19.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 166/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 865/2006,

4. mai 2006

millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) riti selle artikli 19 punkte 1, 2 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

On tarvis sätteid, et rakendada määrus (EÜ) nr 338/97 ja tagada ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) (edaspidi “konventsioon”) sätete täielik täitmine.

(2)

Tagamaks määruse (EÜ) nr 338/97 ühetaoline rakendamine on tarvis sätestada loa- ja sertifikaaditaotluse läbivaatamise ning nende dokumentide väljaandmise, kehtivuse ja kasutamise üksikasjalikud tingimused ja kriteeriumid. Seetõttu on kohane kehtestada näidised, millele nimetatud dokumendid peavad vastama.

(3)

Lisaks sellele on vaja sätestada üksikasjalikud eeskirjad loomaliikide vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ning taimeliikide kunstilikult paljundatud isendite kohtlemise tingimuste ja kriteeriumide kohta, et tagada selliste isendite suhtes kohaldatavate erandite ühtne rakendamine.

(4)

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklikeks asjadeks ja majatarveteks olevate isendite suhtes kehtivate erandite osas on vaja sätteid täpsustada, et tagada konventsiooni VII artikli lõike 3 täitmine.

(5)

Tagamaks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 nimetatud sisekaubanduse keeldudest tehtavate üldiste erandite ühetaoline kohaldamine, on tarvis sätestada tingimused ja kriteeriumid nende määratlemiseks.

(6)

On tarvis kehtestada liikide teatavate isendite märgistamise kord, et kergendada nende identifitseerimist ja tagada määruse (EÜ) nr 338/97 sätete täitmine.

(7)

Tuleks ette näha määruses (EÜ) nr 338/97 ette nähtud korrapäraste aruannete sisu, vormi ja esitamise korda käsitlevad sätted.

(8)

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse tulevikus tehtavate muudatuste käsitlemisel peaks kogu asjakohane teave olema kättesaadav, eriti teave liikide bioloogilise ja kaubandusliku staatuse, nende kasutamise ja nendega kauplemise kontrolli meetodite kohta.

(9)

3.–15. novembrini 2002 Santiagos (Tšiili) peetud konventsiooni osapoolte konverentsi kaheteistkümnendal istungjärgul võeti vastu mitu resolutsiooni, mis muu hulgas käsitlevad lubade ning sertifikaatide väljaandmise lihtsustatud protseduuri, rändnäituste osaks olevate teatud kategooriasse kuuluvate liikide vedamist lihtsustavat erisertifikaati, isiklikke asju käsitlevaid täiendavaid erandeid, kaaviari pakendite märgistamist puudutavaid ajakohastatud nõudeid ning muid, tehnilist ja rutiinset laadi meetmeid, kaasa arvatud lubades ja sertifikaatides kasutatud koodide ning konventsiooni lisades loetletud liiginimede määratlemiseks kasutatavate standardviidete loetelu muutmist, ja seepärast on vaja arvestada neid resolutsioone.

(10)

Pidades silmas halduskohustusi, mida sisaldavad ekspordi- ja impordieeskirjad, mis käsitlevad elusaid, vangistuses sündinud ja kasvatatud ning üksikisikutele kuuluvaid loomi, mis toodi ühendusse enne määruse (EÜ) nr 338/97, ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni ühenduses rakendamist käsitleva nõukogu 3. detsembri 1982. aasta määruse (EMÜ) nr 3626/82 (2) või siseriiklike konventsiooni rakendamisest tulenevate õigusnormide kohaldamist liikmesriigis, ja asjaolu, et selline eksport ja import ei takista looduses elavate loomaliikide kaitsmist, on vaja sisse seada erisertifikaat.

(11)

On vaja oluliselt muuta komisjoni 30. augusti 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1808/2001, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (3). Arvestades nende muudatuste ulatust, tuleb nimetatud määrus selle selguse huvides täielikult asendada.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Mõisted

Lisaks määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

omandamise kuupäev – kuupäev, mil isend loodusest püüti, vangistuses sündis või kunstlikult paljundati;

2)

teise põlve järglased (F2) ja järgmiste põlvede järglased (F3, F4 jne) – kontrollitavas keskkonnas saadud isendid, kelle vanemad on ka saadud kontrollitavas keskkonnas, erinevalt isenditest, kes on kontrollitavas keskkonnas saadud ning kelle vanematest vähemalt üks on sigitatud looduses või püütud loodusest (esimese põlve järglased (F1));

3)

paljunduskari – kõik paljundamiseks kasutatavad loomad;

4)

kontrollitav keskkond – teatavat liiki loomade saamise eesmärgil mõjutatav keskkond, millel on piirid, et takistada selle liigi loomade, munade või gameetide sisenemist keskkonda või sealt lahkumist, ning mille üldomaduste hulka võivad kuuluda tehiselupaik, jäätmete koristamine, tervishoid, kaitse röövloomade eest ja kunstlik söötmine, ent mille omadused ei piirdu üksnes nendega;

5)

ühenduses elav isik – isik, kes elab ühenduse territooriumil vähemalt 185 päeva kalendriaasta jooksul seoses tööalaste sidemetega või, juhul kui isikul tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga;

6)

rändnäitus – näitus, rändtsirkus, rändloomaaed või taimenäitus, mida näidatakse avalikult kommertseesmärkidel;

7)

tehinguspetsiifilised sertifikaadid – vastavalt artiklile 48 välja antud sertifikaadid, mis kehtivad teatavate tehingute puhul üksnes need välja andnud liikmesriigi territooriumil;

8)

liigispetsiifilised sertifikaadid – vastavalt artiklile 48 välja antud sertifikaadid, välja arvatud tehinguspetsiifilised sertifikaadid.

II PEATÜKK

VORMID JA TEHNILISED NÕUDED

Artikkel 2

Vormid

1.   Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ja nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutuseks mõeldud väljad.

2.   Imporditeatiste vormid peavad vastama II lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutuseks mõeldud väljad. Need võivad kanda seerianumbrit.

3.   Rändnäituste sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama III lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutamiseks mõeldud väljad.

4.   Isikliku omandi sertifikaatide ning rändnäituste sertifikaatide lisalehtede vormid peavad vastama IV lisas toodud näidisele.

5.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b kirjeldatud sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama käesoleva määruse V lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutuseks mõeldud väljad.

Liikmesriikides on eeltrükitud teksti asemel 18. ja 19. lahtris lubatud ka üksnes vastava sertifitseerimise ja/või loa olemasolu.

6.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 nimetatud sildid peavad vastama käesoleva määruse VI lisas toodud näidisele.

Artikkel 3

Vormide tehnilised näitajad

1.   Artiklis 2 nimetatud vormide jaoks kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta ja kirjutamiseks viimistletud ning peab kaaluma vähemalt 55 g/m2.

2.   Artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide suurus on 210 x 297 mm (A4), kusjuures pikkuse hälve võib olla maksimaalselt –18 mm kuni +8 mm.

3.   Artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a)

vormi 1 jaoks (originaal) valge, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehhaanilised või keemilised võltsingud;

b)

vormi 2 jaoks (loaomanikule antav koopia) kollane;

c)

vormi 3 jaoks (eksportivale või reeksportivale riigile antav impordiloa koopia või väljaandvale korraldusasutusele tolli poolt tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia) kahvaturoheline;

d)

vormi 4 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

e)

vormi 5 jaoks (taotlus) valge.

4.   Artikli 2 lõikes 2 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a)

vormi 1 jaoks (originaal) valge;

b)

vormi 2 jaoks (importijale antav koopia) kollane.

5.   Artikli 2 lõigetes 3 ja 5 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a)

vormi 1 jaoks (originaal) kollane, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehhaanilised või keemilised võltsingud;

b)

vormi 2 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

c)

vormi 3 jaoks (taotlus) valge.

6.   Artikli 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud lisalehtede ning siltide paberivärv on valge.

7.   Artiklis 2 nimetatud vormid trükitakse ja täidetakse ühes ühenduse ametlikest keeltest, mille määrab kindlaks iga liikmesriigi korraldusasutus. Vajaduse korral sisaldavad need sisu tõlget mõnda konventsiooni ametlikku töökeelde.

8.   Liikmesriigid vastutavad artiklis 2 nimetatud vormide trükkimise eest ning artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide puhul võib see olla osa elektroonilisest loa/sertifikaadi väljaandmisprotsessist.

Artikkel 4

Vormide täitmine

1.   Vormid täidetakse masinakirjas.

Impordi- ja ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ja rändnäituste sertifikaatide taotlused ning imporditeatised, lisalehed ja sildid võib täita ka loetava käekirjaga, kasutades tinti ja trükitähti.

2.   I lisas toodud vormid 1–4, II lisas toodud vormid 1 ja 2, III lisas toodud vormid 1 ja 2, V lisas toodud vormid 1 ja 2, artikli 2 lõikes 4 nimetatud lisalehed ning artikli 2 lõikes 6 nimetatud sildid ei tohi sisaldada kustutusi ega parandusi, mida ei ole tunnistatud kehtivaks dokumendi välja andnud korraldusasutuse pitseri ja allkirjaga. Artikli 2 lõikes 2 nimetatud imporditeatiste puhul ning artikli 2 lõikes 4 nimetatud lisalehtede puhul on lubatud kustutuste või paranduste kehtivaks tunnistamine ühendusse toomise koha tolliasutuse pitseri ja allkirjaga.

Artikkel 5

Lubade, sertifikaatide ning selliste dokumentide väljaandmise taotluste sisu

Lubades ja sertifikaatides ja nende dokumentide väljaandmise taotlustes esitatakse järgmised andmed ja viited:

1)

isendite kirjeldusse, kui see on ette nähtud, tuleb märkida VII lisas esitatud kood;

2)

koguse ja netomassi märkimisel tuleb kasutada VII lisas esitatud ühikuid;

3)

taksonid, millesse liigid kuuluvad, tuleb märkida liigi tasandil, välja arvatud juhul kui liik jaguneb alamliikideks vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 lisadele või kui konventsiooni osapoolte konverents on otsustanud, et eristus kõrgemal taksonoomilisel tasemel on piisav;

4)

taksonite teaduslike nimede märkimisel tuleb kasutada käesoleva määruse VIII lisas esitatud standardseid nomenklatuuriviiteid;

5)

tehingu eesmärk tuleb näidata, kasutades mõnd käesoleva määruse IX lisa punktis 1 esitatud koodi;

6)

isendite päritolu tuleb näidata, kasutades mõnd käesoleva määruse IX lisa punktis 2 esitatud koodi.

Kui punktis 6 osutatud koodide kasutamine eeldab määruses (EÜ) nr 338/97 või käesolevas määruses sätestatud kriteeriumite täitmist, siis peavad need vastama nimetatud kriteeriumitele.

Artikkel 6

Vormide lisad

1.   Kui artiklis 2 nimetatud vormi juurde kuulub lisa, mis on selle lahutamatu osa, siis tuleb lisa olemasolu ja lehekülgede number selgesti ära näidata asjaomasel loal või sertifikaadil ja lisa igale leheküljele märkida järgmine:

a)

loa või sertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev;

b)

loa või sertifikaadi välja andnud korraldusasutuse allkiri ja pitser või pitsatijäljend.

2.   Kui artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormi kasutatakse saadetise jaoks, milles on rohkem kui üks liik, tuleb vormi juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli esimeses lõikes nõutud andmete korratakse iga saadetises oleva liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 8–22 ja ka lahtris 27 olevat välja, kuhu märgitakse “tegelikult imporditav kogus/netomass” ja vajaduse korral ka “surnud isendite hulk saadetise kohalejõudmisel”.

3.   Kui artikli 2 lõikes 3 nimetatud vormi kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb selle juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli esimeses lõikes nõutud andmete korratakse iga liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 8–18.

4.   Kui artikli 2 lõikes 5 nimetatud vormi kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb selle juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli esimeses lõikes nõutud andmete korratakse iga liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 4–18.

Artikkel 7

Kolmandate riikide poolt välja antud load ja sertifikaadid

1.   Artikli 4 lõikeid 1 ja 2, artikli 5 lõikeid 3, 4 ja 5 ning artiklit 6 kohaldatakse ka ühendusse sisse toodavate isendite jaoks kolmandates riikides välja antud lubade ja sertifikaatide vastuvõetavuse üle otsustamisel.

2.   Kui lõikes 1 osutatud load ja sertifikaadid puudutavad isendeid, mille suhtes kehtivad vabatahtlikult kinnitatud ekspordikvoodid või konventsiooni osapoolte konverentsi poolt ette nähtud ekspordikvoodid, aktsepteeritakse neid üksnes siis, kui neis on märgitud jooksval aastal juba eksporditud isendite koguarv, mis hõlmab ka kõnealuse loaga hõlmatud isendid, ning asjaomase liigi kvoot.

3.   Kolmandate riikide poolt välja antud reekspordisertifikaate aktsepteeritakse üksnes siis, kui neis on märgitud päritoluriik ning asjaomase ekspordiloa number ja väljaandmise kuupäev ning vajaduse korral ka viimati reeksportinud riik, vastava reekspordisertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev, või kui sellise informatsiooni puudumine neis on piisavalt põhjendatud.

III PEATÜKK

DOKUMENTIDE VÄLJAANDMINE, KASUTAMINE JA KEHTIVUS

Artikkel 8

Dokumentide väljaandmine ning kasutamine

1.   Dokumente antakse välja ja kasutatakse kooskõlas käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 338/97 ning eriti selle määruse artikli 11 lõigete 1–4 sätetega ja vastavalt neis sätestatud tingimustele.

Et tagada nende määruste ja liikmesriikides nende rakendamist käsitlevate siseriiklike sätete täitmist, võib väljaandev korraldusasutus kehtestada vastavate dokumentide eriklauslid, tingimused ja nõuded.

2.   Dokumentide kasutamine ei piira muid formaalsusi, mis on seotud kaupade liikumisega ühenduses, kaupade sissetoomisega ühendusse või sealt eksportimise või reeksportimisega või selliste formaalsuste puhul kasutatavate vormide väljastamist.

3.   Korraldusasutused teevad otsuse lubade ja sertifikaatide väljaandmise kohta ühe kuu jooksul alates täidetud taotluse esitamise kuupäevast.

