13.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/26


KOMISJONI OTSUS,

7. november 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiive 64/432/EMÜ, 90/539/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/119/EMÜ, 93/53/EMÜ, 95/70/EÜ, 2000/75/EÜ, 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ning otsuseid 2001/618/EÜ ja 2004/233/EÜ riiklike referentlaborite ja asutuste loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5311 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/729/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artiklit 8, artikli 9 lõiget 2, artikli 10 lõiget 2 ja artikli 16 lõike 1 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 1990. aasta direktiivi 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artiklit 34,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed, (3) eriti selle artiklit 18,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega, (4) eriti selle artikli 24 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1993. aasta direktiivi 93/53/EMÜ, millega kehtestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks, (5) eriti selle artikli 18 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiivi 95/70/EÜ, millega sätestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks, (6) eriti selle artikli 9 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, (7) eriti selle artikli 19 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (8) eriti selle artikli 25 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga, (9) eriti selle artikli 26 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsust 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vaktsiinide tõhususe jälgimiseks seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, (10) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud tuberkuliinide ja reaktiivide ametliku kontrollimise eest vastutavate riiklike asutuste ja referentlaborite loetelu, veiste brutselloosiga tegelevate riiklike referentlaborite loetelu, samuti nende riiklike asutuste loetelu, kes vastutavad eelkõige veiste ensootilise leukoosi puhul laboris kasutatava standardantigeeni kalibreerimise eest ametliku EMÜ standardseerumi (EI-seerumi) suhtes, mida saadakse Kopenhaagenis asuvast Statens Veterinære Serumlaboratorium’ist.

(2)

Direktiivis 90/539/EMÜ on sätestatud, et iga liikmesriik määrab riikliku kontroll-labori (termin on muutunud; uus termin: referentlabor) vastutama diagnostikameetodite kooskõlastamise ja nende meetodite kasutamise eest heakskiidetud laborites. Need riiklikud referentlaborid on loetletud kõnealuses direktiivis.

(3)

Direktiivis 92/35/EMÜ on sätestatud, et igas liikmesriigis nimetatakse riiklik labor vastutama diagnostikastandardite ja -meetodite kooskõlastamise ja nende meetodite kasutamise eest heakskiidetud laborites. Need riiklikud laborid on loetletud kõnealuses direktiivis. Samuti nimetatakse direktiivis 92/35/EMÜ ühenduse tugilabor (termin on muutunud; uus termin: referentlabor) hobuste Aafrika katku jaoks.

(4)

Direktiivis 92/119/EMÜ on sätestatud, et igas liikmesriigis määratakse iga kõnealuses direktiivis osutatud haiguse jaoks riiklik labor. Sigade vesikulaarhaiguse riiklike laborite nimekiri on sätestatud kõnealuses direktiivis.

(5)

Direktiivis 93/53/EMÜ on sätestatud, et igas liikmesriigis määratakse iga kõnealuses direktiivis loetletud haiguse jaoks riigi tugilabor (referentlabor). Riiklike referentlaborite loetelu kalahaiguste jaoks on sätestatud kõnealuses direktiivis.

(6)

Direktiivis 95/70/EÜ on sätestatud, et igas liikmesriigis määratakse proovide võtmiseks ja laboriuuringuteks riigi tugilabor (referentlabor). Kahepoolmeliste limuste haiguste osas pädevate riiklike referentlaborite loetelu on esitatud kõnealuses direktiivis.

(7)

Direktiivis 2000/75/EÜ on sätestatud, et iga liikmesriik määrab laboriuuringuteks riikliku labori. Need riiklikud laborid on loetletud kõnealuses direktiivis.

(8)

Direktiivis 2001/89/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid tagavad, et igas liikmesriigis on riiklik labor, mis vastutab diagnostikastandardite ja -meetodite koordineerimise eest. Need riiklikud laborid on loetletud kõnealuses direktiivis.

(9)

Direktiivis 2002/60/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid tagavad, et igas liikmesriigis on riiklik labor, mis vastutab diagnostikastandardite ja -meetodite koordineerimise eest. Need riiklikud laborid on loetletud kõnealuses direktiivis.

(10)

Komisjoni 23. juuli 2001. aasta otsuses 2001/618/EÜ (Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises, Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta ja otsuste 93/24/EMÜ ja 93/244/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (11) kehtestatakse nende asutuste loetelu, kes vastutavad ELISA-meetodi kvaliteedi kontrollimise eest igas liikmesriigis ning eelkõige ühenduse võrdlusseerumitele vastavate riiklike võrdlusseerumite tootmise ja standardimise eest. Asutuste loetelu on esitatud kõnealuses otsuses.

(11)

Komisjoni 4. märtsi 2004. aasta otsusega 2004/233/EÜ, millega laboritele antakse luba kontrollida teatavatel kodukiskjalistel marutaudi vastu vaktsineerimise tõhusust, (12) kehtestatakse liikmesriikides volitatud laborite loetelu, mis põhineb Prantsusmaal Nancys asuvas AFSSA laboris tehtud tasemekatsete tulemustel; kõnealune labor on määratud marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimise seroloogiliste testide standardimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutavaks eriinstituudiks.

(12)

Teatavad liikmesriigid on esitanud taotluse muuta oma riiklike referent- või volitatud laborite andmeid, mis on loetletud kõnealustes direktiivides ja otsustes. Samuti tuleks muuta hobuste aafrika katku ühenduse referentlabori andmeid.

