7.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 186/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1033/2006,

4. juuli 2006,

milles sätestatakse ühtset Euroopa taevast käsitlevad nõuded lennuplaanide korra kohta lennueelses etapis

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (koostalitlusvõime määrus), (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus), (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lendude ohutu toimumise eest vastutavate asjaomaste osaliste, eelkõige lennuliiklusteenindusüksuste, käitajate ja pilootide valduses olevate lennuplaaniandmete märkimisväärseid vastuolusid on rõhutatud mitmetes komisjoni ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) läbiviidud uuringutes. Kõnealused vastuolud võivad mõjutada Euroopa lennuliikluskorraldussüsteemi ohutust ja tõhusust. Lisaks sellele soodustaks lennuplaaniandmete parem kooskõla toimingute sujuvust, nendega seotud uute kontseptsioonide toetamist eelkõige lennuliiklusvoogude juhtimise valdkonnas ning suurendaks ohutust. Lennuplaaniandmetega seotud vastuolude vähendamiseks tuleks võtta asjakohased meetmed.

(2)

Määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 8 lõike 1 kohaselt on Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioonile antud volitused välja töötada ühtset Euroopa taevast käsitlevad nõuded lennuplaanide kohta lennueelses etapis. Käesolev määrus põhineb volituste andmisest tuleneval 17. märtsi 2005. aasta aruandel.

(3)

Osutades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas, (3) tuleks selgelt määratleda käesoleva määruse territoriaalne reguleerimisala.

(4)

Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO) on määratlenud lennuplaanide esitamise, heakskiitmise ja levitamise korra, mis tuleks jõustada eesmärgiga kohaldada seda ühtlaselt ühtse Euroopa taeva õhuruumi suhtes. Kõnealust korda tuleks täiendada sätetega, millega käitajaid, piloote, lennuliiklusteenindusüksusi ja erinevaid lennuplaanide koostajaid kohustatakse tagama, et nende valduses olevate lennuplaanide võtmekomponendid jäävad käesoleva määrusega hõlmatud õhuruumist väljuvate lendude puhul järjepidevaks kuni lennueelse etapi lõpuni. Need võtmekomponendid tuleks täpselt kindlaks määrata.

(5)

Keskne lennuplaanide töötlemise ja levitamise teenistus, mis tegutseb esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi (IFPS) kaudu, on loodud Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni järelevalve all. Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed, et tagada esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi levitatava teabe soodustav mõju lennuplaanide põhikomponentide ühtsusele.

(6)

Kui esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemile ei laeku lennuplaani käesoleva määrusega hõlmatud õhuruumiga külgnevatest õhuruumidest sinna sisenevate lendude kohta, võivad kaasneda samasugused ohud nagu lennuliiklusteenindusüksuste, käitajate ja pilootide valduses olevate lennuplaaniandmete vaheliste vastuoludega kõnealusest õhuruumist väljuvate lendude puhul. Sel juhul peavad lennuliiklusteenindusüksused kõnealuste ohtude ennetamiseks edastama esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemile asjakohased lennuandmed.

(7)

Olemasolevate ohutustasemete hoidmiseks või tõstmiseks peaks liikmesriigid ohutuse tagamisega seotud tegevuse raames tagama, et asjaomaste osaliste poolt viiakse läbi ohutushinnang, mis hõlmab ohutegurite kindlaksmääramist, riskide hindamist ja vähendamist.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 5 kohaselt asutatud ühtse õhuruumi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse nõuded seoses lennuplaanidega lennueelses etapis, et esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi kaudu tagada lennuplaanide, korduvlennuplaanide ja nendega seotud ajakohastavate teadete ühtsus käitajate, pilootide ning lennuliiklusteenindusüksuste vahel sellel ajavahemikul, mis eelneb esimesele lennujuhtimisüksuse loale, mis antakse käesoleva määrusega hõlmatud õhuruumist väljuvatele lendudele või sellesse õhuruumi sisenemisele eelneval ajavahemikul.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide lendude suhtes, mida kavatsetakse sooritada või mis toimuvad üldise lennuliikluse osana kooskõlas instrumentaallennureeglitega määruse (EÜ) nr 551/2004 artikli 1 lõikes 3 määratletud õhuruumis.

3.   Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste osaliste suhtes, kes osalevad lennuplaanide esitamise, muutmise, heakskiitmise ja levitamise protsessis:

a)

käitajad ja nende nimel tegutsevad esindajad;

b)

piloodid ja nende nimel tegutsevad esindajad;

c)

lennuliiklusteenindusüksused, kes osutavad oma teenuseid instrumentaallennureeglite kohaselt toimuvale üldisele lennuliiklusele.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määrusega (EÜ) nr 549/2004 kehtestatud mõisteid.

