23.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 930/2006,

22. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel juunis 2006 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 22. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1431/94, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad kodulinnulihasektoris impordikorra kohaldamiseks, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94, millega avatakse kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

Ajavahemikuks 1. juulist–30. septembrini 2006 on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis ületavad saadaolevaid koguseid ning neid tuleb seega vähendada kindla protsendimäära võrra, et tagada õiglane jaotamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1431/94 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. juulist–30. septembrini 2006 käsitletakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruse (EÜ) nr 1431/94 alusel ajavahemikuks 1. oktoobrist–31. detsembrini 2006 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 156, 23.6.1994, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1043/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 24).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. juuli–30. september 2006 esitatud impordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

Ajavahemikul 1. oktoober–31. detsember 2006 saadaolev üldkogus tonnides

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.