20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/416


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/109/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse direktiivi 94/45/EÜ (Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut (1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostanud konverentsi lõppaktis oli kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seega tuleks nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (2) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/45/EÜ muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  EÜT L 254, 30.9.1994, lk 64.


LISA

SOTSIAALPOLIITIKA JA TÖÖHÕIVE

31994 L 0045: nõukogu direktiiv 94/45/EÜ, 22. september 1994, Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 254, 30.9.1994, lk 64); muudetud järgmise aktiga:

31997 L 0074: nõukogu direktiiv 97/74/EÜ, 15.12.1997 (EÜT L 10, 16.1.1998, lk 22).

Ilma et see piiraks uut läbivaatamist enne ühinemiskuupäeva, asendatakse artikli 5 lõike 2 punkt b järgmisega:

“b)

spetsiaalsel läbirääkimiskomisjonil on minimaalselt kolm liiget ja maksimaalselt sama palju liikmeid kui palju on liikmesriike.”