9.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1463/2006,

19. juuni 2006,

millega kohandatakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Luxembourgis 25. aprillil 2005. aastal allkirjastatud Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005 (1) on kehtestatud üldeeskirjad, millega reguleeritakse maaelu arendamiseks antavat ühenduse toetust programmiperioodil 2007–2013, ning maaelu arengu prioriteedid ja meetmed.

(2)

Kõnealuseid üldeeskirju ja -meetmeid tuleks kohandada, et Bulgaarias ja Rumeenias oleks neid võimalik rakendada alates kõnealuste riikide Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1698/2005 sätestatakse kõikide maaelu arengu programmide raames kohustuslik Leader-telg, mis peab moodustama miinimumprotsendi EAFRDi toetusest asjaomasele programmile. Bulgaaria ja Rumeenia väheste kogemuste tõttu Leader-lähenemise rakendamisel ning kohapeal Leader-telje kohaldamiseks piisava suutlikkuse loomiseks tuleks ajavahemikul 2010–2013 kohaldada kõnealuste riikide puhul Leader-telje suhtes 2,5 % suurust keskmist finantstoetust.

(4)

Selleks et Bulgaaria ja Rumeenia saaksid kuni 2013. aastani kasu elatuspõllumajandusettevõtete ja tootjarühmade loomise toetust käsitlevatest üleminekumeetmetest, tuleks Bulgaaria ja Rumeenia lisada kõnealustest meetmetest kasu saavate riikide loetellu.

(5)

Sellest tulenevalt tuleks määrust (EÜ) nr 1698/2005 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1698/2005 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 17 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Bulgaaria ja Rumeenia puhul reserveeritakse ajavahemikul 2010–2013 keskmiselt vähemalt 2,5 % EAFRD kogupanusest 4. telje jaoks. Nimetatud protsendi arvutamisel võetakse arvesse mis tahes EAFRD toetust kõnealusele teljele ajavahemikul 2007–2009.”

;

2)

artikli 20 punktis d asendatakse sissejuhatavad sõnad järgmise tekstiga:

“Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia üleminekumeetmed, mis käsitlevad järgmist:”

.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007 Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 19. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.