28.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2003/2006,

21. detsember 2006,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamiseks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (2) artikli 3 lõike 2 punktis f on sätestatud, et Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond rahastab kalandusturgudega seotud kulusid tsentraliseeritult.

(2)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 35 on sätestatud liikmesriikide kululiigid.

(3)

Kõnealuste kulude rahastamisel järgitakse komisjoni ja liikmesriikide vahelise otsese tsentraliseeritud halduse eeskirju.

(4)

Määruses (EÜ) nr 1290/2005 on ühenduse fondide usaldusväärse finantshalduse tagamiseks ja ühenduse finantshuvide kaitsmiseks sätestatud liikmesriikide teatavad kohustused seoses kõnealuste fondide finantshalduse ja kontrolliga ning teabe esitamisega nende õigusliku ja haldusraamistiku kohta, mis on vajalik kõnealuste kohustuste täitmiseks ja kõnealuste fondide finantshalduse eeskirjade eiramise puhul alusetult makstud summade tagasinõudmiseks. Lisaks sellele on ühenduse finantshuvid seoses määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 35 alusel rahastatavate kuludega kaitstud asjaomaste eeskirjadega, mis on kõnealuste huvide kaitse kohta sätestatud nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust), (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määruses (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta), (4) nõukogu 11. novembri 1996. aasta määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest) (5) ja nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta). (6)

(5)

Eelkõige seoses asjaoluga, et liikmesriigid kasutavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 35 osutatud kulude katmiseks esialgu enda finantsvahendeid, enne kui komisjon kaks korda aastas nende kulud hüvitab, tuleks rahavoogude usaldusväärse haldamise tagamiseks näha ette, et liikmesriigid koguvad kulude kohta vajalikku teavet ja edastavad selle komisjonile koos kuludeklaratsiooniga.

(6)

Komisjon peaks hüvitama liikmesriikide kulud kõnealuste kuludeklaratsioonide ja kõnealusele deklaratsioonile lisatud dokumentide alusel kaks korda aastas.

(7)

Selleks, et komisjon saaks liikmesriikidelt saadud teavet tõhusalt kasutada, tuleks see edastada elektrooniliselt.

(8)

Selleks, et vältida eri vahetuskursside kasutamist ühelt poolt tootjaorganisatsioonidele muus vääringus kui eurodes antud abi puhul ja teiselt poolt kuludeklaratsioonide puhul, tuleks näha ette, et asjaomased liikmesriigid kasutavad oma kuludeklaratsioonides sama vahetuskurssi, mida kasutati abisaajatele maksete tegemisel. Kasutatavad vahetuskursid peavad olema kehtestatud rakendusjuhtude kohaselt, mis on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1925/2000 (millega nähakse ette nende vahetuskursside rakendusjuhud, mida kohaldatakse kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühist korraldust käsitlevas nõukogu määruses (EÜ) nr 104/2000 sätestatud mehhanismidest tulenevate teatavate summade arvutamisel). (7)

(9)

Selleks, et luua õiguslik alus esimesel arvestusperioodil tehtud maksetele, tuleb käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt alates 16. oktoobrist 2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamisega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF).

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmist mõistet:

kulud– liikmesriikide kulud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 35 lõike 1 kohaselt.

Artikkel 3

Pädev asutus

Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse rakendamise eest vastutava pädeva asutuse ja teatab selle komisjonile.

Artikkel 4

Kuludeklaratsioonid

1.   Iga liikmesriik koostab kuludeklaratsiooni vastavalt lisas esitatud näidisele. Kuludeklaratsioon sisaldab aruannet, mis on liigendatud vastavalt Euroopa ühenduste eelarve liigendusele ning kululiikide järgi liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud üksikasjaliku liigenduse põhjal. Aruanne hõlmab järgmist:

a)

eelmisel 6-kuulisel arvestusperioodil tehtud kulusid;

b)

eelarveaasta algusest kuni eelmise 6-kuulise arvestusperioodi lõpuni tehtud kulude üldsummat.

2.   Iga liikmesriik kogub kuludeklaratsiooni jaoks olulist teavet.

3.   Arvestusperioodid on 6-kuulised, kestes 16. oktoobrist kuni 15. aprillini ning 16. aprillist kuni 15. oktoobrini.

4.   Kuludeklaratsioon võib sisaldada eelmiste arvestusperioodide kohta deklareeritud andmete parandusi.

5.   Liikmesriikide pädevad asutused esitavad kuludeklaratsioonid koos lõikes 2 osutatud teabega komisjonile elektrooniliselt hiljemalt 10. maiks ja 10. novembriks.

Artikkel 5

Kaks korda aastas tehtavad maksed

1.   Komisjon teeb kulude rahastamiseks vajalikud vahendid liikmesriikidele kättesaadavaks kaks korda aastas makstavate hüvitiste näol (edaspidi “kaks korda aastas tehtavad maksed”).

Kaks korda aastas tehtavate maksete summad määratakse kindlaks liikmesriikide artikli 4 kohaselt esitatud kuludeklaratsioonide alusel.

2.   Kaks korda aastas tehtavad maksed kantakse igale liikmesriigile üle 60 päeva jooksul alates liikmesriigi täieliku kuludeklaratsiooni laekumisest komisjonile. Deklaratsioon loetakse täielikuks, kui komisjon ei nõua täiendavat teavet 30 päeva jooksul alates deklaratsiooni kättesaamisest.

3.   Kuni komisjoni kaks korda aastas tehtavate maksete kättesaamiseni rahastavad liikmesriigid kulusid oma vahenditest.

Artikkel 6

Kasutatavad vahetuskursid

Liikmesriigid kasutavad kuludeklaratsioonides viimast vahetuskurssi, mille Euroopa Keskpank on kindlaks määranud enne määruses (EÜ) nr 1925/2000 määratletud rakendusjuhu päeva.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1759/2006 (ELT L 335, 1.12.2006, lk 3).

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 320/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 42).

(3)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

(5)  EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

(6)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

(7)  EÜT L 230, 12.9.2000, lk 7.


LISA

KULUDEKLARATSIOON

Euroopa ühenduste eelarve liigenduse ning kululiikide järgi liigendatud andmed

Elektronpostiga komisjonile edastatava kuludeklaratsiooni sisu

Deklaratsiooni päis

Deklaratsiooni päis sisaldab järgmist:

teate liigi ning teadet edastava liikmesriigi tunnus. (Märkus: selle peamiseks eesmärgiks on tagada, et deklaratsiooni esitav kasutaja oleks asjaomase liikmesriigi nimel deklaratsiooni esitamiseks volitatud.) Tunnuse edastab teile komisjon,

deklaratsiooniga hõlmatud kuluperiood,

deklaratsiooni keel.

Deklaratsiooni põhiosa

Deklaratsiooni põhiosa sisaldab EAGFi nomenklatuuri iga alapunkti kohta järgmist:

alapunkti tähis (näiteks 110201002610033),

alapunkti sõnastus deklaratsiooni päises valitud keeles,

asjaomasel perioodil (N) deklareeritud summa ja eelarveaasta algusest alates deklareeritud kumulatiivne summa. Kõik summad tuleb esitada eurodes.

Lõpposa

Pärast kõigi alapunktide loetelu esitatakse:

asjaomasel perioodil (N) deklareeritud kogusumma ja eelarveaasta algusest alates deklareeritud kumulatiivne kogusumma,

märkuste väli.

Teate süntaks

Image

Väljade kirjeldus

Nimi

Vorming

Kirjeldus

Deklaratsiooni päis: andmehulk = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Kalanduse peadirektoraadi antud tunnuskood

[PERIOD] *

Kuupäev (YYYYMM)

Kuluperiood

[LANGUAGE] *

(2 tähemärki)

Keele ISO kood

Deklaratsiooni põhiosa: andmehulk = 1 kuni n

[SUBITEM] *

Number (15)

Alapunkt

[DESCRIPTION] *

Vaba tekst (600)

Alapunkti sõnastus

[AMOUNT ] *

Number (15,2)

Deklareeritud summa

[AMOUNT CUMUL] *

Number (15,2)

Kumulatiivne summa

Lõpposa: andmehulk = 1

[AMOUNT TOT ] *

Number (15,2)

Deklareeritud summad kokku

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Number (15,2)

Kumulatiivsed summad kokku

[COMMENT]

Vaba tekst (80)

Märkused

Tärniga tähistatud väljade täitmine on kohustuslik.

Näide

Image