17.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EURATOM) nr 66/2006,

16. jaanuar 2006,

millega maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide väikeste koguste edastamine vabastatakse tarneid käsitleva peatüki eeskirjade kohaldamisest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 2 punkti d ning artikleid 74, 77, 124 ja 161,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. novembri 1966. aasta määrust nr 17/66/Euratom, millega maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide väikeste koguste edastamine vabastatakse tarneid käsitleva peatüki eeskirjade kohaldamisest, (1) on oluliselt muudetud. (2) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Ühenduse tuumamaterjalide tarneolukord võimaldab lepingu artiklis 74 sätestatud vabastust kohaldada viisil, mis tagab maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide regulaarse ja õiglase tarnimise kõigile kasutajatele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Asutamislepingu VI peatüki II jao sätete kohaldamisest vabastatakse maakide ning uraani ja tooriumi lähtematerjalide:

a)

selliste koguste edastamine ühenduses ja import ühendusse, mille uraani- ja/või tooriumisisaldus ühe tehingu kohta ei ületa üht tonni, seejuures järgitakse kummagi materjali puhul viietonnist piirmäära aastas kasutaja kohta;

b)

selliste koguste eksport ühendusest, mille uraani- ja/või tooriumisisaldus ei ületa üht tonni, seejuures järgitakse kummagi materjali puhul viietonnist piirmäära aastas eksportija kohta.

Artikkel 2

Lõhustuvate eriainete edastamine ühenduses, nende import ühendusse ja nende eksport ühendusest vabastatakse asutamislepingu VI peatüki II jao sätete kohaldamisest, tingimusel et uraan-235, uraan-233 ega plutooniumi puhul ei ületa ühegi nimetatud aine asjakohased algainena väljendatud kogused 200 grammi tarne kohta ja 1 000 grammi aastas kasutaja kohta. Impordil ja ekspordil kehtivad need piirangud juhul, kui ühenduse ja kolmandate riikide vahel sõlmitud koostöölepingute sätetest ei tulene teisiti.

Artikkel 3

Kõik artiklites 1 ja 2 sätestatud vabastusega hõlmatud importijad või eksportijad ning ühenduses edastamisega tegelevad tarnijad esitavad kõikide selliste edastamiste kohta tarneagentuurile kvartaliaruande, mis peab sisaldama järgmist teavet:

a)

tarnelepingu sõlmimise kuupäev;

b)

lepinguosaliste nimed;

c)

materjali tootmise koht;

d)

toodete keemiline ja/või füüsikaline laad;

e)

kogused meetermõõdustiku ühikutes;

f)

nimetatud maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide kasutus.

Esimese lõigu punktis e nimetatud teave antakse maakides ja lähtematerjalides sisalduva uraani või tooriumi puhul kilogrammides ning lõhustuvates erimaterjalides sisalduva uraan-233, uraan-235 või plutooniumi puhul grammides. Kümnendmurdu sisaldavad arvud ümardatakse järgmise suurema või väiksema täisarvuni vastavalt sellele, kas kümnendmurd on suurem või väiksem kui 0,5. Kui kümnendmurd on 0,5, ümardatakse arv järgmise suurema või väiksema täisarvuni vastavalt sellele, kas komale eelneb paaris- või paaritu arv.

Igakuised väljavõtted esitatakse agentuurile ühe kuu jooksul alates iga kvartali lõpust, mille jooksul käesolevas määruses osutatud tehingud sooritati.

Artikkel 4

Määrus nr 17/66/Euratom tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT 241, 28.12.1966, lk 4057/66. Määrust on muudetud määrusega (Euratom) nr 3137/74 (EÜT L 333, 13.12.1974, lk 27).

(2)  Vt I lisa.


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatusega

Komisjoni määrus nr 17/66/Euratom (EÜT 241, 28.12.1966, lk 4057/66)

Komisjoni määrus (Euratom) nr 3137/74 (EÜT L 333, 13.12.1974, lk 27).


II LISA

Vastavustabel

Määrus nr 17/66/Euratom

Käesolev määrus

Artikli 1 sissejuhatav osa

Artikli 1 sissejuhatav osa

Artikli 1 esimene taane

Artikli 1 punkt a

Artikli 1 teine taane

Artikli 1 punkt b

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikli 3 esimene lõik

Artikli 3 esimene lõik

Artikli 3 esimese lõigu joonealune viide nr 3

Artikli 3 teine lõik

Artikli 3 teine lõik

Artikli 3 kolmas lõik

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

I lisa

II lisa