28.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 196/49


EUROPOLI HALDUSNÕUKOGU OTSUS,

18. juuli 2007,

nõustumise kohta Europoli sätestatud tingimuste ja menetlustega, mis kohandavad Europoli haldusnõukogu 16. novembri 1999. aasta otsuse lisas loetletud summasid seoses Europoli töötajatele Europoli kasuks makstavatele palkadele ja tasudele kohaldatavate maksudega

(2007/538/EÜ)

EUROPOLI HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse protokolli, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 ja Europoli konventsiooni artikli 41 lõike 3 alusel ning mis käsitleb Europoli, selle organite liikmete ning Europoli asedirektorite ja töötajate privileege ja immuniteete, (1) ning eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsustas 12. juunil 2007 kohandada Europoli ametnike palku ja tasusid 1,5 % tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2006.

(2)

Haldusnõukogu otsustas 18. juulil 2007 tõsta haldusnõukogu 16. novembri 1999. aasta otsuse (2) lisa artiklis 4 loetletud summasid sama protsendi võrra sama kuupäeva seisuga nagu on määratud punktis 1 mainitud nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsuses.

(3)

Vastavalt haldusnõukogu samale 18. juuli 2007. aasta otsusele tuleb määratud summad avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Jõustub 1. juulil 2006:

1.

Europoli haldusnõukogu 16. novembri 1999. aasta otsuse lisa artikli 4 esimeses lauses mainitud summa asendatakse summaga 113,68 eurot;

2.

eurodes esitatud summad Europoli haldusnõukogu 16. novembri 1999. aasta otsuse lisa artiklis 4 sisalduvas tabelis asendatakse järgmiselt:

 

8 % summade puhul 113,68 kuni 2 002,41 eurot;

 

10 % summade puhul 2 002,42 kuni 2 758,01 eurot;

 

12,5 % summade puhul 2 758,02 kuni 3 160,83 eurot;

 

15 % summade puhul 3 160,84 kuni 3 589,60 eurot;

 

17,5 % summade puhul 3 589,61 kuni 3 992,45 eurot;

 

20 % summade puhul 3 992,46 kuni 4 382,91 eurot;

 

22,5 % summade puhul 4 382,92 kuni 4 785,73 eurot;

 

25 % summade puhul 4 785,74 kuni 5 176,21 eurot;

 

27,5 % summade puhul 5 176,22 kuni 5 579,03 eurot;

 

30 % summade puhul 5 579,04 kuni 5 969,51 eurot;

 

32,5 % summade puhul 5 969,52 kuni 6 372,33 eurot;

 

35 % summade puhul 6 372,34 kuni 6 763,42 eurot;

 

40 % summade puhul 6 763,43 kuni 7 166,26 eurot;

 

45 % summade puhul üle 7 166,27 euro.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

Haag, 18. juuli 2007

haldusnõukogu esimees

Jaime FERNANDES


(1)  EÜT C 221, 19.7.1997, lk 2.

(2)  EÜT C 65, 28.2.2001, lk 8.