Kui väljaandev korraldusasutus konsulteerib kolmandate isikutega, võib otsuse teha alles pärast konsulteerimise rahuldavat lõpuleviimist. Olulisematest viivitustest taotluste läbivaatamisel teatatakse taotlejatele.

Artikkel 9

Liikide transportimine

Ühe veosepartiina koos saadetavate isendite iga saadetise jaoks antakse välja eraldi impordiluba, imporditeatis, ekspordiluba või reekspordisertifikaat.

Artikkel 10

Ekspordi- ja impordilubade, reekspordisertifikaatide, rändnäituse sertifikaatide ning isikliku omandi sertifikaatide kehtivus

1.   Vastavalt artiklitele 20 ja 21 välja antud impordilubade kehtivusaeg ei ole pikem kui 12 kuud. Impordiluba ei ole kehtiv ilma eksportiva või reeksportiva riigi vastava kehtiva dokumendita.

2.   Vastavalt artiklile 26 välja antud ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide kehtivusaeg ei ole pikem kui kuus kuud.

3.   Vastavalt artiklitele 30 ja 37 välja antud rändnäituste sertifikaatide ning isikliku omandi sertifikaatide kehtivusaeg ei ole pikem kui kolm aastat.

4.   Esimeses, teises ja kolmandas lõikes nimetatud load ja sertifikaadid loetakse pärast nende kehtivusaja möödumist kehtetuks.

5.   Rändnäituse sertifikaadid ning isikliku omandi sertifikaadid kaotavad kehtivuse, kui isend müüakse, kaotatakse, hävitatakse või varastatakse või kui selle omanik vahetub mõnel muul moel, või elusisendi puhul, kui see on surnud, põgenenud või loodusesse lastud.

6.   Omanik peab liigselt viivitamata tagastama aegunud, kasutamata või kehtivuse kaotanud impordiloa, ekspordiloa, reekspordisertifikaadi, rändnäituse sertifikaadi või isikliku omandi sertifikaadi originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele.

Artikkel 11

Artiklites 47, 48, 49, 60 ja 63 nimetatud kasutatud impordilubade ning sertifikaatide kehtivus

1.   Kasutatud impordiload kaotavad oma kehtivuse järgmistel tingimustel:

a)

kui neis nimetatud elusisendid on surnud;

b)

kui neis nimetatud elusloomad on põgenenud või loodusesse lastud;

c)

kui neis nimetatud isendid on hävinud;

d)

kui lahtritesse 3, 6 või 8 tehtud kanded ei vasta enam tegelikule olukorrale.

2.   Artiklites 47, 48, 49 ja 63 nimetatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse järgmistel tingimustel:

a)

kui neis nimetatud elusisendid on surnud;

b)

kui neis nimetatud elusloomad on põgenenud või loodusesse lastud;

c)

kui neis nimetatud isendid on hävinud;

d)

kui lahtritesse 2 ja 4 tehtud kanded ei vasta enam tegelikule olukorrale.

3.   Kooskõlas artiklitega 48 ja 63 välja antud sertifikaadid on tehinguspetsiifilised, välja arvatud juhul kui selliste sertifikaatide objektiks olevad isendid on ainulaadselt ning jäädavalt märgistatud.

Olukorras, kus liigi säilitamisega seotud tegurid takistavad isendispetsiifiliste sertifikaatide väljaandmist, võib selle liikmesriigi korraldusasutus, milles isend paikneb, pärast asjakohase teadusasutusega nõupidamist otsustada välja anda tehinguspetsiifilisi sertifikaate.

4.   Artikli 48 lõike 1 punktis d ning artiklis 60 nimetatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse siis, kui esimeses lahtris olev kanne ei vasta enam tegelikule olukorrale.

Sellised dokumendid tuleb liigselt viivitamata tagastada väljaandnud korraldusasutusele, kes vajaduse korral võib vastavalt artiklile 51 välja anda sertifikaadi, milles kajastuvad muutused.

Artikkel 12

Tühistatud, kaotatud, varastatud, hävinud või kehtivuse kaotanud dokumendid

1.   Kui luba või sertifikaat antakse välja tühistatud, kaotatud, varastatud, hävinud dokumendi või kehtivuse kaotanud loa või reekspordisertifikaadi asemele, näidatakse lahtris “eritingimused” asendatud dokumendi number ja asendamise põhjus.

2.   Kui ekspordiluba või reekspordisertifikaat on tühistatud, kaotatud, varastatud või hävinud, teatab väljaandnud korraldusasutus sellest sihtkohariigi korraldusasutusele ja konventsiooni sekretariaadile.

Artikkel 13

Impordi- ja ekspordidokumentide ning reekspordidokumentide taotlemise aeg ning tollimenetluse algatamine

1.   Impordilubade, ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide taotlused tuleb esitada artikli 8 lõiget 3 arvestades õigeaegselt, et need oleks võimalik välja anda enne isendite ühendusse sissetoomist või enne nende ühendusest eksportimist või reeksportimist.

2.   Isendite suhtes ei või algatada tollimenetlust enne, kui nõutavad dokumendid on esitatud.

Artikkel 14

Kolmandate riikide poolt välja antud dokumentide kehtivus

Isendite ühendusse sissetoomise korral loetakse kolmandatest riikidest pärinevaid nõutavaid dokumente kehtivaks üksnes siis, kui need on välja antud sellest riigist eksportimiseks või reeksportimiseks ja kui neid on kasutatud enne nende viimast kehtivuspäeva ning kui neid kasutatakse isendite ühendusse sissetoomiseks mitte hiljem kui kuus kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva.

Siiski on lubatud määruse (EÜ) nr 338/97 C-lisas nimetatud liikidesse kuuluvate isendite päritolusertifikaatide kasutamine ühendusse toomisel kuni 12 kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva ning rändnäituste sertifikaatide ja isikliku omandi sertifikaatide kasutamine ühendusse toomisel ning asjakohaste sertifikaatide taotlemisel vastavalt käesoleva määruse artiklitele 30 ja 37 kuni kolme aasta jooksul pärast nende väljaandmise kuupäeva.

Artikkel 15

Teatavate dokumentide tagasiulatuvalt väljaandmine

1.   Erandina käesoleva määruse artikli 13 lõikest 1 ning artiklist 14 ning eeldusel, et importija või (re)eksportija teatab saadetise saabumisel või enne saadetise ärasaatmist pädevale korraldusasutusele põhjustest, miks nõutavad dokumendid puuduvad, võib erandkorras määruse (EÜ) nr 338/97 B- või C-lisas loetletud liikidest isendite, samuti nimetatud määruse A-lisas loetletud ning selle artikli 4 lõikes 5 nimetatud liikidest isendite jaoks dokumente välja anda tagasiulatuvalt.

2.   Lõikes 1 sätestatud erandit kohaldatakse juhul, kui liikmesriigi pädev korraldusasutus vajaduse korral kolmanda riigi pädevate asutustega konsulteerides on veendunud, et toimunud eiramisi ei saa seostada (re)eksportija või importijaga ning et asjaomaste isendite import või (re)eksport toimub muus osas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 338/97, konventsiooni sätetega ja kolmanda riigi asjakohaste õigusaktidega.

3.   Lõike 1 alusel välja antud dokumentidel näidatakse selgesti, et need on välja antud tagasiulatuvalt, ning märgitakse sellise väljaandmise põhjused.

Ühenduse impordilubade, ühenduse ekspordilubade ja ühenduse reekspordisertifikaatide puhul lisatakse selline märkus lahtrisse 23.

4.   Kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 3 välja antud ekspordilubade ning reekspordisertifikaatide väljaandmisest tuleb teavitada konventsiooni sekretariaati.

Artikkel 16

Isendite transport transiidina ühenduse territooriumi kaudu

Käesoleva määruse artiklite 14 ja 15 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas nimetatud isendite suhtes, keda transporditakse transiidina ühenduse territooriumi kaudu ning kui selline transiit on muus osas kooskõlas selle määruse sätetega.

Artikkel 17

Fütosanitaarsertifikaadid

1.   Määruse (EÜ) nr 338/97 B- ja C-lisas loetletud liikidest kunstlikult paljundatud taimede puhul ning A-lisas loetletud ja märgistamata liikidest kunstlikult saadud hübriidtaimede puhul võivad:

a)

liikmesriigid sätestada, et ekspordiloa asemel kasutatakse fütosanitaarsertifikaati;

b)

aktsepteerida kolmandate riikide välja antud fütosanitaarsertifikaate ekspordiloa asemel.

2.   Kui kasutatakse lõikes 1 nimetatud fütosanitaarsertifikaati, peab selles olema teaduslik nimi liigi tasandil, või kui see on määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse sugukonna järgi kantud taksonite puhul võimatu, siis perekonna tasandil.

Määruse (EÜ) nr 338/97 B-lisas loetletud liikidest kunstlikult paljundatud orhideesid ja kaktusi võib nimetada sellistena, nagu nad on.

Fütosanitaarsertifikaadile tuleb märkida ka isendite tüüp ja hulk ning seal peab olema pitser, pitsatijäljend või muu märge selle kohta, et isendid on vastavalt CITESi määratlusele kunstlikult paljundatud.

Artikkel 18

Bioloogiliste proovidega kauplemist puudutavad lihtsustatud protseduurid

1.   Juhul kui kauplemine ei mõjuta asjaomaste liikide säilimist või see mõju on ebaoluline, võidakse kasutada lihtsustatud protseduure varem välja antud lubade ning sertifikaatide alusel XI lisas määratletud tüübi ning suurusega bioloogilistele proovidele, mis on nõutavad kohe, kasutamaks neid samas lisas nimetatud viisil ning järgmistel tingimustel:

a)

igal liikmesriigil peab olema register isikutest ja asutustest (edaspidi “registreeritud isikud ja asutused”), kelle suhtes kehtib lihtsustatud protseduur, samuti liikidest, millega kauplemisel nad võivad sellist protseduuri kasutada; ja liikmesriik peab kindlustama, et selle registri vaatab korraldusasutus üle kord viie aasta jooksul;

b)

liikmesriigid on kohustatud registreeritud isikutele ja asutustele andma osaliselt täidetud load ja sertifikaadid;

c)

liikmesriigid on kohustatud lubama registreeritud isikutel ja asutustel lisada loa või sertifikaadi esiküljele eriteavet, juhul kui asjaomase liikmesriigi korraldusasutus on kandnud lahtrisse 23, sellega samaväärsesse kohta või loa või sertifikaadi lisasse järgmised elemendid:

i)

loetelu lahtritest, mida registreeritud isikutel või asutustel on lubatud iga saadetise kohta täita;

ii)

koht dokumendi täitnud isiku allkirja jaoks.

Kui punkti c alapunktis i osutatud loetelu sisaldab teaduslikke nimesid, lisab korraldusasutus heakskiidetud liikide loetelu loa või sertifikaadi esiküljele või lisasse.

2.   Isikute ja asutuste registreerimine on lubatud üksnes pärast seda, kui pädev teadusasutus on vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõike 1 punktile a, artikli 4 lõike 2 punktile a, artikli 5 lõike 2 punktile a ning artikli 5 lõikele 4 kinnitanud, et käesoleva määruse XI lisas nimetatud bioloogilisi proove sisaldavad tehingud ei oma kahjulikku mõju asjaomaste liikide kaitsestaatusele.

3.   Konteineril, milles lõikes 1 märgitud bioloogilisi proove transporditakse, peab olema silt, millel on märkus “Muestras biológicas CITES” või “CITES Biological Samples” või “Echantillons biologiques CITES” ning vastavalt konventsioonile välja antud dokumendi number.

Artikkel 19

Surnud isendite ekspordi ja reekspordiga seotud lihtsustatud protseduurid

1.   Määruse (EÜ) nr 338/97 B- ja C-lisas nimetatud liikidesse kuuluvate surnud isendite, kaasa arvatud nende osade ja neist saadu ekspordi ning reekspordi puhul võivad liikmesriigid kasutada lihtsustatud protseduure varem välja antud ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide alusel järgmistel tingimustel:

a)

pädev teadusasutus peab kinnitama, et selline eksport või reeksport ei oma kahjulikku mõju asjaomase liigi kaitsele;

b)

igal liikmesriigil peab olema register isikutest ja asutustest (edaspidi “registreeritud isikud ja asutused”), kelle suhtes kehtib lihtsustatud protseduur, samuti liikidest, millega kauplemisel nad võivad sellist protseduuri kasutada; ja liikmesriik peab kindlustama, et selle registri vaatab korraldusasutus üle kord viie aasta jooksul;

c)

liikmesriigid on kohustatud registreeritud isikutele ja asutustele esitama osaliselt täidetud load ning sertifikaadid;

d)

liikmesriigid on kohustatud võimaldama registreeritud isikutel ning asutustel teha eriteavet sisaldavaid kandeid loa või sertifikaadi lahtritesse 3, 5, 8 ja 9 või 10 eeldusel, et nad täidavad järgmisi tingimusi:

i)

allkirjastavad täidetud loa või sertifikaadi lahtris 23;

ii)

saadavad loa või sertifikaadi koopia viivitamata väljaandvale korraldusasutusele ning

iii)

säilitavad andmed, milles sisalduvad müüdud isendite andmed (muu hulgas liigi nimi, isendi tüüp ja päritolu), müügikuupäev ning ostjate nimed ning aadressid, ning esitavad need nõudmisel pädevale korraldusasutusele.

2.   Muudel juhtudel peab lõikes 1 nimetatud eksport või reeksport olema vastavuses määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõigetega 4 ja 5.

IV PEATÜKK

IMPORDILOAD

Artikkel 20

Taotlused

1.   Impordiloa taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3–6 ja 8–23 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8–22. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla seotud rohkem kui ühe saadetisega.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada sihtliikmesriigi korraldusasutusele, need peavad sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 alusel luba välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.   Kui taotletakse luba isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja sellest faktist teatama korraldusasutusele.

4.   Artikli 64 lõike 1 punktides a–f nimetatud isenditega seotud impordilubade taotlemiseks peab taotleja korraldusasutusele tagama, et artiklis 66 sätestatud märgistamisnõuded on täidetud.

