8.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2006,

7. veebruar 2006,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määrust (EMÜ) nr 574/72, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord, (1) eriti selle artiklit 122,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mõned liikmesriigid või nende pädevad asutused on taotlenud määruse (EMÜ) nr 574/72 lisade muutmist nimetatud määruses sätestatud korras.

(2)

Väljapakutud muudatused tulenevad otsustest, mille on teinud asjaomased liikmesriigid või nende pädevad asutused, kes määravad asutused, mis vastutavad sotsiaalkindlustust käsitlevate õigusnormide rakendamise eest ühenduse õiguse kohaselt.

(3)

Skeemid, mida tuleb arvesse võtta mitterahaliste hüvitiste keskmise aastase maksumuse arvutamisel vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 94 ja 95, on loetletud lisas 9.

(4)

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon on esitanud oma üksmeelse arvamuse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 574/72 lisasid 1–5 ja 7–10 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vladimír ŠPIDLA


(1)  EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 647/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 1).


LISA

1.

Lisa 1 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “K. KÜPROS” asendatakse järgmisega:

“K.   KÜPROS:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeerium), Λευκωσία.

2.

Υπουργός Υγείας (tervishoiuministeerium), Λευκωσία.

3.

Yπουργός Οικονομικών (rahandusministeerium), Λευκωσία.”

b)

Jagu “L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L.   LÄTI:

1.

Labklājības ministrija (sotsiaalministeerium), Riia.

2.

Veselības ministrija (tervishoiuministeerium), Riia.”

c)

Jagu “O. UNGARI” asendatakse järgmisega:

“O.   UNGARI:

1.

Egészségügyi Minisztérium (tervishoiuministeerium), Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (noorsoo-, perekonna- ja sotsiaalasjade ning võrdsete võimaluste ministeerium), Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (tööhõive ja tööministeerium), Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium (rahandusministeerium), Budapest.”

d)

Jagu “Q. MADALMAAD” muudetakse järgmiselt:

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (tervishoiu-, sotsiaal- ja spordiminister), Haag.”

e)

Jagu “R. AUSTRIA” asendatakse järgmisega:

“R.   AUSTRIA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (riigi sotsiaalkindlustuse, earühmade ja tarbijakaitseminister), Viin.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (riigi majandus- ja tööminister), Viin.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (riigi tervishoiu- ja naisküsimuste minister), Viin.

4.

Riigiteenistujate eriskeemid:

Bundeskanzler (liidukantsler), Viin, või asjaomane liidumaa valitsus.”

2.

Lisa 2 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “J. ITAALIA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkti 3. alapunkt A asendatakse järgmisega:

“A.

Töötajad:

a)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riiklik hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

b)

meelelahutustöötajate puhul:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (riiklik meelelahutustöötajate hoolekande- ja abistamisamet), Rooma;

c)

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale di previdenza dei gironalisti italiani “Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet), Rooma.”

ii)

Punkti 3 alapunkt B asendatakse järgmisega:

“B.

Füüsilisest isikust ettevõtjad:

a)

arstide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riiklik arstide hoolekande- ja abistamisamet);

b)

farmatseutide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riiklik farmatseutide hoolekande- ja abistamisamet);

c)

veterinaaride puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riiklik veterinaaride hoolekande- ja abistamisamet);

d)

meditsiiniõdede, meditsiinilise abipersonali ja lastehooldusõdede puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

e)

inseneride ja arhitektide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

maamõõtjate puhul:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

advokaatide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

ökonomistide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (riiklik ökonomistide hoolekande- ja abistamisamet);

i)

raamatupidajate puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (riiklik raamatupidajate hoolekande- ja abistamisamet);

j)

tööhõivekonsultantide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (riiklik tööhõivekonsultantide hoolekande- ja abistamisamet);

k)

notarite puhul:

Cassa nazionale notariato (riiklik notarite fond);

l)

tollimaaklerite puhul:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC);

m)

bioloogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

põllumajandustehnikute ja -teadlaste puhul:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

müügiesindajate puhul:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

tööstusekspertide puhul:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

kindlustusmatemaatikute, keemikute, agronoomide, metsnike ja geoloogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

r)

psühholoogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (riiklik psühholoogide hoolekande- ja abistamisamet);

s)

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale di previdenza dei gironalisti italiani “G. Amendola” (G. Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet).”

b)

Jagu “K. KÜPROS” asendatakse järgmisega:

“K.   KÜPROS:

1.

Mitterahalised hüvitised:

Υπουργείο Υγείας, (tervishoiuministeerium), Nicosia.

2.

Rahalised hüvitised:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (sotsiaalkindlustusosakond, töö- ja sotsiaalkindlustusministeerium), Nicosia.

3.

Perehüvitised:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, (toetuste ja hüvitiste osakond, rahandusministeerium), Nicosia.”

c)

Jagu “L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L.   LÄTI:

Kui edaspidi ei ole sätestatud teisiti, reguleeritakse Läti asutuste pädevust Läti õigusaktide sätetega.

1.

Kõikide kindlustusjuhtude puhul v.a mitterahaline arstiabi: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riiklik sotsiaalkindlustusamet), Riia.

2.

Mitterahaline arstiabi: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (riiklik kohustusliku tervisekindlustuse amet), Riia.”

d)

Jagu “O. UNGARI” muudetakse järgmiselt:

Punkt 6 asendatakse järgmisega.

“6.

Perehüvitised:

Rahalised hüvitised:

1.

