20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/29


KOMISJONI OTSUS,

17. oktoober 2007,

inimkaubanduse eksperdirühma moodustamise kohta

(2007/675/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et edendada inimkaubanduse vastast võitlust terves Euroopas, moodustas komisjon oma otsusega 2003/209/EÜ inimkaubanduse eksperdirühma vastavalt 2002. aasta Brüsseli deklaratsioonile, (1) milles peeti vajalikuks, et komisjon niisuguse rühma moodustaks. Tegemist on nõuanderühmaga, mida nimetatakse inimkaubanduse eksperdirühmaks. (2)

(2)

Inimkaubanduse eksperdirühmale tehti ülesandeks aidata kaasa inimkaubanduse ennetamisele ja selle vastu võitlemise arendamisele, võimaldada komisjonil koguda arvamusi oma inimkaubanduse vastase võitluse alaste algatuste kohta ja esitada aruanne Brüsseli deklaratsioonis esitatud soovituste põhjal. Eksperdirühm esitas 2004. aasta detsembris aruande koos soovitustega, et algatada edasisi konkreetseid ettepanekuid Euroopa tasandil.

(3)

Komisjoni 18. oktoobri 2005. aasta teatis „Võitlus inimkaubandusega: terviklik lähenemisviis ja ettepanekud tegevuskava kohta” (3) põhines suurel määral eksperdirühma aruandel ja soovitustel. 1. detsembril 2005 võttis nõukogu vastu ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta. (4) Kavas on arvestatud paljude komisjoni teatises esitatud ettepanekutega.

(4)

Inimkaubanduse eksperdirühm peaks jätkama oma tööd, kuna ta on alates 2003. aastast teinud väärtuslikku tööd, mis on komisjonil võimaldanud arendada poliitikat inimkaubandusevastase võitluse valdkonnas, ning arvestades selle valdkonna tähtsuse suurenemist terves maailmas. Kuna Euroopa Liit on laienenud, tuleb vastu võtta uus otsus. Et inimkaubandus kui ilming muutub, tuleb eksperdirühma tegevusvaldkonda laiendada ja tal tuleb võimaldada kasutada ka muude valdkondade eksperte.

(5)

Eksperdirühm peaks ka edaspidi andma komisjonile nõu, arvestades Euroopas, riikides ja rahvusvahelises ulatuses toimuvaid sündmusi. Konkreetselt peaks ta abistama komisjonil võtta ja arendada meetmeid, mis on ette nähtud ELi 2005. aasta detsembri kavas inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta. Seejuures tuleks erilist tähelepanu pöörata tööjõu ekspluateerimise valdkonnale.

(6)

Eksperdirühmal peaks olema 21 liiget ning sellesse peaksid võrdsetel alustel kuuluma ELi liikmesriikide ametiasutuste, Euroopa Liidu mittetulundusorganisatsioonide ja Europoli esindajad. Liikmeteks võiksid olla ka eksperdid akadeemilistest asutustest ja nõustamisteenuseid pakkuvatest mittetulundussektorile spetsialiseerunud ettevõtetest.

(7)

Oma töö hõlbustamiseks ja kiirendamiseks peaks eksperdirühmal olema õigus moodustada alamrühmi, mis käsitlevad ühte konkreetset teemat. Alamrühmade volitused tuleks kokku leppida eksperdirühmas ja need tuleks selgelt sõnastada.

(8)

Eksperdirühma liikmete jaoks tuleks ette näha teabe avaldamise eeskirjad, ilma et see piiraks komisjoni turvaeeskirju, mis on esitatud komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (5) lisas.

(9)

Eksperdirühma liikmete isikuandmeid tuleks töödelda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (6)

(10)

Liikmete ametiaeg peaks olema kolm aastat ja neid võiks olla võimalik ametisse tagasi nimetada.

(11)

Otsus 2003/209/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Inimkaubanduse eksperdirühm

Moodustatakse inimkaubanduse eksperdirühm (edaspidi „rühm”).

Artikkel 2

Konsulteerimine

1.   Komisjon võib eksperdirühmaga konsulteerida kõigis inimkaubanduse küsimustes.

2.   Rühma ülesanded on järgmised:

a)

arendada liikmesriikide, teiste artikli 3 lõike 2 punktis b nimetatud isikute ja komisjoni vahel koostööd mitmes inimkaubandusega seotud küsimuses;

b)

osutada abi komisjonile, esitades arvamusi inimkaubanduse küsimustes ning tagades teema sidusa käsitlemise;

c)

aidata komisjonil hinnata inimkaubanduse valdkonna poliitika kujunemist Euroopas, riikides ja rahvusvahelises ulatuses;

d)

aidata komisjonil kindlaks teha ja määratleda võimalikud Euroopa ja ühe riigi tasandi meetmed ja tegevus terves inimkaubandusevastase võitluse poliitikavaldkonnas;

e)

eksperdirühm esitab komisjonile tema taotluse põhjal või omal algatusel arvamusi või aruandeid, arvestades vajadusega viia terves Euroopas ellu „ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta” ning arendada võitlust muude inimkaubandusega seotud ekspluateerimise vormidega. Rühm arvestab ka sugupoolte võrdsuse küsimustega.

