2.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 817/2006,

29. mai 2006,

millega uuendatakse Birma/Myanmari vastu suunatud piiravaid meetmeid ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 798/2004

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 27. aprilli 2006. aasta ühist seisukohta 2006/318/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tundes muret demokraatia arengu puudumise ja jätkuva inimõiguste rikkumise üle Birmas/Myanmaris, kehtestas nõukogu 28. oktoobril 1996 ühise seisukohaga 1996/635/ÜVJP (2) Birma/Myanmari suhtes teatavad piiravad meetmed. Hiljem on nende meetmete kehtivust pikendatud ning nende sisu muudetud ühise seisukohaga 2000/346/ÜVJP (3) ja tunnistatud kehtetuks ühise seisukohaga 2003/297/ÜVJP (4) ning seejärel uuendatud ühise seisukohaga 2004/423/ÜVJP, (5) karmistatud ühise seisukohaga 2004/730/ÜVJP, (6) muudetud ühise seisukohaga 2005/149/ÜVJP (7) ning pikendatud ja muudetud ühise seisukohaga 2005/340/ÜVJP. (8) Mõned Birma/Myanmari suhtes kehtestatud piiravad meetmed rakendati ühenduse tasandil nõukogu 26. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 798/2004, millega uuendatakse piiranguid Birma/Myanmari suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2000. (9)

(2)

Võttes arvesse praegust poliitilist olukorda Birmas/Myanmaris, millest annab tunnistust:

sõjaväevõimude suutmatus alustada demokraatliku liikumisega sisulisi läbirääkimisi protsessi üle, mille tulemuseks oleks rahvuslik leppimine, inimõiguste austamine ja demokraatia,

suutmatus võimaldada sisulise ja avatud üleriigilise konvendi kogunemist,

Daw Aung San Suu Kyi, teiste Rahvusliku Demokraatialiiga liikmete ja muude poliitvangide jätkuv kinnipidamine,

Rahvusliku Demokraatialiiga ja teiste organiseeritud poliitiliste liikumiste jätkuv tagakiusamine,

jätkuvad tõsised inimõiguste rikkumised, sealhulgas asjaolu, et on jäetud võtmata meetmed sunniviisilise töö kasutamise lõpetamiseks kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kõrgetasemelise töörühma 2001. aasta aruandes esitatud soovitustega ja hilisemate Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni lähetuste soovituste ja ettepanekutega, ning

hiljutised arengud nagu rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide tegevuse süvenev piiramine,

nähakse ühise seisukohaga 2006/318/ÜVJP ette nende piiravate meetmete säilitamine, mis on suunatud Birma/Myanmari sõjaväelise režiimi ja isikute vastu, kes valitsevat korralagedust oma huvides kõige enam ära kasutavad ja kes aktiivselt nurjavad rahvusliku leppimise protsessi ning inimõiguste ja demokraatia austamist.

(3)

Ühise seisukohaga 2006/318/ÜVJP sätestatud piiravad meetmed sisaldavad sõjaväelise tegevusega seotud tehnilise abi, finantseerimise ja rahalise abi keeldu, keeldu eksportida varustust, mida võib kasutada siserepressioonideks, ja Birma/Myanmari valitsusliikmete ja kõigi nendega seotud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või organisatsioonide rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist ning keeldu anda finantslaene või rahakrediite Birma riigi omandis olevatele äriühingutele ja omandada või laiendada nendes osalust.

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse ning seetõttu on nende rakendamiseks ühenduses vaja ühenduse õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide ettevõtjad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Selguse huvides tuleks vastu võtta uus, kõiki asjakohaseid muudetud sätteid sisaldav tekst, mis asendab määruse (EÜ) nr 798/2004, mis tuleks kehtetuks tunnistada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   tehniline abi– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; tehniline abi sisaldab ka suulise juhendamise vorme;

2.   rahalised vahendid– igasugused rahalised varad ja tulud, sealhulgas, kuid mitte üksnes:

3.   rahaliste vahendite külmutamine– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite igasugune selline liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaks neid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

4.   majandusressursid– igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasasi, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

5.   majandusressursside külmutamine– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

6.   ühenduse territoorium– liikmesriikide territooriumid, kus kohaldatakse asutamislepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on:

a)

sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatutele ettenähtud varuosadega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi andmine otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organisatsioonile Birmas/Myanmaris või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

b)

sõjalise tegevuse rahastamine või selleks rahalise toetuse andmine, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustus igasuguseks relvade ja nendega seotud materjali müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks, otse või kaudselt ühelegi isikule, üksusele või organisatsioonile Birmas/Myanmaris või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

c)

osalemine teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b nimetatud keeldudest.

Artikkel 3

Keelatud on:

a)

I lisas loetletud siserepressioonidel kasutada võidava (ühendusest või väljastpoolt ühendust pärineva) varustuse müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organisatsioonile Birmas/Myanmaris või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

b)

punktis a nimetatud varustusega seotud rahalise abi osutamine otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organisatsioonile Birmas/Myanmaris või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

c)

punktis a nimetatud varustusega seotud rahastamine või rahalise abi osutamine otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organisatsioonile Birmas/Myanmaris või kasutamiseks Birmas/Myanmaris;

d)

osalemine teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b või c nimetatud keeldudest.

Artikkel 4

1.   Erandina artiklitest 2 ja 3 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada neile sobivatel tingimustel:

a)

rahastamist ning rahalise ja tehnilise abi osutamist, mis on seotud:

i)

mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO, Euroopa Liidu ja ühenduse poolt teostatavate institutsioonide väljaarendamise programmides kasutamiseks;

ii)

materjalidega, mis on mõeldud Euroopa Liidu ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonideks;

b)

sellise siserepressioonidel kasutada võidava varustuse müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO, Euroopa Liidu ja ühenduse poolt teostatavate institutsioonide väljaarendamise programmides kasutamiseks või Euroopa Liidu ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks;

c)

demineerimistöödel kasutatava demineerimisvarustuse ja -materjali müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti;

d)

punktides b ja c osutatud varustuse või programmide ja operatsioonidega seotud rahastamist või rahalise abi osutamist;

e)

punktides b ja c osutatud varustuse või programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi osutamist.

2.   Lõikes 1 nimetatud loa võib anda ainult enne tegevust, mille jaoks luba taotleti.

Artikkel 5

Artikleid 2 ja 3 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Birmasse/Myanmari ÜRO, Euroopa Liidu, ühenduse või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 6

1.   Kõik III lisas loetletud Birma/Myanmari valitsuse liikmetele ja nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või organisatsioonidele kuuluvad, nende omandis ja valduses olevad ning nende kontrollitavad rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt III lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või organisatsioonide käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 nimetatud tehingute soodustamine.