Artikkel 21

Konventsiooni I lisasse kantud ning määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liikide jaoks välja antavad impordiload

Impordilubade puhul, mis antakse välja konventsiooni I lisasse kantud ja määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liikidest isendite jaoks, võib eksportivale või reeksportivale riigile antava koopia tagastada taotlejale eksportiva või reeksportiva riigi korraldusasutusele esitamiseks ekspordiloa või reekspordisertifikaadi väljastamise eesmärgil. Vastavalt selle määruse artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktile ii ei anta originaali impordiloa taotlejale seni, kuni ta esitab vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadi.

Kui eksportivale või reeksportivale riigile antavat koopiat taotlejale ei tagastata, antakse viimasele kirjalik õiend impordiloa väljaandmise ja väljaandmistingimuste kohta.

Artikkel 22

Importija poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

Ilma et see piiraks artikli 53 kohaldamist, loovutab importija või tema volitatud esindaja määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel kindlaksmääratud ühendusse toomise koha piiritolliasutusele järgmised dokumendid:

1)

impordiloa originaal (vorm 1);

2)

loaomanikule antava koopia (vormi 2);

3)

ekspordi- või reekspordiriigilt saadud mis tahes dokumendid, kui see on impordiloas määratud.

Vajaduse korral märgib importija või tema volitatud esindaja lahtrisse 26 veokirja või lennuveokirja numbri.

Artikkel 23

Dokumentide täitmine tolliasutuses

Artiklis 22 või artikli 53 lõikes 1 nimetatud tolliasutus tagastab pärast impordiloa originaali (vormi 1) ja loaomanikule antava koopia (vormi 2) lahtri 27 täitmist viimase vormi importijale või tema volitatud esindajale.

Impordiloa originaal (vorm 1) ja kõik eksportivalt või reeksportivalt riigilt saadud dokumendid edastatakse vastavalt artiklis 45 sätestatule.

V PEATÜKK

IMPORDITEATISED

Artikkel 24

Importija poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

1.   Importija või tema volitatud esindaja peab vajaduse korral täitma imporditeatise originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2) lahtrid 1–13 ja, ilma et see piiraks artikli 25 kohaldamist, loovutama need määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel koos ekspordi- või reekspordiriigilt saadud dokumentidega, kui neid on, ühendusse toomise koha piiritolliasutuses.

2.   Määruse (EÜ) nr 338/97 C-lisas nimetatud liikidesse kuuluvate isenditega seotud imporditeatiste puhul võivad tolliasutused vajaduse korral neid isendeid kinni hoida kõnealuse määruse artikli 4 lõike 3 punktides a ja b nimetatud saatedokumentide kehtivuse kontrollimiseni.

Artikkel 25

Dokumentide täitmine tolliasutuses

Artiklis 24 või artikli 53 lõikes 1 nimetatud tolliasutus tagastab pärast imporditeatise originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2) lahtri 14 täitmist viimase vormi importijale või tema volitatud esindajale.

Imporditeatise originaal (vorm 1) ja kõik eksportivalt või reeksportivalt riigilt saadud dokumendid edastatakse vastavalt artiklis 45 sätestatule.

VI PEATÜKK

EKSPORDILOAD JA REEKSPORDISERTIFIKAADID

Artikkel 26

Taotlemine

1.   Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8–23 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8–22. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla seotud rohkem kui ühe saadetisega.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada korraldusasutusele selles liikmesriigis, mille territooriumil isendid asuvad, ning neile tuleb lisada täiendavad dokumendid, mida asjaomane ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 alusel luba/sertifikaat välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.   Kui taotletakse ekspordiluba või reekspordisertifikaati isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja teatama sellest faktist korraldusasutusele.

4.   Artiklis 65 nimetatud isendeid puudutavate ekspordilubade ning reekspordisertifikaatide taotlemiseks peab taotleja korraldusasutusele tagama, et artiklis 66 sätestatud märgistamisnõuded on täidetud.

5.   Kui reekspordisertifikaadi täienduseks esitatakse loaomanikule antav impordiloa koopia, importijale antav imporditeatise koopia või nende alusel välja antud sertifikaat, tuleb need dokumendid taotlejale tagastada alles pärast seda, kui on muudetud isendite arv, kelle suhtes dokument kehtib.

Sellist dokumenti ei tagastata taotlejale, kui reekspordisertifikaat on antud kõikide isendite jaoks, kelle suhtes see dokument kehtib, või kui see dokument on asendatud kooskõlas artikliga 51.

6.   Korraldusasutus teeb kindlaks kõigi täiendavate dokumentide kehtivuse, konsulteerides vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega.

7.   Lõikeid 5 ja 6 kohaldatakse siis, kui sertifikaat esitatakse ekspordiloa taotluse täienduseks.

8.   Kui isendid on liikmesriigi korraldusasutuse järelevalve all ükshaaval märgistatud, nii et lõigetes 5 ja 7 nimetatud dokumentidele on kerge viidata, ei nõuta nende dokumentide füüsilist esitamist koos taotlusega tingimusel, et taotlusse on kantud nende number.

9.   Lõigetes 5–8 nimetatud täiendavate dokumentide puudumise korral teeb (re)eksporditavate isendite ühendusse sissetoomise või ühenduses omandamise seaduslikkuse kindlaks korraldusasutus, vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega konsulteerides.

10.   Kui korraldusasutus lõigete 3–9 kohaldamisel konsulteerib teise liikmesriigi korraldusasutusega, annab viimane oma vastuse ühe nädala jooksul.

Artikkel 27

(Re)eksportija poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

(Re)eksportija või tema volitatud esindaja loovutab ekspordiloa või reekspordisertifikaadi originaali (vormi 1), loaomanikule antava koopia (vormi 2) ja väljaandvale korraldusasutusele tagastatava koopia (vormi 3) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Vajaduse korral märgib (re)eksportija või tema volitatud esindaja lahtrisse 26 veokirja või lennuveokirja numbri.

Artikkel 28

Dokumentide täitmine tolliasutuses

Artiklis 27 nimetatud tolliasutus tagastab pärast lahtri 27 täitmist ekspordiloa või reekspordisertifikaadi originaali (vormi 1) ja loaomanikule antava koopia (vormi 2) (re)eksportijale või tema volitatud esindajale.

Väljaandvale korraldusasutusele tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia (vorm 3) edastatakse vastavalt artiklis 45 sätestatule.

Artikkel 29

Taimekoolidele varem välja antud load

Kui liikmesriik konventsiooni osapoolte konverentsi poolt vastu võetud juhendeid täites registreerib taimekoole, mis ekspordivad määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liikidest kunstlikult paljundatud isendeid, võib ta asjaomastele taimekoolidele teha selle määruse A- ja B-lisas loetletud isendite puhul kättesaadavaks varem välja antud ekspordiload.

Nende varem välja antud ekspordilubade lahtrisse 23 kantakse taimekooli registreerimisnumber ja järgmine tekst:

“Luba kehtib vastavalt CITESi resolutsiooni Conf. 11.11 (Rev. CoP13) definitsioonile üksnes kunstlikult paljundatud taimede järgmiste taksonite suhtes: . . . . . . . . . . .”.

VII PEATÜKK

RÄNDNÄITUSTE SERTIFIKAADID

Artikkel 30

Väljaandmine

1.   Rändnäituse sertifikaadi võib liikmesriik välja anda nende õiguslikult omastatud isendite puhul järgmistel tingimustel:

a)

nad on vastavalt artiklitele 54 ja 55 sündinud ning kasvanud vangistuses, või on vastavalt artiklile 56 kunstlikult paljundatud;

b)

nad toodi ühendusse enne, kui nende suhtes kohaldati konventsiooni I, II ja III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud isenditega seotud sätteid.

2.   Elusloomade puhul kehtib rändnäituse sertifikaat ühe isendi suhtes.

3.   Rändnäituse sertifikaadile tuleb lisada lisaleht vastavalt artiklis 35 sätestatule.

4.   Juhul kui rändnäituse osaks on isendid, kes ei ole elusloomad, lisab korraldusasutus rändnäituse sertifikaadile inventarilehe, millel kajastuvad iga isendi kõik andmed, mida on nõutud III lisas esitatud näidise lahtrites 8–18.

Artikkel 31

Kasutamisala

Rändnäituse sertifikaati võib kasutada järgmiselt:

1)

kui impordiluba vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4;

2)

kui ekspordiluba või reekspordisertifikaati vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5;

3)

kui sertifikaati, mis toimib loana isendeid avalikult eksponeerida vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3.

Artikkel 32

Väljaandev asutus

1.   Juhul kui rändnäitus on pärit ühendusest, annab rändnäituse sertifikaadi välja selle liikmesriigi korraldusasutus, millest rändnäitus pärineb.

2.   Juhul kui rändnäitus on pärit kolmandast riigist, annab rändnäituse sertifikaadi välja esimeseks sihtkohaks oleva liikmesriigi korraldusasutus, kusjuures väljaandmise aluseks on rändnäituse päritoluriigis väljastatud samaväärne sertifikaat.

3.   Juhul kui rändnäituse osaks olev loom poegib liikmesriigis viibimise ajal, tuleb sellest teatada selle liikmesriigi korraldusasutusele, kes annab välja vajaliku sertifikaadi.

Artikkel 33

Tingimused isenditele

1.   Juhul kui välja on antud rändnäituse sertifikaat, tuleb täita kõik järgmised tingimused:

a)

isend peab olema väljaandva korraldusasutuse poolt registreeritud;

b)

isend peab enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu olema tagasi saadetud riiki, milles ta on registreeritud;

c)

juhul kui tegemist on elusloomaga, peab isend lähtuvalt artiklist 66 olema ainulaadselt ning jäädavalt märgistatud või mõnel muul moel identifitseeritav nende liikmesriikide asutuste poolt, millesse isend transporditakse, et teha kindlaks sertifikaadi vastavus imporditavale või eksporditavale isendile.

2.   Kui rändnäituse sertifikaat antakse välja lähtuvalt artikli 32 lõikest 2, ei kohaldata käesoleva lõike 1 punkte a ja b. Sellisel juhul peab sertifikaadi lahtrisse 20 olema kantud järgmine tekst:

“Käesolev sertifikaat kehtib vaid koos kolmanda riigi poolt välja antud rändnäituse sertifikaadi originaaliga.”

Artikkel 34

Taotlus

1.   Rändnäituse sertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi (vorm 3) lahtrid 3 ja 9–18 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 3 ja 9–18.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles isendid paiknevad, või artikli 32 lõikes 2 osutatud juhul esimese sihtliikmesriigi korraldusasutusele, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.   Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest faktist teatama.

Artikkel 35

Omaniku poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

1.   Kooskõlas artikli 32 lõikega 1 välja antud rändnäituse sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja loovutab sertifikaadi originaali (vormi 1) ning lisalehe originaali ja koopia nende ehtsuse tõestamiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule või tema volitatud esindajale, kinnitama lisalehe koopia ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia vastavale korraldusasutusele.

2.   Kui rändnäituse sertifikaat on välja antud kooskõlas artikli 32 lõikega 2, kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 1 selle erandiga, et sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja kohustuvad kontrollimise eesmärgil esitama kolmanda riigi poolt välja antud sertifikaadi ja lisalehe originaalid.

Tolliasutus kohustub pärast mõlema lisalehe täitmist tagastama rändnäituse sertifikaatide ning lisalehtede originaalid importijale või tema volitatud esindajale ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles see välja anti.

Artikkel 36

Asendamine

Kui rändnäituse sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib selle asendada üksnes selle välja andnud asutus.

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev kui originaalil ning selle lahtrisse 20 tehakse järgmine märge:

“Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.”

VIII PEATÜKK

ISIKLIKU OMANDI SERTIFIKAAT

Artikkel 37

Väljaandmine

1.   Liikmesriigid võivad anda välja isikliku omandi sertifikaate nende õiguslikult mittekaubanduslikel eesmärkidel omandatud elusloomade puhul järgmistel tingimustel:

a)

nad on vastavalt artiklitele 54 ja 55 sündinud ning kasvanud vangistuses;

b)

nad toodi ühendusse enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II ja III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud isenditega seotud sätteid.

2.   Isikliku omandi sertifikaat kehtib vaid ühe isendi suhtes.

3.   Sertifikaadile tuleb lisada lisaleht vastavalt artiklis 42 sätestatule.

Artikkel 38

Kasutusala

Eeldusel, et sellise isikliku omandi sertifikaadi objektiks olevat isendit saadab tema õiguslik omanik, võib sertifikaati kasutada järgmiselt:

1)

kui impordiluba vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4;

2)

kui ekspordiluba või reekspordisertifikaati vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5, juhul kui sihtriik on sellega nõus.

Artikkel 39

Väljaandev asutus

1.   Juhul kui isend on pärit ühendusest, annab isikliku omandi sertifikaadi välja selle liikmesriigi korraldusasutus, kus isend asub.

2.   Juhul kui isend tuuakse kolmandast riigist, annab isikliku omandi sertifikaadi välja esimeseks sihtkohaks oleva liikmesriigi korraldusasutus, kusjuures väljaandmise aluseks on asjaomases kolmandas riigis välja antud samaväärne sertifikaat.

3.   Isikliku omandi sertifikaadi lisas olevasse lahtrisse 23 peab olema kantud järgmine tekst:

“Kehtib korduvatel piiriületustel juhul, kui isendi saatjaks on õiguslik omanik. Õiguslikule omanikule jääb sertifikaadi originaal.

Käesoleva sertifikaadi objektiks olevat isendit ei ole lubatud müüa ega muul viisil teise isiku omandisse anda, välja arvatud kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 artikliga 43. Sertifikaat ei ole loovutatav. Kui isend sureb, ta varastatakse, hävitatakse või kaotatakse või kui ta müüakse või ta vahetab muul viisil omanikku, tuleb käesolev dokument viivitamata tagastada selle välja andnud korraldusasutusele.

Käesolev sertifikaat kehtib üksnes koos lisalehega, millel on iga piiriületust kajastav tempel ning tolliametniku allkiri.

Käesolev sertifikaat ei mõjuta mitte mingil moel õigust rakendada elusloomade pidamise tingimusi või piiranguid puudutavaid rangemaid siseriiklikke meetmeid.”

4.   Juhul kui isikliku omandi sertifikaadi objektiks olev loom poegib liikmesriigis viibimise ajal, tuleb sellest teatada selle riigi korraldusasutusele, kes annab välja vajaliku sertifikaadi.

