28.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 58/32


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 319/2006,

20. veebruar 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. veebruar 2006 aasta määruses (EÜ) nr 318/2006 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta) (3) nähakse ette suhkruturu ühise korralduse ulatuslik reformimine. Kõnealuse määrusega kehtestatud meetmete hulka kuulub ühenduse suhkru institutsionaalse toetushinna märkimisväärne vähendamine etapiviisiliselt.

(2)

Suhkrusektori turutoetuse vähenemise tõttu tuleks suurendada põllumajandustootjatele ettenähtud sissetulekutoetust. Toetuse üldine tase peaks välja kujunema paralleelselt turutoetuste järk-järgulise vähenemisega.

(3)

Tootjate otsetoetuste lahutamine toodangust ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine on keskse tähtsusega elemendid ühise põllumajanduspoliitika reformimise protsessis, mille eesmärgiks on liikuda hinna- ja tootmistoetuste põhimõttest põllumajandustootjate sissetulekutoetuste põhimõtte suunas. Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (4) kehtestati need elemendid rea põllumajandustoodete suhtes.

(4)

Ühise põllumajanduspoliitika reformi põhieesmärkide saavutamiseks tuleb suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatava suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri jaoks toetuse andmine lahutada toodangust ja integreerida ühtsesse otsemaksete kavasse.

(5)

Seetõttu tuleb kohandada määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud otsetoetuskavade eeskirju.

(6)

Ümberkorraldusprotsessi mõju leevendamiseks liikmesriikides, kus on antud nõukogu 20. veebruar 2006 aasta määrusega (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks Euroopa Ühenduses) (5) ettenähtud ümberkorraldusabi vähemalt 50 % ulatuses määruses (EÜ) nr 318/2006 kehtestatud kvoodist, tuleks suhkrupeedi- ja suhkrurootootjatele anda toetust maksimaalselt viie järjestikuse aasta jooksul.

(7)

Individuaalse sissetulekutoetuse suurus tuleks arvutada toetuse alusel, mida põllumajandustootja on suhkruturu ühise korralduse raames saanud ühe või mitme turustusaasta kohta, mille on kindlaks määranud liikmesriik.

(8)

Toetuskava nõuetekohase kohaldamise tagamiseks ja eelarvekontrolliga seotud põhjustel tuleks ette näha sätted, mis võimaldaksid hoida sissetulekutoetused riikidele ettenähtud vahemikes, mis on välja arvutatud võrdlusaasta põhjal ning võttes esimesel neljal aastal arvesse tuletatud hindade alusel saadud lisasummasid.

(9)

Uute liikmesriikide suhkrupeedi- ja sigurikasvatajad on ühinemisest alates saanud hinnatoetust suhkrusektori turgude ühist korraldust käsitleva 19. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1260/2001 (6) raames. Seetõttu ei tohiks ühtse otsemaksete kava suhkrutoetuste ega suhkru- ja sigurikomponentide suhtes kohaldada määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 143a sätestatud juurdekasvukava. Samal põhjusel peaks ühtse pindalatoetuse kava kohaldavatel liikmesriikidel olema ka võimalus anda suhkrureformist tulenevat toetust eraldi otsemaksete kujul väljaspool kõnealust kava.

(10)

Uutes liikmeriikides ühtse otsemaksete kava nõuetekohase kohaldamise tagamiseks tuleks ette näha sätted eriprobleemide jaoks, mis tulenevad ühtselt pindalatoetuse kavalt ühtsele otsemaksete kavale üleminekust.

(11)

Liikmesriikidel, kes on otsustanud või otsustavad kohaldada ühtset otsemaksete kava alles alates 1. jaanuarist 2007, tuleks võimaldada anda 2006. aastal suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatava suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri kasvatajatele sissetulekutoetust, mis põhineb tarnitava suhkrupeedi, suhkruroo või siguri all olevate hektarite arvul. Ühtse otsemaksete kava suhkrupeedi- ja sigurikomponentide arvutamisel peaks liikmesriikidel olema võimalus määrata kindlaks turustusaastad, mida võrdlusaastatena arvesse võetakse.

(12)

Praegu kehtivalt korralt ühtsele otsemaksete kavale üleminekul tekkida võivate probleemide lahendamiseks oleks kohane anda komisjonile määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 155 muutmise teel volitused vajalike üleminekueeskirjade vastuvõtmiseks.

(13)

Teatavate hiljuti kehtestatud toetuste otsemaksetena andmiseks tuleks kohandada määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisa.

