16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/43


KOMISJONI OTSUS,

21. märts 2007,

riigiabi kava nr C 18/2006 (ex N 524/2005) kohta, mida Itaalia kavatseb anda väikestele ja mikroettevõtetele

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1175 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/335/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 88 lõike 2 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a,

olles kutsunud huvitatud isikuid vastavalt nimetatud artiklitele esitama oma tähelepanekuid, (1)

ning arvestades järgmist:

I.   MENETLUS

(1)

Itaalia ametiasutused teavitasid oma 18. oktoobri 2005. aasta kirjas komisjoni eespool nimetatud abikavast. 20. detsembri 2005. aasta, 13. märtsi 2006. aasta ja 27. märtsi 2006. aasta kirjades saatsid nad komisjonile täiendavat teavet. Komisjon taotles täiendavat teavet oma 10. novembri 2005. aasta ja 8. veebruari 2006. aasta kirjades.

(2)

Oma 16. mai 2006. aasta kirjas teavitas komisjon Itaaliat, et ta on otsustanud algatada teavitatud meetme suhtes EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetluse.

(3)

Komisjoni otsus menetluse algatamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas. (2) Komisjon on kutsunud huvitatud isikuid üles esitama asjaomaseid tähelepanekuid.

(4)

Itaalia edastas oma tähelepanekud 23. juuni 2006. aasta kirjas, kus ta teatas ühtlasi, et kavatseb esitada teatavas küsimuses täiendavaid tähelepanekuid.

(5)

Ükski teine huvitatud isik ei esitanud menetluse jooksul oma tähelepanekuid.

(6)

Komisjon taotles oma 21. septembri 2006. aasta ja 10. jaanuari 2007. aasta kirjades täiendavat teavet.

(7)

Itaalia teatas oma 30. jaanuari 2007. aasta kirjas, mis registreeriti komisjonis 2. veebruaril 2007, et ta on teatatud abikava tühistanud.

II.   MEETME ÜKSIKASJALIK KIRJELDUS

(8)

Meetme eesmärk oli teha väikestele ja mikroettevõtetele maksusoodustusi ning tugevdada seeläbi nende kasvu (väikeste ja mikroettevõtete ühinemise või omandamise teel). Teatatud abikava suuruseks oli kavandatud 120 miljonit eurot 2006. aastal, 242 miljonit eurot 2007. aastal ja 122 miljonit eurot 2008. aastal.

(9)

Meetme õiguslik alus on 17. juuni 2005. aasta dekreetseaduse nr 106 (mis on muudetud 31. juuli 2005. aasta seaduseks nr 156) artikkel 2. Nimetatud õiguslik alus hõlmab peatamisklauslit. Abikava ei ole kunagi rakendatud.

(10)

Itaalia rakendas 2005. aastal sarnast meedet, (3) mis kuulub VKEdele antava abi puhul grupierandi sätestava määruse (4) kohaldamisalasse. Nimetatud meetmes oli maksusoodustuse piiriks 50 % ühinemise või omandamisega seotud nõustamiskuludest. Itaalia ametivõimud on teatanud, et kõnealuse piirangu tõttu ei leidnud meede eriti laia rakendust. Kokku saadi 132 taotlust summale 3 442 261 eurot; neist kiideti heaks ainult 46 taotlust, mille tulemusena tehti kokku 415 306 euro ulatuses maksusoodustusi.

III.   ITAALIA SELGITUSED

(11)

Itaalia ametiasutused teatasid oma 30. jaanuari 2007. aasta kirjas komisjonile, et kõnealusele meetmele ettenähtud vahendeid kasutatakse muudeks eesmärkideks ning et teatatud meedet ei rakendata, sest see on tühistatud.

IV.   HINNANG

(12)

Kuna teatatud meede on tühistatud, ei ole põhjust menetlust jätkata.

V.   JÄRELDUS

(13)

Komisjon on otsustanud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 alusel algatatud menetluse sulgeda, kuna Itaalia on kõnealuse meetme tühistanud ja menetlust ei ole seetõttu põhjust jätkata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kuna teatatud meede on tühistatud, ei ole põhjust käesolevat menetlust jätkata. Seepärast on komisjon otsustanud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetluse sulgeda.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 21. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  ELT C 146, 22.6.2006, lk 18.

(2)  Vt joonealune märkus nr 1.

(3)  Meede registreeriti komisjonis 21. aprillil 2005 viitenumbri XS 89/05 all ja põhines dekreetseaduse nr 35/2005 (mis on muudetud seaduseks nr 80/2005) artiklil 9.

(4)  Komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrus (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EÜT L 10, 13.1.2001, lk 33).