15.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 155/71


KOMISJONI OTSUS,

12. juuni 2007,

kartuli värtnaviroidi ühendusse toomist ja seal levimist takistavate meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2451 all)

(2007/410/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui liikmesriik leiab, et on olemas oht direktiivi 2000/29/EÜ I või II lisas loetletud kahjuliku organismi sissetoomiseks või levimiseks asjaomase liikmesriigi territooriumil, võib ta oma territooriumi kaitsmiseks selle ohu eest võtta mis tahes lisameetmeid.

(2)

Kartuli värtnaviroidi esinemise tõttu teatasid Madalmaad 14. veebruaril 2007 teistele liikmesriikidele ja komisjonile, et on nimetatud kuupäeval võtnud vastu ametlikud meetmed takistamaks selle kahjuliku organismi edasist sissetoomist ja levikut oma riigi territooriumil.

(3)

Kartuli värtnaviroid kuulub direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaos esitatud loetellu organismina, mille sissetoomine ja levitamine on keelatud kõigis liikmesriikides.

(4)

Kartuli värtnaviroidi on leitud sellistel taimedel nagu Solanum jasminoides Paxton ja Brugmansia Pers. spp. Praegu ei kohaldata ühendusest pärit nimetatud taimede suhtes seoses selle kahjuliku organismiga erinõudeid.

(5)

Seepärast tuleb võtta meetmeid, et takistada selle kahjuliku organismi sissetoomist ühendusse ja seal levimist, sest olemasolevate teaduslike andmete kohaselt võib organismi esinemine nimetatud taimedel tuua kaasa kahjuliku organismi edasise levimise.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid tuleks kohaldada kahjuliku organismi sissetoomise ja leviku ning perekonda Brugmansia Pers. spp. ja liiki Solanum jasminoides Paxton kuuluvate ühenduses istutamiseks ettenähtud taimede, sh seemnete impordi, tootmise ja liikumise suhtes. Lisaks tuleks ette valmistada uurimus kahjuliku organismi liikmesriikides esinemise või jätkuva mitteesinemise kohta.

(7)

Võimalike tulevaste meetmete võtmiseks on otstarbekas hinnata praegu võetavate meetmete tagajärgi eelkõige liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

(8)

Käesoleva otsuse järgimiseks peaksid liikmesriigid vajaduse korral kohandama oma õigusakte.

(9)

Võetud meetmete tulemused tuleks üle vaadata 29. veebruariks 2008.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määratletud taimede import

Perekonda Brugmansia Pers. spp. ja liiki Solanum jasminoides Paxton kuuluvaid ühenduses istutamiseks ettenähtud taimi, sh seemneid (edaspidi „määratletud taimed”) võib ühendusse tuua vaid siis, kui:

a)

need vastavad käesoleva otsuse lisa punktis 1 sätestatud nõuetele ja

b)

kui ühendusse sissetoomisel kontrollib vastutav ametiasustus neid kartuli värtnaviroidi esinemise suhtes ja teeb asjakohaseid katseid vastavalt direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13a lõikele 1 ning tunnistab need sellest vabaks.

Artikkel 2

Määratletud taimede liikumine ühenduses

Ühendusest pärit määratletud taimede või selliste määratletud taimede liikumine, mis on imporditud ühendusse vastavalt artiklile 1, võib toimuda ainult siis, kui taimed vastavad lisa punktis 2 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Uuringud ja teavitamine

1.   Liikmesriigid teostavad ametlikke uuringuid ning kontrollivad vajadusel kartuli värtnaviroidi esinemist peremeestaimedel või otsivad tõendeid selle kahjuliku organismiga nakatumise kohta oma territooriumil.

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 16 lõike 2 kohaldamist, edastatakse kõnealuste uuringute tulemused komisjonile ja teistele liikmesriikidele 10. jaanuariks 2008.

2.   Kartuli värtnaviroidi esinemise igast kahtlusest või sellele kinnituse leidmisest tuleb viivitamata teatada vastutavatele ametiasutustele.

Artikkel 4

Vastavus

Liikmesriigid muudavad vajadusel meetmeid, mille nad on võtnud, et kaitsta ennast kartuli värtnaviroidi sissetoomise ja leviku vastu, et need meetmed vastaksid käesoleva otsuse nõuetele. Nad teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 5

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 29. veebruariks 2008.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk 9).


LISA

Käesoleva otsuse artiklites 1 ja 2 osutatud täiendavad meetmed

1.   Konkreetsed impordinõuded

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A osa punkti 13 kohaldamist, peab kolmandatest riikidest pärit määratletud taimedel olema kaasas kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 alapunktis ii osutatud sertifikaat, mille lahtrisse „täiendav deklaratsioon” on märgitud, et määratletud taimed on pärit ja neid on kogu elu kasvatatud tootmiskohas, mis on määratletud vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni fütosanitaarmeetmete rahvusvahelisele standardile nr 5 (1) (edaspidi „tootmiskoht”) ning mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mille üle ta teostab järelevalvet,

a)

riikides, kus teadaolevalt ei esine kartuli värtnaviroidi; või

b)

kahjurivabas piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kindlaks määranud vastavalt fütosanitaarmeetmete asjaomastele standarditele. Kahjurivaba piirkonna nimi märgitakse sertifikaadil lahtrisse „päritolukoht”; või

c)

kui enne liikumist on kontrollitud määratletud taimede kõiki partiisid ja on selgunud, et taimedel ei ole kartuli värtnaviroidi, või

d)

kui enne taimede liikumist on kontrollitud määratletud taimede kõiki asjaomaseid emataimi ja on selgunud, et neil ei ole kartuli värtnaviroidi. Pärast katsete tegemist on kasvutingimused sellised, et enne liikumist jäävad asjaomased emataimed ja määratletud taimed kartuli värtnaviroidist puutumata.

2.   Liikumise tingimused

Kui tegemist ei ole omaniku või vastuvõtja poolt väikestes kogustes ja mittekaubanduslikul otstarbel veetavate taimedega ning kui puudub kahjuliku organismi leviku oht, võib kõigi ühendusest pärit või käesoleva otsuse artikli 1 kohaselt ühendusse imporditud määratletud taimede liikumine ühenduses toimuda ainult siis, kui nendega on kaasas komisjoni direktiivi 92/105/EMÜ (2) sätete kohaselt välja antud taimepass ja kui taimed on kogu elu või alates ühendusse sissetoomisest kasvanud tootmiskohas:

a)

liikmesriigis, kus teadaolevalt kartuli värtnaviroidi ei esine, või

b)

kahjurivabas piirkonnas, mille liikmesriigi vastutav ametiasutus on kindlaks määranud vastavalt fütosanitaarmeetmete asjaomastele standarditele, või

c)

kui enne liikumist on kontrollitud määratletud taimede kõiki partiisid ja on selgunud, et taimedel ei ole kartuli värtnaviroidi, või

d)

kui enne taimede liikumist on kontrollitud määratletud taimede kõiki asjaomaseid emataimi ja on selgunud, et neil ei ole kartuli värtnaviroidi. Pärast katsete tegemist on kasvutingimused sellised, et enne liikumist jäävad asjaomased emataimed ja määratletud taimed kartuli värtnaviroidist puutumata.


(1)  Fütosanitaarterminite sõnastik – rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni sekretariaadi võrdlusstandard ISPM nr 5, Rooma.

(2)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 3.3.2005, lk 23).