20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/414


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/108/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse direktiive 90/377/EMÜ ja 2001/77/EÜ energeetika valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut (1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostamise konverentsi lõppaktis on kirjas, et kõrged lepinguosalised on jõudnud poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsuvad nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 90/377/EMÜ (2) ja 2001/77/EÜ (3),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 90/377/EMÜ ja 2001/77/EÜ muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  EÜT L 185, 17.7.1990, lk 16.

(3)  EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33.


LISA

ENERGEETIKA

1.

31990 L 0377: nõukogu direktiiv 90/377/EMÜ, 29. juuni 1990, ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (EÜT L 185, 17.7.1990, lk 16); muudetud järgmiste aktidega:

31993 L 0087: komisjoni direktiiv 93/87/EMÜ, 22.10.1993 (EÜT L 277, 10.11.1993, lk 32),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 1882: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003, 29.9.2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

a)

I lisa punkti 11 täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaaria: Sofia,”

“—   Rumeenia: Bukarest,”;

b)

II lisa punkti I.2 täiendatakse järgmiselt:

“—   Bulgaaria: kogu riik,”

“—   Rumeenia: kogu riik”.

2.

32001 L 0077: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ, 27. september 2001, taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33); muudetud järgmise aktiga:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

a)

Lisas lisatakse Belgiat käsitleva kande järele järgmine kanne:

“Bulgaaria

1,7

6

11(7)”

ja Portugali käsitleva kande järele lisatakse:

“Rumeenia

14,9

28

33”

b)

lisas asendatakse ühendust käsitlev kanne järgmisega:

“Ühendus

372

13,2

21”

c)

lisas asendatakse joonealused märkused (**) ja (***) järgmistega:

“(**)

Andmetes viidatakse 1997. aastal taastuvatest energiaallikatest toodetud kodumaisele elektrienergiale, välja arvatud Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia osas, kus andemetes viidatakse 1999. aastale, ning Bulgaaria ja Rumeenia osas, kus andmetes viidatakse 2001. aastale.

(***)

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia protsentuaalne osakaal aastatel 1997 (aastad 1999–2000 Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia puhul, ning aasta 2001 Bulgaaria ja Rumeenia puhul) ja 2010 arvutatakse selliselt, et taastuvatest energiaallikatest toodetud kodumaine elektrienergia jagatakse elektri kodumaise kogutarbimisega. Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia elektri kodumaine kogutarbimine põhineb 2000. aasta andmetel. Bulgaaria ja Rumeenia elektri kodumaine kogutarbimine põhineb 2001. aasta andmetel. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia sisekaubanduse korral (kui kasutatakse heakskiidetud tunnistust või registreeritud originaali) mõjutab nimetatud protsendi arvutamine liikmesriikide 2010. aasta näitajaid, aga mitte ühenduse koguarvestust.”;

d)

lisas lisatakse Bulgaariat käsitleva kande kohta järgmine joonealune märkus:

“(7)

Esialgse analüüsi ja ajakohastatud teabe alusel põhineb 11 %-ne eesmärk taastuvate energiaallikate positiivsel arengul ja soodsatel ilmastikutingimustel. Selle soovitusliku eesmärgi saavutamine sõltub suurel määral aastasest sademete koguhulgast, sademete ajalisest jaotusest aastas ja vee juurdevoolust ning muudest kliimateguritest, mis mõjutavad tugevasti hüdroenergia tootmist ja päikese- ja tuuleenergia kasutamist. Lisaks sellele piiravad taastuvate energiaallikate kasutamist asjakohased keskkonnaalased ja seonduvad siseriiklikud õigusaktid, mis vastavad asjakohastele ELi õigusaktidele.”