9.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/46


Euroopa Keskpanga 14. juuli 2006. aasta suunise EKP/2006/9 (euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 207, 28. juuli 2006 )

Leheküljel 40

asendatakse

„jaepangad”

järgmisega:

„jaekaubandusettevõtted”.