24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1730/2006,

23. november 2006,

bensoehappe (VevoVitall) lubamise kohta toidulisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb bensoehappe preparaadi (VevoVitall) lubamist võõrutatud põrsastele söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse “zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi “toiduohutusamet”) otsustas oma 9. detsembri 2005. aasta arvamuses, et bensoehape (VevoVitall) ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (2) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et bensoehape (VevoVitall) ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada selle lubamist. Vastavalt toiduohutusameti arvamusele parandab preparaadi kasutamine põrsastel selliseid tulemuslikkuse näitajaid nagu juurdekasv või sööda ja juurdekasvu suhe. Toiduohutusamet soovitab asjakohaseid vahendeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas. Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks lubada kõnealuse valmistise kasutamine käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse “zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma “muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus toote VevoVitall® ohutuse ja tõhususe kohta söödalisandina võõrutatud põrsastele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 30. novembril 2005. EFSA Teataja (2005) 290, lk 1–13.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Elemendi (Se) maksimumsisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: teised zootehnilised lisandid (tulemuslikkuse näitajate paranemine: juurdekasv või sööda ja kaalu suhe)

4 d 210

DSM erikaubad

Bensoehape

(VevoVitall)

 

Söödalisandi koostis:

Bensoehape (≥ 99,9 %)

 

Toimeaine iseloomustus:

benseenkarboksüülhape, fenüülkarboksüülahpe, C7H6O2

CASi number 65-85-0

Piirnorm ftaalhappes: ≤ 100 mg/kg

Bifenüül: ≤ 100 mg/kg

Raskemetallid: ≤ 10 mg/kg

Arseen: ≤ 2 mg/kg

 

Analüüsimeetod  (1)

Pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos UV-detektoriga

Põrsad

(võõrutatud)

5 000

5 000

Põrsastele ette nähtud täiendsööt ei tohi sisaldada bensoehapet rohkem kui 10 000 mg/kg.

Kasutusjuhendis tuleb märkida järgmist:

 

“Kasutada kuni 25 kg kaaluvate loomade söötmisel.”

 

“Bensoehapet sisaldavat täiendsööta ei tohi põrsastele puhtalt anda.”

 

Lisand tuleb lisada segasöötadesse eelsegus.

 

“Kasutajate ohutuseks: tuleb võtta meetmeid, et vähendada sissehingatava tolmu tekkimist sellest söödalisandist. Saadaval on materjali ohutuskaardid.”

14.12.2016


(1)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/