Artikkel 7

1.   II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused võivad lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemist neile sobivatel tingimustel, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud III lisas loetletud isikute ja nende sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumine;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise tasude või teenustasude maksmiseks;

d)

vahendid, mis on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks tingimusel, et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud kõiki teisi pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille tõttu pädev asutus peab konkreetse loa andmist vajalikuks.

Asjakohane pädev asutus peab teavitama teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni kõikidest selle lõike alusel antud lubadest.

2.   Artikli 6 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

i)

nende kontode intressid või muud tulud või

ii)

lepingutest, kokkulepetest või kohustustest tulenevad maksed, mis on sõlmitud või tekkinud enne kuupäeva, kui nende kontode suhtes on hakatud kohaldama määruse (EÜ) nr 1081/2000, määruse (EÜ) nr 798/2004 või käesoleva määruse sätteid, olenevalt sellest, milline kuupäev on varasem,

tingimusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt artikli 6 lõike 1 sätteid.

Artikkel 8

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organisatsioonid:

a)

esitama viivitamata nende elu- või asukoha liikmesriigis asuvatele II lisas loetletud pädevatele asutustele käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks vastavalt artiklile 6 külmutatud kontod ja rahasummad, ning edastama sellise teabe kas otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile;

b)

tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Komisjonile otse esitatud lisateave edastatakse asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele.

3.   Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 9

1.   Keelatakse järgmised tegevused:

a)

igasuguste finantslaenude või krediitide andmine IV lisas loetletud Birma riigile kuuluvatele ettevõtetele või nende ettevõtete väljaantud võlakirjade, hoiusesertifikaatide, optsioonitõendite või tagatiseta võlakohustuste omandamine,

b)

IV lisas loetletud Birma riigile kuuluvate ettevõtete omandamine või nende osaluse laiendamine, kaasa arvatud selliste ettevõtete täielik omandamine ning osakute ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine.

2.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine lõikes 1 sätestatust.

3.   Lõike 1 kohaldamine ei piira tavaliste kaubanduslike maksetingimuste alusel sõlmitud kaupade tarnimise või teenuste osutamise lepingute täitmist ja nende lepingute täitmisega seotud tavaliste, näiteks ekspordikrediidi kindlustusega seotud täiendavate kokkulepete täitmist.

4.   Lõike 1 punkti a kohaldamine ei piira enne 25. oktoobrit 2004 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist.

5.   Lõike 1 punktis b toodud keeld ei takista osaluse laiendamist IV lisas loetletud Birma riigile kuuluvates ettevõtetes, kui selline laiendamine on kohustuslik lepingu alusel, mis on sõlmitud Birma riigile kuuluva ettevõttega enne 25. oktoobrit 2004. II lisas loetletud asjaomast pädevat asutust ja komisjoni tuleb teavitada enne iga sellist tehingut. Komisjon teavitab teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

Artikkel 10

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine või kättesaadavaks tegemisest keeldumine, mis on teostatud heas usus, eeldusel et selline tegu on kooskõlas käesoleva määrusega, ei pane finantskohustusi ühelegi seda teostavale füüsilisele või juriidilisele isikule või üksusele või selle juhtidele või töötajatele, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahalised vahendid ja majanduslikud ressursid on külmutatud hooletuse tõttu.

Artikkel 11

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe selle rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 12

Komisjonil on õigus:

a)

muuta liikmesriikide esitatud teabe alusel II lisa,

b)

muuta ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP I ja II lisa suhtes tehtud otsuste alusel III ja IV lisa.

Artikkel 13

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumiste korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 14

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil, kaasa arvatud õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriigi kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste või organisatsioonide äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset ühenduse territooriumil.

Artikkel 15

Määrus (EÜ) nr 798/2004 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 16

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. mai 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARTENSTEIN


(1)  ELT L 116, 29.4.2006, lk 77.

(2)  EÜT L 287, 8.11.1996, lk 1.

(3)  EÜT L 122, 24.5.2000, lk 1.

(4)  ELT L 106, 29.4.2003, lk 36. Ühist seisukohta on viimati muudetud otsusega 2003/907/ÜVJP (ELT L 340, 24.12.2003, lk 81).

(5)  ELT L 125, 28.4.2004, lk 61. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2005/340/ÜVJP (ELT L 108, 29.4.2005, lk 88).

(6)  ELT L 323, 26.10.2004, lk 17.

(7)  ELT L 49, 22.2.2005, lk 37.

(8)  ELT L 108, 29.4.2005, lk 88.

(9)  ELT L 125, 28.4.2004, lk 4. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1263/2005 (ELT L 201, 2.8.2005, lk 25).


I LISA

Artiklis 3 osutatud varustuse nimekiri, mida võidakse kasutada siserepressioonideks

Alljärgnev nimekiri ei sisalda artikleid, mida on spetsiaalselt kujundatud või muudetud sõjaväeliseks kasutuseks.

1.

Kuulikindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid, kuulikindlad kilbid ja spetsiaalselt neile ette nähtud osad.

2.

Erivahendid sõrmejälgede võtmiseks.

3.

Võimsusregulaatoriga helgiheitjad.

4.

Kuulikindlad ehitusmaterjalid.

5.

Jahinoad.

6.

Spetsiaalsed tootmisvahendid haavlipüsside valmistamiseks.

7.

Laskemoona käsilaadimisvarustus.

8.

Sideteadete pealtkuulamisseadmed.

9.

Optilised tahkisdetektorid.

10.

Kujutisevõimendustorud.

11.

Relvade teleskoopsihikud.

12.

Sileraudsed relvad ja nende laskemoon, välja arvatud spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud:

raketipüstolid;

õhu- ja padrunrelvad, mis on mõeldud kasutamiseks tööriistade või valutute vahenditena loomade uimastamiseks.

13.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud või kohandatud osad ja lisaseadmed.

14.

Pommid ja granaadid, välja arvatud spetsiaalselt sõjaliseks otstarbeks kasutatavad, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

15.

Muud kuulikindlad vestid, kui need, mis on valmistatud spetsiaalselt sõjaliste standardite või spetsifikatsioonide kohaselt, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

16.

Maastikul sõitmiseks sobivad neljarattaveoga sõidukid, mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud, ja selliste sõidukite kuulikindlad kilbid.

17.

Veekahurid ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud või kohandatud osad.

18.

Veekahuritega varustatud sõidukid.

19.

Sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks, ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud või kohandatud osad.

20.

Akustilised seadmed, mida tootja või tarnija väidete kohaselt saab kasutada massirahutuste ohjeldamiseks, ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud osad.

21.

Jalarauad, rühmaahelad, vangiahelad ja elektrišokivööd, mis on spetsiaalselt ette nähtud inimeste liikumise takistamiseks; välja arvatud:

käerauad, mille maksimaalne pikkus koos ketiga on lukustatuna 240 mm.