2.   Lisaks lõikes 1 osutatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   lennuplaan– lennuliiklusteenindusüksustele edastatav konkreetne teave õhusõiduki kavandatud lennu või selle osa kohta;

2.   lennueelne etapp– ajavahemik lennuplaani esmasest esitamisest kuni lennujuhtimisüksuse esimese loani;

3.   korduvlennuplaan– sageli korduvate, regulaarselt sooritatavate, põhiolemuselt samalaadsete üksiklendude sarja hõlmav lennuplaan, mille käitaja esitab lennuliiklusteenindusüksustele säilitamiseks ja korduvkasutamiseks;

4.   käitaja– õhusõidukite käitamisega tegelev või kõnealust teenust pakkuv isik, organisatsioon või ettevõte;

5.   lennuliiklusteenindusüksus– tsiviil- või sõjaline üksus, mis vastutab lennuliiklusteeninduse eest;

6.   esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteem– Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrku kuuluv süsteem, mille kaudu pakutakse keskse lennuplaanide töötlemise ja levitamise teenistuse teenuseid lennuplaanide vastuvõtmiseks, valideerimiseks ja levitamiseks käesoleva määrusega hõlmatud õhuruumis;

7.   lennujuhtimisüksuse luba– õhusõidukile antav luba liikumiseks lennujuhtimisüksuse määratud tingimustel;

8.   instrumentaallennureeglid– lennud, mida teostatakse 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2. lisas (4) määratletud instrumentaallennureeglite kohaselt;

9.   lennujuhtimisüksus– sõltuvalt asjaoludest piirkondlik lennujuhtimiskeskus, lähenemislennu juhtimise üksus või lennujuhtimistorn

10.   lennuplaani põhikomponendid– lennuplaani järgmised komponendid:

11.   koostaja– isik või organisatsioon, kes esitab lennuplaanid ja muud nendega seotud ajakohastavad teated esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemile, sealhulgas piloodid, käitajad ja nende nimel tegutsevad esindajad ning lennuliiklusteenindusüksused;

12.   esialgne lennuplaan– esialgselt koostaja esitatud, vajaduse korral muudatusi sisaldav lennuplaan, mille piloot, käitaja, lennuliiklusteenindusüksus või keskne lennuplaanide töötlemise ja levitamise teenistus on lennueelses etapis algatanud ja heaks kiitnud;

13.   õhusõiduki tunnus– tähtede või numbrite rühm või nende kombinatsioon, mis on identne õhusõiduki kutsungiga või millest tuletatakse õhusõiduki kutsung, mida kasutatakse õhk-maa raadiosides ja õhusõiduki tunnusena lennuliiklusteeninduse maapealses sides;

14.   arvestuslik liikumise kuupäev– arvestuslik kuupäev, millal õhusõiduk alustab väljalennuga seotud liikumist;

15.   arvestuslik liikumise aeg– arvestuslik aeg, millal õhusõiduk alustab väljalennuga seotud liikumist;

16.   lennuväljatoimingud– standardse instrumentaalväljumise ja standardse instrumentaalsaabumise marsruudid, nagu need on määratletud rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni operatiivteenuste korras (PANS-OPS, Doc 8168 – 1. köide – 4. väljaanne – 1993 – sisaldab muudatust nr 13).

Artikkel 3

Koostalitlusvõime ja tegevusnõuded

1.   Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni sätteid, mis on täpsustatud lisas, kohaldatakse kõikide käesoleva määrusega hõlmatud lendude lennuplaanide esitamise, heakskiitmise ja levitamise suhtes ning kõikide muudatuste suhtes, mis tehakse vastavalt käesolevale määrusele lennuplaani lennueelse etapi mis tahes võtmekomponenti.

2.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et kui esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteem saab lennuplaani või selle muudatuse, toimib ta järgmiselt:

a)

kontrollib lennuplaani vastavust vormi- ja andmenõuetele;

b)

kontrollib lennuplaani täielikkust ja võimaluse piires selle täpsust;

c)

võtab vajaduse korral meetmed, et muuta see lennuliiklusteenindustele vastuvõetavaks; ning

d)

teavitab koostajat lennuplaani või sellega seotud muudatuste heakskiitmisest.

3.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteem edastab kõikidele asjaomastele lennuliiklusteenindusüksustele heakskiidetud lennuplaani ja lennuplaani lennueelse etapiga seotud võtmekomponentide heakskiidetud muudatused ning ajakohastatud teated.

4.   Lennuplaani koostaja, kui ta ei ole käitaja või piloot, tagab, et ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi edastatud lennuplaani heakskiitmise tingimused ja kõnealustesse tingimustesse tehtavad vajalikud muudatused tehakse kättesaadavaks lennuplaani esitanud käitajale või piloodile.

5.   Käitaja tagab, et lennuplaani heakskiitmise tingimused ja kõnealustesse tingimustesse tehtavad vajalikud muudatused, mille ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteem edastab koostajale, lisatakse kavandatud lennutoimingutesse ning edastatakse piloodile.

