20.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 107/54


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

7. aprill 2006,

eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele

(EKP/2006/4)

(2006/294/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1, 14.3 ja 23,

ning arvestades järgmist:

(1)

1. juuli 2004. aasta suunist EKP/2004/13 (eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes Euroopa Liidu välistele keskpankadele, Euroopa Liidu välistele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele) (1) on vaja muuta seoses “reservide” mõiste muutumisega ja alampiiri väljajätmisega, mille korral ei tasustata sularaha-/investeerimisteenusena hoitavat üleöö krediidi jääki. Suunist EKP/2004/13 on juba üks kord muudetud ja seega tuleb seda selguse ja läbipaistvuse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Vastavalt põhikirja artiklile 23 koosmõjus artikliga 43.4 võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad (edaspidi “osalevad RKPd”) luua suhteid teiste riikide keskpankadega või rahvusvaheliste organisatsioonidega ja teostada neis suhetes kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega igat liiki pangandustoiminguid.

(3)

EKP nõukogu leiab, et eurosüsteem peaks vastavatele klientidele eurosüsteemi reservihaldusteenuseid osutades tegutsema ühtse süsteemina, olenemata sellest, milliste eurosüsteemi liikmete kaudu vastavat teenust osutatakse. Seetõttu peab EKP nõukogu vajalikuks vastu võtta käesoleva suunise, et muuhulgas tagada eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamine standardsel alusel ja ühtlustatud tingimustel, EKP piisav teavitamine nendest teenustest ja klientidega sõlmitud lepingute struktuuri vähimate ühisomaduste kindlaksmääramine.

(4)

EKP nõukogu peab vajalikuks kinnitada, et kogu teave, andmed ja dokumendid, mis koostatakse ja/või mida vahetatakse eurosüsteemi liikmete vahel seoses eurosüsteemi reservihaldusteenustega, on konfidentsiaalsed ja nende suhtes kohaldatakse põhikirja artiklit 38.

(5)

Vastavalt põhikirja artiklitele 12.1 ja 14.3 moodustavad EKP suunised ühenduse õiguse lahutamatu osa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   kõik pangandustoimingute liigid– eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamine euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele seoses nende keskpankade, riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide reservide haldamisega,

—   EKP volitatud personal– EKP juhatuse poolt teatavaks ajaks määratud EKP isikud, kes on volitatud saatma või vastu võtma eurosüsteemi reservihaldusteenuste raamides antavat teavet,

—   keskpangad– rahandusasutused,

—   klient– kõik riigid (sealhulgas kõik avalik-õiguslikud ametiasutused või valitsusasutused), kõik euroalavälised keskpangad või rahandusasutused või kõik rahvusvahelised organisatsioonid, kellele eurosüsteemi liige osutab eurosüsteemi reservihaldusteenuseid,

—   eurosüsteemi reservihaldusteenused– artiklis 2 loetletud reservihaldusteenused, mida eurosüsteemi liige võib klientidele osutada ja mis võimaldavad klientidel oma reserve igakülgselt hallata ühe eurosüsteemi liikme kaudu,

—   eurosüsteemi teenuseosutaja (Eurosystem Service Provider, ESP)– eurosüsteemi liige, kes kohustub osutama eurosüsteemi reservihaldusteenuseid täies mahus,

—   eurosüsteemi üksikteenuseosutaja (Individual Service Provider, ISP)– eurosüsteemi liige, kes ei kohustu osutama eurosüsteemi reservihaldusteenuseid täies mahus,

—   rahvusvaheline organisatsioon– kõik organisatsioonid peale ühenduse institutsioonide ja asutuste, mis on asutatud rahvusvahelise lepinguga või selle alusel,

—   reservid– kliendi nõuetelevastav eurodes vääringustatud vara, s.o sularaha ja väärtpaberid, mis vastavad eurosüsteemi nõuetelevastavate varade andmebaasi “esimese taseme varade” nõuetele ja mida avaldatakse ja ajakohastatakse iga päev EKP veebilehel, välja arvatud juhud, kui: i) väärtpaberid kuuluvad “emitendigruppi 3” ja, teiste emitendigruppide osas, kui väärtpaberid kuuluvad “IV likviidsuskategooriasse”; ii) mida hoitakse eranditult kliendi endise või praeguse personali pensionide või nendega seotud kohustuste täitmiseks; iii) sihtotstarbelised kontod, mille klient on avanud eurosüsteemi liikme juures avaliku sektori kohustuste ajatamiseks rahvusvaheliste lepingute raames; ja iv) muud eurodes vääringustatud varad, mida otsustab EKP nõukogu teataval ajal.

