29.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 169/53


NÕUKOGU OTSUS,

22. veebruar 2007,

mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe (GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta) sõlmimist

(2007/444/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

22. märtsil 2004 andis nõukogu komisjonile loa alustada Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõike 6 alusel läbirääkimisi teatavate WTO teiste liikmetega.

(2)

Komisjon on pidanud läbirääkimisi, konsulteerides asutamislepingu artikli 133 kohaselt loodud komiteega ning lähtudes nõukogu antud läbirääkimisjuhistest.

(3)

Komisjon on läbirääkimised Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe (GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta) sõlmimiseks lõpule viinud. See kokkulepe tuleks heaks kiita.

(4)

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (1)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkulepe GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta erikontsessioonide tühistamise osas seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendite tühistamisega nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus kiidetakse käesolevaga ühenduse nimel heaks.

Kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Komisjon võtab lepingu rakendamise üksikasjalikud eeskirjad vastu käesoleva otsuse artikli 3 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 3

1.   Komisjoni abistab nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) artikliga 25 asutatud teraviljaturu korralduskomitee või asjaomase tooteturu ühist korraldust käsitleva määruse vastava artikliga asutatud asjakohane komitee.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ette nähtud tähtajaks on üks kuu.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 4

Nõukogu eesistujale antakse käesolevaga õigus määrata isik(ud), kes on volitatud artiklis 1 nimetatud ühenduse suhtes siduvale kokkuleppele alla kirjutama.

Brüssel, 22. veebruar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MÜNTEFERING


(1)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.29.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 169/55


TÕLGE

Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline

KOKKULEPE

GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 kohaste läbirääkimiste lõpuleviimise kohta

Algatatud läbirääkimiste tulemusena Euroopa Ühenduste ja Kanada valitsuse vahel vastavalt GATT 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII, et muuta kontsessioone Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus ning vastavalt GATT 1994 artikli XXIV lõikele 6 Euroopa Ühenduse 19. jaanuaril 2004 WTOle edastatud teate alusel on

EUROOPA ÜHENDUS (EÜ)

ja

KANADA VALITSUS

(edaspidi „lepinguosalised”)

KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

1.

EÜ lisab 25-liikmelise EÜ tolliterritooriumil kehtivale CLX loendile need kontsessioonid, mis sisaldusid eelmises 15-liikmelise EÜ CLX loendis.

2.

Samuti lisab EÜ 25-liikmelise EÜ tolliterritooriumil kehtivale CLX loendile need kontsessioonid, mis sisalduvad käesoleva kokkuleppe lisas.

3.

EÜ vähendab tariife ja kohandab tariifikvoote vastavalt lisale hiljemalt 1. augustil 2007.

4.

Käesolev kokkulepe, millele lepinguosalised on alla kirjutanud, jõustub päeval, mil Kanada teatab talle vajalike riiklike menetluste lõpuleviimisest.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 25. juunil 2007. aastal Brüsselis kahes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Euroopa Ühenduse nimel

Kanada valitsuse nimel


LISA

Riigile (Kanada) eraldatud tariifikvoot 4 624 tonni sealiha (tariifiartikli numbrid 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex02031955, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex02032955 ja 0203 29 59), kvoodijärgne tariif 233–434 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 35 tonni (erga omnes) kodusea jaotustükke (tariifiartikli numbrid 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex02031955, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex02032955 ja 0203 29 59), kvoodijärgne tariif 233–434 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 1 265 tonni (erga omnes) kodusea külmutatud kondita tagaosasid ja seljatükke (ex02031955 ja ex02032955), kvoodijärgne tariif 250 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 49 tonni (erga omnes) „värskeid, jahutatud või külmutatud kanarümpasid” (tariifiartikli numbrid 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), kvoodijärgne tariif 131–162 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 4 070 tonni (erga omnes) „värsket, jahutatud või külmutatud kanaliha” (tariifiartikli numbrid 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), kvoodijärgne tariif 93–512 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 1 605 tonni (erga omnes) „kana jaotustükke” (tariifiartikli number 0207 14 10), kvoodijärgne tariif 795 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 201 tonni (erga omnes) „värsket, jahutatud või külmutatud kalkuniliha” (tariifiartikli numbrid 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), kvoodijärgne tariif 93–425 EUR/tonn.

Lisada EÜ tariifikvoodile 2 485 tonni (erga omnes) „kalkuni jaotustükke, külmutatud” (tariifiartikli numbrid 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), kvoodijärgne tariif 0 %.

Lisada EÜ tariifikvoodile 537 tonni (erga omnes) lõssipulbrit (tariifiartikli number 0402 10 19), kvoodijärgne tariif 475 EUR/tonn.

Avada tariifikvoot 20 000 HLT (erga omnes) veinile (tariifiartikli numbrid 2204 29 65 ja 2204 29 75), kvoodijärgne tariif 8,0 EUR/hlt.

Avada tariifikvoot 40 000 HLT (erga omnes) veinile (tariifiartikli numbrid 2204 21 79 ja 2204 21 80), kvoodijärgne tariif 10,0 EUR/hlt.

Avada tariifikvoot 13 810 HLT (erga omnes) veinile (tariifiartikli numbrid 2205 90 10), kvoodijärgne tariif 7,0 EUR/hlt.

Avada tariifikvoot 2 838 tonnile (erga omnes) konserveeritud ananassidele, tsitrusviljadele, pirnidele, aprikoosidele, kirssidele, virsikutele ja maasikatele (tariifiartikli numbrid 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), kvoodijärgne tariif 20 %.

Lisada EÜ tariifikvoodile 6 215 tonni (erga omnes) otra (tariifiartikli number 1003 00), kvoodijärgne tariif 16 EUR/tonn.

Suurendada Kanadale eraldatud EÜ tariifikvooti 853 tonni (erga omnes) pehme nisu (tariifiartikli number 1001 90 99) osas, kvoodijärgne tariif 12 EUR/tonn.

Avada tariifikvoot 242 074 tonni (erga omnes) maisile (tariifiartikli numbrid 1005 90 00, 1005 10 90), kvoodijärgne tariif 0 %.

Avada tariifikvoot 2 058 tonnile (erga omnes) koera- ja kassitoidule (tariifiartikli numbrid 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), kvoodijärgne tariif 7 %.

Lisada EÜ tariifikvoodile 2 700 tonni (erga omnes) loomasöödana kasutatavaid tooteid (tariifiartikli numbrid 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), kvoodijärgne tariif 7 %.