Magyar Államkincstár (Ungari riigikassa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa).”

e)

Jagu “Q. MADALMAAD” muudetakse järgmiselt.

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a)

mitterahalised hüvitised:

isikutele, kes ravikindlustusseaduse artikli 2 alusel on kohustatud sõlmima ravikindlustuse: kindlustusandja, kelle juures asjaomane isik on sõlminud ravikindlustusseaduses ettenähtud korras ravikindlustuse;

isikutele, kes ei kuulu eelmises taandes kirjeldatute hulka (kes asuvad välismaal ja kes asjaomase määruse kohaldamisel või vastavalt EMP lepingule või Šveitsiga sõlmitud isikute vaba liikumist käsitlevale lepingule), on Madalmaade seaduste kohaselt kohustatud sõlmima ravikindlustuse oma asukohamaal:

1.

registreerumine ja kohustuslike maksete tasumine: the College voor zorgverzekeringen in Diemen;

2.

või arstiabi: CZ (ravikindlustusselts), Tilburg;

b)

rahalised hüvitised:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (töötajate kindlustamise täitevasutus), Amsterdam;

c)

ravikindlustushüvitised:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

f)

Jagu “R. AUSTRIA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkti 2 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“b)

Määruse artikli 45 lõike 6 kohaldamisel, kui ükski sissemaksete periood Austrias ei ole täitunud, ja sõjaväs- ja tsiviilteenistuses oleku ning laste kasvatamise aja arvestamisel, kui sellele ajale ei eelnenud ega järgnenud kindlustusperioodi Austrias:

Pensionsversicherungsanstalt (pensionikindlustusasutus), Viin.”

ii)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

“4.

Perehüvitised:

a)

perehüvitised, v.a Kinderbetreuungsgeld (lapsehooldustoetus):

Finanzamt (maksuamet);

b)

Kinderbetreuungsgeld (lapsehooldustoetus):

ravikindlustusasutus, kus taotleja on kindlustatud või oli viimati kindlustatud, muudel juhtudel Gebietskrankenkasse (piirkondlik ravikindlustusfond), kellele taotlus esitati.”

g)

Jagu “S. POOLA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkti 2 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

isikute puhul, kes hiljuti töötasid töölepingu alusel või olid füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad) ning elukutseliste sõjaväelaste puhul, kes on tennistuse lõpetanud, v.a alapunkti c punktides i ja ii, alapunkti d punktides i ja ii ning alapunkti e punktides i ja ii nimetatud juhtudel:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikute puhul, kellel on täitunud:

a)

üksnes Poola kindlustusperioodid ja kes elavad Hispaania, Portugali, Itaalia, Kreeka, Küprose või Malta territooriumil;

b)

Poola või välismaa kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel ja Maltal lõppenud perioodid;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikute puhul, kellel on täitunud:

a)

üksnes Poola kindlustusperioodid ja kes elavad Austria, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Slovakkia või Sloveenia territooriumil;

b)

Poola või välismaa kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Austrias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkias või Sloveenias lõppenud perioodid;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikute puhul, kellel on täitunud:

a)

üksnes Poola kindlustusperioodid ja kes elavad Saksamaa territooriumil;

b)

Poola ja välisriikide kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Saksamaal lõppenud perioodid;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikute puhul, kellel on täitunud:

a)

üksnes Poola kindlustusperioodid ja kes elavad Austria, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Slovakkia või Sloveenia territooriumil;

b)

Poola ja muude välisriikide kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis lõppenud perioodid;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I harukontor Varssavis – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikute puhul, kellel on täitunud:

a)

üksnes Poola kindlustusperioodid ja kes elavad Belgia, Prantsusmaa, Madalmaade, Luksemburgi, Iirimaa või Ühendkuningriigi territooriumil;

b)

Poola ja muude välisriikide kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades, Luksemburgis, Iirimaal või Ühendkuningriigis lõppenud perioodid;”

ii)

Punkti 3 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

mitterahalised hüvitised: Narodowy Fundusz Zdrowia (riiklik haigekassa), Varssavi;”

iii)

Punkti 3 alapunkti b punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

toitja töövõimetus või surm:

isikute puhul, kes kindlustusriski tekkimise ajal töötasid või olid füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a füüsilisest isikust talupidajad) ning isikute puhul, kes kindlustusriski tekkimise ajal olid töötud, jätkates peale kõrgkooli lõpetamist koolitust või internatuuri:

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) loetletud punkti 2 alapunktis a,

isikute puhul, kes kindlustusriski tekkimise ajal olid füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi üksused (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) loetletud punkti 2 alapunktis b,

elukutseliste sõjaväelaste puhul, kui kindlustusrisk tekib sõjaväeteenistuse ajal:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis),

punkti 2 alapunktis d nimetatud ohvitseride puhul, kui kindlustusrisk tekib teenistuse ajal ühes punkti 2 alapunktis d loetletud organisatsioonidest:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis),

vanglaametnike puhul, kui kindlustusrisk tekib asjaomase teenistuse ajal:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet, Warszawa),

kohtunike ja prokuröride puhul:

justiitsministeeriumi eriüksused.”

iv)

Punkti 4 alapunktid c, d ja e asendatakse järgmisega:

“c)

elukutseliste sõjaväelaste puhul:

kaitseministeeriumi eriüksused;

d)

politsei-, tuletõrjeteenistuse, piirivalve-, sisejulgeoleku- ja välisluure- ning valitsuse julgeolekubüroo ametnike puhul:

sise- ja haldusministeeriumi eriüksused;

e)

vanglaametnike puhul:

justiitsministeeriumi eriüksused;”

v)