Artikkel 40

Nõuded isenditele

1.   Juhul kui välja on antud isikliku omandi sertifikaat, tuleb täita järgmised tingimused:

a)

isend peab olema registreeritud selle liikmesriigi korraldusasutuses, mis on tema omaniku alaliseks elukohaks;

b)

isend peab enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu olema tagasi saadetud liikmesriiki, milles ta on registreeritud;

c)

isendite kasutamine kaubanduslikel eesmärkidel on keelatud, välja arvatud artiklis 43 sätestatud tingimustel;

d)

isendid tuleb vastavalt artiklile 66 ainulaadselt ning jäädavalt märgistada.

2.   Kui isikliku omandi sertifikaat antakse välja lähtuvalt artikli 39 lõikest 2, ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punkte a ja b.

Sellisel juhul peab sertifikaadi lahtrisse 23 olema kantud järgmine tekst:

“Käesolev sertifikaat kehtib vaid koos kolmanda riigi poolt välja antud isikliku omandisertifikaadi originaaliga ning vaid juhul, kui selle objektiks olevat isendit saadab tema omanik.”

Artikkel 41

Taotlus

1.   Isikliku omandi sertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1 ja 4 ning 6–23, ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4 ning 6–22.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles isendid paiknevad, või artikli 39 lõikes 2 osutatud juhul esimese sihtliikmesriigi korraldusasutusele, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest faktist teatama.

Artikkel 42

Omaniku poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

1.   Kooskõlas artikli 39 lõikega 1 välja antud isikliku omandi sertifikaadi omanik loovutab sertifikaadi originaali (vormi 1) ning lisalehe originaali ja koopia nende ehtsuse tõestamiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule, kinnitama lisalehe koopia ning vastavalt käesoleva määruse artiklile 45 edastama kinnitatud koopia vastavale korraldusasutusele.

2.   Kui isikliku omandi sertifikaat on välja antud kooskõlas artikli 39 lõikega 2, kohaldatakse käesoleva artikli esimest lõiget selle erandiga, et sertifikaadi omanik kohustub kontrollimise eesmärgil esitama kolmanda riigi poolt välja antud sertifikaadi originaali.

Tolliasutus kohustub pärast mõlema lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles see välja anti.

Artikkel 43

Isendite müük

Kui kooskõlas käesoleva määruse artikli 39 lõikega 1 välja antud isikliku omandi sertifikaadi omanik soovib isendit müüa, tuleb tal kõigepealt loovutada sertifikaat selle välja andnud korraldusasutusele ning juhul kui isend kuulub määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liiki, tuleb esitada pädevale asutusele sertifikaadi taotlus lähtuvalt selle määruse artikli 8 lõikest 3.

Artikkel 44

Asendamine

Kui isikliku omandi sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib seda asendada üksnes selle välja andnud asutus.

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev kui originaalil ning selle lahtrisse 20 tehakse järgmine märge:

“Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.”

IX PEATÜKK

TOLLIMENETLUS

Artikkel 45

Tolliasutustele esitatud dokumentide edastamine

1.   Tolliasutused edastavad viivitamata oma liikmesriigi asjaomasele korraldusasutusele kõik dokumendid, mis on neile määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse kohaselt esitatud.

Korraldusasutused, kes sellised dokumendid saavad, edastavad teiste liikmesriikide poolt välja antud dokumendid viivitamata vastavatele korraldusasutustele koos täiendavate vastavalt konventsioonile välj antud dokumentidega.

2.   Erandina lõikest 1 on tolliasutustel õigus kinnitada nende liikmesriigi poolt elektroonilisel kujul välja antud dokumentide esitamist.

X PEATÜKK

MÄÄRUSE (EÜ) NR 338/97 ARTIKLI 5 LÕIKE 2 PUNKTIS B, ARTIKLI 5 LÕIKES 3, ARTIKLI 5 LÕIKES 4, ARTIKLI 8 LÕIKES 3 NING ARTIKLI 9 LÕIKE 2 PUNKTIS B SÄTESTATUD SERTIFIKAADID

Artikkel 46

Väljaandev asutus

Saanud käesoleva määruse artikliga 50 kooskõlas oleva taotluse, võib isendite asukohaliikmesriigi korraldusasutus anda välja määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b nimetatud sertifikaadid.

Artikkel 47

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud (ekspordi ja reekspordi) sertifikaadid

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud sertifikaadile märgitakse, et isendid:

1)

on püütud loodusest kooskõlas päritoluliikmesriigis kehtivate õigusaktidega;

2)

kujutavad endast hüljatud või põgenenud isendeid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas selles liikmesriigi õigusaktidega, kus isend kinni püüti;

3)

on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 338/97;

4)

on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. juunit 1997 kooskõlas määrusega (EMÜ) nr 3626/82;

5)

on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. jaanuari 1984 kooskõlas konventsiooniga;

6)

on liikmesriigis omandatud või liikmesriigi territooriumile toodud enne, kui lõigetes 3 või 4 nimetatud määrused või konventsioon nende suhtes või selles liikmesriigis kehtima hakkasid.

Artikkel 48

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 sätestatud sertifikaat (kaubanduslikuks kasutamiseks)

1.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 kohaldamisel välja antud sertifikaadile märgitakse, et määruse A-lisas loetletud liikidest isendid on vabastatud ühest või mitmest selle määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelust järgmistel tingimustel:

a)

sest need on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud ajal, mil määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas või konventsiooni I lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C1-lisas loetletud liikide suhtes kehtivaid sätteid nende suhtes ei kohaldatud;

b)

sest need pärinevad liikmesriigist ja on püütud loodusest kooskõlas vastava liikmesriigi kehtivate õigusaktidega;

c)

sest need on vangistuses sündinud ja kasvatatud loomad või nende osad või neist saadu;

d)

sest neid on lubatud kasutada ühel määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides c ja e‐g nimetatud eesmärkidest.

2.   Liikmesriigi pädeval korraldusasutusel on õigus omanikule antava koopia (vorm 2) esitamisel välja anda impordiluba, mida aktsepteeritakse määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 nimetatud eesmärgil, juhul kui märgitakse, et lähtuvalt nimetatud määruse artikli 8 lõike 3 sätetest on isendid vabastatud määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 1 ühest või enamast keelust.

Artikkel 49

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud (elusisendite liikumise) sertifikaat

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 lõike 2 punkti b kohaldamisel välja antud sertifikaadile märgitakse, et selle määruse A-lisas loetletud liikidest elusisendite edasitoimetamine impordiloal või varem välja antud sertifikaadil näidatud asukohast on lubatud.

Artikkel 50

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide taotlemine

1.   Taotleja peab määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide taotlemisel vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 2 ja 4–19 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4–18.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.   Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles isendid paiknevad, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest faktist teatama.

Artikkel 51

Lubade, teatiste ja sertifikaatide muutmine

1.   Kui impordiloa loaomanikule antava koopia (vormi 2), imporditeatise importijale antava koopia (vormi 2) või sertifikaadi alusel saatmine toimub osade kaupa või kui sellise dokumendi kanded muudel põhjustel enam ei kajasta tegelikku olukorda, võib korraldusasutus tegutseda järgmiselt:

a)

kooskõlas artikli 4 lõikega 2 teha nendele dokumentidele vastavad muudatused;

b)

välja anda ühe või mitu vastavat sertifikaati artiklites 47 ja 48 nimetatud eesmärkidel.

Punkti b kohaldamisel peab korraldusasutus kõigepealt kindlaks tegema asendatava dokumendi kehtivuse, vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega konsulteerides.

2.   Kui antakse välja sertifikaadid, mis asendavad impordiloa loaomanikule antavat koopiat (vormi 2), imporditeatise importijale antavat koopiat (vormi 2) või varem välja antud sertifikaati, jätab sertifikaadi välja andnud korraldusasutus algdokumendi enda kätte.

3.   Kaotatud, varastatud või hävinud sertifikaadi võib asendada üksnes selle välja andnud ametiasutus.

4.   Kui korraldusasutus lõike 1 kohaldamisel konsulteerib teise liikmesriigi korraldusasutusega, annab viimane oma vastuse ühe nädala jooksul.

XI PEATÜKK

SILDID

Artikkel 52

Siltide kasutamine

1.   Artikli 2 lõikes 6 nimetatud silte kasutatakse üksnes teaduslikuks uurimiseks mõeldud herbaareksemplaride, säilitatud, kuivatatud või tahkes ümbrises muuseumieksemplaride ning elava taimematerjali mitteärilise laenamise, annetamise või vahetamisega seotud edasitoimetamise korral nõuetekohaselt registreeritud teadlaste või teadusasutuste vahel.

2.   Asukohaliikmesriigi korraldusasutus annab lõikes 1 nimetatud teadlastele ja teadusasutustele registreerimisnumbri.

Registreerimisnumber on viiekohaline, selle kaks esimest kohta on asjaomase liikmesriigi kahetäheline ISO-kood ja viimased kolm pädeva korraldusasutuse poolt igale institutsioonile antud kordumatu number.

3.   Asjaomased teadlased ja teadusasutused täidavad sildi lahtrid 1–5 ja teatavad viivitamata sellele korraldusasutusele, kelle juures nad on registreeritud, üksikasjalikult iga sildi kasutamisest, tagastades neile selleks otstarbeks ette nähtud sildiosa.

XII PEATÜKK

ERANDID MÄÄRUSE (EÜ) NR 338/97 ARTIKLI 4 LÕIKES 7 SÄTESTATUD TOLLIMENETLUSES

Artikkel 53

Muud tolliasutused peale ühendusse toomise koha piiritolliasutuse

1.   Kui ühendusse sisse toodav saadetis jõuab mere-, õhu- või raudteed mööda piiritolliasutusse, et seda sama transpordiliigiga ja ilma vahepeal hoiustamata edasi toimetada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud teise tolliasutusse ühenduses, toimub kontroll ja impordidokumentide esitamine viimases tolliasutuses.

2.   Kui saadetis on kontrollitud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõikega 1 määratud tolliasutuses ja siis edasi saadetud teise tolliasutusse edasisteks tolliprotseduurideks, nõuab viimane, et esitataks käesoleva määruse artikli 23 kohaselt täidetud impordiloa loa saanud isikule antav koopia (vorm 2) või käesoleva määruse artikli 24 kohaselt täidetud imporditeatise importijale antav koopia (vorm 2), ning võib kontrollida kõike, mida ta peab vajalikuks, et teha kindlaks määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse järgimine.

XIII PEATÜKK

VANGISTUSES SÜNDINUD JA KASVATATUD NING KUNSTLIKULT PALJUNDATUD ISENDID

Artikkel 54

Vangistuses sündinud ja kasvatatud ning kunstlikult paljundatud isendid

Ilma et see piiraks artikli 55 kohaldamist, peetakse loomaliigi isendit vangistuses sündinuks ja kasvanuks üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi pädev teadusasutus on veendunud, et:

1)

see on isend või saadud isendist või sellise isendi järglane, kes on sündinud või muul viisil saadud kontrollitavas keskkonnas kas:

a)

vanematest, kes on paaritunud või muul viisil gameete üle kandnud kontrollitavas keskkonnas, kui tegemist on sugulise paljunemisega;

b)

või sugutu paljunemise puhul vanematest, kes järglase arenema hakates viibisid kontrollitavas keskkonnas;

2)

paljunduskari on koostatud vastavalt selle suhtes omandamise ajal kehtinud õigusnormidele ja viisil, mis ei kahjustanud asjaomase liigi püsimist looduses;

3)

paljunduskarja peetakse ilma seda loodusest täiendamata, välja arvatud loomade, munade või gameetide juhulisamine, kooskõlas kehtivate õigusnormidega ning viisil, mis ei kahjusta asjaomase liigi säilimist looduses, järgmistel eesmärkidel:

a)

et ära hoida või vähendada sugulusaretuse kahjulikku mõju, kusjuures sellise lisanduse ulatuse määrab kindlaks üksnes vajadus uue geneetilise materjali järele;

b)

konfiskeeritud loomadest vabanemiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 16 lõikega 3;

c)

erandjuhul kasutamiseks tõuaretuskarjana;

4)

paljunduskari on kontrollitavas keskkonnas juba andnud teise või mitmenda põlve järglasi (F2, F3 jne) või seda peetakse viisil, mis järeleproovitult võimaldab kontrollitavas keskkonnas saada teise põlve järglasi.

Artikkel 55

Põlvnemise kindlakstegemine

Kui pädev asutus peab artikli 54, artikli 62 lõike 1 või artikli 63 lõike 1 kohaldamisel vajalikuks teha looma põlvnemine kindlaks vere- või muu koeanalüüsi abil, tehakse see analüüs või vajalikud proovid asutuse kehtestatud ettekirjutusele vastavalt kättesaadavaks.

Artikkel 56

Kunstlikult paljundatud taimeliikide isendid

1.   Taimeliigi isendit peetakse kunstlikult paljundatuks üksnes siis, kui pädev korraldusasutus on pärast asjaomase liikmesriigi teadusasutusega konsulteerimist veendunud, et järgmised tingimused on täidetud:

a)

see on kontrollitavates tingimustes seemnest, pistoksast, koelõigust, kalluskoest või muust taimekoest, spoorist või muust diaspoorist kasvatatud taim või on saadud sellistest taimedest;

b)

kultuurliikide emataimede varu on koostatud vastavalt selle suhtes omandamise kuupäeval kehtinud õigusnormidele ja seda hoitakse viisil, mis ei kahjusta liigi püsimist looduses;

c)

kultuurliikide emataimede varu hoitakse nõnda, et on tagatud selle pikaajaline säilimine;

d)

poogitud taimede puhul on nii pookealus kui ka siirik vastavalt punktidele a, b ja c kunstlikult paljundatud.

Punkti a kohaldamisel on kontrollitavad tingimused keskkond, mis pole looduslik, vaid inimsekkumisest tugevasti mõjutatud, ja võib tähendada maaharimist, väetamist, umbrohutõrjet, niisutamist või taimekasvatusoperatsioone, nagu potti või peenrale istutamist või ilmastikukaitset.

2.   Monospetsiifilistes istandustes kasvatatud puitu tuleb lähtuvalt esimesest lõikest käsitleda kunstlikult paljundatuna.

XIV PEATÜKK

ISIKLIKUD ASJAD JA MAJATARBED

Artikkel 57

Isiklike asjade ja majatarvete ühendusse sissetoomine ning taassissetoomine

1.   Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 4 kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata isendite suhtes, keda kasutatakse kaubandusliku tulu, müügi, kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerimise eesmärgil ning hoitakse, pakutakse või veetakse müügiks.

Kõnealust erandit kohaldatakse üksnes isendite, sealhulgas ka jahitrofeede suhtes, mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a)

kuuluvad kolmandatest riikidest saabuvate reisijate isiklikku pagasisse;

b)

kuuluvad oma alalist elukohta kolmandas riigis alalise elukoha vastu ühenduses vahetava füüsilise isiku isikliku vara hulka;

c)

on reisija poolt võetud jahitrofeed ning imporditakse tagantjärele.

2.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 4 sätestatud erandeid kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata selle A-lisas nimetatud liikide isendite suhtes, juhul kui need tuuakse esmakordselt ühendusse selle territooriumil alaliselt elava või sinna elama asuva isiku poolt.

3.   Määruse (EÜ) nr 338/97 B-lisas nimetatud liikide isendite ning isiklike asjade ja majatarvete, sealhulgas jahitrofeede esmakordsel sissetoomisel ühendusse seal alaliselt elava isiku poolt ei nõuta impordiloa esitamist tolliasutusele, kui esitatakse (re)ekspordidokument ja selle koopia.

Toll edastab dokumendi originaali vastavalt käesoleva määruse artiklis 45 sätestatule ning tagastab templiga koopia loa omanikule.

4.   Määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas nimetatud liikide isendite ning isiklike asjade ja majatarvete, sealhulgas jahitrofeede ühendusse taassissetoomisel isiku poolt, kelle elukoht asub ühenduses, ei nõuta tollis impordiloa esitamist, kui:

a)

esitatakse varem kasutatud ja tolli poolt kinnitatud ühenduse impordi- või ekspordiloa omanikule kuuluv koopia (vorm 2);

b)

esitatakse lõikes 3 nimetatud (re)ekspordidokumendi koopia;

c)

esitatakse tõend selle kohta, et isendid omandati ühenduses.

5.   Erandina lõigetest 3 ja 4 ei nõuta ühendusse sissetoomisel või taassissetoomisel impordiluba või (re)ekspordidokumenti järgmiste määruse (EÜ) nr 338/97 B-lisas nimetatud isendite puhul:

a)

tuuraliste (Acipenseriformes spp.) mari kuni 250 grammi inimese kohta;

b)

kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud nn vihmakepid kuni kolm tükki inimese kohta;

c)

surnud ja töödeldud krokodilliliste (Crocodylia spp.) isendid (sealhulgas liha ja jahitrofeed) kuni neli isendit inimese kohta;

d)

suure tiibkodalase (Strombus gigas) karbid kuni kolm isendit inimese kohta.

Artikkel 58

Isiklike asjade ja majatarvete väljavedu ning taasväljavedu ühendusest

1.   Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 5 kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata isendite suhtes, keda kasutatakse kaubandusliku tulu, müügi, kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerimise eesmärgil ning hoitakse, pakutakse või veetakse müügiks.

Kõnealust erandit kohaldatakse isendite suhtes üksnes juhul, kui need vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a)

nad kuuluvad kolmandatest riikidest saabuvate reisijate isiklikku pagasisse;

b)

nad kuuluvad oma alalist elukohta kolmandas riigis alalise elukoha vastu ühenduses vahetava füüsilise isiku isikliku vara hulka.

2.   Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 5 kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata ekspordi puhul määruse A- ja B-lisas nimetatud liikide isendite suhtes.

3.   Määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas nimetatud liikide isendite ning isiklike asjade ja majatarvete, sealhulgas jahitrofeede reekspordil isiku poolt, kelle elukoht on ühenduses, ei nõuta tollis reekspordisertifikaadi esitamist juhul, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:

a)

esitatakse varem kasutatud ja tolli poolt kinnitatud ühenduse impordi- või ekspordiloa omanikule kuuluv koopia (vorm 2);

b)

esitatakse käesoleva määruse artikli 57 lõikes 3 nimetatud reekspordi dokumendi koopia;

c)

esitatakse tõend selle kohta, et isend omandati ühenduses.

4.   Erandina lõigetest 2 ja 3 ei nõuta ekspordil või reekspordil (re)ekspordidokumenti artikli 57 lõike 5 punktides a–d nimetatud isendite puhul.

XV PEATÜKK

VABASTUSED JA ERANDID

Artikkel 59

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 sätestatud erandid kõnealuse määruse artikli 8 lõikest 1

1.   Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides a, b ja c nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et nimetatud punktides ja käesoleva määruse artiklis 48 nimetatud tingimused on täidetud.

2.   Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis d nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädeva teadusasutusega konsulteerinud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et käesoleva määruse artiklis 48 nimetatud tingimused on täidetud ja et asjaomased isendid on vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud vastavalt käesoleva määruse artiklitele 54, 55 ja 56.

3.   Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides e, f ja g nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädeva teadusasutusega konsulteerinud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et nimetatud punktides ja käesoleva määruse artiklis 48 nimetatud tingimused on täidetud.

4.   Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis h nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et asjaomased isendid on püütud loodusest liikmesriigis kooskõlas selle riigi õigusaktidega.

5.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 sätestatud erandit lubatakse üksnes elusate selgroogsete puhul juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et käesoleva määruse artikli 66 asjakohaseid sätteid on järgitud.

Artikkel 60

Teadusasutustele tehtav erand määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikest 1

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamist, võib artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelust erandi teha teadusasutustele, kellele pädeva teadusüksusega konsulteerinud korraldusasutus on välja andnud sertifikaadi, mis hõlmab kõiki nende kogus olevaid kõnealuse määruse A-lisas loetletud liikide isendeid, kui nende kollektsioonis on isendid:

1)

kes on määratud vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks, et aidata kaasa selle liigi kaitsele;

2)

või teaduslikuks või haridusalaseks otstarbeks, mille eesmärgiks on nende liikide säilitamine ja kaitse.

Selliseid isendeid müüakse üksnes teistele teadusasutustele, kellel on samasugune sertifikaat.

Artikkel 61

Erandid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 1 ja 3

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamist, ei kohaldata kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelde selle määruse A-lisas loetletud liikide isendite kaubanduslikel eesmärkidel otsmise, ostupakkumise või omandamise suhtes ega määruse artikli 8 lõikes 3 kehtestatud sätteid, mille kohaselt lubatakse erandeid piirangutest iga juhtumi puhul individuaalselt, andes välja loa, kui asjaomased isendid:

a)

on kajastatud ühes käesoleva määruse artiklis 48 sätestatud liigile omases sertifikaadis;

b)

või nende suhtes kehtib üks käesoleva määruse artiklis 62 ette nähtud üldine erand.

Artikkel 62

Üldised erandid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 1 ja 3

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 kehtestatud sätet, mille kohaselt lubatakse erandeid artikli 8 lõikest 1, andes iga juhtumi puhul välja individuaalse sertifikaadi, ei kohaldata ja luba ei nõuta:

1)

käesoleva määruse X lisas loetletud liikide vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ja nende hübriidide suhtes tingimusel, et tähistatud liikide isendid on märgistatud vastavalt käesoleva määruse artikli 66 lõikele 1;

2)

taimeliikide kunstlikult paljundatud isendite suhtes;

3)

töödeldud isendite suhtes, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktile w.

Artikkel 63

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 alusel eelnevalt välja antud sertifikaadid

1.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punkti d kohaldamisel võib liikmesriik teha aretajatele kättesaadavaks eelnevalt välja antud sertifikaadid korraldusasutuse heakskiidul, tingimusel et aretajad säilitavad aretamisdokumendid, mis esitatakse nõudmisel pädevale korraldusasutusele.

Sellisel sertifikaadil on lahtris 20 järgmine märkus:

“Sertifikaat kehtib üksnes järgmis(t)e taksonoomilis(t)e rühma(de) puhul: ………”

2.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktide d ja h kohaldamisel võib liikmesriik korraldusasutuse heakskiidetud isikutele teha kättesaadavaks eelnevalt välja antud sertifikaadid sellise sertifikaadi alusel vangistuses kasvatatud surnud isendite ja/või väheses koguses ühenduse territooriumil loodusest seaduslikul teel püütud surnud isendite müügiks tingimusel, et see isik täidab järgmised tingimused:

a)

ta säilitab dokumendid, mille ta esitab nõudmisel pädevale korraldusasutusele ja mis sisaldavad müüdud isendite/liikide üksikasju, kui on teada surmapõhjust, isikuid, kellelt isend omandati ja kellele müüdi;

b)

ta esitab pädevale korraldusasutusele iga-aastase aruande, mis sisaldab üksikasju müügi kohta aasta jooksul, isendite tüüpi ja arvu, asjaomaseid liike ja isendite omandamise viisi.

XVI PEATÜKK

MÄRGISTAMISNÕUDED

Artikkel 64

Isendite märgistamine impordi eesmärgil ja kaubandustegevus ühenduses

1.   Impordilube antakse järgmiste isendite puhul üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et isendid on eraldi märgistatud vastavalt artikli 66 lõikele 6:

a)

isendid, kes on saadud vangistuses toimunud paljundamisel, mille konventsiooni osapoolte konverents on heaks kiitnud;

b)

isendid, kes on saadud loomakasvatustegevusega, mille konventsiooni osapoolte konverents on heaks kiitnud;

c)

konventsiooni I lisas nimetatud liikide populatsioonide isendid, millele on määratud konventsiooni osapoolte konverentsi heakskiidul ekspordikvoot;

d)

aafrika elevandi töötlemata kihvad ja kihvalõigud, mis on pikemad kui 20 cm ja raskemad kui 1 kg;

e)

ühendusse eksporditavad krokodilliliste toor-, pargitud ja/või viimistletud nahad, küljetükid, sabad, kaelad, jalad, seljanaha ribad ja muud osad või ühendusse reeksporditavad terved krokodilliliste toor-, pargitud või viimistletud nahad ja seljanaha ribad;

f)

määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud elusad selgroogsed, kes kuuluvad rändnäituse koosseisu;

g)

mis tahes Acipenseriformes spp. kaaviaripakend, sealhulgas konservikarp, metall- või klaaspurk, millesse kaaviar on vahetult pakendatud.

2.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 5 kohaldamisel peavad kõik käesoleva artikli lõike 1 punktis g nimetatud kaaviaripakendid olema märgistatud kooskõlas käesoleva määruse artikli 66 lõike 6 sätetega ja artikli 66 lõikes 7 kehtestatud lisasätetega.

Artikkel 65

Isendite märgistamine ekspordi ja reekspordi eesmärgil

1.   Artikli 64 lõike 1 punktides a–d ja f nimetatud isendite puhul, mida pole oluliselt töödeldud, antakse reekspordisertifikaat üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et originaalmärgised on terved.

2.   Reekspordisertifikaat tervete toor-, pargitud või viimistletud krokodillinahkade ja seljanaha ribade puhul antakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et originaalmärgised on terved või, kui need on kaotatud või eemaldatud, tõendi selle kohta, et isendil on reekspordimärgis.

3.   Ekspordiload ja reekspordisertifikaadid mis tahes artikli 64 lõike 1 punktis g nimetatud kaaviaripakendite puhul antakse välja üksnes tingimusel, et pakend on märgistatud kooskõlas käesoleva määruse artikli 66 lõike 6 sätetega.

4.   Ekspordiload määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud elusate selgrootute liikide suhtes antakse välja üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et käesoleva määruse artikli 66 asjakohaseid sätteid on järgitud.

Artikkel 66

Märgistamismeetodid

1.   Artikli 33 lõike 1, artikli 40 lõike 1, artikli 59 lõike 5 ning artikli 65 lõike 4 kohaldamisel rakendatakse selle artikli lõikeid 2 ja 3.

2.   Vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud märgistatakse kooskõlas lõikega 8 või, kui pädev korraldusasutus on veendunud selle meetodi ebasobilikkuses tulenevalt isendi füüsilistest või käitumuslikest omadustest, siis kordumatu numeratsiooniga ning mittemuudetava mikrokapsliga, mis vastab ISO standarditele 11784: 1996 (E) ja 11785: 1996 (E).

3.   Elusad selgroogsed, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud, märgistatakse kordumatu numeratsiooniga ning mittemuudetava mikrokapsliga, mis vastab ISO standarditele 11784: 1996 (E) ja 11785: 1996 (E) või, kui pädev korraldusasutus on veendunud selle meetodi ebasobilikkuses tulenevalt isendi/liigi füüsilistest või käitumuslikest omadustest, siis märgistatakse asjaomased isendid kordumatute numeratsioonigarõngastega, paeltega, siltidega, tätoveeringutega ja muu sellisega või tehakse mis tahes muude sobivate vahenditega identifitseeritavaks.

4.   Artikli 33 lõiget 1, artikli 40 lõiget 1, artikli 48 lõiget 2, artikli 59 lõiget 5 ning artikli 65 lõiget 4 ei kohaldata juhul, kui pädev korraldusasutus on veendunud, et asjaomase isendi füüsilised omadused ei võimalda asjakohase sertifikaadi väljaandmise ajal ühegi märgistamismeetodi ohutut rakendamist.

Sellise asjaolu kehtimisel annab asjaomane korraldusasutus välja tehinguspetsiifilise sertifikaadi ja teeb selle kohta sertifikaadi lahtrisse 20 märke, või kui märgistamismeetod on ohutult rakendatav hilisemal kuupäeval, märgib sertifikaadile vastavad eritingimused.

Selliste isendite suhtes isendispetsiifilisi sertifikaate, rändnäituse sertifikaate ja isikliku omandi sertifikaate välja ei anta.

5.   Isendid, kes märgistati enne 1. jaanuari 2002 muu mikrokapsliga kui ISO standarditele 11784: 1996 (E) ja 11785: 1996 (E) vastav mikrokapsel või märgistati enne 1. juunit 1997 mõne lõikes 3 nimetatud meetodiga või kooskõlas lõikega 6 enne nende ühendusse toomist, loetakse märgistatuks lõigete 2 ja 3 kohaselt.

6.   Artikli 64 lõikes 1 ning artiklis 65 nimetatud isendid märgistatakse kooskõlas konventsiooni osapoolte konverentsil asjaomaste liikide puhul heaks kiidetud või soovitatud meetoditega ning artikli 64 lõike 1 punktis g, artikli 64 lõikes 2 ja artikli 65 lõikes 3 nimetatud iga kaaviaripakend märgistatakse taaskasutamist mittevõimaldava etiketiga.