22.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks tegutsemisvõimetuks muutva aine abil (näiteks pisargaasi või pipragaasi pihustid), ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

23.

Kaasaskantavad vahendid, mis on ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks elektrišoki abil (sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid), ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

24.

Elektroonilised seadmed, mille abil on võimalik avastada peidetud lõhkeaineid, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud:

TV- või röntgenläbivalgustuse seadmed.

25.

Elektroonilised segamisseadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks, et takistada improviseeritud seadmetest kaugjuhtimispuldi abil lõhkamisi, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

26.

Vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud:

vahendid, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingepiirikud).

27.

Eridemineerimistöödeks ette nähtud vahendid ja seadmed; välja arvatud:

pommikatted;

mahutid, mis on valmistatud esemete hoidmiseks, mille kohta on teada või arvata, et need on improviseeritud lõhkeseadeldised.

28.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud või nende tahkisandurid.

29.

Otselõikega lõhkelaengud.

30.

Järgmised lõhkeained ja nendega seotud materjalid:

amatool,

nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % nitrogeeni),

nitroglükool,

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN),

pikrüülkloriid,

trinitrofenüülmetüülnitramiin (tetrüül),

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

31.

Loetletud vahendite jaoks spetsiaalselt loodud tarkvara ja vajalik tehnoloogia.


II LISA

Artiklites 4, 7, 8, 9 ja 12 nimetatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

Rahaliste vahendite külmutamise, finantseerimise ja rahalise abi valdkonnas:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Faks: (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks: (32-2) 233 74 65

E-post: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Kaupade, tehnilise nõustamise ja muude teenuste valdkonnas:

Belgia kaitsejõudude ja julgeolekuteenistuste sooritatavate müügi- ja ostutehingute ja tehnilise abi eest ning relvade, sõjalise ja poolsõjalise varustuse tootmise või tarnimisega seotud finants- ja tehniliste teenuste eest vastutav föderaalasutus:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel: (32-2) 548 62 11

Faks: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel: (32-2) 548 62 11

Faks: (32-2) 548 65 70

Relvade, sõjalise ja poolsõjalise varustuse ekspordi-, impordi- ja transiidilubade eest vastutavad piirkondlikud asutused:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Faks: (32-2) 800 38 20

E-post: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel: 081/649751

Faks: 081/649760

E-post: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel: (32-2) 553 59 28

Faks: (32-2) 553 60 37

E-post: wapenexport@vlaanderen.be

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Faks: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: + 420 25704 4501

Faks: + 420 25704 4502

TAANI

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel: (45) 35 46 60 00

Faks: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel: (45) 33 92 00 00

Faks: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel: (45) 33 92 33 40

Faks: (45) 33 93 35 10

SAKSAMAA

Rahaliste vahendite külmutamise, finantseerimise ja rahalise abi valdkonnas:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel: (49-89) 2889 3800

Faks: (49-89) 350163 3800

Kaupade, tehnilise nõustamise ja muude teenuste valdkonnas:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel: (49-61) 96 908-0

Faks: (49-61) 96 908-800

EESTI

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Faks: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Faks: +372 6680501

KREEKA

A.

Vahendite külmutamine:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel: + 30 210 3332786

Faks: + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Impordi- ja ekspordipiirangud:

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel: + 30 210 3286401-3

Faks: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

HISPAANIA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel: (34) 913 49 38 60

Faks: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel: (34) 91 209 95 11

Faks: (34) 91 209 96 56

PRANTSUSMAA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel: (33) 1 44 74 48 93

Faks: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel: (33) 1 44 87 72 85

Faks: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel: (33) 1 43 17 44 52

Faks: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel: (33) 1 43 17 45 16

Faks: (33) 1 43 17 45 84

IIRIMAA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel: (353) 1 671 66 66

Faks: (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel: (353) 1 408 21 53

Faks: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel: (353) 1 631 25 34

Faks: (353) 1 631 25 62

ITAALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel: (39) 06 3691 3820

Faks: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel: (39) 06 3691 3605

Faks: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel: (39) 06 4761 3942

Faks: (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel: (39) 06 59931

Faks: (39) 06 5964 7531

KÜPROS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Faks: +357-22-661881

LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel: (371) 7016201

Faks: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: + 7044 431

Faks: + 7044 549

LEEDU

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: +370 5 236 25 16

Faks: +370 5 231 30 90

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel: (352) 478 23 46

Faks: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel: (352) 478-2712

Faks: (352) 47 52 41

UNGARI

Artikkel 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel: +36-1-336-7300

Artikkel 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel/faks: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel/faks: +36-1-443-5554

Artikkel 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Faks: +356 21 25 15 20

MADALMAAD

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel: 050-523 2600

Faks: 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel: (31-70) 342 8997

Faks: (31-70) 342 7984

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel: (43-1) 711 00

Faks: (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel: (01-4042043 1) 404 20-0

Faks: (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel: (43 1) 313 45-0

Faks: (43 1) 313 45-85290

POOLA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: (48 22) 523 93 48

Faks: (48 22) 523 91 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel: (351) 21 394 60 72

Faks: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel: (351) 21 882 32 40/47

Faks: (351) 21 882 32 49

SLOVEENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Faks: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 (1) 478 20 00

Faks: +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKKIA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel: 00421 2 4854 1111

Faks: 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel: 00421 2 5958 1111

Faks: 00421 2 5249 3048

SOOME

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel: (358) 9 16 05 59 00

Faks: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel: (358) 9 16 08 81 28

Faks: (358) 9 16 08 81 11

ROOTSI

Artikkel 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel: (46-8) 406 31 00

Faks: (46-8) 20 31 00

Artikkel 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Faks: (46-8) 411 27 89

Artikkel 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35

Artikkel 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel: (46-8) 405 10 00

Faks: (46-8) 723 11 76

ÜHENDKUNINGRIIK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel: (44-207) 215-0594

Faks: (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel: (44-207) 270-5977

Faks: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel: (44-207) 601 4607

Faks: (44-207) 601 4309

Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel: (350) 75707

Faks: (350) 5875700

EUROOPA ÜHENDUS

Euroopa Ühenduste Komisjon

Välissuhete peadirektoraat

Direktoraat A. Kriisiplatvorm ja poliitika koordineerimine ÜVJP raames

Üksus A.2. Kriisiohjamine ja konfliktide ennetamine

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel: (32-2) 299 1176/295 5585

Faks: (32-2) 299 08 73


III LISA

Artiklites 6, 7 ja 12 osutatud isikute loetelu

Märkused tabeli kohta:

1.

Varjunimede või kirjapildi varieerumise tähistus on “a.k.a.”