3.   Rühma esimees võib vajaduse korral soovitada komisjonil konkreetses küsimuses konsulteerida töörühmaga.

Artikkel 3

Liikmed ja nende ametisse nimetamine

1.   Rühmal on 21 liiget. Kutse esitada rühma liikmeks kandideerimise avaldus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi avalikul veebilehel.

2.   Eksperdirühma liikmeks määratakse eksperdid, kellel on teadmised ja kogemused inimkaubanduse, sealhulgas sellega seotud tööjõu ekspluateerimise vastase võitluse alal. Liikmed määratakse:

a)

liikmesriikide ametiasutustest (kuni 11 liiget);

b)

Euroopa tasandil tegutsevatest valitsustevahelistest, rahvusvahelistest ja valitsusvälistest organisatsioonidest isikute hulgast, kellel on korralikult dokumenteeritud teadmised ja kogemused inimkaubanduse valdkonnas (kuni viis liiget);

c)

üleeuroopaliste sotsiaalpartnerite seast ja Euroopa töövõtjate ühendustest (kuni neli liiget);

d)

Europolist (üks liige);

e)

rühma liikmeks võivad saada ka isikud, kelle kogemused on saadud akadeemilisest uurimistööst ELi liikmesriikide riiklikes või eraülikoolides või instituutides (kuni kaks liiget).

3.   Lõike 2 punktis a nimetatud liikmed määrab komisjon liikmesriikide ettepaneku alusel. Komisjon nimetab lõike 2 punktides b, c ja e nimetatud liikmed nende isikute hulgast, kes on esitanud kandideerimise avalduse. Lõike 2 punktis d nimetatud liikme määrab Europol.

4.   Kutsele vastanud kandideerijad, kes hinnangu kohaselt sobivad rühma liikmeks, kuid keda siiski liikmeks ei määratud, võib nende nõusolekul kanda reservnimekirja. Komisjon määrab sellest nimekirjast vajaduse korral asendusliikmeid.

5.   Eksperdirühma liikmed jäävad ametisse nende asendamise või ametiaja lõppemiseni.

6.   Liikmed, kes ei suuda enam töörühma aruteludele tõhusalt kaasa aidata, astuvad tagasi või ei täida käesoleva artikli lõikes 3 või asutamislepingu artiklis 287 sätestatud tingimusi, võidakse ülejäänud ametiajaks asendada.

7.   Liikmed, kes on määratud ametisse isikuliselt, kirjutavad igal aastal alla kohustusele tegutseda avalikes huvides ning avaldusele erapooletust kahjustada võivate huvide puudumise või olemasolu kohta.

8.   Isikuliselt määratud liikmete nimed avaldatakse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel ning Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

9.   Liikmete nimesid kogutakse, töödeldakse ja avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 4

Töökord

1.   Rühm valib lihthäälteenamusega oma liikmete hulgast esimehe ja kaks aseesimeest.

2.   Komisjoni nõusolekul võib rühma raames moodustada alamrühmi, kes uurivad konkreetseid küsimusi rühma antud volituste alusel. Alamrühmas on kuni 9 liiget ja see saadetakse laiali kohe kui tema ülesanded on täidetud.

3.   Komisjoni arvates konfidentsiaalset teavet, mis on saadud eksperdirühma või tema alamrühma töös osalemisel, ei tohi avaldada.

4.   Rühm ja selle alamrühmad kohtuvad tavaliselt komisjoni ruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon osutab rühma ja selle alamrühmade koosolekutel sekretariaaditeenuseid. Rühma ja alamrühmade koosolekutel võivad osaleda komisjoni huvitatud talituste esindajad.

5.   Rühm võtab oma töökorra vastu komisjoni standardtöökorra alusel.

6.   Komisjon võib avaldada kokkuvõtteid, järeldusi ja väljavõtteid järeldustest ning rühma töödokumente keeles, milles need dokumendid on koostatud.

Artikkel 5

Lisaeksperdid

1.   Komisjon võib kutsuda rühma töös osalema eksperte ja vaatlejaid, kes on pädevad konkreetses päevakorraküsimuses.

2.   Komisjon võib kutsuda eksperdirühma koosolekule liikmesriikide, kandidaatriikide või kolmandate riikide ning rahvusvaheliste, valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide ametlikke esindajaid.

Artikkel 6

Koosolekute kulud

1.   Komisjon hüvitab liikmetele ja ekspertidele rühma tegevusega seotud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertide kulude hüvitamise korrale.

2.   Liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele ei maksta osutatud teenuste eest tasu.

3.   Koosolekute kulud hüvitatakse aastaeelarve piires, mille eraldavad rühmale asjaomased komisjoni talitused.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2003/209/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8

Kohaldamisaeg

Käesolevat otsust kohaldatakse kolme aasta jooksul.

Brüssel, 17. oktoober 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  Brüsseli deklaratsioon võeti vastu 18.–20. septembri 2002. aasta Euroopa konverentsil „Inimkaubanduse ärahoidmine ja selle vastu võitlemine – 21. sajandi globaalne väljakutse” (ELT C 137, 12.6.2003, lk 1).

(2)  ELT L 79, 26.3.2003, lk 25.

(3)  KOM(2005) 514 (lõplik).

(4)  ELT C 311, 9.12.2005, lk 1.

(5)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/548/EÜ, Euratom (ELT L 215, 5.8.2006, lk 38).

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.