6.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/177


KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2006,

millega asutatakse päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste teadusekspertide rühm

(2007/71/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruses (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (1) on määratud kindlaks tingimused, millele peab nimetus vastama, et seda saaks ühenduse tasandil registreerida kaitstud geograafilise tähise (KGT) või kaitstud päritolunimetusena (KPN).

(2)

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruses (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta (2) on määratud kindlaks tingimused, millele peab nimetus vastama, et seda saaks ühenduse tasandil registreerida garanteeritud traditsioonilise eritunnusena (GTE).

(3)

Selleks et leida lahendus teatavatele keerukatele teaduslikele ja tehnilistele küsimustele, mis võivad kerkida esile tutvumisel tingimustega, mis võimaldavad ühe või teise kaitstud geograafilise tähise, kaitstud päritolunimetuse või garanteeritud traditsioonilise eritunnuse registreerimist, võib komisjonil tekkida vajadus konsultatiivrühma raames kogunenud ekspertide arvamuse saamiseks.

(4)

Nimetatud rühm peaks koosnema kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidest, kes esindavad mitmeid erinevaid teadus- ja tehnikavaldkondi, mis on seotud põllumajanduse ja toiduainetega, humanitaarteadustega või intellektuaalse omandiga.

(5)

Seega tuleks asutada päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste teadusekspertide rühm, täpsustada selle volitused ja määrata kindlaks selle struktuurid.

(6)

Komisjoni otsusega 93/53/EMÜ (3) asutatud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja eripärasertifikaatide teaduskomitee tuleks laiali saata,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Asutatakse päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste teadusekspertide rühm, edaspidi “rühm”.

Artikkel 2

Ülesanded

Komisjon saab pidada rühmaga nõu kõikides küsimustes, mis hõlmavad geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset ning garanteeritud traditsioonilisi eritunnuseid, põllumajandustooteid ja toiduaineid, eelkõige kui tegemist on

sellega, kas registreerimiseks esitatud nimetus vastab määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 2 nõuetele, eriti keskkonna või geograafilise piirkonna ja/või tuntuse osas,

sellega, kas registreerimiseks esitatud nimetus vastab määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklite 2, 4 ja 5 nõuetele, eriti toote traditsioonilise või eripärase iseloomu osas,

sellega, kas nimetus on üldnimi,

nende nõuete hindamisega, mis hõlmavad kaubandustehingute lojaalsust ja tarbija eksitamise riski päritolunimetuse ja geograafilise tähisega seotud konfliktide puhul või juba registreeritud geograafiliste päritolunimetuste, turgude, taimesortide ja loomatõugude, homonüümide või väheslt turustatavate olemasolevate tootenimede puhul,

muude rühma pädevusvaldkonda kuuluvate erilist huvi pakkuvate küsimustega.

Rühma esimees võib pakkuda komisjonile võimalust mingis kindlas küsimuses rühmaga konsulteerida.

Vajaduse korral võib komisjon paluda rühma võtta kindlaksmääratud tähtajaks seisukoht mingis kindlas küsimuses.

Artikkel 3

Koosseis ja liikmete nimetamine

1.   Komisjon nimetab rühma liikmed spetsialistide hulgast, kes on vastanud sellekohasele kandideerimiskutsele, ning kellel on kõrge kvalifikatsioon erinevates, artiklis 2 osutatud aladele lähedastes tehnika- ja teadusvaldkondades, ning seda nõuet arvestades geograafilist esindatust silmas pidades, peegeldades nii ühenduses esinevate küsimuste ja teaduslike lähenemiste mitmekesisust.

2.   Rühm koosneb 11 liikmest.

Rühma kuulumise seisukohalt sobivaks peetud kandidaatidelt, keda ei nimetatud ametisse, palutakse nõusolekut nende kandmiseks varunimekirja. Komisjon võib kasutada varunimekirja rühma liikmeid asendavate kondidaatide nimetamiseks.

