25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1739/2006,

23. november 2006,

millega lõpetatakse Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on esitatud pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Varasemad uurimised ja kehtivad meetmed

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2229/2003 (2) kehtestati Venemaalt pärit räni suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks. Ettevõtte SKU LLC (Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uurali piirkond, Venemaa) ja selle sidusettevõtte ZAO KREMNY (Irkutsk, Irkutski piirkond, Venemaa) suhtes kohaldatava lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määr on 22,7 %. Otsusega 2004/445/EÜ (3) kiitis komisjon heaks nende ettevõtete pakutud kohustuse võtmise ettepaneku.

1.2.   Vahepealse läbivaatamise taotlus

(2)

6. veebruaril 2006 laekus komisjonile osalise läbivaatamise taotlus, mis põhines algmääruse artikli 11 lõikel 3 ja mis käsitles Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavaid dumpinguvastaseid meetmeid.

(3)

Taotluse esitas ettevõte SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uurali piirkond, Venemaa, koos oma sidusettevõttega ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutski piirkond, Venemaa (edaspidi “taotluse esitaja”), ja selle eesmärk piirnes ettevõttele kohaldatava dumpingumarginaali määramisega.

(4)

Taotlus sisaldas esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et asjaolud, mille alusel meetmed kehtestati, on muutunud ja et need muutused on püsivad.

(5)

Komisjon algatas Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teadaandega (4) (edaspidi “algatamisteade”) räni impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise; vaatlusalune toode liigitatakse CN-koodi 2804 69 00 alla ja see on pärit Vene Föderatsioonist.

(6)

Komisjon teavitas uurimise algatamisest ametlikult taotluse esitajat, ekspordiriigi esindajaid ja ühenduse tootjate ühendust. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda asja arutamist algatamisteates märgitud tähtaja jooksul; taotluse esitajale saadeti küsimustikud.

(7)

Uurimisperiood kestis 1. aprillist 2005 kuni 31. märtsini 2006.

2.   TAOTLUSE TAGASIVÕTMINE JA VAHEPEALSE LÄBIVAATAMISE LÕPETAMINE

(8)

29. mail 2006, s.o enne küsimustiku vastuste esitamist, võttis taotluse esitaja oma taotluse ametlikult tagasi.

(9)

Kaaluti, kas on õigustatud uurimise jätkamine ex officio taotluse tagasivõtmisest hoolimata. Kuna aga taotlus võeti tagasi uurimise varases järgus, polnud nimetatud uurimisperioodil kogutud mingisuguseid tõendeid ja puudusid ka esialgsed uurimistulemused, mis oleksid võimaldanud uurimist jätkata.

(10)

Taotluses esitatud teave ei andnud mingit alust järeldamiseks, et kõnealuse läbivaatamise lõpetamine võiks olla ühenduse huvidega vastuolus.

(11)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati kavatsusest käesolev menetlus lõpetada. Üks huvitatud isik väitis, et taotluse esitaja ekspordib kõnealust toodet endiselt Euroopa Ühendusse dumpinguhindadega ja et uurimine peaks seetõttu jätkuma. Siinkohal tuleb märkida, et käesoleva uurimise lõpetamine ei too kaasa kehtivate dumpinguvastaste meetmete kaotamist, et seada jalule õiglased kaubandustavad. Seetõttu tuli nimetatud väide tagasi lükata.

(12)

Lisaks soovisid veel kaks huvitatud isikut uurimise jätkamist, et kaotada kehtivad meetmed, kuna kõnealust toodet Euroopa Ühenduses väidetavalt napib. See teema jääb aga käesolevast uurimisest välja, sest viimane piirdub ühe eksportija dumpingumarginaali ümberhindamisega. Uurimise jätkamine ei mõjuta seetõttu kuidagi teistele eksportijatele kohaldatavaid meetmeid. Järelikult ei saaks selle raames käsitleda toote nappuse teemat mittediskrimineerival viisil.

(13)

Eelöeldu põhjal järeldati, et tuleb lõpetada Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavate lõplike dumpinguvastaste meetmete vahepealne läbivaatamine. Taotluse esitaja suhtes tuleb säilitada kehtivad meetmed, ilma et see mõjutaks meetmete kehtivusaega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga lõpetatakse Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes määruse (EÜ) nr 2229/2003 alusel kehtestatud dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine, mis algatati kooskõlas määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikega 3.

2.   Ettevõtete SKU LLC (Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uurali piirkond, Venemaa) ja ZAO KREMNY (Irkutsk, Irkutski piirkond, Venemaa) suhtes praegu kehtivad dumpinguvastased meetmed säilitatakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT L 339, 24.12.2003, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 821/2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 1).

(3)  ELT L 127, 29.4.2004, lk 114.

(4)  ELT C 82, 5.4.2006, lk 64.