4.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 197/2006,

3. veebruar 2006,

määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses endise toidu kogumise, transpordi, käitlemise, kasutamise ja kõrvaldamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1774/2002 on sätestatud muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomseid kõrvalsaadusi käsitlevate ühenduse eeskirjade täielik läbivaatamine, sealhulgas mitmete rangete nõuete kehtestamine. Lisaks on kõnealuse määrusega ette nähtud võimalus võtta asjakohaseid üleminekumeetmeid.

(2)

Kõnealuste nõuete ranguse tõttu tehti komisjoni 12. mai 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 813/2003 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses endise toidu kogumise, transpordi ja kõrvaldamisega) (2) liikmesriikidele erand, mis võimaldab neil lubada käitajatel jätkata siseriiklike eeskirjade kohaldamist loomse päritoluga endise toidu kogumisel, transportimisel ja kõrvaldamisel kuni 31. detsembrini 2005. Liikmesriigid on kaubandushäirete vältimiseks palunud erandi kehtivusaega täiendavaks ajavahemikuks pikendada. Sellest tulenevalt on erandi kehtivusaega vaja pikendada.

(3)

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivis 1999/31/EÜ prügilate kohta (3) on sätestatud jäätmeladestusloa andmise ja jäätmete eri jäätmeladestuskohtadesse vastuvõtmise tingimused. Seoses sellega on asjakohane kohaldada kõnealuses direktiivis sätestatud meetmeid, kui pädev asutus leiab, et endise toidu ladestamine jäätmeladestuskohta ei ohusta inimeste või loomade tervist.

(4)

Teatavad endised toiduained, nagu näiteks leib, makaron-, pagari- ja sarnased tooted, ohustavad inimeste ja loomade tervist vähesel määral, kui need ei ole puutunud kokku loomse päritoluga toorainega, nagu näiteks toores liha, toored kalatooted, toored munad ja toorpiim. Sel juhul tuleks lubada pädeval asutusel võimaldada endist toitu kasutada söödatoorainena, kui pädev asutus on teinud kindlaks, et see ei ohusta inimeste või loomade tervist. Pädeval asutusel peaks lisaks olema võimalus lubada endise toidu kasutamist muul otstarbel, näiteks väetisena, või selle käitlemist või kõrvaldamist muul moel, näiteks selliste biogaasi või komposteerimisettevõtete kaudu, mis ei ole saanud tunnustust vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 artiklile 15.

(5)

Komisjon peab küsima Euroopa Toiduohutusameti arvamust võimalike ohtude kohta, mis on seotud praeguse pikendatud kehtivusajaga erandi muutmisega määruse (EÜ) 1774/2002 artikli 6 lõike 2 punkti i kohasteks rakendusmeetmeteks.

(6)

Selleks et vältida ohtu loomade ja inimeste tervisele, tuleks üleminekumeetmete kohaldamise ajal liikmesriikides säilitada asjakohased kontrollisüsteemid.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Endise toidu kogumist, transporti, käitlemist, kasutamist ja kõrvaldamist käsitlev erand

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 6 lõikest 2 ja artiklist 7 ning II lisa peatükkidest I–III ja V–VIII võivad liikmesriigid lubada kõnealuse määruse artikli 6 lõike 1 punktis f nimetatud endise toidu (edaspidi “endine toit”) kogumist, transporti, käitlemist, kasutamist ja kõrvaldamist kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 2 ja 3, tingimusel et:

a)

need ei ole puutunud kokku määruse (EÜ) nr 1774/2002 artiklites 4 ja 5 ning artikli 6 lõike 1 punktides a–e ja g–k nimetatud loomsete kõrvalsaadustega või muu loomse päritoluga toorainega;

b)

see ei ohusta inimeste ega loomade tervist.

2.   Esimeses lõigus sätestatud erandit ei kohaldata loomse päritoluga tooraine suhtes.

Artikkel 2

Kogumine ja transport

Liikmesriigid võivad lubada endise toidu kogumist ja transporti, tingimusel et endise toidu lähetaja või transportija:

a)

tagab, et endine toit lähetatakse või transporditakse määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 6 lõikes 2 lubatud rajatisse või muusse kõrvaldamispaika või käesoleva määruse artikli 3 kohasesse rajatisse või muusse kõrvaldamispaika või jäätmeladestuskohta ning

b)

peab tõendamise eesmärgil saadetiste kohta arvestust vähemalt kaks aastat pärast saadetiste lähetamist või transporti ning teeb selle pädeva asutuse taotlusel kättesaadavaks.

Artikkel 3

Käitlemine, kasutamine ja kõrvaldamine

Liikmesriigid võivad lubada endist toitu:

a)

hävitada jäätmetena, ladestades need vastavalt direktiivile 1999/31/EÜ heakskiidetud jäätmeladestuskohtadesse;

b)

käidelda heakskiidetud alternatiivsetes süsteemides sellistes tingimustes, mille puhul oht loomade ja inimeste tervisele on minimeeritud, tingimusel et täidetud on järgmised tingimused:

i)

tekkinud materjal saadetakse kõrvaldamiseks põletus- või koospõletusrajatisse vastavalt direktiivile 2000/76/EÜ (4) või jäätmeladestuskohta vastavalt direktiivile 1999/31/EÜ ning

ii)

seda ei kasutata söödatoorainena või orgaanilise väetisena või mullaparandusainena;

või

c)

kasutada söödas ilma täiendava käitlemiseta või kasutada muul otstarbel ilma täiendava käitlemiseta, kui selline endine toit ei ole puutunud kokku loomse päritoluga toorainega ning kui pädev asutus on teinud kindlaks, et selline kasutamine ei ohusta inimeste või loomade tervist.

Artikkel 4

Kontrollimeetmed

Pädev asutus võtab kõik vajalikud meetmed, et kontrollida, kas käitajad järgivad käesolevat määrust.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2006 kuni 31. juulini 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 416/2005 (ELT L 66, 12.3.2005, lk 10).

(2)  ELT L 117, 13.5.2003, lk 22.

(3)  EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91.