A.   RIIGI RAHU- JA ARENGUNÕUKOGU (SPDC)

 

Nimi (eesnimi, perekonnanimi, sugu; võimalikud varjunimed)

Identifitseeriv teave (ametikoht/auaste/tiitel, sünnikuupäev ja -koht, passi/ID-kaardi number, … abikaasa/poeg/tütar)

A1a

Ülemjuhataja Than Shwe

Esimees, sünd. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Ülemjuhataja Than Shwe naine

A1c

Thandar Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

A1d

Khin Pyone Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

A1f

Tun Naing Shwe a.k.a. Tun Tun Naing

Ülemjuhataja Than Shwe poeg

A1g

Khin Thanda

Tun Naing Shwe naine

A1h

Kyaing San Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe poeg

A1i

Dr Khin Win Sein

Kyaing San Shwe naine

A1j

Thant Zaw Shwe a.k.a. Maung Maung

Ülemjuhataja Than Shwe poeg

A1k

Dewar Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

A1l

Kyi Kyi Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

A2a

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye

Aseesimees; sünd. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye naine

A2c

Nandar Aye

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye tütar, Major Pye Aungi (D17d) abikaasa

A3a

Kindral Thura Shwe Mann

Staabiülem, erioperatsioonide koordinaator (armee, laevastik ja õhujõud); sünd. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Kindral Thura Shwe Manni naine, sünd. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Kindral Thura Shwe Manni poeg, Ayeya Shwe War Company, sünd. 19.6.1977, passi nr CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Shwe Manni poeg, sünd. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Toe Naing Manni naine, Khin Shwe (ref J5a) tütar; sünd. 24.3.1981

A4a

Gen Soe Win

Peaminister alates 19.10.2004; sünd. 1946

A4b

Than Than Nwe

Gen Soe Wini naine

A5a

Kindralleitnant Thein Sein

Esimene sekretär (alates 19.10.2004), kindraladjutant

A5b

Khin Khin Win

Kindralleitnant Thein Seini naine

A6a

Kindralleitnant (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura on tiitel) kindralkortermeister

A6b

Khin Saw Hnin

Kindralleitnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo naine

A7a

Kindralleitnant Kyaw Win

Erioperatsioonide teise büroo ülem (Kayah' osariik)

A7b

San San Yee a.k.a. San San Yi

Kindralleitnant Kyaw Wini naine

A7c

Nyi Nyi Aung

Kindralleitnant Kyaw Wini poeg

A7d

San Thida Win

Nyi Nyi Aungi naine

A7e

Min Nay Kyaw Win

Kindralleitnant Kyaw Wini poeg

A7f

Dr Phone Myint Htun

Kindralleitnant Kyaw Wini poeg

A7g

San Sabai Win

Dr Myint Htuni naine

A8a

Kindralleitnant Tin Aye

Sõjaväehangete ja UMEHi ülem

A8b

Kyi Kyi Ohn

Kindralleitnant Tin Aye naine

A8c

Zaw Min Aye

Kindralleitnant Tin Aye poeg

A9a

Kindralleitnant Ye Myint

Erioperatsioonide esimese büroo ülem (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Kindralleitnant Ye Myinti naine; sünd. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Kindralleitnant Ye Myinti tütar

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Kindralleitnant Ye Myinti poeg, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Kindralleitnant Ye Myinti tütar

A10a

Kindralleitnant Aung Htwe

Kaitseväe koolitusülem

A10b

Khin Hnin Wai

Kindralleitnant Aung Htwe naine

A11a

Kindralleitnant Khin Maung Than

Erioperatsioonide kolmanda büroo ülem (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Kindralleitnant Khin Maung Thani naine

A12a

Kindralleitnant Maung Bo

Erioperatsioonide neljanda büroo ülem (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Kindralleitnant Maung Bo naine

A12c

Kyaw Swa Myint

Kindralleitnant Maung Bo poeg, ärimees

A13a

Kindralleitnant Myint Swe

Julgeoleku sõjaliste aspektide ülem

A13b

Khin Thet Htay

Kindralleitnant Myint Swe naine


B.   PIIRKONDLIKUD ÜLEMAD

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh sõjaväeringkond)

B1a

Brigaadikindral Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

Brigaadikindral Hla Htay Wini naine

B2a

Kindralmajor Ye Myint

Idapiirkond – Shani osariik (lõunaosa)

B2b

Myat Ngwe

Kindralmajor Ye Myinti naine

B3a

Kindralmajor Thar Aye a.k.a. Tha Aye

Loodepiirkond – Sagaingi diviis

B3b

Wai Wai Khaing a.k.a. Wei Wei Khaing

Kindralmajor Thar Aye naine

B4a

Kindralmajor Maung Maung Swe

Rannikupiirkond – Tanintharyi diviis

B4b

Tin Tin Nwe

Kindralmajor Maung Maung Swe naine

B4c

Ei Thet Thet Swe

Kindralmajor Maung Maung Swe tütar

B4d

Kaung Kyaw Swe

Kindralmajor Maung Maung Swe poeg

B5a

Kindralmajor Myint Hlaing

Kirdepiirkond – Shani osariik (põhjaosa)

B5b

Khin Thant Sin

Kindralmajor Myint Hlaingi naine

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Kindralmajor Myint Hlaingi tütar

B5d

Kadett Thant Sin Hlaing

Kindralmajor Myint Hlaingi poeg

B6a

Kindralmajor Khin Zaw

Keskpiirkond – Mandalay diviis

B6b

Khin Pyone Win

Kindralmajor Khin Zawi naine

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Kindralmajor Khin Zawi poeg

B6d

Su Khin Zaw

Kindralmajor Khin Zawi tütar

B7a

Kindralmajor Khin Maung Myint

Läänepiirkond – Rakhine osariik

B7b

Win Win Nu

Kindralmajor Khin Maung Myinti naine

B8a

Kindralmajor Thura Myint Aung

Edelapiirkond – Irrawaddy diviis

B8b

Than Than Nwe

Kindralmajor Thura Myint Aungi naine

B9a

Kindralmajor Ohn Myint

Põhjapiirkond – Kachini osariik

B9b

Nu Nu Swe

Kindralmajor Ohn Myinti naine

B10a

Kindralmajor Ko Ko

Lõunapiirkond – Pegu diviis

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Kindralmajor Ko Ko naine

B11a

Kindralmajor Soe Naing

Kagupiirkond – Moni osariik

B11b

Tin Tin Latt

Kindralmajor Soe Naingi naine

B11c

Wut Yi Oo

Kindralmajor Soe Naingi tütar

B11d

Kapten Htun Zaw Win

Wut Yi Oo mees (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Kindralmajor Soe Naingi tütar

B11f

Yi Phone Zaw

Kindralmajor Soe Naingi poeg

B12a

Kindralmajor Min Aung Hlaing

Kolmnurk – Shani osariik (idaosa)


C.   PIIRKONDLIKE ÜLEMATE ASETÄITJAD

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh sõjaväeringkond)

C1a

Brigaadikindral Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Brigaadikindral Wai Lwini naine