(14)

Selleks et võtta arvesse suhkrutoetuste osas ette nähtud sissetulekutoetuse suurust, tuleks kohandada määruse (EÜ) nr 1782/2003 II, VIII ja VIIIa lisas kehtestatud riigisiseseid ülemmäärasid.

(15)

Energiakultuuride toetuse maksmisel on esinenud raskusi. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklit 90 tuleks seetõttu kohandada.

(16)

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 tuleks vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 33 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

neile on antud artiklis 38 osutatud võrdlusperioodi jooksul toetust vähemalt ühe VI lisas osutatud toetuskava alusel või oliiviõli puhul artikli 37 lõike 1 teises lõigus osutatud turustusaastate jooksul või kui neile on suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul antud turutoetust VII lisa punktis K osutatud võrdlusperioodi jooksul.”

2)

Artikli 37 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Suhkru või inuliinisiirupi toomiseks kasutatava suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul arvutatakse võrdlussumma ja seda kohandatakse vastavalt VII lisa punktile K.”

3)

Artikli 40 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Kui kogu võrdlusperioodi mõjutasid vääramatu jõud või erandlikud asjaolud, arvutab liikmesriik võrdlussumma aastate 1997–1999 alusel või suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul VII lisa punkti K kohaselt valitud võrdlusperioodile vahetult eelnenud turustusaasta alusel. Sel juhul kohaldatakse lõiget 1 mutatis mutandis.”

4)

Artiklit 41 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Siguri puhul ning võttes arvesse liikmesriikide poolt kuni 31. märtsini 2006 kättesaadavaks tehtud viimaseid andmeid võib komisjon kooskõlas artikli 144 lõikes 2 osutatud menetlusega muuta VII lisa punkti K alapunktis 2 kehtestatud riigisiseseid koguseid ning kohandada sellele vastavalt VIII lisas kehtestatud riigisiseseid ülemmäärasid, seejuures vastavalt üldkoguseid või ülemmäärasid muutmata.”

;

b)

lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

“1a)   Kui osa liikmesriigi kvoodikohase suhkru või kvoodikohase inuliinisiirupi kogustest toodeti suhkrupeedist, suhkruroost või sigurist, mis oli kasvatatud teises liikmesriigis turustusaastatel 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 või 2005/2006, kohandatakse VII lisa punktis K sätestatud ülemmäärasid ning VIII ja VIIIa lisas sätestatud asjaomaste liikmesriikide riigisiseseid ülemmäärasid, kandes asjakohastele kogustele vastavad summad selle liikmesriigi riigisisesest ülemmääradest, kus asjakohane suhkur või inuliinisiirup toodeti, üle selle liikmesriigi riigisiseste ülemmäärade hulka, kus asjakohased suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri kogused kasvatati.

Asjassepuutuvad liikmesriigid teatavad komisjonile 31. märtsiks 2006 asjaomased kogused.

Ülekandmise otsustab komisjon vastavalt artikli 144 lõikes 2 sätestatud menetlusele.”

5)

Artikli 43 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

VII lisas loetletud kartulitärklise, kuivsööda, seemne-, oliivisalu ja tubakatoetuste puhul hektarite arv, millelt saadud toodangu kohta on võrdlusperioodil antud VII lisa punktide B, D, F, H ja I kohaselt arvutatud toetust, ning suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul kõnealuse lisa punkti K alapunkti 4 kohaselt arvutatud hektarite arv;”

.

6)

Artikli 63 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

“Seoses suhkrupeedi-, suhkruroo- ja siguritoetuste komponendi lisamisega ühtsesse otsemaksete kavasse võivad liikmesriigid siiski 30. aprillil 2006 otsustada kohaldada esimeses lõigus sätestatud erandit.”

7)

Artiklile 71a lisatakse järgmine lõige:

“3.   Uued liikmesriigid, kes on kohaldanud ühtset pindalatoetuste kava, võivad sätestada, et lisaks artikli 44 lõikes 2 kehtestatud toetuskõlblikkuse tingimustele on “toetuskõlblik hektar” põllumajandusettevõtte mis tahes põllumajandusmaa, mis on 30. juunil 2003 heas põllumajanduslikus seisundis, sõltumata sellest, kas seda sel hetkel tootmiseks kasutatakse või mitte.

