9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 707/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 piiratud kehtivusajaga sertifikaatide osas ning määruse I ja III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 4 ja artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades, et:

(1)

määrus (EÜ) nr 1592/2002 rakendati komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2042/2003 (õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta) (2) ning komisjoni 24. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1702/2003 (millega nähti ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad), (3)

(2)

määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõikes 4 sätestatakse, et liikmesriigid võivad anda välja piiratud kehtivusajaga sertifikaate määruse II ja IV lisa nõuete täitmise kohta kuni 28. septembrini 2005,

(3)

Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi nimetatud “amet”) on hinnanud sertifikaatide kehtivusaega käsitlevate sätete mõju ning jõudnud järeldusele, et tuleb kehtestada uus tähtaeg, nii et liikmesriigid saaksid viia oma riiklikud õigusaktid kooskõlla piiramata kehtivusajaga sertifikaatide süsteemiga,

(4)

minevikus juhtunud õnnetuste kohta vananevate õhusõidukite ja kütusepaakide turvalisuse osas läbi viidud uurimiste tulemustes toonitatakse vajadust järgida tüübisertifikaadi omaniku poolt kehtestatud uut või muudetud hooldusjuhendit ning vaadata hooldusprogrammi sisu regulaarselt uuesti üle,

(5)

on tarvis sätestada, et sertifitseerimisõigust rakendav personal peab olema suuteline esitama volitatud isiku nõudel oma kvalifikatsiooni tõestava litsentsi 24 tunni jooksul,

(6)

seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 2042/2003 vastavalt muuta,

(7)

käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad Euroopa Lennundusohutusameti poolt määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 12 lõike 2 punkti b ja artikli 14 lõike 1 kohaselt esitatud arvamustel,

(8)

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 54 lõike 3 kohaselt moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2042/2003 muudetakse alljärgnevalt.

1.

Artikli 7 lõikes 4 asendatakse sõnad “28. septembrini 2005” sõnadega “28. septembrini 2007”.

2.

I lisa lõikesse M.A.302 lisatakse järgnevad punktid f ja g:

“f)

Hooldusprogramm tuleb kindlate ajavahemike tagant uuesti läbi vaadata ning vajaduse korral tuleb selles teha muudatusi. Läbivaatamine tagab, et programm on ka käitusest omandatud kogemustele tuginedes jätkuvalt põhjendatud ning järgib tüübisertifikaadi omaniku poolt kehtestatud uut ja/või muudetud hooldusjuhendit.

g)

Vastamaks osas 21A.61 sätestatule peavad hooldusprogrammis olema kajastatud kohustuslikus korras rakendatavad nõuded, mida on käsitletud tüübisertifikaadi omaniku poolt välja antud dokumentides.”

3.

III lisasse lisatakse järgmine lõige:

“66.A.55.   Kvalifikatsiooni tõestamine

Sertifitseerimisõigust rakendav personal peab esitama volitatud isiku nõudel oma kvalifikatsiooni tõestava litsentsi 24 tunni jooksul.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1701/2003 (ELT L 243, 27.9.2003, lk 5).

(2)  ELT L 315, 28.11.2003, lk 1.

(3)  ELT L 243, 27.9.2003, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 381/2005 (ELT L 61, 8.3.2005, lk 3).