C1c

Wai Phyo

Brigaadikindral Wai Lwini poeg

C1d

Lwin Yamin

Brigaadikindral Wai Lwini tütar

C2a

Brigaadikindral Nay Win

Keskpiirkond

C2b

Nan Aye Mya

Brigaadikindral Nay Wini naine

C3a

Brigaadikindral Tin Maung Ohn

Loodepiirkond

C4a

Brigaadikindral San Tun

Põhjapiirkond

C4b

Tin Sein

Brigaadikindral San Tuni naine

C5a

Brigaadikindral Hla Myint

Kirdepiirkond

C5b

Su Su Hlaing

Brigaadikindral Hla Myinti naine

C6

Brigaadikindral Wai Lin

Kolmnurk

C7a

Brigaadikindral Win Myint

Idapiirkond

C8a

Kolonel Zaw Min

Kagupiirkond

C9a

Brigaadikindral Hone Ngaing/Hon Ngai

Rannikupiirkond

C10a

Brigaadikindral Thura Maung Ni

Lõunapiirkond

C10b

Nan Myint Sein

Brigaadikindral Thura Maung Ni naine

C11a

Brigaadikindral Tint Swe

Edelapiirkond

C11b

Khin Thaung

Brigaadikindral Tint Swe naine

C11c

Ye Min a.k.a. Ye Kyaw Swar Swe

Brigaadikindral Tint Swe poeg

C11d

Su Mon Swe

Ye Mini naine

C12a

Brigaadikindral Tin Hlaing

Läänepiirkond


D.   MINISTRID

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ministeerium)

D3a

Kindralmajor Htay Oo

Põllumajandus ja niisutustööd alates 18.9.2004 (varem ühistud alates 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Kindralmajor Htay Oo naine

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadett, kindralmajor Htay Oo poeg

D4a

Brigaadikindral Tin Naing Thein

Kaubandus (alates 18.9.2004, varem metsanduse aseminister)

D4b

Aye Aye

Brigaadikindral Tin Naing Theini naine

D5a

Kindralmajor Saw Tun

Ehitus; sünd. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Kindralmajor Saw Tuni naine; sünd. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Kindralmajor Saw Tuni tütar; sünd. 26.10.1967; passi nr 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Me Me Tuni mees; sünd. 2.1.1969

D6a

Kolonel Zaw Min

Ühistud alates 18.9.2004, varem Magwe rahu- ja arengunõukogu esimees

D6b

Khin Mi Mi

Kolonel Zaw Mini naine

D7a

Kindralmajor Kyi Aung

Kultuur

D7b

Khin Khin Lay

Kindralmajor Kyi Aungi naine

D8a

Dr Chan Nyein

Haridus, varem E29a teaduse ja tehnoloogia aseminister

D8b

Sandar Aung

Dr Chan Nyein (varem E29b) naine

D9a

Kindralmajor Tin Htut

Elektrienergia

D9b

Tin Tin Nyunt

Kindralmajor Tin Htuti naine

D10a

Brigaadikindral Lun Thi

Energia

D10b

Khin Mar Aye

Brigaadikindral Lun Thi naine

D10c

Mya Sein Aye

Brigaadikindral Lun Thi tütar

D10d

Zin Maung Lun

Brigaadikindral Lun Thi poeg

D10e

Zar Chi Ko

Zin Maung Luni naine

D11a

Kindralmajor Hla Tun

Rahandus ja riigitulu

D11b

Khin Than Win

Kindralmajor Hla Tuni naine

D12a

Nyan Win

Välisküsimused alates 18.9.2004, varem kaitseväe koolitusülema asetäitja; sünd. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Nyan Wini naine

D13a

Brigaadikindral Thein Aung

Metsandus

D13b

Khin Htay Myint

Brigaadikindral Thein Aungi naine

D14a

Prof dr Kyaw Myint

Tervis

D14b

Nilar Thaw

Prof Dr Kyaw Myinti naine

D15a

Kindralmajor Maung Oo

Siseküsimused

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Kindralmajor Maung Oo naine

D16a

Kindralmajor Sein Htwa

Immigratsiooni- ja rahvastikuministeerium, samuti sotsiaalhoolekande, toetuste ja ümberasumise ministeerium

D16b

Khin Aye

Kindralmajor Sein Htwa naine

D17a

Aung Thaung

Tööstus 1

D17b

Khin Khin Yi

Aung Thaungi naine

D17c

Major Moe Aung

Aung Thaungi poeg

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Major Moe Aungi naine

D17e

Nay Aung

Aung Thaungi poeg, ärimees, Aung Yee Phyoe Co. Ltd-i tegevdirektor

D17f

Khin Moe Nyunt

Nay Aungi naine

D17g

Kapten Pyi Aung a.k.a. Pye Aung

Aung Thaungi poeg (abielus A2c-ga)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaungi tütar

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Aung Thaungi tütar

D17j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaungi tütar

D18a

Kindralmajor Saw Lwin

Tööstus 2

D18b

Moe Moe Myint

Kindralmajor Saw Lwini naine

D19a

Brigaadikindral Kyaw Hsan

Teavitamine

D19b

Kyi Kyi Win

Brigaadikindral Kyaw Hsani naine

D20a

Brigaadikindral Maung Maung Thein

Karjakasvatus ja kalandus

D20b

Myint Myint Aye

Brigaadikindral Maung Maung Theini naine

D20c

Min Thein

Brigaadikindral Maung Maung Theini poeg

D21a

Brigaadikindral Ohn Myint

Kaevandamine

D21b

San San

Brigaadikindral Ohn Myinti naine

D21c

Thet Naing Oo

Brigaadikindral Ohn Myinti poeg

D21d

Min Thet Oo

Brigaadikindral Ohn Myinti poeg

D22a

Soe Tha

Riiklik planeerimine ja majandusareng

D22b

Kyu Kyu Win

Soe Tha naine

D22c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha poeg

D22d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe naine

D23a

Kolonel Thein Nyunt

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine, võim. Naypyidaw (Pyinmana) linnapea

D23b

Kyin Khaing

Kolonel Thein Nyunti naine

D24a

Kindralmajor Aung Min

Raudteeveondus

D24b

Wai Wai Thar a.k.a. Wai Wai Tha

Kindralmajor Aung Mini naine

D25a

Brigaadikindral Thura Myint Maung

Usuasjad

D25b

Aung Kyaw Soe

Brigaadikindral Thura Myint Maungi poeg

D25c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe naine

D25d

Zin Myint Maung

Brigaadikindral Thura Myint Maungi tütar

D26a

Thaung

Teadus ja tehnoloogia, lisaks tööhõive (alates 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Thaungi naine