Artikkel 2

Eurosüsteemi reservihaldusteenuste loetelu

Eurosüsteemi reservihaldusteenused on järgmised:

1.

Reservide hoiukontod.

2.

Hoiuteenused:

a)

kuulõpu hoiuste aruanded, sealhulgas võimalus esitada kliendi nõudel aruandeid ka muudel kuupäevadel;

b)

aruannete edastamine SWIFT kaudu kõikidele klientidele, kes saavad SWIFT kaudu aruandeid vastu võtta, ja muude sobivate kanalite kaudu mitte-SWIFT klientidele;

c)

kliendi teavitamine väärtpaberite hoiustega seonduvatest korporatiivsetest sündmustest (näiteks kupongimaksed ja väljaost);

d)

kliendi jaoks korporatiivsete sündmuste töötlemine;

e)

klientide ja kolmandatest isikutest esindajate vaheliste ülesannete hõlbustamine, võttes arvesse teatavaid kitsendusi seoses väärtpaberite automaatsete laenuprogrammide toimimisega.

3.

Arveldusteenused:

a)

makseta tehingu/ülekanne makse vastu tehingu arveldamise teenused kõikide eurodes vääringustatud väärtpaberite osas, mille jaoks on olemas hoiukontod;

b)

kõikide tehingute arveldamise kinnitus SWIFT kaudu (või muude kanalite kaudu mitte-SWIFT klientidele).

4.

Sularaha-/investeerimisteenused:

a)

välisvaluuta ost/müük klientide kontodele enda nimel, sealhulgas euro hetkeost/-müük vähemalt mitte-euroala G10 riikide vääringute vastu;

b)

tähtajalise hoiustamise teenused agendina;

c)

üleöö krediit:

tase 1 – ühe kliendi kohta määratletud kindla summa automaatne investeerimine enda nimel,

tase 2 – vahendite investeerimine turuosaliste kaudu agendina;

d)

klientide jaoks investeerimine kooskõlas nende püsijuhistega ja eurosüsteemi teenuste paketiga;

e)

klientide korralduste täitmine väärtpaberite ostuks/müügiks järelturul.

Artikkel 3

Teenuste osutamine ESP ja ISP poolt

1.   Eurosüsteemi reservihaldusteenuste raamides eristatakse eurosüsteemi liikmeid ESP ja ISP.

2.   Lisaks artiklis 2 osutatud teenustele võib iga ESP osutada klientidele ka muid reservihaldusteenuseid. ESP otsustab selliste teenuste üle üksikjuhtude kaupa ja vastavate teenuste suhtes ei kohaldata käesolevat suunist.

3.   ISP suhtes tuleb kohaldada käesolevas suunises sisalduvaid eurosüsteemi reservihaldusteenuste nõudeid ühe või enama eurosüsteemi reservihaldusteenuse osas või sellise osalise teenuse osas, mida ISP osutab ja mis on osa eurosüsteemi reservihaldusteenuste täispaketist. Peale selle võib iga ISP osutada klientidele ka muid reservihaldusteenuseid ja määrab vastavad teenused üksikjuhtude kaupa. Kõnealuste teenuste suhtes ei kohaldata käesolevat suunist.

Artikkel 4

Teave eurosüsteemi reservihaldusteenuste kohta

1.   Eurosüsteemi liikmed annavad EKP volitatud personalile mis tahes asjakohast teavet eurosüsteemi reservihaldusteenuste uutele ja senistele klientidele osutamise kohta ja teatavad EKP volitatud personalile võimaliku kliendi nende poole pöördumisest.

2.   Enne senise, uue või võimaliku kliendi isiku avaldamist, peavad eurosüsteemi liikmed andma oma parima, et saada kliendi nõusolek avaldamiseks.

3.   Kui nõusolekut ei saada, annab eurosüsteemi asjaomane liige EKP volitatud personalile nõutava teabe ilma kliendi isikut avaldamata.

Artikkel 5

Eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise keeld ja peatamine

1.   EKP peab Eurosüsteemi liikmetele tutvumiseks nimekirja senistest, uutest või võimalikest klientidest, kelle reservide suhtes kohaldab Euroopa Liit või üks Euroopa Liidu liikmesriik ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni alusel külmutamiskorraldust või samalaadset meedet.

2.   Kui eurosüsteemi liige peatab eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise senisele kliendile või keeldub neid teenuseid uuele või võimalikule kliendile osutamast lõikes 1 osutatust erineva meetme või otsuse alusel, mis on vastu võetud eurosüsteemi liikme või eurosüsteemi liikme asukohaliikmesriigi riigi poliitika või riigi huvide tõttu, peab vastav liige sellest viivitamata teatama EKP volitatud personalile. EKP volitatud personal teatab sellest viivitamata teistele eurosüsteemi liikmetele. Mis tahes vastav meede või otsus ei takista teistel eurosüsteemi liikmetel vastavatele klientidele eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamist.

3.   Artikli 4 lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse senise, uue või võimaliku kliendi isiku mis tahes avalikustamise suhtes lõike 2 alusel.

Artikkel 6

Vastutus eurosüsteemi reservihaldusteenuste eest

1.   Iga eurosüsteemi liige vastutab oma klientidega sõlmitud mis tahes kokkulepete täitmise eest, mida ta peab kohaseks eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamisel.

2.   Arvestades eurosüsteemi liikme suhtes kohaldatavaid või tema poolt kokku lepitud erisätteid, on iga eurosüsteemi liige, kes osutab klientidele eurosüsteemi reservihaldusteenuseid või nende osa, vastutav mis tahes tema poolt osutatud teenuste eest.

Artikkel 7

Täiendavad klientidega sõlmitud kokkulepete vähimad ühisomadused

Eurosüsteemi liikmed tagavad, et nende poolt klientidega sõlmitud kokkulepped vastavad käesolevale suunisele ja järgmistele täiendavatele vähimatele ühisomadustele. Kokkulepetes tuleb:

a)

osutada, et kliendi lepingupartner on eurosüsteemi liige, kellega kliendil on sõlmitud eurosüsteemi reservihaldusteenuste või selle osa osutamise kokkulepe ning vastavast kokkuleppest ei tulene kliendi õigusi teiste eurosüsteemi liikmete suhtes. Säte ei takista kliendi kokkuleppeid mitme eurosüsteemi liikmega;

b)

osutada süsteemidele, mida võidakse kasutada klientide lepingupartnerite väärtpaberite arveldamiseks ja asjakohastele riskidele juhul, kui kasutatakse rahapoliitika toimingute nõutele mittevastavaid süsteeme;

c)

osutada asjaolule, et eurosüsteemi reservihaldusteenuste raames teostatakse teatavaid tehinguid võimaluste piires (on a best effort basis);

d)

osutada asjaolule, et eurosüsteemi raha- ja vahetuskursipoliitikaga vastuolu vältimiseks võib eurosüsteemi liige teha tehingu aja ja teostamise suhtes klientidele ettepanekuid ning vastav liige ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis kliendil selliste ettepanekute tõttu võivad tekkida;

e)

osutada asjaolule, et eurosüsteemi liikmete poolt nende klientidelt eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise eest võetavad tasud kuuluvad läbivaatamisele eurosüsteemi poolt ning vastava läbivaatamise tulemusel tekkiv tasu on klientidele kohustuslik kooskõlas kohaldatava seadusega.

Artikkel 8

EKP osa

EKP koordineerib eurosüsteemi reservihaldusteenuste üldist osutamist ja sellega seotud teaberaamistikku. Iga eurosüsteemi liige, kellest saab ESP või kes lõpetab oma tegevuse ESPna, teatab sellest EKP-le.

Artikkel 9

Lõppsätted

1.   Käesolev suunis on adresseeritud osalevatele RKPdele.

2.   Suunis EKP/2004/13 tunnistatakse kehtetuks. Kõiki viiteid kehtetuks tunnistatud suunisele loetakse viideteks käesolevale suunisele.

3.   Käesolev suunis jõustub 12. aprillil 2006. Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Frankfurt Maini ääres, 7. aprill 2006

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 241, 13.7.2004, lk 68. Suunist on muudetud suunisega EKP/2004/20 (ELT L 385, 29.12.2004, lk 85).