23.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 931/2006,

22. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 2497/96 sätestatud korra alusel juunis 2006 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2497/96, milles sätestatakse assotsiatsioonilepingus ning Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelises vaheleppes sätestatud kodulinnulihasektori korra üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

Ajavahemikuks 1. juuli–30. september 2006 on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad saadaolevatest kogustest, ning need võib seetõttu täies ulatuses rahuldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2497/96 on ajavahemikul 1. juulist–30. septembrini 2006 saadaolev kogus esitatud käesoleva määruse lisas.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruse (EÜ) nr 2497/96 alusel ajavahemikuks 1. oktoobrist–31. detsembrini 2006 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 338, 28.12.1996, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 361/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 15).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. juuli–30. september 2006 esitatud ekspordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

Ajavahemikul 1. oktoober–31. detsember 2006 saadaolev üldkogus

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.