27.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 195/47


KOMISJONI OTSUS,

26. juuli 2007,

mis käsitleb küsimustikku liikmesriikide aruannete jaoks seoses nõukogu direktiivi 1999/13/EÜ (teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) rakendamisega ajavahemikul 2008–2010

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 3547 all)

(2007/531/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/692/EMÜ teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 1999/13/EÜ artikli 11 lõikele 1 on liikmesriigid kohustatud koostama komisjoni küsimustiku või vormi alusel aruande kõnealuse direktiivi rakendamise kohta kooskõlas direktiivi 91/692/EMÜ artiklis 6 sätestatud menetlusele.

(2)

Liikmesriigid on koostanud aruande kõnealuse direktiivi rakendamise kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2004 vastavalt komisjoni otsusele 2002/529/EÜ. (3)

(3)

Komisjoni otsuse 2006/534/EÜ (4) kohaselt on liikmesriigid kohustatud hiljemalt 30. septembriks 2008 koostama aruande kõnealuse direktiivi rakendamise kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2007.

(4)

Kolmas aruanne peaks hõlmama ajavahemikku 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2010.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/692/EMÜ artikli 6 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid kasutavad käesoleva otsuse lisas esitatud küsimustikku, et koostada komisjonile vastavalt direktiivi 1999/13/EÜ artikli 11 lõikele 1 esitatav aruanne, mis hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 85, 29.3.1999, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/42/EÜ (ELT L 143, 30.4.2004, lk 87).

(2)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 172, 2.7.2002, lk 57.

(4)  ELT L 213, 3.8.2006, lk 4.


LISA

Küsimustik direktiivi 1999/13/EÜ (mis käsitleb teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramist) rakendamise kohta ajavahemikul 2008–2010

1.   Üldine kirjeldus

Esitage aruandeperioodi jooksul asjaomased liikmesriigi õigusaktidesse seoses direktiiviga 1999/13/EÜ tehtud muudatused.

2.   Direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad seadeldised

2.1.

Märkige II A lisa iga kahekümne tegevuse puhul aruandeperioodi esimese (1.1.2008) ja viimase (31.12.2010) päeva kohta eraldi, mitu seadeldist kuulub allpool esitatud kategooriatesse:

seadeldiste koguarv; (1)

direktiiviga 96/61/EÜ (IPPC direktiiv) hõlmatud seadeldiste koguarv;

direktiivi 1999/13/EÜ kohaselt registreeritud/kasutusloa saanud seadeldiste koguarv;

selliste kasutusloa saanud või registreeritud seadeldiste koguarv, mille puhul kasutatakse vähendamiskava;

direktiivi 1999/13/EÜ artikli 5 lõike 3 punkti a kohase erandiga hõlmatud seadeldiste koguarv. Lisage käesoleva küsimustiku lisasse loetelu, kus on esitatud põhjendused iga lubatud erandi kohta;

direktiivi 1999/13/EÜ artikli 5 lõike 3 punkti b kohase erandiga hõlmatud seadeldiste koguarv. Lisage käesoleva küsimustiku lisasse loetelu, kus on esitatud põhjendused iga lubatud erandi kohta.

2.2.

Märkige II A lisa iga kahekümne tegevuse puhul, mitu seadeldist kuulub aruandeperioodi jooksul allpool esitatud kategooriatesse:

direktiivi 1999/13/EÜ kohaselt registreeritud/kasutusloa saanud uute või oluliselt muudetud seadeldiste koguarv.

3.   Asendamine

Märkige II A lisa iga kahekümne tegevuse puhul aruandeperioodi lõpu (31.12.2010) kohta, milliseid aineid või preparaate, mida liigitatakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (2) kohaselt kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktsiooni mõjutavateks toksilise toimega aineteks (R45, R46, R49, R60, R61), kasutatakse ikka veel ning millistes (hinnangulistes) kogustes (tonni aastas).

4.   Järelevalve

Märkige II A lisa iga kahekümne tegevuse puhul järgmised näitajad aruandeperioodi jooksul:

kõnealuse direktiivi artikli 8 lõike 1 kohaselt üks kord aastas või nõudmise korral aruande esitanud seadeldiste arv;

kõnealuse direktiivi artikli 8 lõike 2 kohaselt nõuete täitmise suhtes pidevalt kontrollitavate seadeldiste arv.

5.   Järgimine

Märkige II A lisa iga kahekümne tegevuse puhul järgmised näitajad aruandeperioodi jooksul:

ettevõtjate arv, kes ei ole täitnud kõnealuse direktiivi nõudeid:

a)

ei ole täitnud nõuet esitada aruanne kord aastas või nõudmise korral;

b)

ei ole täitnud kõnealuse direktiivi teisi nõudeid;

mitme ettevõtja puhul on pädevad asutused vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 10 punktile b loa andmise peatanud või selle tühistanud nõuete täitmata jätmise tõttu?

6.   Heitkogused

6.1.

Märkige aastatel 2008 ja 2010 väljajuhitud lenduvate orgaaniliste ühendite hinnanguline kogus tonnides seadeldiste koguarvu kohta.

6.2.

Märkige II A lisa iga kahekümne tegevuse puhul aastatel 2008 ja 2010 väljajuhitud lenduvate orgaaniliste ühendite hinnanguline kogus tonnides (vabatahtlik).

7.   Kulud

7.1.

Märkige direktiivi 1999/13/EÜ rakendamisest aastal 2010 tulenevad asjaomaste riigiasutuste hinnangulised üldkulud, nt lubamise, järgimise, kontrollimise kulud, eurodes aasta või inimaasta kohta (vabatahtlik).

7.2.

Esitage sellise aruandluse hinnangulised halduskulud inimkuudes ja eurodes (vabatahtlik).

8.   Liikmesriikide aruannete avaldamine käesoleva küsimustiku kohta

Esitage selline teave nagu veebilehe URL-aadress, kus liikmesriikide aruanded vastustega kõnealusele küsimustikule on avalikkusele vahetult kättesaadavad.

9.   Parandused

Millised aspekte tuleks rõhutada seoses järgmiste asjaoludega:

direktiivi 1999/13/EÜ rakendamine/tulevane läbivaatamine;

tulevased küsimustikud?

10.   Muud märkused


(1)  Käesolevas küsimustikus hõlmab „seadeldiste koguarv” lisaks ka selliseid seadeldisi, mis ei kuulu direktiivi 1999/13/EÜ kohaldamisalasse, kuid mida kõnealuse direktiivi kohaselt reguleeritakse liikmesriigi õigusaktidega. Kohaldamisalasse ei kuulu direktiivis 70/156/EMÜ määratletud seadeldised maanteesõidukite või nende osade pindade katmiseks, mida teostatakse sõiduki remontimise, restaureerimise või kaunistamise käigus väljaspool tööstusettevõtet.

(2)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.