6.   Enne lennutegevuse algust tagab käitaja, et esialgse lennuplaani sisu vastab kavandatud lennutoimingutele.

7.   Esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemilt varem saadud lennuplaanide ja nendega seotud ajakohastavate teadete puhul teatavad lennujuhtimisüksused lennueelses etapis ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi kaudu lennuplaanide ja nendega seotud ajakohastavate teadete kõikidest vajalikest muudatustest marsruuti või lennutasandit käsitlevates lennuplaani võtmekomponentides, mis võivad mõjutada lennu ohutust.

Lennujuhtimisüksus ei muuda ega tühista lennueelse etapi lennuplaani käitajaga kooskõlastamata.

8.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi kaudu edastatakse kõigi lennueelse etapiga seoses tehtavate vajalike muudatuste kohta lõike 7 esimese lõigus osutatud teave lennuplaani koostajale.

9.   Kui lennuliiklusteenindusüksused ei ole esialgsete lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemilt varem saanud lennuplaani nende vastutusalasse kuuluvasse õhuruumi siseneva lennu kohta, muudavad asjaomased osalised selliste lendude puhul ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi kaudu kättesaadavaks vähemalt õhusõiduki tunnuse, õhusõiduki tüübi, nende vastutusalasse sisenemise punkti, kellaaja ja lennutasandi sellel hetkel, marsruudi ning sihtlennuvälja.

Artikkel 4

Ohutusnõuded

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et enne käesoleva määrusega reguleeritud kehtiva lennuplaanide korra muudatusi lennueelses etapis või enne uue korra kehtestamist asjaomaste osaliste poolt viiakse läbi ohutushinnang, mis hõlmab ohutegurite kindlaksmääramist, riskide hindamist ja vähendamist.

Artikkel 5

Lisanõuded

1.   Lennuliiklusteenindusüksused tagavad, et nende töötajad, kes osalevad lendude kavandamisel, saavad täiesti teadlikuks käesoleva määruse asjakohastest sätetest ja saavad oma ametikohustuste täitmiseks asjakohase koolituse.

2.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lendude kavandamisel osalevad ajutiste lennuplaanide integreeritud töötlemissüsteemi töötajad saavad täiesti teadlikuks käesoleva määruse asjakohastest sätetest ja saavad oma ametikohustuste täitmiseks asjakohase koolituse.

3.   Lennuliiklusteenindusüksused:

a)

arendavad ja säilitavad tegevusjuhendeid, mis sisaldavad vajalikke juhiseid ja teavet, mis võimaldavad toimingute eest vastutavatel töötajatel kohaldada käesoleva määruse sätteid;

b)

tagavad, et punktis a osutatud juhendid on kättesaadavad ja ajakohastatud ning et nende ajakohastamine ja levitamine vastab asjakohasele kvaliteedi- ja dokumentatsioonikonfiguratsiooni alasele haldamisele;

c)

tagavad, et töömeetodid ja -kord vastavad käesolevas määruses täpsustatud asjakohastele sätetele.

4.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et keskne lennuplaanide töötlemise ja levitamise teenistus:

a)

arendab ja säilitab tegevusjuhendeid, mis sisaldavad vajalikke juhiseid ja teavet, mis võimaldavad toimingute eest vastutavatel töötajatel kohaldada käesoleva määruse sätteid;

b)

tagab, et punktis a osutatud juhendid on kättesaadavad ja ajakohastatud ning et nende ajakohastamine ja levitamine vastavad asjakohasele kvaliteedi- ja dokumentatsioonikonfiguratsiooni alasele haldamisele;

c)

tagab, et töömeetodid ja -kord vastavad käesolevas määruses täpsustatud asjakohastele sätetele.

5.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse järgimine.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 26.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.

(3)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.

(4)  10. väljaanne – juuli 2005 www.icao.int


LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni sätted

1.

Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni dokumendi 2. lisa (Lennureeglid; kümnes väljaanne – juuli 2005) 3. peatüki lõige 3.3 (Lennuplaanid).

2.

Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni PANS-ATM dokumendi 4444 (14. väljaanne – 2001) 4. peatüki lõige 4 (Lennuplaan) ja 11. peatüki lõige 11.4.2.2 (Esitatud lennuplaaniteated ja nendega seotud ajakohastavad teated).

3.

Dokumendi nr 7030/4 – EUR (Regionaalsed lisaprotseduurid) – 1. osa “Lennureeglid, lennuliiklusteenindus ning otsimine ja päästmine” (neljas väljaanne, 1987 – sisaldab muudatust nr 210) 3. peatükk (Lennuplaanid) ja 14. peatüki lõige 14.1.14 (Arvestuslikud lennuinfopiirkondade piirid).