Uued liikmesriigid, kes on kohaldanud ühtset pindalatoetuste kava, võivad samuti sätestada, et põllumajandusettevõtte minimaalne toetuskõlblik pindala, mille jaoks saadakse toetusõigused ja mille jaoks antakse toetust, on põllumajandusettevõtte minimaalne toetuskõlblik pindala, mis on määratud kindlaks vastavalt artikli 143b lõike 5 teisele lõigule.”

8)

Artikkel 71c asendatakse järgmisega:

“Artikkel 71c

Ülemmäär

Riigisisesed ülemmäärad uutes liikmesriikides on loetletud VIIIa lisas. Välja arvatud kuivsööda-, suhkru- ja sigurikomponentide puhul, arvutatakse ülemmäärad artiklis 143a sätestatud juurdekasvukava arvestades ning neid pole seetõttu tarvis vähendada.

Artikli 41 lõiget 1a kohaldatakse mutatis mutandis.”

9)

Artikli 71d lõige 1 asendatakse järgmise lõikega:

“1.   Kõik uued liikmesriigid vähendavad oma riigisisest ülemmäära lineaarprotsentuaalselt, et moodustada riiklik reserv. See vähendamine ei ületa 3 %, ilma et see piiraks artikli 71b lõike 3 kohaldamist. Vähendamine võib siiski ületada 3 %, tingimusel et suurem vähendamine on vajalik käesoleva artikli lõike 3 kohaldamiseks.”

10)

Artikli 71d lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“6.   Välja arvatud tegeliku või eeldatava pärandi üleandmise korral ja lõike 3 kohaldamisel ning erandina artiklist 46, ei ole riigi reservi kasutades saadud õigused üleantavad viie aasta jooksul alates nende saamisest.”

11)

Artiklile 71d lisatakse järgmine lõige:

“7.   Uued liikmesriigid võivad kasutada riiklikku reservi selleks, et kehtestada vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ja sellisel viisil, et oleks tagatud põllumajandustootjate võrdne kohtlemine ning turu- ja konkurentsimoonutuste vältimine, võrdlussummad nende piirkondade põllumajandustootjatele, kus kohaldatakse ühel või teisel kujul toimuva riikliku sekkumisega seotud ümberkorraldus- ja/või arenguprogramme, et vältida maa kasutamisest loobumist ja/või et heastada põllumajandustootjatele kõnealuste piirkondade teatavat ebasoodsust.”

12)

Artikli 71e lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Ühtset pindalatoetuste kava kohaldanud uusi liikmesriike võib siiski käsitada ühe piirkonnana.”

13)

III jaotise VI peatükki lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 71m

Toetuskõlblike hektariteta põllumajandustootjad

Erandina artiklist 36 ja artikli 44 lõikest 2 võib liikmesriik lubada põllumajandustootjal, kes on saanud artiklis 47 osutatud toetusi või kes on olnud tegev artiklis 47 osutatud sektoris ja saanud vastavalt artiklile 71d toetusõigused, mille jaoks tal ei ole ühtse otsemaksete kava esimesel rakendamisaastal toetuskõlblikke hektareid artikli 44 lõike 2 tähenduses, teha erandi kohustusest esitada õiguste arvule vastav hektarite arv, tingimusel et ta säilitab vähemalt 50 % enne ühtsele otsemaksete kavale üleminekut teostatud põllumajanduslikust tegevusest väljendatuna loomühikutena.

Toetusõiguste üleandmise korral võib ülevõtja kasutada seda erandit ainult siis, kui üle antakse kõik erandiga hõlmatud toetusõigused.”

14)

Artikli 90 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Toetust makstakse üksnes pindalade suhtes, millel tootmise kohta on põllumajandustootja ja kokkuostja sõlminud lepingu, välja arvatud juhul, kui töötlejaks on põllumajandustootja ise oma põllumajandusettevõttes.”

15)

IV jaotisesse lisatakse järgmised peatükid:

“10e. PEATÜKK

SUHKRUTOETUS

Artikkel 110p

Suhkrutoetus üleminekuperioodil

1.   Artikli 71 kohaldamise korral võivad põllumajandustootjad saada 2006. aasta suhtes üleminekuperioodil makstavat suhkrutoetust. Seda makstakse VII lisa punktis K sätestatud summade piires.