Punkti 4 alapunkt g asendatakse järgmisega:

“g)

pensionäride puhul

kellel on õigus hüvitistele töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjate (v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad) sotsiaalkindlustussüsteemis:

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), loetletud punkti 2 alapunktis a,

kellel on õigus hüvitistele füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajate sotsiaalkindlustussüsteemis:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi üksused (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), loetletud punkti 2 alapunktis b,

kellel on õigus hüvitistele elukutseliste sõjaväelaste pensionikaitsesüsteemis:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis),

kellel on õigus hüvitistele punkti 2 alapunktis d nimetatud ametnike pensionikaitsesüsteemis:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis);

kellel on õigus hüvitistele vanglaametnike pensionikaitsesüsteemis:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis);

endiste kohtunike ja prokuröride puhul:

justiitsministeeriumi eriüksused.”

vi)

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Perehüvitised:

piirkondlik sotsiaalabikeskus vastavalt selle isiku elukoha- või asukohajärgsele territoriaalsele pädevusele, kellel on õigus hüvitisele.”

h)

Jagu “X. ROOTSI” muudetakse järgmiselt.

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Töötushüvitiste korral:

a)

rakendusmääruse artiklite 80–82 kohaldamisel:

töötushüvitisfond, kes on vastutav töötushüvitiste taotluste eest töötuse korral Rootsis või

järelevalveasutus;

b)

rakendusmääruse artikli 83 kohaldamisel:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Rootsi töötuskindlustusamet).”

3.

Lisa 3 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “B. TŠEHHI VABARIIK” muudetakse järgmiselt.

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Mitterahalised hüvitised:

a)

üldiselt:

ravikindlustusasutus (vastavalt valikule);

b)

õhupäästeteenistus:

Ministerstvo zdravotnictví (tervishoiuministeerium).”

b)

Jagu “J. ITAALIA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkti 3 alapunkt A asendatakse järgmisega:

“A.

Töötajad:

a)

üldiselt:

Istituto nazionale della previdenza sociale (riiklik hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

b)

meelelahutustöötajate puhul:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (riiklik meelelahutustöötajate hoolekande- ja abistamisamet), Rooma;

c)

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani “G. Amendola” (G. Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet), Rooma.”

ii)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

“4.

Matusetoetused:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (riiklik hoolekandeamet), piirkondlikud osakonnad;

 

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (riiklik tööõnnetuste vastu kindlustamise amet), piirkondlikud osakonnad; IPSEMA.”

c)

Jagu “K. KÜPROS” asendatakse järgmisega:

“K.   KÜPROS:

1.

Mitterahalised hüvitised:

Υπουργείο Υγείας (tervishoiuministeerium), Nicosia.

2.

Rahalised hüvitised:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (sotsiaalkindlustusosakond, töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeerium), Nicosia.

3.

Perehüvitised:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, (toetuste ja hüvitiste osakond, rahandusministeerium), Nicosia.”

d)

Jagu “L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L.   LÄTI:

1.

kõikide juhtumite puhul v.a mitterahaline arstiabi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riiklik sotsiaalkindlustusamet), Riia.

2.

mitterahaline arstiabi:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, (riiklik kohustusliku tervisekindlustuse amet), Riia.”

e)

Jagu “O. UNGARI” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkti I alapunkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Haigus ning rasedus ja sünnitus:

mitterahalised ja rahalised hüvitised:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (riiklik haigekassa ja piirkondlikud ravikindlustusfondid).”

ii)

Punkti I alapunkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Perehüvitised:

Rahaline hüvitis:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Ungari riigikassa piirkondlik üksus Budapestis ja Pesti maakonnas);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa).”

iii)

Punkti II alapunkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Haigus ning rasedus ja sünnitus

mitterahalised ja rahalised hüvitised:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (riiklik haigekassa ja piirkondlikud ravikindlustusfondid).”

iv)

Punkti II alapunkt 6 asendatakse järgmisega:

“6.

Perehüvitised:

Rahalised hüvitised:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Ungari riigikassa piirkondlik üksus Budapestis ja Pesti maakonnas);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa).”

f)

Jagu “Q. MADALMAAD” muudetakse järgmiselt.

Punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

mitterahalised hüvitised:

i)

elukohajärgsed asutused:

CZ, Tilburg;

ii)

viibimiskohajärgsed asutused:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (vastastikune ravikindlustusühing), Amersfoort.”

g)

Jagu “R. AUSTRIA” muudetakse järgmiselt:

i)

Punkti 1 alapunkti b punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

liidumaa ravikindlustusfondi vastutusalasse kuuluva haiglaravi puhul liidumaa ravikindlustusfond (Landesgesundheitsfonds), mis on pädev asjaomase isiku elu- või viibimiskohas;”

ii)

Punkti 2 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“b)

kõigil muudel juhtudel, välja arvatud rakendusmääruse artikli 53 kohaldamisel:

Pensionsversicherungsanstalt (pensionikindlustusasutus), Viin.”

iii)

Punkti 3 alapunkti a punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

liidumaa ravikindlustusfondi vastutusalasse kuuluva haiglaravi puhul liidumaa ravikindlustusfond (Landesgesundheitsfonds), mis on pädev asjaomase isiku elu- või asukohas;”

iv)

Punkt 5 asendatakse järgmisega:

“5.

Perehüvitised:

asjaomase isiku elu- või viibimiskohajärgne Finanzamt (maksuamet).”

h)

Jagu “S. POOLA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkti 2 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

isikute puhul, kes hiljuti töötasid töölepingu alusel või olid füüsilisest isikust ettevõtjad, v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad ning elukutseliste sõjaväelaste puhul, kes on teenistuse lõpetanud, v.a alapunktides c, d ja e nimetatud isikute puhul:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal lõppenud perioodid;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikutele, kellel on täitunud:

a)

üksnes Poola kindlustusperioodid ja kes elavad Austria, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Slovakkia või Sloveenia territooriumil;

b)

Poola ja välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Austrias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkiass või Sloveenias lõppenud perioodid;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Saksamaal lõppenud perioodid;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikute puhul, kellel on täitunud Poola või välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis lõppenud perioodid;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I harukontor Varssavis – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikute puhul, kellel on täitunud Poola ja välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades, Luksemburgis, Iirimaal või Ühendkuningriigis lõppenud perioodid.”

ii)

Punkti 2 alapunkt g asendatakse järgmisega:

“g)

isikute puhul, kellel on täitunud üksnes välisriigi kindlustusperioodid:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Łódźis – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas, Küprosel või Maltal lõppenud perioodid;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Nowy Sączis – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Austrias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Slovakkiass või Sloveenias lõppenud perioodid;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Opoles – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Saksamaal lõppenud perioodid;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – harukontor Szczecinis – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Taanis, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis või Eestis lõppenud perioodid;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I harukontor Varssavis – rahvusvaheliste lepingute keskus) – isikute puhul, kellel on täitunud välisriigi kindlustusperioodid, sealhulgas hiljuti Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades, Luksemburgis, Iirimaal või Ühendkuningriigis lõppenud perioodid.”

iii)

Punkti 3 alapunkti b punkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

toitja töövõimetus või surm:

isikute puhul, kes hiljuti töötasid töölepingu alusel või olid füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad):

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), loetletud punkti 2 alapunktis a,

isikute puhul, kes hiljuti olid füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

põllumeeste sotsiaalkindlustusfondi üksused (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), loetletud punkti 2 alapunktis b,

elukutseliste sõjaväelaste puhul Poola sõjaväeteenistusperioodid, juhul kui viimane periood on olnud sõjaväeteenistusperiood, ning välisriigi kindlustusperioodid:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sõjaväelaste pensioniamet Varssavis), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 3 alapunkti b punkti ii kolmanda taande kohaselt,

punkti 2 alapunktis d nimetatud ohvitseride puhul Poola sõjaväeteenistusperioodid, juhul kui viimane teenistusperiood on möödunud ühes punkti 2 alapunktis d loetletud organisatsioonidest, ning välisriigi kindlustusperioodid:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sise- ja haldusministeeriumi pensioniamet Varssavis), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2. punkti 3 alapunkti b punkti ii neljanda taande kohaselt,

vanglaametnike puhul Poola teenistusperioodid, juhul kui viimane periood on olnud teenistusperiood vanglas, ning välisriigi kindlustusperioodid:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vanglaametnike pensioniamet Varssavis), kui tegemist on pädeva asutusega lisa 2 punkti 3 alapunkti b punkti ii viienda taande kohaselt,

kohtunike ja süüdistajate puhul:

justiitsministeeriumi eriüksused,

isikute puhul, kellel on täitunud üksnes välisriigi kindlustusperioodid:

sotsiaalkindlustusameti üksused (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) loetletud punkti 2 alapunktis g.”

4.

Lisa 4 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “K. KÜPROS” asendatakse järgmisega:

“K.   KÜPROS:

1.

Mitterahalised hüvitised:

Υπουργείο Υγείας, (tervishoiuministeerium), Nicosia.

2.

Rahalised hüvitised:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (sotsiaalkindlustusosakond, töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeerium), Nicosia.

3.

Perehüvitised:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, (toetuste ja hüvitiste osakond, rahandusministeerium), Nicosia.”

b)

Jagu “L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L.   LÄTI:

1.

Kõikidel juhtudel v.a mitterahaline arstiabi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, (riiklik sotsiaalkindlustusamet), Riia.

2.

mitterahaline arstiabi:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, (riiklik kohustusliku tervisekindlustuse amet), Riia.”

c)

Jagu “O. UNGARI” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkt 6 asendatakse järgmisega.

“6.

Perehüvitised:

Rahalised hüvitised:

1.

Magyar Államkincstár (Ungari riigikassa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa).

Rasedus- ja sünnitustoetus:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (riiklik haigekassa).”

d)

Jagu “Q. MADALMAAD” muudetakse järgmiselt.

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Haigus, rasedus ja sünnitus, invaliidsus, tööõnnetused, kutsehaigused ning töötus:

a)

mitterahalised hüvitised:

College voor zorgverzekeringen (ravikindlustusamet), Diemen;

b)

rahalised hüvitised:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (töötajate kindlustamise täitevasutus), Amsterdam;

c)

ravikindlustushüvitised:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

e)

Jagu “R. AUSTRIA” muudetakse järgmiselt.

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Perehüvitised:

a)

perehüvitised, v.a Kinderbetreuungsgeld (lapsehooldustoetus):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (riigi sotsiaalkindlustuse, vanuserühmade ja tarbijakaitse minister), Viin;

b)

Kinderbetreuungsgeld (lapsehooldustoetus):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alam-Austria piirkondlik ravikindlustusfond) – lapsehooldustoetuste jagamise keskus.”

f)

Jagu “V. SLOVAKKIA” muudetakse järgmiselt.

