29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 953/2006,

19. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1673/2000 kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta ja määrust (EÜ) nr 1782/2003 ühtse otsemaksete kava tingimustele vastava kanepi kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1673/2000 kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta (2) artikli 15 lõikega 2 nähakse ette, et komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande töötlemistoetuse kohta, millele on vajaduse korral lisatud ettepanekud. Nimetatud aruande põhjal peetakse asjakohaseks, et praegune süsteem jääks kehtima kuni 2007/2008. (kaasa arvatud) turustusaastani.

(2)

Lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ning lina- ja kanepiluid, kohaldatakse töötlemistoetust kuni 2005/2006. turustusaastani. Arvestades praegusele toetuskavale vastava kiu soodsat turusuundumust ja selleks, et soodustada uuenduslike toodete ja nende turuväljundite konsolideerumist, tuleks töötlemistoetust pikendada 2007/2008. turustusaastani.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1673/2000 on ette nähtud suurendada pika linakiu töötlemistoetust alates 2006/2007. turustusaastast. Kuna lühikese linakiu töötlemistoetus säilitatakse kuni 2007/2008. turustusaastani, tuleks pika linakiu töötlemistoetus hoida praegusel tasemel kuni 2007/2008. turustusaastani.

(4)

Kvaliteetse lühikese linakiu ja kanepikiu tootmise soodustamiseks antakse toetust kiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ega lina- või kanepiluid. Liikmesriigid võivad siiski teha nimetatud piirangust erandeid ja anda töötlemistoetust ka lühikese linakiu puhul, mis sisaldab 7,5–15 % lisandeid ja linaluid, ning kanepikiu puhul, mis sisaldab 7,5–25 % lisandeid ja kanepiluid. Kuna seda on võimalik teha ainult kuni 2005/2006. turustusaastani, tuleb liikmesriikidele anda võimalus teha piirangust erandeid veel kahe turustusaasta jooksul.

(5)

Liikmesriikides on vaja mõistliku tootmistaseme tagamiseks pikendada perioodi, mille puhul kehtivad garanteeritud siseriiklikud kogused.

(6)

Lisatoetustega on toetatud traditsioonilise linatootmise jätkumist Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa teatavates piirkondades. Seda üleminekutoetust on vaja pikendada kuni 2007/2008. turustusaastani, et põllumajandustootjad saaksid järk-järgult kohaneda uue turusituatsiooniga.

(7)

Komisjon peaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitama aruande õigeaegselt enne 2008/2009. turustusaasta algust, et hinnata, kas praegune süsteem vajab muutmist või peaks jätkuma.

(8)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, (3) artikliga 52 nähakse ette, et nimetatud määruse III jaotises kehtestatud ühtse otsemaksete kava tingimustele vastab üksnes kiutootmiseks kasvatatav kanep. On asjakohane muuta tööstuslikuks kasutuseks kasvatatav kanep samuti abikõlblikuks.

(9)

Arvestades et otsemaksed on korraldatud aastate kaupa, on asjakohane, et ühtse otsemaksete kava tingimuste kohandusi hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2007.

(10)

Määrusi (EÜ) nr 1673/2000 ja (EÜ) nr 1782/2003 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1673/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Töötlemistoetuse suurus kiu tonni kohta määratakse järgmiselt:

a)

pika linakiu puhul:

100 EUR turustusaastaks 2001/2002;

160 EUR turustusaastateks 2002/2003 kuni 2007/2008;

200 EUR alates turustusaastast 2008/2009;

b)

lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ega lina- või kanepiluid: 90 EUR turustusaastateks 2001/2002 kuni 2007/2008.

Turustusaastateks 2001/2002 kuni 2007/2008 võib liikmesriik traditsioonilisi turustusvõimalusi arvesse võttes siiski otsustada anda toetust:

lühikese linakiu puhul, mille lisandite ja linaluude sisaldus on 7,5 %–15 %;

kanepikiu puhul, mille lisandite ja kanepiluude sisaldus on 7,5–25 %.

Teises lõigus toodud juhtudel annab liikmesriik toetust seoses kogusega, mis 7,5 % lisandite ja linaluude sisalduse puhul ei ületa toodetud kogust.”

2.

Artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Garanteeritud siseriiklike koguste kohaldamine lühikese linakiu ja kanepikiu puhul lõpetatakse alates 2008/2009. turustusaastast.”

3.

Artikli 4 esimeses lõigus asendatakse aastaarvud “2005/2006” aastaarvudega “2007/2008”.

4.

Artikkel 12 jäetakse välja.

5.

Artiklile 15 lisatakse järgmine lõige:

“3.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ja vajaduse korral teeb ettepanekud õigeaegselt, et pakutud meetmeid saaks rakendada 2008/2009. turustusaastal.

Aruandes hinnatakse töötlemistoetuse mõju tekstiilkiudude tootjatele, töötlevale tööstusele ja turule. Uuritakse ka lühikese linakiu ja kanepikiu töötlemistoetuse pikendamise ja lisatoetuse andmise võimalusi pärast 2007/2008. turustusaastat, samuti nimetatud abiskeemi integreerimist põllumajandustootjate toetuste üldisesse raamistikku määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühise põllumajanduspoliitika raames.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 52 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 52

Kanepi tootmine

1.   Kanepi tootmise korral ei tohi kasutatavate sortide tetrahüdrokannabinooli sisaldus ületada 0,2 %. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et kontrollida tetrahüdrokannabinooli sisaldust kasvatatavas kanepis vähemalt 30 % aladest, millel kasvatatakse kanepit. Kui liikmesriik kehtestab nende kultuuride suhtes eelneva heakskiitmise süsteemi, on miinimumprotsent 20.

2.   Artikli 144 lõikes 2 osutatud korras kehtestatakse toetuste andmise tingimuseks teatavate sortide sertifitseeritud seemne kasutamine.”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama alates jõustumiskuupäevast, väljaarvatud artikkel 2, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 19. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  EÜT L 193, 29.7.2000, lk 16. Määrust on viimati muudetud 2005. aasta ühinemisaktiga.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 319/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 32).