17.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1546/2006,

4. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2320/2002, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2320/2002 peab komisjon vajaduse korral vastu võtma meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks kogu ühenduses. Komisjoni 4. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks, (2) oli esimene õigusakt, milles sätestati kõnealused meetmed.

(2)

On vaja meetmeid, mis täpsustaksid ühiseid põhistandardeid, eelkõige seoses õhusõidukitesse toodavate plahvatusohtlike vedelike tõttu tekkinud suurenenud ohuga. Kõnealused meetmed tuleks iga kuue kuu järel üle vaadata, pidades silmas tehnika arengut ning nende mõju lennujaamade tegevusele ja reisijatele.

(3)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2320/2002 ja selleks, et vältida ebaseaduslikku sekkumist, on määruse (EÜ) nr 622/2003 lisas sätestatud meetmed salajased ega kuulu avaldamisele. Sama eeskirja kohaldatakse ka kõikide muutmisaktide suhtes. Olenemata sellest tuleks reisijaid selgesõnaliselt teavitada eeskirjadest, mis käsitlevad lennukis vedada keelatud esemeid.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 622/2003 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 622/2003 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Seoses käesoleva määruse lisa konfidentsiaalsusega kohaldatakse määruse (EÜ) nr 622/2003 artiklit 3.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. oktoober 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 355, 30.12.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 8491/2004 (ELT L 158, 30.4.2004, lk 1).

(2)  ELT L 89, 5.4.2003, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 240/2006 (ELT L 40, 11.2.2006, lk 3).


LISA

Vastavalt artiklile 1 on lisa salajane ega kuulu avaldamisele Euroopa Liidu Teatajas.