2.   Ilma et see piiraks artikli 71 lõike 2 kohaldamist, määravad põllumajandustootja kohta üleminekuperioodil makstava suhkrutoetuse summa kindlaks liikmesriigid selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu:

suhkrupeedi, suhkruroo või siguri kogused, mille kohta on sõlmitud tarnelepingud vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19;

määruse (EÜ) nr 1260/2001 kohaselt toodetud suhkru- või inuliinisiirupi kogused;

keskmine arv hektareid, millel kasvatatakse suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatavat suhkrupeeti, suhkruroogu või sigurit, mille kohta on sõlmitud tarnelepingud vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19

ning võrdlusperioodi suhtes, mis võib olla iga toote puhul erinev ning koosneb ühest või mitmest järgmisest turustusaastast — 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007 — ning mille määrab kindlaks liikmesriik enne 30. aprilli 2006.

Kui võrdlusperiood sisaldab turustusaastat 2006/2007, asendatakse see põllumajandustootjate puhul, keda mõjutab nõukogu 20. veebruar 2006 aasta määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses) (7) artiklis 3 sätestatud kvoodist loobumine turustusaastal 2006/2007, siiski turustusaastaga 2005/2006.

Kui valitakse turustusaasta 2006/2007, asendatakse esimeses lõigus sisalduvad viited määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19 viidetega nõukogu 20. veebruar 2006 aasta määruse (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (8) artiklile 6.

3.   Artikleid 143a ja 143c ei kohaldata üleminekuperioodil makstava suhkrutoetuse suhtes.

10f. PEATÜKK

ÜHENDUSE TOETUS SUHKRUPEEDI- JA SUHKRUROOTOOTJATELE

Artikkel 110q

Reguleerimisala

1.   Liikmesriikides, kus on antud määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud ümberkorraldusabi vähemalt 50 % ulatuses määrusega (EÜ) nr 318/2006 kehtestatud kvoodist, antakse suhkrupeedi- ja suhkrurootootjatele ühenduse toetust.

2.   Toetust antakse maksimaalselt viie järjestikuse aasta jooksul alates sellest turustusaastast, mil saavutati lõikes 1 osutatud 50 % künnis, kuid hiljemalt turustusaastal 2013/2014.

Artikkel 110r

Toetuskõlblikkuse tingimused

Toetust antakse määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 6 kohaselt sõlmitud lepingute alusel tarnitud suhkrupeedist või suhkruroost saadud kvoodikohase suhkru koguse kohta.

Artikkel 110s

Toetussumma

Toetust väljendatakse standardkvaliteediga valge suhkru tonni kohta. Toetussumma võrdub poolega summast, mis saadakse, jagades asjaomase riigi jaoks vastaval aastal VII lisa punkti K alapunktis 2 sätestatud ülemmäära summa määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisas kehtestatud suhkru ja inuliinisiirupi üldkvoodiga.

16)

Artikli 143b lõike 3 viimane taane asendatakse järgmisega:

“—

kohandatuna, kasutades asjaomast protsenti, mis on kindlaks määratud artiklis 143a otsetoetuste järkjärguliseks kehtestamiseks, välja arvatud summade puhul, mis on kättesaadavad VII lisa punkti K alapunkti 2 kohaselt või nende summade ja artikli 143ba lõikes 4 osutatud tegelikult kohaldatud summade vahe tõttu.”

17)

Artikli 143b järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 143ba

Suhkru eritoetus

1.   Erandina artiklist 143b võivad uued liikmesriigid, kes kohaldavad ühtset pindalatoetuste kava, otsustada 30. aprillil 2006 anda ühtse pindalatoetuste kava kohaselt toetuskõlblikele põllumajandustootjatele 2006., 2007. ja 2008. aasta suhtes suhkru eritoetust. Eritoetust antakse selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu:

suhkrupeedi, suhkruroo või siguri kogused, mille kohta on sõlmitud tarnelepingud vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19;

määruse (EÜ) nr 1260/2001 kohaselt toodetud suhkru- või inuliinisiirupi kogused;

keskmine arv hektareid, millel kasvatatakse suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatavat suhkrupeeti, suhkruroogu või sigurit, mille kohta on sõlmitud tarnelepingud vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklilew 19

ning võrdlusperioodi suhtes, mis võib olla iga toote puhul erinev ja koosneb ühest või mitmest järgimisest turustusaastast — 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007 — ning mille liikmesriik määrab kindlaks enne 30. aprilli 2006.

Kui võrdlusperiood sisaldab turustusaastat 2006/2007, asendatakse see põllumajandustootjate puhul, keda mõjutab määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud kvoodist loobumine turustusaastal 2006/2007, siiski turustusaastaga 2005/2006.

Kui valitakse turustusaasta 2006/2007, asendatakse esimeses lõigus sisalduvad viited määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19 viidetega määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklile 6.