7.   Üksnes liikmesriigi pädeva korraldusasutuse poolt litsentseeritud (taas)pakendamistehastel on lubatud kaaviari ekspordi, reekspordi või ühendusesisese kaubavahetuse eesmärgil töödelda või taaspakendada.

Litsentseeritud (taas)pakendamistehased on kohustatud säilitama piisavad dokumendid imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal töödeldud või säilitatud kaaviari kohta vastavalt vajadusele. Need dokumendid peavad olema kättesaadavad inspekteerimiseks korraldusasutuse poolt asjaomases liikmesriigis.

Igale sellisele (taas)pakendamistehasele antakse asjaomase korraldusasutuse poolt ainuomane registreerimiskood.

8.   Vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud, samuti muud kontrollitavas keskkonnas sündinud linnud märgistatakse ainuomaselt tähistatud, märkamatute ühenduskohtadega jalarõngastega.

Märkamatute ühenduskohtadega jalarõngas on ühtlast ringi kujutav rõngas või pael, millel puuduvad igasugused katkemis- või ühenduskohad, mida pole mingil moel muudetud, mis on pärast linnu esimesi elupäevi paigaldatud sellises suuruses, et seda ei saa linnu jalast eemaldada, kui see on oma täissuuruseni kasvanud, ning mis on selleks eesmärgiks kaubanduslikult toodetud.

Artikkel 67

Humaansed märgistamismeetodid

Juhul kui ühenduse territooriumil nõuab elusloomade märgistamine lipiku, paela, rõnga või mõne muu vahendi kinnitamist, looma kehaosa märgistamist või mikrokapslite implanteerimist, tehakse seda asjaomase isendi humaanset kohtlemist ning heaolu ja loomulikku käitumist silmas pidades.

Artikkel 68

Vastastikune märgistamismeetodite tunnustamine

1.   Liikmesriikide pädevad korraldusasutused tunnustavad teiste liikmesriikide pädevate korraldusasutuste poolt heakskiidetud märgistamismeetodeid vastavalt artiklile 66.

2.   Juhul kui vastavalt käesoleva määrusele on nõutud luba või sertifikaati, esitatakse selles dokumendis kõik liigi märgistamisega seotud üksikasjad.

XVII PEATÜKK

ARUANDED JA TEAVE

Artikkel 69

Impordi, ekspordi ja reekspordi aruanded

1.   Liikmesriigid koguvad andmeid oma korraldusasutuste poolt välja antud lubade ja sertifikaatide alusel toimunud ühendusse impordi ja ühendusest ekspordi ja reekspordi kohta, sõltumata tegelikust impordi- või (re)ekspordikohast.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punktile a edastavad liikmesriigid kalendriaasta kohta käiva teabe kõnealuse määruse A-, B- ja C-lisas loetletud liikide kohta komisjonile vastavalt käesoleva artikli lõikes 4 märgitud ajakavale elektroonilises vormis, kooskõlas konventsiooni sekretariaadi poolt väljastatud CITESi aastaaruannete ettevalmistamise ja esitamise juhistega. Aruanded sisaldavad teavet kinnipeetud ja konfiskeeritud saadetiste kohta.

2.   Lõikes 1 nimetatud teave esitatakse kahes eraldi osas järgmiselt:

a)

osa konventsiooni lisades loetletud liikide isendite impordi, ekspordi ja reekspordi kohta;

b)

osa määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud liikide isendite impordi, ekspordi ja reekspordi kohta ning D-lisas loetletud liikide isendite sissetoomise kohta ühendusse.

3.   Elusloomi sisaldavate saadetiste puhul säilitavad liikmesriigid võimaluse korral andmed selle kohta, mitu protsenti määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas loetletud liikide isenditest oli ühendusse sisenemise hetkel surnud.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmed edastatakse komisjonile iga kalendriaasta kohta enne järgmise aasta 15. juunit iga liigi ja (re)ekspordiriigi kohta eraldi.

5.   Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punktis c nimetatud teave sisaldab õigusnorme määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse sätete rakendamiseks ja jõustamiseks.

Lisaks annavad liikmesriigid aru järgmistel teemadel:

a)

vastavalt käesoleva määruse artiklitele 18 ja 19 registreeritud isikud ja asutused;

b)

vastavalt käesoleva määruse artiklile 60 registreeritud teadusasutused;

c)

vastavalt käesoleva määruse artiklile 63 heakskiidetud aretajad;

d)

vastavalt käesoleva määruse artikli 66 lõikele 7 litsentseeritud kaaviari taaspakendamistehased;

e)

fütosanitaarsertifikaatide kasutamine vastavalt käesoleva määruse artiklile 17.

Artikkel 70

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisade muudatused

1.   Valmistamaks ette määruse (EÜ) nr 338/97 muudatusi vastavalt kõnealuse määruse artikli 15 lõikele 5 edastavad liikmesriigid komisjonile järgmise asjakohase teabe kõigi juba selle määruse lisades loetletud ja loetlemiseks sobivate liikide kohta järgmiselt:

a)

nende bioloogiline ja kaubanduslik seisund;

b)

selliste liikide isendite kasutuselevõtmise viisid;

c)

isendite kaubanduse kontrollimise meetodid.

2.   Vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punktidele c või d või artikli 3 lõike 4 punktile a esitab komisjon kõik määruse (EÜ) nr 338/97 B- või D-lisa muudatuste eelnõud kõnealuse määruse artiklis 17 märgitud teaduslikule järelevalverühmale nõustamiseks enne nende esitamist komiteele.

XVIII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 71

Impordilubade taotluste tagasilükkamine

1.   Piirangute kehtestamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõikele 6 ja nende piirangute tühistamiseni lükkavad liikmesriigid tagasi mõjutatud asjaomastest riikidest või päritoluriikidest eksporditud isendeid puudutavate impordilubade taotlused.

2.   Erandina lõikest 1 võib impordiloa välja anda juhul, kui impordiloa taotlus esitati enne piirangu kehtestamist ja liikmesriigi pädev korraldusasutus on veendunud lepingu või tellimuse olemasolus, mille eest on tasutud või millest lähtuvalt on isendid juba teele saadetud.

3.   Lõike 2 alusel välja antud impordiloa kehtivusaeg ei ületa ühte kuud.

4.   Kui ei ole konkreetselt teisiti otsustatud, ei kohaldata lõikes 1 osutatud piiranguid järgmistele isenditele:

a)

vastavalt artiklile 54 ja 55 vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ning vastavalt artiklile 56 kunstlikult paljundatud isendite suhtes;

b)

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis e, f või g täpsustatud eesmärkidel imporditud isendite suhtes;

c)

elusate või surnud isendite suhtes, mis kuuluvad ühendusse sinna elama jäämise eesmärgil asuva inimese isikliku vara hulka.

Artikkel 72

Üleminekumeetmed

1.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 3626/82 artiklile 11 ja komisjoni määruse (EMÜ) nr 3418/83 (4) artiklile 22 välja antud sertifikaate võib jätkuvalt kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punkti b, artikli 5 lõike 3 punktide b, c ja d, artikli 5 lõike 4 ning artikli 8 lõike 3 punktide a, d ja h kohaldamisel.

2.   Määruse (EMÜ) nr 3626/82 artikli 6 lõikes 1 sätestatud keeldudest lubatud erandid kehtivad kuni nende viimase kehtivuspäevani, kui see on täpsustatud.

3.   Liikmesriigid võivad jätkuvalt anda välja impordi- ja ekspordilube, reekspordisertifikaate, rändnäituse ja isikliku omandi sertifikaate määruse (EÜ) nr 1808/2001 I lisas sätestatud vormis ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 73

Rakendussätetest teavitamine

Iga liikmesriik teavitab komisjoni ja konventsiooni sekretariaati sätetest, mis on vastu võetud selle määruse rakendamise eesmärgil, ja kõikidest seaduslikest vahenditest ja meetmetest, mida on kasutatud selle rakendamisel ja jõustamisel. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Artikkel 74

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1808/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse XII lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 75

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. mai 2006.

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1332/2005 (ELT L 215, 19.8.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 384, 31.12.1982, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2727/95 (EÜT L 284, 28.11.1995, lk 3).

(3)  EÜT L 250, 19.9.2001, lk 1.

(4)  EÜT L 344, 7.12.1983, lk 1.


I LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandnud korraldusasutusele. Impordiluba on kehtitu, kui (re)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ühendusse sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmiskuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3.

Tegeliku importija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

A-lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VII lisale.

9/10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi Lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljastamise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (1)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (1)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Õppeotstarve

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uuring)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui ühenduse liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid tuleb importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25.

Täidab ametiisik.

26.

Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral osutama veokirja või lennuveokirja numbrile.

27.

Täidab vastavalt vajadusele kas ühendusse toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandnud korraldusasutusele. Impordiluba on kehtitu, kui (re)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ühendusse sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmiskuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3.

Tegeliku importija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

A-lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VII lisale.

9/10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi Lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljastamise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (2)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (2)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Õppeotstarve

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uuring)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui ühenduse liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid tuleb importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII isas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25.

Täidab ametiisik.

26.

Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral osutama veokirja või lennuveokirja numbrile.

27.

Täidab vastavalt vajadusele kas ühendusse toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandnud korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ühendusse sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmiskuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3.

Tegeliku importija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

A-lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VII lisale.

9/10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi Lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljastamise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (3)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (3)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Õppeotstarve

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uuring)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui ühenduse liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid tuleb importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25.

Täidab ametiisik.

26.

Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral osutama veokirja või lennuveokirja numbrile.

27.

Täidab vastavalt vajadusele kas ühendusse toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

Image

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress.

2.

Ei kohaldata.

3.

Tegeliku importija, mitte tema esindaja, täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5.

Isikliku omandi sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

6.

Täita üksnes A-lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid.

8.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VII lisale.

9/10.

Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljastamise kuupäeval.

12.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (4)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (4)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14.

Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Õppeotstarve

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uuring)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui ühenduse liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20.

Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid tuleb importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.

Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.


(1)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(2)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(3)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(4)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.


II LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5.

Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9.

Teaduslik nimi peab olema nimi, mida on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 C- või D-lisas.

10.

Märkige “III” CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

12.

Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

13.

Importija peab esitama ühendusse toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14.

Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5.

Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9.

Teaduslik nimi peab olema nimi, mida on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 C- või D-lisas.

10.

Märkige “III” CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

12.

Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

13.

Importija peab esitama ühendusse toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14.

Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.


[1] III LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Väljaandev korraldusasutus peaks sertifikaadile looma kordumatu numbri.

2.

Dokumendi kehtivusaja lõpu kuupäev ei või olla hilisem kui kolm aastat alates väljaandmiskuupäevast. Kui rändnäitus pärineb kolmandast riigist, ei ole kehtivusaja lõpu kuupäev hilisem, kui selle riigi vastava sertifikaadi poolt kehtestatud kuupäev.

3.

Sisestage sertifikaadis nimetatud isendi omaniku täisnimi, alaline aadress ja riik. Omaniku allkirja puudumise korral loetakse sertifikaat kehtetuks.

4.

Väljastava korraldusasutuse nimi, aadress ja riik peaks olema vormile juba eelnevalt prinditud.

5.

See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks sertifikaadi kehtimisele korduvate piiriületuste puhul näitusega reisivale isendile üksnes näituse eesmärgil, lubades isendite avalikkusele näitamist vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3, ning selgitamaks, et sertifikaati ei võeta ära, vaid jäetakse isendi juurde/omanikule. Selles lahtris võib põhjendada ka teatava informatsiooni esitamata jätmist.

6.

See lahter on eelnevalt täidetud viitamaks sellele, et piiriületamine on lubatud igasse riiki, mis tunnistab käesolevat sertifikaati osana riigi õigusest.

7.

Sellesse lahtrisse on eelnevalt trükitud kood Q tähistamaks tsirkuseid ja rändnäitusi.

8.

Märkige lahtrisse 19 kinnitatud turvatempli number.

9.

Teaduslikud nimetused peavad vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

10.

Kirjeldage võimalikult täpselt sertifikaadis mainitud isendit, sealhulgas piisavaid identifitseerimistähiseid (märgised, rõngad, ainuomased märgistused jne), lubamaks selle riigi ametiasutustel, kuhu näitus siseneb, kinnitada, et sertifikaat vastab selles mainitud isenditele. Võimaluse korral tuleks ära märkida sugu ja sertifikaadi väljastamise aegne vanus.

11.

Näidake isendite koguarv. Elusloomade puhul peaks see tavaliselt olema üks. Kui on rohkem kui üks isend, märkige “vaata lisatud loendit”.

12.

Sisestage konventsiooni selle lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

14.

Päritolule osutamiseks kasutage järgmisi koode. Käesolevat sertifikaati võib kasutada isendite puhul, mille päritolukood on W, R, F ja U, üksnes juhul, kui need omandati ühenduses või toodi ühendusse enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid, ning samuti kasutatakse koodi O.

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist

15/16.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peab lahter 16 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui ühenduse liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

17.

See lahter peab sisaldama näituse registreerimisnumbrit.

18.

Sisestage omandamise kuupäev üksnes isendite puhul, mis omandati ühenduses või veeti ühendusse enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid.

19.

Täidab sertifikaati välja andev ametiisik. Sertifikaati saab väljastada üksnes selle riigi korraldusasutus, kus näitus alaliselt asub, ja juhul, kui näituse omanik on registreerinud selle korraldusasutuse juures isendi kõik üksikasjad. Kolmandast riigist pärit rändnäituse korral võib sertifikaadi anda välja üksnes esimese sihtkohariigi korraldusasutus. Väljaandva ametiisiku nimi tuleb täispikkuses välja kirjutada. Pitser, allkiri ja, kui asjakohane, turvatempli number peaksid olema selgelt loetavad.

20.

Seda lahtrit võib kasutada viitamaks riiklikele õigusaktidele või piiriületamisel korraldusasutuse poolt kehtestatud täiendavatele eritingimustele.

21.

See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks lisalehele, mis peaks näitama kõiki piiriületamisi.

Vastavalt punktile 5 tuleb see dokument kehtivusaja lõppedes tagastada väljaandvale korraldusasutusele.

