võivad tunnistada asjaomase isiku piiri ületamist.

4. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimusi prima facie tõendavate dokumentidena (artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1 ja artikli 9 lõige 2)

Ütlused pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja muude asjaolude kohta, mille on esitanud kõnealuse riigi ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni esitatud teave, mis käsitleb isiku identifitseerimist ja/või viibimist territooriumil,

dokumendid, tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike/eraasutuste sissepääsukaart, auto rendileping, krediitkaardi kviitung jne), millest nähtub selgelt, et asjaomane isik elas taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, mis tõendab, et asjaomane isik on kasutanud kulleri- või reisibüroo teenuseid;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

5. LISA

Nimekiri dokumentidest, mida käsitatakse endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimusi prima facie tõendatavate dokumentidena (artikli 3 lõige 3 ja artikli 9 lõige 4)

Endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud sünnitunnistus või selle koopia;

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud ametlikud dokumendid või nende koopia, kus on kirjas sünnikoht ja/või alaline elukoht vastavalt artikli 3 lõikele 3;

muud dokumendid või tunnistused või nende koopia, millest nähtub, et sünnikoht ja/või alaline elukoht on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

6. LISA

Image

Image

Image

7. LISA

Image

Image

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 2 JA ARTIKLI 4 LÕIKE 2 KOHTA

Kõnealuste sätete kohaldamisel püüavad lepinguosalised võtta nõuetekohaseid meetmeid, et tagada võimaluse korral perekonna ühtsus ja terviklikkus. Sel eesmärgil peaksid lepinguosalised tegema kõik endast oleneva, et võtta perekonnaliikmed tagasi mõistliku aja jooksul.

Artiklis 18 nimetatud ühiskomitee peaks eriti jälgima perekonna ühtsuse ja terviklikkuse põhimõtte kohaldamist.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 3 JA ARTIKLI 4 LÕIKE 3 KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja liikmesriikide kodakondsusseaduste kohaselt ei ole võimalik Euroopa Liidu ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsust ära võtta.

Lepinguosalised lepivad kokku, et konsulteerivad üksteisega õigeaegselt, kui nimetatud õiguslik olukord peaks muutuma.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLITE 3 JA 5 KOHTA

Lepinguosalised püüavad saata isiku päritoluriiki tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või kes enam ei vasta lepinguosalise territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata ei Taani Kuningriigi territooriumi ega Taani Kuningriigi kodanike suhtes. Seepärast on asjakohane, et endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Taani Kuningriik sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Islandi ja Norra vahelisi tihedaid suhteid, eelkõige neid, mis tulenevad 18. mai 1999. aasta lepingust, mis käsitleb nimetatud riikide ühinemist Schengeni acquis sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ning Island ja Norra sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Euroopa Liit, Euroopa Ühendus ja Šveits on sõlminud lepingu Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et pärast kõnealuse ühinemislepingu jõustumist sõlmib endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tagasivõtulepingu Šveitsiga käesoleva lepinguga samadel tingimustel.