2.   Suhkru eritoetust makstakse VII lisa punktis K sätestatud ülemmäärade piires.

3.   Erandina lõikest 2 võib iga liikmesriik 31. märtsiks 2006 otsustada objektiivsete kriteeriumide alusel kohaldada suhkru eritoetuse suhtes ülemmäära, mis on madalam kui VII lisa K punktis osutatud ülemmäär.

4.   Lõigete 1, 2 ja 3 kohase suhkru eritoetuse andmise eesmärgil kättesaadavaks tehtud summasid ei lisata artikli 143b lõikes 3 osutatud aastasesse finantsraamistikku. Käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise korral lisatakse VII lisa punktis K osutatud ülemmäära ja tegelikult kohaldatud ülemmäära vahe artikli 143b lõikes 3 osutatud aastasesse finantsraamistikku.

5.   Artikleid 143a ja 143c suhkru eritoetuse suhtes ei kohaldata.”

18)

Artiklis 145 lisatakse punkti da järele järgmine punkt:

“db)

üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri toetuse lisamist ühtsesse otsemaksete kavasse ning 10e. ja 10f. peatükis osutatud toetusi.”

19)

Artikkel 155 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 155

Muud üleminekueeskirjad

Vastavalt käesoleva määruse artikli 144 lõikes 2 osutatud menetlusele võib vastu võtta lisameetmeid, mis on vajalikud hõlbustamaks üleminekut artiklites 152 ja 153 osutatud määrustes ning määruses (EÜ) nr 1260/2001 sätestatud korralt käesolevas määruses sätestatud korrale, eelkõige määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklite 4 ja 5 ja selle lisa ning määruse (EÜ) nr 1251/1999 artikli 6 kohaldamisega seotud korrale, ning samuti üleminekut määruses (EMÜ) nr 1035/72 sätestatud paranduskavasid käsitlevatelt sätetelt käesoleva määruse artiklites 83 ja 87 osutatud korrale. Artiklites 152 ja 153 osutatud määrusi ja artikleid kohaldatakse edasi VII lisas osutatud võrdlussummade kehtestamiseks.”

20)

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. veebruar 2006.

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Arvamus on esitatud 19. jaanuaril 2006 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Arvamus on esitatud 26. oktoobril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  Vaata käesoleva ELT lehekülge 1.

(4)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2183/2005 (ELT L 347, 30.12.2005, lk 56).

(5)  Vaata käesoleva ELT lehekülge 42.

(6)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1 Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(7)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.

(8)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.”


LISA

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 lisasid muudetakse järgmiselt.

1)

I lisas lisatakse humalat käsitleva rea järele järgmised read:

“Suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatav suhkrupeet, suhkruroog ja sigur

Käesoleva määruse IV jaotise 10e. peatükk (*****)

Käesoleva määruse IVa jaotise artikkel 143ba

Toodangust lahutatud toetused

Suhkru tootmiseks kasutatav suhkrupeet ja suhkruroog

Käesoleva määruse IV jaotise 10f. peatükk

Tootmistoetus”

2)

II lisa asendatakse järgmisega:

“II LISA

Artikli 12 lõikes 2 osutatud riigisisesed ülemmäärad

(miljonites eurodes)

Liikmesriik

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgia

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Taani

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Saksamaa

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Kreeka

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Hispaania

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Prantsusmaa

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Iirimaa

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Itaalia

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luksemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Madalmaad

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugal

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Soome

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Rootsi

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Ühendkuningriik

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

.

3)

VI lisasse lisatakse järgmine rida:

“Suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatav suhkrupeet, suhkruroog ja sigur

Määrus (EÜ) nr 1260/2001

Turutoetus suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatava suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri kasvatajatele”

4)

VII lisasse lisatakse järgmine punkt:

“K.

Suhkrupeet, suhkruroog ja sigur

1.

Liikmesriigid määravad iga põllumajandustootja võrdlussumma hulka arvatava summa kindlaks selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu:

suhkrupeedi, suhkruroo või siguri kogused, mille kohta on sõlmitud tarnelepingud vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19;

määruse (EÜ) nr 1260/2001 kohaselt toodetud suhkru või inuliinisiirupi kogused;

keskmine arv hektareid, millel kasvatatakse suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatavat suhkrupeeti, suhkruroogu või sigurit, mille kohta on sõlmitud tarnelepingud vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19,

võrdlusperioodi suhtes, mis võib olla iga toote puhul erinev ja koosneb ühest või mitmest turustusaastast alates turustusaastast 2000/2001 (uute liikmesriikide puhul alates turustusaastast 2004/2005) kuni turustusaastani 2006/2007 ning mille määravad kindlaks liikmesriigid enne 30. aprilli 2006.