D27a

Brigaadikindral Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

Brigaadikindral Thura Aye Myinti naine

D27c

Nay Linn

Brigaadikindral Thura Aye Myinti poeg

D28a

Brigaadikindral Thein Zaw

Sideminister ning hotellide ja turismiminister

D28b

Mu Mu Win

Brigaadikindral Thein Zawi naine

D29a

Kindralmajor Thein Swe

Transport alates 18.9.2004 (varem peaministri büroo alates 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Kindralmajor Thein Swe naine


E.   ASEMINISTRID

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ministeerium)

E1a

Ohn Myint

Põllumajandus ja niisutustööd

E1b

Thet War

Ohn Myinti naine

E2a

Brigaadikindral Aung Tun

Kaubandus

E3a

Brigaadikindral Myint Thein

Ehitus

E3b

Mya Than

Brigaadikindral Myint Theini naine

E4a

Brigaadikindral Soe Win Maung

Kultuur

E4b

Myint Myint Wai a.k.a. Khin Myint Wai

Brigaadikindral Soe Win Maungi naine

E5a

Brigaadikindral Khin Maung Win

Riigikaitse

E7a

Myo Nyunt

Haridus

E7b

Marlar Thein

Myo Nyunti naine

E8a

Brigaadikindral Aung Myo Min

Haridus

E8b

Thazin Nwe

Brigaadikindral Aung Myo Mini naine

E9a

Myo Myint

Elektrienergia

E9b

Tin Tin Myint

Myo Myinti naine

E10a

Brigaadikindral Than Htay

Energeetika (alates 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Brigaadikindral Than Htay naine

E11a

Kolonel Hla Thein Swe

Rahandus ja riigitulu

E11b

Thida Win

Kolonel Hla Thein Swe naine

E12a

Kyaw Thu

Välisküsimused; sünd. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu naine

E13a

Maung Myint

Välisküsimused (alates 18.9.2004)

E13b

Dr Khin Mya Win

Maung Myinti naine

E14a

Prof Dr Mya Oo

Tervishoid, sünd. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Prof Dr Mya Oo naine

E14c

Dr Tun Tun Oo

Prof Dr Mya Oo poeg; sünd. 26.7.1965

E14d

Dr Mya Thuzar

Prof Dr Mya Oo tütar; sünd. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Prof Dr Mya Oo tütar; sünd. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Prof Dr Mya Oo tütar; sünd. 29.5.1976

E15a

Brigaadikindral Phone Swe

Siseküsimused (alates 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Brigaadikindral Phone Swe naine

E16a

Brigaadikindral Aye Myint Kyu

Hotellid ja turism

E16b

Khin Swe Myint

Brigaadikindral Aye Myint Kyu naine

E17a

Maung Aung

Immigratsioon ja rahvastik

E17b

Hmwe Hmwe

Maung Aungi naine

E18a

Brigaadikindral Thein Tun

Tööstus 1

E19a

Kolonelleitnant Khin Maung Kyaw

Tööstus 2

E19b

Mi Mi Wai

Kolonelleitnant Khin Maung Kyawi naine

E20a

Brigaadikindral Aung Thein

Teavitamine

E20b

Tin Tin Nwe

Brigaadikindral Aung Theini naine

E21a

Thein Sein

Teavitamine, USDA CEC liige

E21b

Khin Khin Wai

Thein Seini naine

E21c

Thein Aung Thaw

Thein Seini poeg

E21d

Su Su Cho

Thein Aung Thawi naine

E22a

Brigaadikindral Win Sein

Tööhõive

E22b

Wai Wai Linn

Brigaadikindral Win Seini naine

E23a

Myint Thein

Kaevandamine

E23b

Khin May San

Myint Theini naine

E24a

Kolonel Tin Ngwe

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine

E24b

Khin Mya Chit

Kolonel Tin Ngwe naine

E25a

Brigaadikindral Than Tun

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine

E25b

May Than Tun

Brigaadikindral Than Tuni tütar; sünd. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

May Than Tuni naine

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura on tiitel), raudteeveod

E26b

Dr Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwini naine

E27a

Brigaadikindral Thura Aung Ko

(Thura on tiitel), usuasjad, USDA CEC liige

E27b

Myint Myint Yee a.k.a. Yi Yi Myint

Brigaadikindral Thura Aung Ko naine

E28a

Kyaw Soe

Teadus ja tehnoloogia

E29a

Kolonel Thurein Zaw

Riiklik planeerimine ja majandusareng

E30a

Brigaadikindral Kyaw Myint

Sotsiaalhoolekanne, toetused ja ümberasustamine

E30b

Khin Nwe Nwe

Brigaadikindral Kyaw Myinti naine

E31a

Pe Than

Transpordi ja raudteeveonduse ministeeriumid

E31b

Cho Cho Tun

Pe Thani naine

E32a

Kolonel Nyan Tun Aung

Transport


F.   MUUD TURISMIGA SEOTUD AMETIISIKUD

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht)

F1a

Kapten (erru läinud) Htay Aung

Hotelli- ja turismiameti peadirektor (Myanmari hotelli- ja turismiteenistuse tegevdirektor kuni 2004. aasta augustini)

F2

Tin Maung Shwe

Hotelli- ja turismiameti peadirektori asetäitja

F3

Soe Thein

Myanmari hotelli- ja turismiteenistuse tegevdirektor alates 2004. aasta oktoobrist (varem peadirektor)

F4

Khin Maung Soe

Peadirektor

F5

Tint Swe

Peadirektor

F6

Kolonelleitnant Yan Naing

Peadirektor, hotellide ja turismi ministeerium

F7

Nyunt Nyunt Than

Turismi edendamise valdkonna direktor, hotellide ja turismi ministeerium


G.   KÕRGEMAD OHVITSERID (brigaadikindrali auaste ja kõrgemad auastmed)

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht)

G1a

Kindralmajor Hla Shwe

Viitsekindraladjutant

G3a

Kindralmajor Soe Maung

Sõjaväekohtu peakohtunik

G4a

Brigaadikindral Thein Htaik a.k.a. Hteik

Kindralinspektor

G5a

Kindralmajor Saw Hla

Sõjaväepolitsei ülem

G6a

Kindralmajor Khin Maung Tun

Viitsekindralkortermeister

G7a

Kindralmajor Lun Maung

Riigikontrolör

G8a

Kindralmajor Nay Win

SPDC esimehe sõjaline abi

G9a

Kindralmajor Hsan Hsint

Sõjaväepersonali osakonna kindral; sünd. 1951

G9b

Khin Ma Lay

Kindralmajor Hsan Hsinti naine

G9c

Okkar San Sint

Kindralmajor Hsan Hsinti poeg

G10a

Kindralmajor Hla Aung Thein

Komandant, Rangoon

G10b

Amy Khaing

Hla Aung Theini naine

G11a

Kindralmajor Win Myint

Relvajõudude koolitusülema asetäitja

G12a

Kindralmajor Aung Kyi

Relvajõudude koolitusülema asetäitja

G12b

Thet Thet Swe

Kindralmajor Aung Kyi naine

G13a

Kindralmajor Moe Hein

Riigikaitse kolledži komandant

G14a

Kindralmajor Khin Aung Myint

Suhtekorralduse ja psühholoogilise sõjapidamise ülem, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd-i (UMEHLi) juhatuse liige