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Mitterahalised hüvitised:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tervishoiu järelevalve amet), Bratislava.”

g)

Jagu “W. SOOME” asendatakse järgmisega:

“W.   SOOME:

1.

Haigus- ning rasedus- ja sünnituskindlustus, riiklikud pensionid, perehüvitised, töötushüvitised ja tööpensionid:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (sotsiaalkindlustusasutus), Helsinki.

2.

Tööpensionid:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (õnnetusjuhtumikindlustusasutuste liit), Helsinki.”

5.

Lisa 5 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “67. TAANI – SOOME” asendatakse järgmisega:

“67.   TAANI – SOOME

18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 15: kokkulepe vastastikuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artiklitele 36, 63 ja 70 (haiguse ning raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral antavate mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artiklile 105 (ametliku kontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).”

b)

Jagu “130. HISPAANIA – PRANTSUSMAA” asendatakse järgmisega:

“130.   HISPAANIA – PRANTSUSMAA

17. mai 2005. aasta kokkulepe, millega nähakse ette erikord tervishoiuhüvitistega seonduvate vastastikuste nõuete haldamisel ja lahendamisel vastavalt määrustele (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72.”

c)

Jagu “142. HISPAANIA – PORTUGAL” asendatakse järgmisega:

“142.   HISPAANIA – PORTUGAL

a)

22. mai 1970. aasta halduskokkuleppe artiklid 42, 43 ja 44;

b)

2. oktoobri 2002. aasta kokkulepe Hispaania ja Portugali vahel, millega sätestatakse üksikasjalik vastastikuste ravikuludega seonduvate nõuete haldamise ja lahendamise kord määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja 574/72 raames, eesmärgiga lihtsustada ja kiirendada nende nõuete lahendamist vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artiklitele 93, 94 ja 95.”

d)

Jagu “146. HISPAANIA – ROOTSI” asendatakse järgmisega:

“146.   HISPAANIA – ROOTSI

1. detsembri 2004. aasta kokkulepe määrustes (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 sätestatud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmise kohta.”

e)

Jagu “290. PORTUGAL – ÜHENDKUNINGRIIK” asendatakse järgmisega:

“290.   PORTUGAL – ÜHENDKUNINGRIIK

8. juuni 2004. aasta kord, mis käsitleb määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 36 lõiget 3 ja artikli 63 lõiget 3, millega nähakse alates 1. jaanuarist 2003 ette asjaomases määruses sätestatud mitterahaliste hüvitiste kulude tagasimaksmise muud meetodid mõlema riigi jaoks.”

f)

Jagu “298. SOOME – ROOTSI” asendatakse järgmisega:

“298.   SOOME – ROOTSI

18. augusti 2003. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 15: kokkulepe vastastikuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artiklitele 36, 63 ja 70 (haiguse ning raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral antavate mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artiklile 105 (ametliku kontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).”

6.

Lisa 7 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “G. HISPAANIA” asendatakse järgmisega:

“G.   HISPAANIA

Banco Popular, Madrid.”

b)

Jagu “W. SOOME” asendatakse järgmisega:

“W.   SOOME

puudub.”

7.

Lisa 8 muudetakse järgmiselt.

Punkti A alapunkt a asendatakse järgmisega:

“a)