Omanik või tema volitatud esindaja loovutab selle sertifikaadi originaali (vorm 1) – ning, kui kohaldatav, kolmanda riigi poolt välja antud rändnäituse sertifikaadi – kinnitamise eesmärgil ja esitab kaasasoleva lisalehe või (kui sertifikaat on välja antud kolmanda riigi vastava sertifikaadi põhjal) kaks lisalehte ja nende koopiat vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõikele 1 määratud tolliasutusele. Tolliasutus tagastab pärast lisalehtede täitmist sertifikaadi originaali (vorm 1), kolmanda riigi poolt välja antud originaalsertifikaadi ja, kui kohaldatav, lisalehe või -lehed omanikule või tema volitatud esindajale ja edastab sertifikaadi lisalehe liikmesriigi korraldusasutuse poolt kinnitatud koopia asjakohasele korraldusasutusele vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 artiklile 23.

Image

Image

Juhendid ja selgitused

3.

Sisestage sertifikaadis nimetatud isendi omaniku täisnimi, alaline aadress ja riik. Omaniku allkirja puudumise korral loetakse sertifikaat kehtetuks.

8.

Märkige lahtrisse 19 kinnitatud turvatempli number.

9.

Teaduslikud nimetused peavad vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

10.

Kirjeldage võimalikult täpselt sertifikaadis mainitud isendit, sealhulgas piisavaid identifitseerimistähiseid (märgised, rõngad, ainuomased märgistused jne), lubamaks selle riigi ametiasutustel, kuhu näitus siseneb, kinnitada, et sertifikaat vastab selles mainitud isenditele. Võimalusel tuleks ära märkida sugu ja sertifikaadi väljastamise aegne vanus.

11.

Näidake isendite koguarv. Elusloomade puhul peaks see tavaliselt olema üks. Kui on rohkem kui üks isend, märkige “vaata lisatud loendit”.

12.

Sisestage konventsiooni selle lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise ajal.

14.

Päritolule osutamiseks kasutage järgmisi koode. Käesolevat sertifikaati võib kasutada isendite puhul, mille päritolukood on W, R, F ja U, üksnes juhul, kui need omandati ühenduses või toodi ühendusse enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid, ning samuti kasutatakse koodi O.

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus).

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist.

15/16.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik (mitteliikmesriik), peab lahter 16 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui ühenduse liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

17.

See lahter peab sisaldama näituse registreerimisnumbrit.

18.

Sisestage omandamise kuupäev üksnes isendite puhul, mis omandati ühenduses või veeti ühendusse enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid.

19.

Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.


IV LISA

Image


V LISA

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Sertifikaadi omaniku, mitte tema esindaja, täielik nimi ja aadress.

2.

Kuulub täitmisele vaid juhul, kui asjaomase isendi impordiloaga on ette nähtud koht, kus isendeid tuleb hoida, või juhul, kui liikmesriigis loodusest püütud isendeid tuleb hoida loajärgsel aadressil.

Isendite märgitud asukohast mujale toimetamiseks on sellisel juhul tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba (vt lahter 19), välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

4.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VII lisale.

5/6.

Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

7.

Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljastamise kuupäeval.

8.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

9.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud kunstlikult paljundatud taimed vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu.

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (1)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (1)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

10.–12.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13.–15.

Impordiliikmesriik (vajaduse korral) on riik, kes on andnud välja asjaomaste isendite impordiloa.

16.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

Image

Image

Juhendid ja selgitused

1.

Sertifikaadi omaniku, mitte tema esindaja, täielik nimi ja aadress.

2.

Täita üksnes A-lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid.

4.

Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 [millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad] VII lisale.

5/6.

Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

7.

Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

8.

Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

9.

Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865x/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (2)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (2)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

10.–12.

Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13.–15.

Impordiliikmesriik (vajaduse korral) on riik, kes on andnud välja asjaomaste isendite impordiloa.

16.

Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

18.

Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.


(1)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

(2)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.


VI LISA

Image


VII LISA

Artikli 5 punktide 1 ja 2 kohastel lubadel ja sertifikaatidel isendite kirjeldamiseks kasutatavad koodid ja mõõtühikud

Kirjeldus

Kood

Soovitatav ühik

Alternatiivne ühik

Selgitus

Koor

BAR

kg

 

Puukoor (toores, kuivatatud või pulbristatud; töötlemata)

Kere

BOD

tk

kg

Peaaegu terved surnud loomad, sealhulgas värske või töödeldud kala; kilpkonnatopised, prepareeritud liblikad, alkoholis roomajad, terved jahitrofeede topised jne

Luu

BON

kg

tk

Luud, sealhulgas lõualuud

Kalipee

CAL

kg

 

Kalipee või kalipašš (kilpkonna kõhr supi valmistamiseks)

Seljakilp

CAP

TRO

kg

Toored või töötlemata terved Testudinata liikide kilbid

Nikerdus

CAR

kg

m3

Nikerdused (sealhulgas puidust, k. a viimistletud puittooted, nagu mööbel, muusikainstrumendid ja käsitööesemed). NB! Mõningatest liikidest (näiteks sarvest ja luust) saab nikerdada rohkem kui ühte tüüpi tooteid; vajaduse korral tuleb seepärast kirjeldusse märkida toote tüüp (näiteks sarvnikerdus).

Kaaviar

CAV

kg

 

Acipenseriformes’i kõikide liikide viljastamata surnud töödeldud munad, tuntud ka kalamarjana

Laastud

CHP

kg

 

Puitlaastud, eriti Aquilaria malaccensis’e ja Pterocarpus santalinus’e laastud

Küünis

CLA

TRO

kg

Küünised – nt Felidae, Ursidae või Crocodylia küünised (NB! Kilpkonnaküünised on tavaliselt soomused, mitte küünised.)

Riie

CLO

m2

kg

Riie – kui riie pole täielikult valmistatud CITESis nimetatud liikide karvadest, tuleks selle asemel võimaluse korral nimetatud liikide karvade kaal registreerida koodi HAI kasutades

Korall (värske)

COR

kg

tk

Surnud korallid ja korallikivimid (NB! Müük tuleks registreerida tükkide arvuna üksnes juhul, kui koralle transporditakse veekeskkonnas.)

Kultuur

CUL

tk (pudelite vm arv)

 

Kunstlikult paljundatud taimede kultuurid

Derivaadid

DER

kg/l

 

Derivaadid (v.a käesolevas tabelis mujal nimetatud)

Kuivatatud taim

DPL

tk

 

Kuivatatud taimed, nt herbaareksemplarid

Kõrv

EAR

tk

 

Kõrvad, tavaliselt elevandikõrvad

Muna

EGG

tk

kg

Terved surnud või tühjakspuhutud munad (vt ka kaaviar)

Muna (elus)

EGL

tk

kg

Elusmunad, tavaliselt lindude ja roomajate munad, aga ka kalade ja selgrootute mari

Munakoor

SHE

g/kg

 

Toored või töötlemata munakoored, v. a terved munad

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt, tavaliselt taimeekstrakt

Sulg

FEA

kg/tiibade arv

tk

Suled; sulgedest valmistatud esemete (nt pildid) puhul, registreerida esemete arv

Kiud

FIB

kg

m

Kiud, nt taimekiud, sh ka tennisereketi jõhvid

Loib

FIN

kg

 

Värsked, külmutatud või kuivatatud loivad või loibade osad

Kalamaimud

FIG

kg

tk

Noor, ühe või kahe aasta vanune kala akvaariumide, haudejaamade või vabaks laskmise projektide tarbeks

Lill

FLO

kg

 

Lilled

Lillepott

FPT

tk

 

Taimeosadest valmistatud lillepotid, nt puusõnajala kiududest valmistatud lillepotid. (NB! Ühest potist kaubeldavad elustaimed registreerida elustaimede ja mitte lillepottidena.)

Konnakoivad

LEG

kg

 

Konnakoivad

Puuviljad

FRU

kg

 

Puuviljad

Jalg

FOO

tk

 

Jalad, nt elevandi, ninasarviku, jõehobu, lõvi, krokodilli jne jalad

Sapp

GAL

kg

 

Sapp

Sapipõis

GAB

tk

kg

Sapipõis

Rõivas

GAR

tk

 

Rõivad, sealhulgas kindad ja peakatted, ent mitte jalatsid. Hõlmab rõivaste ääriseid ja kaunistusi.

Genitaalid

GEN

kg

tk

Kastraadid ja kuivatatud peenised

Pookealus

GRS

tk

 

Pookealused (ilma pookoksteta)

Karvad

HAI

kg

g

Karvad – kõik loomakarvad, sh elevandi-, jaki-, vikunja- ja guanakokarvad

Sarv

HOR

tk

kg

Sarved – sh hirve- ja põdrasarved

Nahktoode (väike)

LPS

tk

 

Väikesed nahktooted, nt vööd, traksid, jalgrattasadulad, tšekiraamatu- ja krediitkaarditaskud, kõrvarõngad, ridikülid, võtmehoidjad, märkmikud, rahakotid, kingad, tubakakotid, rahataskud ja kellarihmad

Nahktoode (suur)

LPL

tk

 

Suured nahktooted, nt portfellid, mööbel, kohvrid ja reisikotid

Elusisend

LIV

tk

 

Elustaimed ja -loomad. Eluskorallid, mida transporditakse veekeskkonnas, tuleb registreerida tükkide arvuna.

Leht

LVS

tk

kg

Lehed

Palgid

LOG

m3

 

Igasugune töötlemata puit, kooritud ja prussitud või jämedalt prussitud või mitte, mõeldud saematerjali, paberimassi või spooni valmistamiseks. NB! Eriotstarbeliste kaalu järgi kaubeldavate puitude (nt lignum vitae, Guaiacum spp.) käive tuleks kirjendada kilogrammides.

Liha

MEA

kg

 

Liha, sealhulgas kalafilee, kui kala ei ole terve (vt “Kere”)

Ravimid

MED

kg/l

 

Ravimid

Muskus

MUS

g

 

Muskus

Õli

OIL

kg

l

Õli, nt kilpkonna-, hülge-, vaala-, kala- ja erinevate taimede õli.

Luutükk

BOP

kg

 

Luutükid, töötlemata

Sarvetükk

HOP

kg

 

Sarvetükid, töötlemata, sealhulgas jäägid

Vandlitükk

IVP

kg

 

Vandlitükid, töötlemata, sealhulgas jäägid

Plaat

PLA

m2

 

Karusnahast plaadid, sealhulgas mitmest nahast valmistatud vaibad

Pulber

POW

kg

 

Pulber

Juur

ROO

tk

kg

Juured, sibulad, mugulad, juurmugulad

Saepuit

SAW

m3

 

Lihtsalt pikisuunas saetud või profiili lõigatud puit; paksus enamasti üle 6 mm. NB! Eriotstarbelise kaalu järgi kaubeldava saepuidu (nt lignum vitae, Guaiacum spp.) käive tuleb esitada kilogrammides.

Soomus

SCA

kg

 

Soomused, nt kilpkonna, teiste roomajate, kalade või soomuslaste soomused

Seeme

SEE

kg

 

Seemned

Koorik

SHE

tk

kg

Molluskite toored või töötlemata koorikud

Külg

SID

tk

 

Nahkade küljetükid; ei hõlma krokodillilise tinganahka (vaata “Nahk”)

Skelett

SKE

tk

 

Peaaegu terved skeletid

Nahk

SKI

tk

 

Peaaegu terved nahad, toored või pargitud, sealhulgas krokodillilise tinganahad

Nahatükk

SKP

tk

 

Nahatükid – sealhulgas jäätmed, nii toored kui pargitud

Kolju

SKU

tk

 

Koljud

Supp

SOU

kg

l

Supp, nt kilpkonnasupp

Preparaat (teadusotstarbeline)

SPE

kg/l/ml

 

Teaduspreparaadid, sealhulgas veri, kude (nt neer, põrn), histoloogilised preparaadid jne

Vars

STE

tk

kg

Taimevarred

Ujupõis

SWI

kg

 

Hüdrostaatiline organ, sh kalaliim/tuuraliim

Saba

TAI

tk

kg

Sabad, nt kaimanisaba (nahaks) või rebasesaba (rõivaste ääristamiseks, kraedeks, boadeks jne)

Hammas

TEE

tk

kg

Hambad, nt vaala-, lõvi-, jõehobu-, krokodillihambad jne

Puit

TIM

m3

kg

Toorpuit, v.a saepalgid ja saetud puit

Trofee

TRO

tk

 

Trofee: kõik looma osad, kui neid eksporditakse koos, nt sarved (2 tk), kolju, lakk, seljanahk, saba ja jalad (10 eset) moodustavad ühe trofee. Kui aga eksporditakse näiteks vaid looma kolju ja sarved, kirjendatakse need esemed ühe trofeena. Muul juhul registreeritaks esemed eraldi. Kogu kerest tehtud topis kuulub koodi “BOD” alla. Nahk ilma teiste osadeta kuulub koodi “SKI” alla.

Kihv

TUS

tk

kg

Peaaegu terved võhad, töödeldud või töötlemata. Hõlmab ka elevandi-, jõehobu-, merihobu- ja narvalikihvu, kuid mitte nende muid hambaid.

Spoon

treispoon

höövelspoon

VEN

m3, m2

kg

Õhukesed ühtlase paksusega puitlehed või -tahvlid (paksus tavaliselt 6 mm või vähem); tavaliselt treitud (treispoon) või hööveldatud (höövelspoon), kasutatakse vineeri tootmiseks, mööbli spoonimiseks, spoonist anumate valmistamiseks jms

Vaha

WAX

kg

 

Vaha, sealhulgas ambra

Terve

WHO

kg

tk

Terve loom või taim (elus või surnud)

Ühikute selgitus (kasutada võib ka võrreldavaid ühikuid, mis ei kuulu meetermõõdustikku)

g

= gramm

kg

= kilogramm

l

= liiter

cm3

= kuupsentimeeter

ml

= milliliiter

m

= meeter

m2

= ruutmeeter

m3

= kuupmeeter

tk

= isendite või esemete arv


VIII LISA

Standardsed nomenklatuuriviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel väljaantavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

a)   Mammalia

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. Smithsonian Institution Press, Washington. [kõik imetajad, v.a järgmiste looduslike liikide nimetuste tunnustamine (eelistatud koduliikide nimetustele): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317–328. [Callithrix marcai puhul]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577–608. [Mesoplodon perrini puhul]

Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1–13. [Callithrix nigriceps i puhul]

Flannery, T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367–396. [Zaglossus attenboroughi puhul]

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943–962. [Cheirogaleus minusculus e ja Cheirogaleus ravus e puhul]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609–621. [Mesoplodon traversii puhul]

Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75–79. [Galagoides rondoensis e ja Galagoides udzungwensis e puhul]

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [Miopithecus ogouensis e puhul]

Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531–551. [Callicebus coimbrai puhul]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1–17. [Callithrix mauesi puhul]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963–1019. [Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis’e ja Microcebus tavaratra puhul]

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i–ix, 1–231. The Society for Marine Mammals. [Balaenoptera puhul]

Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69–75. [Pteropus banakrisi puhul]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2–18. [Callicebus bernhardi ja Callicebus stephennashi puhul]

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1–27. [Callithrix humilis e puhul]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2–18. [Callithrix acariensis e ja Callithrix manicorensis e puhul]

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1–14. [Pseudopotto martini puhul]

Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58–59. [Callithrix saterei puhul]

Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915–941. [Avahi unicolor i puhul]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603–1612. [Tursiops aduncus e puhul]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106–114. [Microcebus ravelobensis e puhul]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [lindude nimed seltsi ja sugukonna tasemel]

Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. [linnuliikide puhul, v.a Psittaciformes & Trochilidae]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [Psittacidae puhul]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815–819. [Pionopsitta aurantiocephala puhul]

Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7–25. [Glaucidium parkeri puhul]

Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163–169. [Otus moheliensis e puhul]

Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists Club 204–217. [Otus collari puhul]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223–231. [Ninoxsumbaensis e puhul]

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists Club 118: 141–153. [Otus alius e puhul]

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457–464. [Ninox ios e puhul]

Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305–315. [Glaucidium nubicola puhul]

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [Cacatuidae = Psittacidae puhul]

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [Trochilidae puhul]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123–130 [Glaucidium mooreorum i puhul]

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421–445. [Micrastur mintoni puhul]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [Calumma vatosoa ja Calumma vencesi puhul]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Tupinambis’e puhul]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [Calumma glawi puhul]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [Varanidae puhul]

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) – koostatud CITESi nomenklatuurikomitee palvel. CoP12 Inf. 14. [Cordylus e puhul]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis e puhul]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. [Tupinambis cerradensis e puhul]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis e puhul]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1–229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [perekond Phelsuma puhul]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta ja Morelia tracyae ning liigi tasandil Morelia kinghorni puhul]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. [Tropidophis celiae puhul]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Tropidophis spiritus’e puhul]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [Tropidophis morenoi puhul]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [Tropidophis hendersoni puhul]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [Varanus boehmei puhul]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [Furcifer nicosiai puhul]

Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277–284. [kilpkonnaliste puhul]

Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113–129. [Python breitensteini ja Python brongersmai puhul]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Bradypodion i, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer i, välja arvatud Calumma andringitaensis e, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezensis’e kui kehtivate liikide tunnustamise puhul]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [Tupinambis quadrilineatus e puhul]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [Tupinambis palustris e puhul]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353–357. [Crocodilurus amazonicus e puhul]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86–90. [Leucocephalon i puhul]

McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11–56. [Chitra vandijki puhul]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae, v.a perekondadesse Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura kuulumise ja Epicrates maurus e kui kehtiva liigi tunnustamise puhul]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d’Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763–770. [Phelsuma malamakibo puhul]

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567–582. [Testudo werneri puhul]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Sauria sugukondade piiritlemise puhul]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51–60. [Phelsuma hielscheri puhul]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. [Naja mandalayensis e puhul]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [Chamaeleo balebicornutus e ja Chamaeleo conirostratus e puhul]

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99–107. [Pelochelys signifera puhul]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [Crocodylia, Testudinata ja Rhynchocephalia puhul]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [perekonna Uromastyx puhul]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis e, Naja sagittifera, Naja samarensis e, Naja siamensis e, Naja sputatrix i ja Naja sumatrana puhul]

d)   Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html 23. augusti 2002. aasta seisuga.

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [kõigi kalade puhul]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [Hippocampus e puhul]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. [Hippocampus e puhul]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113–116. [Hippocampus e puhul]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo‐Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. [Hippocampus e puhul]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Teine väljaanne saadaval CD-ROMil). [Hippocampus e puhul]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [perekonna Pandinus skorpionide puhul]

Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html [perekonna Brachypelma ämblike puhul]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [perekondade Ornithoptera, Trogonoptera ja Troides ornitopterite puhul]

TAIMESTIK

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (parandatud trükk 1998) [kõigi konventsiooni lisades nimetatud taimede perekondade nimetuste puhul, kui neid pole asendatud osapoolte konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirjaga].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [perekonna sünonüümide jaoks, mida ei ole loetletud raamatus “The Plant Book”, juhul kui neid pole asendatud osapoolte konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirjaga, nagu on viidatud järgmistes lõikudes].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae liikidele viitamisel.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Cyclamen (Primulaceae) ja Galanthus ja Sternbergia (Liliaceae) liikidele viitamisel.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, koostanud D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Cactaceae liikidele viitamisel.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Dionaea, Nepenthes & Sarracenia liikidele viitamisel.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, koostanud Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, koostöös Royal Botanic Gardens'iga, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Aloe & Pachypodium liikidele viitamisel.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ning parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Taxus liikidele viitamisel.

CITES Orchid Checklist, (koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)) ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekondade Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001) liikidele viitamisel.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, väljaandja The Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), pärast selle avaldamisest teatamist ja osapooltelt kommentaaride saamist, ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna succulent euphorbias liikidele viitamisel.

Dicksonia species of the Americas (2003, koostanud Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) pärast selle avaldamisest teatamist ja osapooltelt kommentaaride saamist, ning selle parandatud versioonid, millel on nomenklatuurikomitee heakskiit; kasutatakse juhendina perekonna Dicksonia liikidele viitamisel.

The Checklist of CITES species (2005 ja selle parandatud versioonid) on välja antud UNEP – WCMC poolt ning seda kasutatakse mitteametliku ülevaatena konventsiooni lisades loetletud loomaliikide teaduslikest nimetustest, mis kinnitati osapoolte konverentsil, ja mitteametliku kokkuvõttena CITES terminoloogia jaoks koostatud standardnimekirja informatsioonist.


IX LISA

1.

Viitekoodid lubadel ja sertifikaatidel, mis antakse välja artikli 5 punktis 5 määratletud tehingute korral.

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Õppeotstarve

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uuring)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

Q

Tsirkused ja rändnäitused

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

2.

Viitekoodid lubadel ja sertifikaatidel, mis antakse välja artikli 5 punktis 6 määratletud tehingute korral.

W

Loodusest püütud isendid

R

Farmis kasvatatud isendid

D

A-lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning A-lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

C

A-lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikel eesmärkidel vangistuses kasvatatud, ning B- ja C-lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu.

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid (1)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (1)

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)


(1)  Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.


X LISA

ARTIKLI 62 PUNKTIS 1 NIMETATUD LOOMALIIGID

Linnud

HANELISED

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

KANALISED

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

TUVILISED

Columbidae

Columba livia

PAPAGOILISED

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

VÄRVULISED

Fringillidae

Carduelis cucullata


XI LISA

Artiklis 18 esitatud bioloogiliste näidiste tüübid ja nende kasutusalad

Näidise tüüp

Näidise tüüpiline suurus

Näidise kasutusalad

Veri, vedel

Tilgad või 5 ml täisverd koos antikoagulandiga katseklaasis, võib rikneda 36 tunni jooksul

Hematoloogia ja standardsed biokeemilised katsed haiguste diagnoosimiseks; taksonoomilised uuringud, biomeditsiinilised uuringud

Veri, kuiv (äigepreparaat)

Tilk mikroskoobi klaasile laiali surutud verd, tavaliselt keemilise fiksaatori abil fikseeritud

Vere arvestus ja skriining haigustekitajate suhtes

Veri, hüüve (seerum)

5 ml verd katseklaasis, verehüübega või ilma

Seroloogia ja haiguste tekitatud antikehade määratlemine, bio- meditsiinilised uuringud

Koed, fikseeritud

5 mm3 koetükid fiksaatoris

Histoloogia ja elektrooniline mikroskoopia haiguse märkide avastamiseks, taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud

Koed, värsked (välja arvatud munarakud, sperma ja embrüod)

5 mm3 koetükid, mõnikord külmutatult

Mikrobioloogia ja toksikoloogia organismide ja mürkainete avastamiseks; taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud

Limaproov

Väikesed koeosakesed tampoonil katseklaasis

Bakterite, seente jne kasvatamine haiguste diagnoosimise eesmärgil

Karvad, nahk, suled, soomused

Väikesed ja mõnikord väga väikesed naha pinna osakesed katseklaasis (mahult kuni 10 ml) fiksaatoriga või ilma

Geneetilised ja kohtumeditsiinilised testid ning parasiitide ja patogeenide avastamise testid ja muud testid

Rakuahelad ja koekultuurid

Näidise suurusele ei ole piiranguid

Rakuahelad on kunstlik toode, mida paljundatakse kas otseste või jätkuvate rakuahelatena, mis on laialdaselt kasutusel vaktsiinide või muude meditsiiniliste toodete testimise käigus ning taksonoomilistes uuringutes (näiteks kromosoomiuuringud ja DNA eraldamine)

DNA

Väikesed kogused verd (kuni 5 ml), karvad, sulefolliikulid, musklite ja organite koed (näiteks maks, süda jne), puhas DNA jne

Soo kindlaksmääramine; kohtuekspertiisi tuvastusandmete määramine; taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud

Sekreedid (sülg, mürk, piim)

1–5 ml ravimipudelites

Fütogeneetilised uuringud, vastumürkide tootmine, biomeditsiinilised uuringud


XII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1808/2001

Käesolev määrus

Artikli 1 lõiked a ja b

Artikli 1 lõiked 1 ja 2

Artikli 1 punkt c

Artikli 1 punktid d, e ja f

Artikli 1 punktid 3, 4 ja 5

Artikli 1 punktid 6, 7 ja 8

Artikli 2 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõiked 3 ja 4

Artikli 2 lõiked 3 ja 4

Artikli 2 lõiked 5 ja 6

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 5 esimese lõigu punktid 1 ja 2

Artikli 5 esimese lõigu punkt 3

Artikli 4 lõike 3 punktid c, d ja e

Artikli 5 esimese lõigu punktid 4, 5 ja 6

Artikli 4 lõige 4

Artikkel 6

Artikli 4 lõige 5

Artikkel 7

Artikkel 5

Artikkel 8

Artikkel 6

Artikkel 9

Artikli 7 lõige 1

Artikkel 10

Artikli 7 lõige 2

Artikkel 11

Artikli 7 lõiked 3 ja 4

Artikkel 12

Artikli 8 lõige 1

Artikkel 13

Artikli 8 lõige 2

Artikkel 14

Artikli 8 lõige 3

Artikli 15 lõiked 1 ja 2

Artikli 8 lõige 4

Artikli 15 lõiked 3 ja 4

Artikli 8 lõige 5

Artikkel 16

Artikli 8 lõiked 6 ja 7

Artikkel 17

Artiklid 18–19

Artikkel 9

Artikkel 20

Artikkel 10

Artikkel 21

Artikkel 11

Artikkel 22

Artikkel 12

Artikkel 23

Artikkel 13

Artikkel 24

Artikkel 14

Artikkel 25

Artikkel 15

Artikkel 26

Artikkel 16

Artikkel 27

Artikkel 17

Artikkel 28

Artikkel 18

Artikkel 29

Artiklid 30—44

Artikkel 19

Artikkel 45

Artikli 20 lõige 1

Artikkel 46

Artikli 20 lõige 2

Artikkel 47

Artikli 20 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 48 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 20 lõike 3 punkt c

Artikli 20 lõike 3 punktid d ja e

Artikli 48 lõike 1 punktid c ja d

Artikli 20 lõige 4

Artikkel 49

Artikli 20 lõiked 5 ja 6

Artikli 50 lõiked 1 ja 2

Artikkel 21

Artikkel 51

Artikkel 22

Artikkel 52

Artikkel 23

Artikkel 53

Artikkel 24

Artikkel 54

Artikkel 25

Artikkel 55

Artikkel 26

Artikkel 56

Artikli 27 lõike 1 esimene ja teine taane ja järgnev tekst

Artikli 57 lõike 1 punktid a, b ja c

Artikli 27 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 57 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 27 lõike 5 punktid a ja b

Artikli 57 lõike 5 punktid a ja b

Artikli 57 lõike 5 punktid c ja d

Artikli 28 lõike 1 esimene ja teine taane

Artikli 58 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 28 lõiked 2 ja 3

Artikli 58 lõiked 2 ja 3

Artikli 28 lõike 4 punktid a ja b

Artikli 58 lõige 4

Artikkel 29

Artikkel 59

Artikkel 30

Artikkel 60

Artikkel 31

Artikkel 61

Artikkel 32

Artikkel 62

Artikkel 33

Artikkel 63

Artikli 34 lõige 1

Artikli 34 lõike 2 punktid a kuni f

Artikli 64 lõike 1 punktid a kuni f

Artikli 34 lõike 2 punktid g ja h

Artikli 64 lõige 2

Artikli 35 lõiked 1 ja 2

Artikli 65 lõiked 1 ja 2

Artikli 35 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 65 lõige 3

Artikli 65 lõige 4

Artikli 36 lõige 1

Artikli 66 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 36 lõige 2

Artikli 66 lõige 4

Artikli 36 lõiked 3 ja 4

Artikli 66 lõiked 5 ja 6

Artikli 66 lõige 7

Artikli 36 lõige 5

Artikli 66 lõige 8

Artikkel 37

Artikkel 67

Artikkel 38

Artikkel 68

Artikkel 39

Artikkel 69

Artikkel 40

Artikkel 70

Artikkel 41

Artikkel 71

Artikkel 42

Artikkel 74

Artikkel 43

Artikkel 72

Artikkel 44

Artikkel 73

Artikkel 45

Artikkel 75

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa

III lisa

V lisa

IV lisa

VI lisa

V lisa

VII lisa

VI lisa

VIII lisa

VII lisa

IX lisa

VIII lisa

X lisa

XI lisa

XII lisa