G15a

Kindralmajor Thein Tun

Signaalmärkide ülem; Rahvusliku Kongressi kokkukutsumise korralduskomitee liige

G16a

Kindralmajor Than Htay

Tarne- ja transpordi ülem

G17a

Kindralmajor Khin Maung Tint

Väärtpaberite trükikoja direktor

G18a

Kindralmajor Sein Lin

Direktor, kaitseministeerium (täpne ametikoht teadmata); varem varustusülem

G19a

Kindralmajor Kyi Win

Suurtüki- ja soomusvägede ülem, UMEHLi juhatuse liige

G20a

Kindralmajor Tin Tun

Pioneeriüksuste ülem

G21a

Kindralmajor Aung Thein

Ümberasumise ülem

G22a

Kindralmajor Aye Myint

Kaitseministeerium

G23a

Brigaadikindral Myo Myint

Kaadrisõjaväelaste arvestuse teenistuse komandant

G24a

Brigaadikindral Than Maung

Riigikaitse kolledži asekomandant

G25a

Brigaadikindral Win Myint

DSTA rektor

G26a

Brigaadikindral Than Sein

Sõjaväehaigla komandant, Mingaladon; sünd. 1.2.1946, sünnikoht Bago

G26b

Rosy Mya Than

Brigaadikindral Than Seini naine

G27a

Brigaadikindral Win Than

Union of Myanmar Economic Holdingsi hankedirektor ja tegevdirektor (varem kindralmajor Win Hlaing, K1a)

G28a

Brigaadikindral Than Maung

Rahvamiilitsa ja piirivalvejõudude ülem

G29a

Brigaadikindral Khin Naing Win

Kaitsetööstuse ülem

G30a

Brigaadikindral Zaw Win

Bahtoo baasi (Shani osariik) komandant ja kaitsevägede (armee) lahingukooli ülem

Merevägi

G31a

Viitseadmiral Soe Thein

Ülemjuhataja (merevägi)

G31b

Khin Aye Kyin

Viitseadmiral Soe Theini naine

G31c

Yimon Aye

Viitseadmiral Soe Theini tütar; sünd. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Viitseadmiral Soe Theini poeg; sünd. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Viitseadmiral Soe Theini tütar; sünd. 23.3.1979

G32a

Kommodoor Nyan Tun

Staabiülem (merevägi), UMEHLi juhatuse liige

G32b

Khin Aye Myint

Nyan Tuni naine

Õhujõud

G33a

Kindralleitnant Myat Hein

Ülemjuhataja (õhujõud)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Kindralleitnant Myat Heini naine

G34a

Brigaadikindral Ye Chit Pe

Lennuväe juhtimisstaap, Mingaladon

G35a

Brigaadikindral Khin Maung Tin

Shande lennuväe väljaõppekeskuse komandant, Meiktila

G36a

Brigaadikindral Zin Yaw

Staabiülem (õhujõud), UMEHLi juhatuse liige

Kergejalaväe diviisid (brigaadikindrali auastmega)

G39a

Brigaadikindral Tin Tun Aung

33. kergejalaväe diviis, Sagaing

G41a

Brigaadikindral Thet Oo

55. kergejalaväe diviis, Kalaw/Aungban

G42a

Brigaadikindral Khin Zaw Oo

66. kergejalaväe diviis, Pyay/Inma

G43a

Brigaadikindral Win Myint

77. kergejalaväe diviis, Bago

G44a

Brigaadikindral Aung Than Htut

88. kergejalaväe diviis, Magwe

G45a

Brigaadikindral Tin Oo Lwin

99. kergejalaväe diviis, Meiktila

Teised brigaadikindralid

G47a

Brigaadikindral Htein Win

Taikkyi baas

G48a

Brigaadikindral Khin Maung Aye

Meiktila baasi ülem

G49a

Brigaadikindral Khin Maung Aye

Piirkondlikud operatsioonid, Kale sõjaväeringkond, Sagaingi diviis

G50a

Brigaadikindral Khin Zaw Win

Khamaukgyi baas

G51a

Brigaadikindral Kyaw Aung

Lõunapiirkond, Toungoo baasi ülem

G52a

Brigaadikindral Kyaw Aung

Sõjalised operatsioonid, 8. sõjaväeringkond, Dawei/Tavoy baas

G53a

Brigaadikindral Kyaw Oo Lwin

Piirkondlikud operatsioonid, Tanai sõjaväeringkond

G54a

Brigaadikindral Kyaw Thu N/K järeltulija

Phugyi baas

G55a

Brigaadikindral Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brigaadikindral Myint Hein

Sõjalised operatsioonid, 3. sõjaväeringkond, Mogaungi baas

G57a

Brigaadikindral Mya Win

Sõjalised operatsioonid, 10. sõjaväeringkond, Kyigone baas

G58a

Brigaadikindral Mya Win

Kalaw

G59a

Brigaadikindral Myo Lwin

Sõjalised operatsioonid, 7. sõjaväeringkond, Pekon baas

G60a

Brigaadikindral Myint Soe

Sõjalised operatsioonid, 5. sõjaväeringkond, Taungupi baas

G61a

Brigaadikindral Myint Aye

Sõjalised operatsioonid, 9. sõjaväeringkond, Kyauktawi baas

G62a

Brigaadikindral Nyunt Hlaing

Sõjalised operatsioonid, 17. sõjaväeringkond, Mong Pani baas

G63a

Brigaadikindral Ohn Myint

Moni osariik, USDA CEC liige

G64a

Brigaadikindral Soe Nwe

Sõjalised operatsioonid, 21. sõjaväeringkond, Bhamo baas

G65a

Brigaadikindral Soe Oo

Sõjalised operatsioonid, 16. sõjaväeringkond, Hsenwi baas

G66a

Brigaadikindral Than Tun

Kyaukpadaungi baas

G67a

Brigaadikindral Than Win

Piirkondlikud operatsioonid, Laukkai sõjaväeringkond

G68a

Brigaadikindral Than Tun Aung

Piirkondlikud operatsioonid, Sittwe sõjaväeringkond

G69a

Brigaadikindral Thaung Aye

Mongnaungi baas

G70a

Brigaadikindral Thaung Htaik

Aungbani baas

G71a

Brigaadikindral Thein Hteik

Sõjalised operatsioonid, 13. sõjaväeringkond, Bokpyini baas

G72a

Brigaadikindral Thura Myint Thein

Namhsani taktikaliste operatsioonide sõjaväeringkond

G73a

Brigaadikindral Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brigaadikindral Myo Tint