ühe kalendrikuu pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

Belgia ja Tšehhi Vabariik,

Belgia ja Saksamaa,

Belgia ja Kreeka,

Belgia ja Hispaania,

Belgia ja Prantsusmaa,

Belgia ja Iirimaa,

Belgia ja Leedu,

Belgia ja Luksemburg,

Belgia ja Austria,

Belgia ja Poola,

Belgia ja Portugal,

Belgia ja Slovakkia,

Belgia ja Soome,

Belgia ja Rootsi,

Belgia ja Ühendkuningriik,

Tšehhi Vabariik ja Taani,

Tšehhi Vabariik ja Saksamaa,

Tšehhi Vabariik ja Kreeka,

Tšehhi Vabariik ja Hispaania,

Tšehhi Vabariik ja Prantsusmaa,

Tšehhi Vabariik ja Iirimaa,

Tšehhi Vabariik ja Läti,

Tšehhi Vabariik ja Leedu,

Tšehhi Vabariik ja Luksemburg,

Tšehhi Vabariik ja Ungari,

Tšehhi Vabariik ja Malta,

Tšehhi Vabariik ja Madalmaad,

Tšehhi Vabariik ja Austria,

Tšehhi Vabariik ja Poola,

Tšehhi Vabariik ja Portugal,

Tšehhi Vabariigis või Sloveenia,

Tšehhi Vabariik ja Slovakkia,

Tšehhi Vabariik ja Soome,

Tšehhi Vabariik ja Rootsi,

Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriik,

Taani ja Leedu,

Taani ja Poola,

Taani ja Slovakkia,

Saksamaa ja Kreeka,

Saksamaa ja Hispaania,

Saksamaa ja Prantsusmaa,

Saksamaa ja Iirimaa,

Saksamaa ja Leedu,

Saksamaa ja Luksemburg,

Saksamaa ja Austria,

Saksamaa ja Poola,

Saksamaa ja Slovakkia,

Saksamaa ja Soome,

Saksamaa ja Rootsi,

Saksamaa ja Ühendkuningriik,

Kreeka ja Leedu,

Kreeka ja Poola,

Kreeka ja Slovakkia,

Hispaania ja Leedu,

Hispaania ja Austria,

Hispaania ja Poola,

Hispaania ja Sloveenia,

Hispaania ja Slovakkia,

Hispaania ja Soome,

Hispaania ja Rootsi,

Prantsusmaa ja Leedu,

Prantsusmaa ja Luksemburg,

Prantsusmaa ja Austria,

Prantsusmaa ja Poola,

Prantsusmaa ja Portugal,

Prantsusmaa ja Sloveenia,

Prantsusmaa ja Slovakkia,

Prantsusmaa ja Soome,

Prantsusmaa ja Rootsi,

Iirimaa ja Leedu,

Iirimaa ja Austria,

Iirimaa ja Poola,

Iirimaa ja Portugal,

Iirimaa ja Slovakkia,

Iirimaa ja Rootsi,

Läti ja Leedu,

Läti ja Luksemburg,

Läti ja Ungari,

Läti ja Poola,

Läti ja Sloveenia,

Läti ja Slovakkia,

Läti ja Soome,

Leedu ja Luksemburg,

Leedu ja Ungari,

Leedu ja Madalmaad,

Leedu ja Austria,

Leedu ja Portugal,

Leedu ja Sloveenia,

Leedu ja Slovakkia,

Leedu ja Soome,

Leedu ja Rootsi,

Leedu ja Ühendkuningriik,

Luksemburg ja Austria,

Luksemburg ja Poola,

Luksemburg ja Portugal,

Luksemburg ja Sloveenia,

Luksemburg ja Slovakkia,

Luksemburg ja Soome,

Luksemburg ja Rootsi,

Ungari ja Austria,

Ungari ja Poola,

Ungari ja Sloveenia,

Ungari ja Slovakkia,

Malta ja Slovakkia,

Madalmaad ja Austria,

Madalmaad ja Poola,

Madalmaad ja Slovakkia,

Madalmaad ja Soome,

Madalmaad ja Rootsi,

Austria ja Poola,

Austria ja Portugal,

Austria ja Sloveenia,

Austria ja Slovakkia,

Austria ja Soome,

Austria ja Rootsi,

Austria ja Ühendkuningriik,

Poola ja Portugal,

Poola ja Sloveenia,

Poola ja Slovakkia,

Poola ja Soome,

Poola ja Rootsi,

Poola ja Ühendkuningriik,

Portugal ja Sloveenia,

Portugal ja Slovakkia,

Portugal ja Soome,

Portugal ja Rootsi,

Portugal ja Ühendkuningriik,

Sloveenia ja Slovakkia,

Sloveenia ja Soome,

Sloveenia ja Ühendkuningriik,

Slovakkia ja Soome,

Slovakkia ja Rootsi,

Slovakkia ja Ühendkuningriik,

Soome ja Rootsi,

Soome ja Ühendkuningriik,

Rootsi ja Ühendkuningriik.”

8.

Lisa 9 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L.   LÄTI:

Keskmine aastane hüvitiste maksumus arvestatakse välja riikliku kohustusliku tervisekindlustuse ameti hallatavate mitterahaliste hüvitiste (tervishoiuteenused) põhjal.”

b)

Jagu “R. AUSTRIA” muudetakse järgmiselt.

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

liidumaade haigekassade (Landesgesundheitsfonds) vastutusalasse kuuluvate haiglate antavad hüvitised;”

9.

Lisa 10 muudetakse järgmiselt.

a)

Jagu “A. BELGIA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Määruse artikli 14 ja rakendusmääruse artikli 11 lõike 1 punkti a ja lõike 2 ning artiklite 12a, 13 ja 14 kohaldamisel:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel (riiklik sotsiaalkindlustusamet, Brüssel).”

ii)

Punkti 3 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“3b.

Määruse artiklite 14 punktide e ja f ning rakendusmääruse artikli 12b kohaldamisel:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (liidumaa avalik sotsiaalkindlustusteenistus, Brüssel).”

iii)

Punkt 4 asendatakse järgmisega.

“4.

Määruse artikli 17 kohaldamisel ja:

rakendusmääruse artikli 11 lõike 1 punkti b kohaldamisel:

a)

ainult konkreetsetel erijuhtudel:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (riiklik sotsiaalkindlustusamet, Brüssel);

b)

teatud töötajate rühmade huvides tehtavad erandid:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (liidumaa avalik sotsiaalkindlustusteenistus, sotsiaalpoliitika peadirektoraat), Brüssel,

rakendusmääruse artikli 11a lõike 1 punkti b kohaldamisel:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (liidumaa avalik sotsiaalkindlustusteenistus, füüsilisest isikust ettevõtjate peadirektoraat), Brüssel.”

iv)

Punkti 4 alapunkt a asendatakse järgmisega:

“4a.

määruse artikli 17 kohaldamisel riigiteenistujate eriskeemi suhtes:

Service public fédéral de sécurité sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”

b)

Jagu “D. SAKSAMAA” muudetakse järgmiselt.

Punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Järgmiste sätete kohaldamisel:

määruse artikli 14 lõike 1 punkt a, artikli 14b lõige 1 ning määruse artikli 17 kohased kokkulepped koos rakendusmääruse artikliga 11,

artikli 14a lõige 1 punkti a, artikli 14b lõige 2 ning määruse artikli 17 kohased kokkulepped koos rakendusmääruse artikliga 11a,

artikli 14 lõike 2 punkt b, artikli 14 lõige 3, artikli 14a lõigete 2–4 ja artikli 14c punkt a ning määruse artikli 17 kohased kokkulepped koos rakendusmääruse artikliga 12a:

i)

ravikindlustusega isikud:

asutus, kus nad on kindlustatud ja ka tolliasutused kontrolli teostamiseks;

ii)

ravikindlustuseta isikud:

teenistujad:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liidumaa teenistujate kindlustusamet), Berliin, ja ka tolliasutused kontrolli teostamiseks,

töölised:

pädev tööliste pensionikindlustusasutus ja ka tolliasutused kontrolli teostamiseks.”

c)

Jagu “G. HISPAANIA” asendatakse järgmisega.

“G.   HISPAANIA

1.

Määruse artikli 17 kohaldamisel üksikjuhtudel ning rakendusmääruse artikli 6 lõike 1 (v.a meremeeste ja Instituto Social de la Marina (meremeeste sotsiaalameti) vaheline erikokkulepe), artikli 11 lõike 1, artikli 11a, artikli 12a, artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 14 lõigete 1, 2 ja 3 ning artikli 109 kohaldamisel:

Tesorería General de la Seguridad Social (sotsiaalkindlustuse üldfond), Madrid.

2.

Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 (v.a meremehed ja töötushüvitised), artikli 110 (v.a meremehed) ja artikli 113 lõike 2 kohaldamisel:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (riiklik sotsiaalkindlustusasutus), Madrid.

3.

Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel meremeeste suhtes (v.a töötushüvitised) ja artikli 110 kohaldamisel:

Instituto Social de la Marina (meremeeste hoolekandeasutus), Madrid.

4.

Rakendusmääruse artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 85 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel, välja arvatud meremehed, ning kahe viimase artikli puhul, välja arvatud sõjaväelaste eriskeemiga hõlmatud isikud:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (riikliku sotsiaalkindlustusasutuse provintsidirektoraadid).

5.

Rakendusmääruse artikli 6 lõike 1 (erikokkulepe suhtes meremeeste kohta), artikli 38 lõike 1 (meremeeste kohta), artikli 70 lõike 1, artikli 80 lõike 2, artikli 81, artikli 82 lõike 2, artikli 85 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (meremeeste hoolekandeasutuse provintsidirektoraadid).

6.

Artikli 102 lõike 2 kohaldamisel seoses töötushüvitistega:

Servicio Público de Empleo Estatal (riiklik tööhõiveteenistus), INEM, Madrid.

7.

Rakendusmääruse artikli 80 lõike 2, artikli 81 ja artikli 82 lõike 2 kohaldamisel seoses töötushüvitistega, v.a töötushüvitised meremeestele:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (riikliku tööhõiveameti provintsidirektoraadid), INEM, Madrid.

8.

Rakendusmääruse artikli 85 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel peretoetuste suhtes, mida makstakse relvajõudude liikmete eriskeemiga hõlmatud isikutele:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (personali peadirektoraat, kaitseministeerium), Madrid.

9.

Riigiteenistujate eriskeem: määruse artiklite 14e, 14f ja 17 ning rakendusmääruse artikli 12a kohaldamisel:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (riigiteenistujate üldine vastastikune kindlustusskeem, keskteenistused), Madrid.

10.

Relvajõudude liikmete eriskeem: Määruse artiklite 14e, 14f ja 17 ning rakendusmääruse artikli 12a kohaldamisel:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (relvajõudude sotsiaalkindlustusasutus), Madrid.

11.

Kohtutöötajate eriskeem:

Määruse artiklite 14e, 14f ja 17 ning rakendusmääruse artikli 12a kohaldamisel:Mutualidad General Judicial (kohtutöötajate üldine vastastikune kindlustusskeem), Madrid.”

d)

Jagu “J. ITAALIA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Rakendusmääruse artikli 6 lõike 1 kohaldamisel:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (töö- ja sotsiaalpoliitikaministeerium), Rooma.”

ii)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Rakendusmääruse artiklite 11a, 12 kohaldamisel:

 

arstide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riiklik arstide hoolekande- ja abistamisamet);

 

farmatseutide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (riiklik farmatseutide hoolekande- ja abistamisamet);

 

veterinaaride puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (riiklik veterinaaride hoolekande- ja abistamisamet);

 

meditsiiniõdede, meditsiinilise abipersonali ja lastehooldusõdede puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (riiklik meditsiiniõdede, meditsiinilise abipersonali ja lastehooldusõdede hoolekande- ja abistamisamet);

 

müügiesindajate puhul:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (riiklik müügiesindajate hoolekande- ja abistamisamet);

 

bioloogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (riiklik bioloogide hoolekande- ja abistamisamet);

 

tööstusekspertide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (riiklik tööstusasjatundjate hoolekande- ja abistamisamet);

 

psühholoogide puhul:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (riiklik psühholoogide hoolekande- ja abistamisamet);

 

ajakirjanike puhul:

Istituto nazionale di previdenza dei gironalisti italiani “Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola nimeline Itaalia ajakirjanike riiklik hoolekandeamet);

 

kindlustusmatemaatikute, keemikute, agronoomide, metsnike ja geoloogide puhul:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (kindlustusmatemaatikute, keemikute, agronoomide, metsnike ja geoloogide riiklik valdkondadeülene hoolekande- ja abistamsamet);

