2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/80


KOMISJONI OTSUS,

1. juuni 2007,

millega määratakse kindlaks eraldiste suunav jaotus Bulgaariale ja Rumeeniale turustusaastaks 2006/2007 vastavalt teatavale hektarite arvule nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 kohaseks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2272 all)

(Ainult bulgaaria- ja rumeeniakeelne tekst on autentsed)

(2007/381/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja muutmise eeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 1493/1999 ja komisjoni 31. mai 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1227/2000 (milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootmisvõimsuse puhul). (2)

(2)

Finantsplaneerimise ning määruses (EÜ) nr 1227/2000 sätestatud ümberkorraldamise ja muutmise kava rahastamises osalemise üksikasjalike eeskirjadega nähakse ette, et viited teatavale eelarveaastale on viited liikmesriikide poolt 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini tehtud tegelikele maksetele.

(3)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007 ning samast kuupäevast alates saab nende suhtes kohaldada ümberkorraldamise ja muutmise süsteemi, komisjoni otsustes 2007/223/EÜ (3) ja 2007/234/EÜ (4) esitatud kinnituste kohaselt on nad täitnud ka tootmisvõimsuse ülevaate koostamise tingimuse.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 14 lõikele 3 võetakse rahaeraldiste jaotamisel liikmesriikide vahel asjakohaselt arvesse ühenduse viinamarjakasvatusala suhtelist suurust kõnealuses liikmesriigis.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 14 lõike 4 rakendamiseks tuleks eraldised teha seoses teatava arvu hektaritega.

(6)

Arvesse tuleb võtta viinamarjakasvatajate saamata jäänud tulude hüvitamist ajal, kui viinamarjaistandus ei anna veel toodangut.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 14 lõikele 2 kohandatakse esialgseid eraldisi tegelike kulude ja liikmesriikide esitatud korrigeeritud kuluprognooside alusel, arvestades kava eesmärki ja olemasolevaid vahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rahaeraldised 2006/2007. turundusaastaks Bulgaariale ja Rumeeniale viinamarjaistanduste ümberkujundamiseks ja muutmiseks seoses teatava arvu hektaritega määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel sätestatakse käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile ja Rumeeniale.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 143, 16.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1216/2005 (ELT L 199, 29.7.2005, lk 32).

(3)  ELT L 95, 5.4.2007, lk 53.

(4)  ELT L 100, 17.4.2007, lk 27.


LISA

Eraldiste suunav jaotus 2006/2007. veiniaastaks

Liikmesriik

Pindala (ha)

Eraldis

(eurodes)

Bulgaaria

2 131

6 700 516

Rumeenia

1 060

8 299 484

Kokku

3 191

15 000 000