20.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 88/2006,

19. jaanuar 2006,

millega avatakse alaline pakkumiskutse Hispaania sekkumisameti valduses oleva koorimata riisi edasimüümiseks siseturul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõikeid 4 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 75/91 (2) on sätestatud sekkumisametite valduses oleva koorimata riisi müügi menetlused ja tingimused.

(2)

Hispaania sekkumisameti poolt käesoleval hetkel ladustatud koorimata riisi kogus on suur ja ladustamisaeg väga pikk. Seega tuleks avada alaline pakkumiskutse, et müüa siseturul edasi umbes 16 251 tonni selle ameti valduses olevat koorimata riisi.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Hispaania sekkumisamet avab määruses (EMÜ) nr 75/91 sätestatud tingimustel alalise pakkumiskutse selle sekkumisameti valduses oleva koorimata riisi käesoleva määruse lisas esitatud koguse edasimüümiseks siseturul.

Artikkel 2

1.   Tähtaeg, mille jooksul võib esitada pakkumisi esimese osalise pakkumismenetluse raames, on 1. veebruar 2006.

2.   Viimase osalise pakkumismenetluse tähtaeg lõpeb 29. märtsil 2006.

3.   Pakkumised tuleb esitada Hispaania sekkumisametile:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Teleks: 23427 FEGA E

Faks: (34) 915 21 98 32 ja (34) 915 22 43 87

Artikkel 3

Erandina määruse (EMÜ) nr 75/91 artiklist 19 teatab Hispaania sekkumisamet komisjonile hiljemalt pakkumiste tähtaja lõpule järgneva nädala teisipäeval müüdud partiide kogused ja keskmised hinnad, esitades need vajaduse korral gruppide kaupa.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(2)  EÜT L 9, 12.1.1991, lk 15.


LISA

Grupid

1

2

Kogus (ligikaudne)

6 251 t

10 000 t

Saagiaasta

2002

2003

Riisisordid

Kõik sordid

Kõik sordid