 

põllumajandustehnikute ja -konsultantide puhul:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (riiklik põllumajandustehnikute ja -konsultantide hoolekande- ja abistamisamet);

 

inseneride ja arhitektide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (riiklik inseneride ja arhitektide hoolekande- ja abistamisamet);

 

maamõõtjate puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (riiklik maamõõtjate hoolekande- ja abistamisamet);

 

advokaatide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (riiklik advokaatide hoolekande ja abistamisamet);

 

ökonomistide puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (riiklik ökonomistide hoolekande- ja abistamisamet);

 

raamatupidajate puhul:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (riiklik raamatupidajate hoolekande- ja abistamisamet);

 

tööhõivekonsultandid:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (riiklik tööhõivekonsultantide hoolekande- ja abistamisamet);

 

notarite puhul:

Cassa nazionale notariato (riiklik notarite fond);

 

tollimaaklerite puhul:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (tollimaaklerite hoolekandefond).”

e)

Jagu “K. KÜPROS” asendatakse järgmisega:

“K.   KÜPROS:

1.

Määruse artikli 14c, artikli 14d lõike 3 ja artikli 17 ning rakendusmääruse artikli 6 lõike 1, artikli 10b, artikli 11 lõike 1, artikli 11a lõike 1, artikli 12a, artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 14 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 80 lõike 2, artikli 81, artikli 82 lõike 2, artikli 85 lõike 2, artikli 86 lõike 2, artikli 91 lõike 2 ja artikli 109 kohaldamisel:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (sotsiaalkindlustusosakond, töö- ja sotsiaalkindlustusministeerium), Nicosia,

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, (toetuste ja hüvitiste osakond, rahandusministeerium), Nicosia.

2.

Rakendusmääruse artikli 8, artikli 102 lõike 2 ja artikli 110 kohaldamisel (rahaliste hüvitiste puhul):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (sotsiaalkindlustusosakond, ametid, töö- ja sotsiaalkindlustusministeerium), Nicosia,

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών (toetuste ja hüvitiste amet, rahandusministeerium), Nicosia.

3.

Rakendusmääruse artikli 8, artikli 102 lõike 2, artikli 110 ja artikli 113 lõike 2 (mitterahaliste hüvitiste puhul) ja määruse artiklite 36 ja 63 kohaldamisel:

Υπουργείο Υγείας (tervishoiuministeerium), Nicosia.”

f)

Jagu “L. LÄTI” asendatakse järgmisega:

“L.   LÄTI

Järgmiste sätete kohaldamisel:

a)

määruse artikli 14 lõige 1, artikli 14a lõiked 1 ja 4, artikli 14b lõige 1, artikli 14d lõige 3 ja artikkel 17:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riiklik sotsiaalkindlustusamet), Riia;

b)

rakendusmääruse artikkel 10b, artikli 11 lõige 1, artikli 11a lõige 1, artikli 13 lõiked 2 ja 3, artikli 14 lõiked 1, 2 ja 3, artikli 82 lõige 2 ja artikkel 109:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riiklik sotsiaalkindlustusamet), Riia;

c)

rakendusmääruse artikli 102 lõige 2 koos määruse artiklitega 36 ja 63:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (riiklik kohustusliku tervisekindlustuse amet), Riia;

d)

määruse artikli 70 lõige 2:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (riiklik sotsiaalkindlustusamet), Riia.”

g)

Jagu “Q. MADALMAAD” muudetakse järgmiselt.

Punkt 2 jäetakse välja. Praegusest punktist 3 tehakse punkt 2 ja praegusest punktist 4 tehakse punkt 3.

h)

Jagu “S. POOLA” muudetakse järgmiselt.

i)

Punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Rakendusmääruse artikli 6 lõike 1, artikli 10b, artikli 13 lõike 2 ja artikli 14 kohaldamisel:

a)

mitterahalised hüvitised:

Narodowy Fundusz Zdrowia (riiklik haigekassa), Varssavi;

b)

muud hüvitised:

i)

töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate (v.a füüsilisest isikust ettevõtjast talupojad) puhul:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusamet – ZUS) piirkondlikud filiaalid, mille territoriaalsesse pädevusse kuulub kindlustatud isiku tööandja (või füüsilisest isikust ettevõtja) ametlik asukoht;

ii)

füüsilisest isikust ettevõtjast talupidajad:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (põllumajandustöötajate sotsiaalkindlustusfond – KRUS) piirkondlikud filiaalid, mille territoriaalsesse pädevusse kuulub koht, kus talupidaja on kindlustatud.”

ii)

Lisatakse uus punkt 13 järgmises sõnastuses:

“13.

Rakendusmääruse artikli 109 kohaldamisel:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sotsiaalkindlustusameti) piirkondlikud filiaalid, mille territoriaalsesse pädevusse kuulub töötaja elukoht.”

i)

Jagu “V. SLOVAKKIA” muudetakse järgmiselt.

Punkt 12 asendatakse järgmisega.

“12.

Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel:

a)

määruse artiklite 36 ja 63 kohased tagasimaksed:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tervishoiu järelevalveamet), Bratislava;

b)

määruse artikli 70 kohased tagasimaksed:

Sociálna poisťovňa (sotsiaalkindlustusamet), Bratislava.”

j)

Jagu “X. ROOTSI” muudetakse järgmiselt.

Punkt 7 asendatakse järgmisega:

“7.

Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel:

a)

Försäkringskassan (riiklik sotsiaalkindlustusamet);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (töötuskindlustusamet).”