3.   Kohaldatakse järgmisi sätteid:

liikmed nimetatakse ametisse isiklikult ning nad nõustavad komisjoni välistest juhistest sõltumatult; nad ei saa delegeerida vastutust teisele liikmele või kolmandale isikule,

liikmete ametiaeg on kolm aastat ja neid võib ametisse tagasi nimetada. Siiski ei või nad jääda ametisse rohkem kui kolmeks järjestikuseks ametiajaks, arvestatune lõikes 1 osutatud ametissenimetamisest. Liikmed jäävad ametisse kuni uute liikmete nimetamiseni või kuni nad uuesti ametisse nimetatakse,

liikmeid, kes ei suuda rühma töös enam tõhusalt osaleda, kes lahkuvad ametist või kes ei täida asutamislepingu artikli 287 või käesoleva lõike esimeses või teises taandes osutatud tingimusi, võib nende volituste lõpuni asendada,

liikmed kirjutavad igal aastal alla kohustusele tegutseda lähtuvalt avalikest huvidest ning avaldusele erapooletust kahjustada võivate huvide puudumise või olemasolu kohta,

liikmete nimed avaldatakse põllumajanduse ja maaelu arengu veebilehel (4) ja Euroopa Liidu Teataja C-seerias. Liikmete nimede kogumine, töötlemine ja avaldamine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 sätetega isikuandmete kaitse ja töötlemise kohta.

Artikkel 4

Töökorraldus

1.   Rühm valib oma liikmete hulgast esimehe ja kaks aseesimeest. Valimine toimub liikmete lihthäälteenamusega.

2.   Kokkuleppel komisjoniga võib luua alamrühmi, kes tegelevad eriküsimuste lahendamisega rühma antud volituste alusel. Sellised alamrühmad saadetakse pärast nimetatud volituste lõppemist laiali.

3.   Kui peetakse asjakohaseks ja/või vajalikuks, võib komisjoni esindaja kutsuda töörühma või alamrühma töös osalema päevakorda kantud valdkonnas pädevaid eksperte või vaatlejaid.

4.   Rühma või alamrühma aruteludes osalemisel saadud teavet, mille kohta komisjon märgib, et see on konfidentsiaalne, ei tohi avaldada.

Rühma liikmed ei tohi rühma liikmeks olemise tõttu saadud teadmisi erialaselt ära kasutada.

5.   Töörühm ja selle alamrühmad kogunevad tavaliselt komisjoni või selle talituste ruumides komisjoni kehtestatud korra ja ajakava järgi. Sekretariaadi töö tagavad komisjoni talitused. Koosolekutel võivad osaleda ka muud asjaomased komisjoni ametnikud.

6.   Töörühm kinnitab oma kodukorra komisjoni vastuvõetud kodukorra standardeeskirjade alusel.

7.   Komisjoni talitused võivad avaldada Internetis asjaomase dokumendi algkeeles seisukohataotlusi, päevakavasid, kokkuvõtteid ja rühma poolt vastu võetud seisukohti. Samadel tingimustel võivad nad avaldada ka rühma kogu töödokumendi.

Artikkel 5

Koosolekute kulud

Liikmete, ekspertide ja vaatlejate reisi- ja lähetusekulud seoses rühma tegevusega hüvitab komisjon vastavalt komisjonis kehtivatele sätetele. Ametiülesandeid ei tasustata.

Koosolekukulud hüvitatakse summade piires, mis on iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks asjaomasele osakonnale eraldatud.

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni otsus 93/53/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Käesoleva otsusega laialisaadetud komitee jääb siiski ametisse, kuni komisjon on teavitanud komitee liikmeid käesoleva otsusega asutatud rühma ametisseastumisest.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 20. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.

(3)  ELT L 13, 21.1.1993, lk 16. Otsust on viimati muudetud otsusega 97/656/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 30).

(4)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.