(13)

Seega tuleb direktiive 64/432/EMÜ, 90/539/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/119/EMÜ, 93/53/EMÜ, 95/70/EÜ, 2000/75/EÜ, 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ning otsuseid 2001/618/EÜ ja 2004/233/EÜ vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiive 64/432/EMÜ, 90/539/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/119/EMÜ, 93/53/EMÜ, 95/70/EÜ, 2000/75/EÜ, 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ning otsuseid 2001/618/EÜ ja 2004/233/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(2)  EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(3)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(4)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24).

(5)  EÜT L 175, 19.7.1993, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(6)  EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(7)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(8)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(9)  EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(10)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40. Otsust on muudetud komisjoni otsusega 2003/60/EÜ (EÜT L 23, 28.1.2003, lk 30).

(11)  EÜT L 215, 9.8.2001, lk 48. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/603/EÜ (ELT L 236, 8.9.2007, lk 7).

(12)  ELT L 71, 10.3.2004, lk 30. Otsust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1792/2006 (ELT L 362, 20.12.2006, lk 1).


LISA

Direktiive 64/432/EMÜ, 90/539/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/119/EMÜ, 93/53/EMÜ, 95/70/EÜ, 2000/75/EÜ, 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ning otsuseid 2001/618/EÜ ja 2004/233/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Direktiivi 64/432/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a)

B lisa punktis 4.2 asendatakse Saksamaa, Taani, Prantsusmaa ja Ungari kanded järgmistega:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Jena

Naumburger Str. 96a

07743 Jena

Tel. (49-3641) 804-0

Fax (49-3641) 804-228

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

b)

C lisa punktis 4.2 asendatakse Saksamaa, Taani, Prantsusmaa ja Ungari kanded järgmistega:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Bülowsvej 27

DK-1790 Copenhagen V

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

c)

D lisa II peatüki A osa muudetakse järgmiselt:

i)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Testis kasutatav antigeen peab sisaldama veiste leukoosiviiruse glükoproteiine. Antigeen tuleks standardida standardseerumi (EI-seerumi) suhtes, mida saadakse Taani tehnikaülikooli veterinaariainstituudist (National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Copenhagen V).”

ii)

punkti 2 esimene lause asendatakse järgmisega:

„Allpool loetletud riiklikud asutused vastutavad laboris kasutatava standardantigeeni kalibreerimise eest ametliku EÜ standardseerumi (EI-seerum) suhtes, mida saadakse Taani tehnikaülikooli veterinaariainstituudist (National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Kalvehave).”

iii)

punktis 2 asuvas tabelis asendatakse Saksamaa, Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

16868 Wusterhausen

Tel. (49-33979) 80-0

Fax (49-33979) 80-200

E-Mail: poststelle.wus@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

2.

Direktiivi 90/539/EMÜ I lisa punktis 1 asendatakse Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

3.

Direktiivi 92/35/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a)

I lisa punktis A asendatakse Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Taani, Prantsusmaa ja Ungari kanded järgmistega:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17498 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

b)

II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

ÜHENDUSE REFERENTLABOR

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es”

4.

Direktiivi 92/119/EMÜ II lisa punktis 5 asendatakse Saksamaa, Taani, Prantsusmaa ja Ungari kanded järgmistega:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

AFSSA-LERPAZ

23, avenue du Général-de-Gaulle

F-94703 Maisons-Alfort Cedex

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

5.

Direktiivi 93/53/EMÜ A lisas asendatakse Saksamaa, Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Hangøvej 2

DK-8200 Aarhus N

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

6.

Direktiivi 95/70/EÜ C lisas asendatakse Belgia, Saksamaa ja Ungari kanded järgmistega:

„BE

Laboratory for Microbiology in Foodstuffs

University of Liège

Boulevard de Colonster 20

Bât. 43 bis, Start-Tilman

B-4000 Liège

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

7.

Direktiivi 2000/75/EÜ I lisa punktis A asendatakse Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

8.

Direktiivi 2001/89/EÜ III lisa punktis 1 asendatakse Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

9.

Direktiivi 2002/60/EÜ IV lisa punktis 1 asendatakse Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„CZ

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Website: http://www.svujihlava.cz

Tel.: (420) 567 14 31 11

Fax: (420) 567 14 32 62

E-mail: info@svujihlava.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Boddenblick 5a

17493 Greifswald — Insel Riems

Tel. (49-38351) 7-0

Fax (49-38351) 7-219

E-Mail: poststelle@fli.bund.de

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

10.

Otsuse 2001/618/EÜ III lisa punkti 2 alapunktis d asendatakse Taani ja Ungari kanded järgmistega:

„DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”

11.

Otsuse 2004/233/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Saksamaa kanded 4 ja 6 asendatakse järgmistega:

„4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4 Veterinärmedizin

Haferbreiter Weg 132—135

D-39576 Stendal

6.

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für epidemiologische Diagnostik

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen”

b)

Tšehhi Vabariigi kanded 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24

163 05 Praha 6 – Lysolaje

Tel.: (420) 251 03 11 11

Fax: (420) 220 92 06 55

E-mail: sekretariat@svupraha.cz”

c)

Hispaania kanne asendatakse järgmisega:

„Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe

Camino del Jau, s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

Tel./Fax (34) 958 44 04 00/12 00

Correo electrónico: clvgr@mapya.es”

d)

Ungari kanne asendatakse järgmisega:

„Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: H-1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu”.