Kui võrdlusperiood sisaldab turustusaastat 2006/2007, asendatakse see põllumajandustootjate puhul, keda mõjutab määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud kvoodist loobumine turustusaastal 2006/2007, siiski turustusaastaga 2005/2006.

Turustusaastate 2000/2001 ja 2006/2007 puhul asendatakse viited määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklile 19 viidetega määruse (EÜ) nr 2038/1999 (1) artiklile 37 ja määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklile 6.

2.

Kui alapunkti 1 kohaselt kindlaksmääratud summa ületab liikmesriigis järgnevalt esitatud tabelis 1 tuhandetes eurodes esitatud ülemmäära, vähendatakse proportsionaalselt igale põllumajandustootjale ettenähtud summat.

Tabel 1

Põllumajandustootjate võrdlussumma hulka arvatavate summade ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2006

2007

2008

2009 ja järgmised aastad

Belgia

48 594

62 454

76 315

83 729

Tšehhi Vabariik

27 851

34 319

40 786

44 245

Taani

19 314

25 296

31 278

34 478

Saksamaa

154 799

203 380

251 960

277 946

Kreeka

17 941

22 455

26 969

29 384

Hispaania

60 272

74 447

88 621

96 203

Prantsusmaa

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungari

25 435

31 146

36 857

39 912

Iirimaa

11 259

14 092

16 925

18 441

Itaalia

79 862

102 006

124 149

135 994

Läti

4 219

5 164

6 110

6 616

Leedu

6 547

8 012

9 476

10 260

Madalmaad

42 032

54 648

67 265

74 013

Austria

18 931

24 438

29 945

32 891

Poola

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovakkia

11 813

14 762

17 712

19 289

Sloveenia

2 993

3 746

4 500

4 902

Soome

8 255

10 332

12 409

13 520

Rootsi

20 809

26 045

31 281

34 082

Ühendkuningriik

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Kui erandina alapunktist 2 ületab Soome, Iirimaa, Portugali, Hispaania ja Ühendkuningriigi puhul alapunkti 1 kohaselt kindlaksmääratud summa tabelis 1 ja järgnevalt esitatud tabelis 2 asjaomase liikmesriigi jaoks sätestatud ülemmäärade summat, vähendatakse proportsionaalselt igale põllumajandustootjale ettenähtud summat.

Tabel 2

Põllumajandustootjate võrdlussummade kogusumma hulka arvatavad iga-aastased lisasummad nelja aasta jooksul ajavahemikus 2006–2009

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

Iga-aastased lisasummad

Hispaania

10 123

Iirimaa

1 747

Portugal

611

Soome

1 281

Ühendkuningriik

9 985

Esimeses lõigus osutatud liikmesriigid võivad siiski kinni pidada kuni 90 % esimese lõigu tabelis 2 esitatud summast ja kasutada sel viisil saadud summasid vastavalt artiklile 69. Sel juhul ei kohaldata esimeses lõigus osutatud erandit.

4.

Iga liikmesriik arvutab artikli 43 lõike 2 punktis a osutatud hektarite arvu proportsionaalselt alapunkti 1 kohaselt kindlaksmääratud summaga ja vastavalt sel eesmärgil valitud objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele või vastavalt alapunktile 1 kindlaks määratud võrdlusperioodi jooksul põllumajandustootjate poolt deklareeritud suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri hektarite arvu alusel.

5)

VIII lisa asendatakse järgmisega:

“VIII LISA

Artiklis 41 osutatud riigisisesed ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ja järgmised aastad

Belgia

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Taani

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Saksamaa

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Kreeka

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Hispaania

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Prantsusmaa

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Iirimaa

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Itaalia

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Madalmaad

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Austria

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugal

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Soome

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Rootsi

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Ühendkuningriik

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

6)

VIIIa lisa asendatakse järgmisega:

“VIIIa LISA

Artiklis 71c osutatud riigisisesed ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

Tšehhi Vabariik

Eesti

Küpros

Läti

Leedu

Ungari

Malta

Poola

Sloveenia

Slovakkia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

järgmised aastad

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189”


(1)  EÜT L 252, 25.9.1999, lk 1. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1260/2001.”