5.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/84


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 396, 30. detsember 2006 . Parandus: Euroopa Liidu Teatajas L 136, 29. mai 2007 )

Edaspidi osutatakse versioonile, mis on avaldatud ELTs L 136, 29. mail 2007 ning mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 1354/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 1) ning mille artikli 3 lõike 20 punkti c on parandatud 2008. aasta mais (ELT L 141, 31.5.2008, lk 22).

Käesolev parandus muudab kehtetuks ja asendab ELTs L 141, 31. mail 2008, leheküljel 22 avaldatud paranduse järgmiselt.

Leheküljel 21 artikli 3 esimese lõigu punkti 20 alapunktis c

asendatakse

„c)

tootja või importija viis aine turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995 või 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, mis tahes ajahetkel ajavahemikus 18. septembrist 1981 kuni 31. oktoobrini 1993 (kaasa arvatud) ning enne käesoleva määruse jõustumist käsitleti seda teavitatud ainena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimesele taandele selle direktiiviga 79/831/EMÜ muudetud sõnastuses, kuid see aine ei vasta käesolevas määruses sätestatud polümeeri määratlusele eeldusel, et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid;”

järgmisega:

„c)

tootja või importija viis aine turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, enne käesoleva määruse jõustumist ning seda käsitleti teavitatud ainena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimesele taandele selle direktiiviga 79/831/EMÜ muudetud sõnastuses, kuid see aine ei vasta käesolevas määruses sätestatud polümeeri määratlusele, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid, sealhulgas tõendid, et aine viidi tootja või importija poolt turule ajavahemikus 18. septembrist 1981 kuni 31. oktoobrini 1993 (kaasa arvatud);”