30.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/48


KOMISJONI OTSUS,

28. november 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ, et pikendada kolmandatest riikidest pärit viljapuude paljundusmaterjali ja puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude imporditingimusi käsitleva erandi kehtivusaega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5693 all)

(2007/776/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõikele 1 peab komisjon otsustama, kas kolmandates riikides toodetud ning tarnija kohustuste, sordiehtsuse, omaduste, taimehaiguste, kasvusubstraadi, pakendi, kontrollimise korra ning markeerimise ja pitseerimise osas sarnaste garantiidega kaetud viljapuud ja viljapuude paljundusmaterjal on kõigis loetletud aspektides samaväärsed ühenduses toodetud ja kõnealuse direktiivi nõuetele ja tingimustele vastavate viljapuude ning viljapuude paljundusmaterjaliga.

(2)

Kolmandates riikides kohaldatavate tingimuste kohta kättesaadav teave ei ole veel siiski piisav, et komisjon saaks praegu mis tahes kolmanda riigi suhtes sellise otsuse vastu võtta.

(3)

Et vältida kaubandusvoogude katkemist, tuleks vastavalt direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõikele 2 lubada kolmandatest riikidest viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuid importivatel liikmesriikidel jätkata selliste nõuete kohaldamist, mis on samaväärsed samasuguste ühenduse toodete suhtes kohaldatavate nõuetega. Direktiiviga 92/34/EMÜ kõnealuse impordi suhtes kehtestatud erandi kehtivusaega (kuni 31. detsember 2007) tuleks seetõttu pikendada.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 92/34/EMÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas puuviljade botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluva paljundusmaterjali ja taimede alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 92/34/EMÜ artikli 16 lõike 2 esimeses lõigus asendatakse sõnad „31. detsembrini 2007” sõnadega „31. detsembrini 2010”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2005/54/EÜ (ELT L 22, 26.1.2005, lk 16).