Eriülesannetes ohvitser, transpordiministeerium

G75a

Brigaadikindral Thura Sein Thaung

Eriülesannetes ohvitser, sotsiaalhoolekande ministeerium

G76a

Brigaadikindral Phone Zaw Han

Mandalay linnapea alates 2005. aasta veebruarist, varem Kyaukme ülem

G77a

Brigaadikindral Hla Min

Pegu läänediviis, PDC esimees

G78a

Brigaadikindral Win Myint

Pyinmana baas


H.   VANGLATE JA POLITSEI EEST VASTUTAVAD OHVITSERID

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht)

H1a

Kindralmajor Khin Yi

Myanmari politseiameti peadirektor

H1b

Khin May Soe

Kindralmajor Khin Yi naine

H2a

Zaw Win

Vanglate osakonna peadirektor (siseministeerium) alates 2004. aasta augustist, varem Myanmari politseiameti asepeadirektor; endine brigaadikindral, endine sõjaväelane

H3a

Aung Saw Win

Eriuurimiste büroo peadirektor


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (kõrgemad USDA ametnikud, keda pole mujal hõlmatud)

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht)

I1a

Brigaadikindral Aung Thein Lin

Yangoni linnapea ja Yangoni linna arengukomitee esimees (sekretär)

I1b

Khin San Nwe

Brigaadikindral Aung Thein Lini naine

I1b

Thidar Myo

Brigaadikindral Aung Thein Lini tütar

I2a

Kolonel Maung Par

Yangoni linna arengukomitee aselinnapea (CEC liige)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Kolonel Maung Pari naine

I2c

Naing Win Par

Kolonel Maung Pari poeg


J.   VALITSUSE MAJANDUSPOLIITIKAST KASU SAAVAD ISIKUD

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh äriühing)

J1a

Tay Za

Htoo Trading Co tegevdirektor; sünd. 18.7.1964; passi nr 306869, ID-kaardi nr MYGN 006415. Isa U Myint Swe (6.11.1924), ema Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Tay Za naine; sünd. 24.2.1964, ID-kaardi nr KMYT 006865, passi nr 275107. Vanemad Zaw Nyunt (surn.), Htoo (surn.)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za (J1a) poeg; sünd. 29.1.1987

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) vend; sünd. 24.6.1960; Htoo Trading direktor, Distributor of London cigarettes (Myawadi Trading), juhataja

J3a

Aung Ko Win a.k.a. Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Aung Ko Wini naine

J4a

Tun Myint Naing a.k.a. Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Tun Myint Naingi naine

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; sünd. 21.1.1952. Vt ka A3e

J5b

San San Kywe

Khin Shwe naine

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe poeg; sünd. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co; sünd. 6.2.1955.

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myinti naine; sünd. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Wini naine

J8a

Ko Lay

Minister peaministri büroos kuni 2004. aasta veebruarini, Rangooni linnapea kuni 2003. aasta augustini

J8b

Khin Khin

Ko Lay naine

J8c

San Min

Ko Lay poeg

J8d

Than Han

Ko Lay poeg

J8e

Khin Thida

Ko Lay tütar

J9a

Aung Phone

Endine metsandusminister; sünd. 20.11.1939, läks erru 2003. aasta juulis

J9b

Khin Sitt Aye

Aung Phone naine; sünd. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung a.k.a. Sit Thway Aung

Aung Phone poeg; sünd. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Sitt Thwe Aungi naine; sünd. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung a.k.a. Sit Taing Aung

Aung Phone poeg; sünd. 13.11.1971

J10a

Kindralmajor (erru läinud) Nyunt Tin

Endine põllumajandus- ja niisutustööde minister, läks erru 2004. aasta septembris

J10b

Khin Myo Oo

Kindralmajor (erru läinud) Nyunt Tini naine

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Kindralmajor (erru läinud) Nyunt Tini poeg

J10d

Thu Thu Ei Han

Kindralmajor (erru läinud) Nyunt Tini tütar

J11a

Khin Maung Thein

Endine rahandus- ja riigitulude minister, läks erru 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Khin Maung Theini naine

J11c

Daywar Thein

Khin Maung Theini poeg; sünd. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Khin Maung Theini tütar; sünd. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Khin Maung Theini poeg; sünd. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Khin Maung Theini tütar; sünd. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Khin Maung Theini tütar; sünd. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Khin Maung Theini tütar; sünd. 28.7.1966


K.   SÕJAVÄELASTE OMANDUSES OLEVAD ÄRIÜHINGUD

 

Nimi

Identifitseeriv teave (sh äriühing)

K1a

Kindralmajor (erru läinud) Win Hlaing

Varem tegevdirektor, Union of Myanmar Economic Holdingsi, Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Kindralmajor (erru läinud) Win Hlaingi tütar

K1c

Zaw Win Naing

Tegevdirektor, Kambawza Bank, Ma Ngehi (K1b) mees ja Aung Ko Wini (J3a) nõbu

K1d

Win Htway Hlaing

Kindralmajor (erru läinud) Win Hlaingi poeg, äriühing KESCO esindaja

K2

Kolonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Kolonel Myint Aung

Tegevdirektor, Myawaddy Trading Co.

K4

Kolonel Myo Myint

Tegevdirektor, Bandoola Transportation Co.

K5

Erukolonel Thant Zin

Tegevdirektor, Myanmar Land and Development

K6

Kolonelleitnant (erru läinud) Maung Maung Aye

UMEHL, Myanmar Breweries, juhataja

K7

Kolonel Aung San

Tegevdirektor, Hsinmin Cement Plant Construction Project


IV LISA

Artiklites 9 ja 12 nimetatud Birma riiklikud äriühingud

Nimi

Aadress

Juhi nimi

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

KINDRALMAJOR WIN HLAING, TEGEVDIREKTOR

A.   

TOOTMINE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, TEGEVDIREKTOR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

KAUBANDUS

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MYINT AUNG, TEGEVDIREKTOR

C.   

TEENUSED

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIGAADIKINDRAL WIN HLAING JA U TUN KYI, TEGEVDIREKTORID

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

KOLONEL MYO MYINT, TEGEVDIREKTOR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

KOLONEL. (ERUS) MAUNG THAUNG, TEGEVDIREKTOR

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

ÜHISETTEVÕTTED

A.   

TOOTMINE

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, JUHATAJA

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

ERUKOLONELLEITNANT MAUNG MAUNG AYE, JUHATAJA

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO JA/VÕI KOLONELLEITNANT TUN MYINT, TEGEVDIREKTOR

B.   

TEENUSED

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR KHIN SHWE, JUHATAJA

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

KOLONEL YE HTUT VÕI BRIGAADIKINDRAL KYAW WIN, TEGEVDIREKTOR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, PEADIREKTOR

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

KOLONEL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

KOLONEL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW