20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/368


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/105/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse Direktiive 73/239/EMÜ, 74/557/EMÜ ja 2002/83/EÜ keskkonna valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut (1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostamise konverentsi lõppaktis on kirjas, et kõrged lepinguosalised on jõudnud poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsuvad nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 79/409/EMÜ (2), 92/43/EMÜ (3), 97/68/EÜ (4), 2001/80/EÜ (5) ja 2001/81/EÜ (6),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 79/409/EMÜ, 92/43/EMÜ, 97/68/EÜ, 2001/80/EÜ ja 2001/81/EÜ muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.

(3)  EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.

(4)  EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1.

(5)  EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1.

(6)  EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.


LISA

KESKKOND

A.   LOODUSKAITSE

1.

31979 L 0409: nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ, 2. aprill 1979, loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

31981 L 0854: nõukogu direktiiv 81/854/EMÜ, 19.10.1981 (EÜT L 319, 7.11.1981, lk 3),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31985 L 0411: komisjoni direktiiv 85/411/EMÜ, 25.7.1985 (EÜT L 233, 30.8.1985, lk 33),

31986 L 0122: nõukogu direktiiv 86/122/EMÜ, 8.4.1986 (EÜT L 100, 16.4.1986, lk 22),

31990 L 0656: nõukogu direktiiv 90/656/EMÜ, 4.12.1990 (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 59),

31991 L 0244: komisjoni direktiiv 91/244/EMÜ, 6.3.1991 (EÜT L 115, 8.5.1991, lk 41),

31994 L 0024: nõukogu direktiiv 94/24/EÜ, 8.6.1994 (EÜT L 164, 30.6.1994, lk 9),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31997 L 0049: komisjoni direktiiv 97/49/EÜ, 29.7.1997 (EÜT L 223, 13.8.1997, lk 9),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 0807: nõukogu määrus (EÜ) nr 807/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

I, II/1, II/2, III/1 ja III/2 lisa asendatakse järgmistega:

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I –BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 –BILAG II/1 — ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK II/1 — ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 — LIITE II/1 — BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 –BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 — LIITE II/2 — BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 –BILAG III/1 — ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1 PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 — ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III /1 — PRÍLOHA III/1 — PRILOGA III/1 — LIITE III/1 — BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 –BILAG III/2 — ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2 PIELIKUMS — III/2 PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 — ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PRÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LIITE III/2 — BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31997 L 0062: nõukogu direktiiv 97/62/EÜ, 27.10.1997 (EÜT L 305, 8.11.1997, lk 42),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 1882: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003, 29.9.2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

a)

Artikli 1 punkti c alapunkt iii asendatakse järgmisega:

“iii)

mis on suurepärased näited ühe või enama üheksa järgmise biogeograafilise piirkonna omaduse tõttu: Alpide piirkond, Atlandi piirkond, boreaalne piirkond, mandripiirkond, Makaroneesia piirkond, Musta mere piirkond, Pannoonia piirkond, stepipiirkond ja Vahemere piirkond.”;

b)

artikli 4 lõikes 2 asendatakse sõna “seitse” sõnaga “üheksa”;

c)

I ja II lisa asendatakse järgmistega:

I LISA

ÜHENDUSE TÄHTSUSEGA LOODUSLIKUD ELUPAIGATÜÜBID, MILLE SÄILITAMINE NÕUAB ERIKAITSEALADE MÄÄRAMIST

Tõlgendamine

Elupaigatüüpide tõlgendamise juhend on toodud “Euroopa Liidu elupaigatüüpide tõlgendamise käsiraamatus”, mille on kinnitanud artikli 20 kohaselt asutatud komitee (“elupaikade komitee”) ja mille on avaldanud Euroopa Komisjon (1).

Koodid vastavad Natura 2000 koodidele.

Märk “*” tähistab esmatähtsaid elupaigatüüpe.

1.   RANNIKUD JA SOOLAKUD

11.   Avamere ja loodete alad

1110

Mereveega alaliselt üleujutatud liivamadalad

1120

* Posidonia“põhjad” (Posidonion oceanicae kooslused)

1130

Jõgede lehtersuudmed

1140

Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud

1150

* Lõukad

1160

Laiad madalad abajad ja lahed

1170

Karid

1180

Merepõhjast erituvate gaaside mõjul moodustunud struktuurid (“sambad”)

12.   Rannikupangad ja kliburannad

1210

Üheaastase taimestikuga esmased rannavallid

1220

Püsirohttaimestuga kivirannad

1230

Atlandi ookeani ja Läänemere taimestunud pankrannad

1240

Taimestunud pankrannad Vahemere rannikul (koos endeemsete kermeki Limonium spp. liikidega)

1250

Endeemse taimestikuga pangad Makaroneesia rannikuil

13.   Atlantilised ja sisemaa sooldunud lodud ja sooldunud niidud

1310

Soolarohu (Salicornia) jt üheaastaste taimedega mudased ja liivased rannikud

1320

Spartinion maritimae kooslustega alad

1330

Atlantilised sooldunud rannaniidud Glauco-Pucinellietalia kooslustega

1340

* Sisemaa sooldunud niidud

14.   Vahemerelised ja termoatlantilised sooldunud lodud ja sooldunud niidud

1410

Vahemerelised sooldunud niidud Juncetalia maritimi kooslustega

1420

Vahemerelised ja termo-atlantilised soolalembesed võserikud Sarcocornetea fructicosi kooslustega

1430

Soola- ja lämmastikulembesed võserikud Pegano-Salsoletea kooslustega

15.   Sisemaa sooldunud stepid ja kipsistepid

1510

* Vahemerelised sooldunud stepid Limonietalia kooslustega

1520

* Kipsistepid Gypsophiletalia kooslustega Pürenee poolsaarel

1530

* Pannoonia sooldunud stepid ja märgalad

16.   Läänemere kesk- ja põhjaosa saarestikud, ranniku- ja maakerkealad

1610

Liiva-, kivi-, kliburanna ja sublitoraali taimkattega Läänemere oos-saared

1620

Läänemere kesk- ja põhjaosa väikesaared ning laiud

1630

* Läänemere kesk- ja põhjaosa rannaniidud

1640

Läänemere kesk- ja põhjaosa püsirohttaimestuga liivarannad

1650

Läänemere kesk- ja põhjaosa kitsad abajad

2.   RANNIKU- JA SISEMAALUITED

21.   Atlandi ookeani, Põhjamere ja Läänemere rannikuluited

2110

Kujunevad liikuvad rannikuluited

2120

Liikuvad rannikuluited (valged luited) rand-luidekaeraga (Ammophila arenaria)

2130

* Rohttaimedega kinnistunud rannikuluited (hallid luited)

2140

* Leostunud kinnistunud luited hariliku kukemarjaga (Empetrum nigrum)

2150

* Leostunud kinnistunud atlantilised luited Calluno-Ulicetea kooslustega

2160

Astelpajuga (Hippophaë rhamnoides) luited

2170

Hanepajuga (Salix repens ssp. argentea) luited (Salicion arenariae kooslused)

2180

Atlantilise, kontinentaalse ning boreaalse piirkonna metsastunud luited

2190

Luidetevahelised niisked nõod

21A0

Matšeerid (*Iirimaal)

22.   Vahemere ranniku mereluited

2210

Crucianellion maritimae kooslustega kinnistunud luiterannad

2220

Luited, millel kasvab Euphorbia terracina

2230

Malcolmietalia kooslustega luiterohumaad

2240

Brachypodietalia kooslustega ning üheaastaste taimedega luiterohumaad

2250

* Luitekadastikud (Juniperus spp.)

2260

Cisto-Lavenduletalia kooslustega jäiklehised luitevõserikud

2270

* Piinia (Pinus pinea) ja/või merimänniga (Pinus pinaster) luitemännikud

23.   Sisemaised vanad leostunud luited

2310

Kanarbiku (Calluna) ja leetpõõsastega (Genista) kuivad liivanõmmed

2320

Kanarbiku (Calluna) ja hariliku kukemarjaga (Empetrum nigrum) kuivad liivanõmmed

2330

Hõberohu (Corynephorus) ja kasteheina (Agrostis) liikidega avatud luiterohumaad sisemaal

2340

* Pannoonia sisemaaluited

3.   MAGEVEEKOGUD

31.   Seisuveekogud

3110

Liivatasandike mineraalidevaesed vähetoitelised veekogud Littorelletalia uniflorae kooslustega

3120

Lahnarohu (Isoetes spp.) liikidega mineraalidevaesed vähetoitelised veekogud, peamiselt liivmuldadel Vahemere maade lääneosas

3130

Littorelletea uniflorae ja/või Isoëto-Nanojuncetea kooslustega vähe- kuni kesktoitelised seisuveekogud

3140

Bentiliste mändvetikakooslustega (Chara spp.) kalgiveelised vähe- kuni kesktoitelised veekogud

3150

Penikeele- või kilbukakooslustega (Magnopotamion või Hydrocharition) looduslikult rohketoitelised järved

3160

Looduslikult huumustoitelised järved ja järvikud

3170

* Vahemerelised ajutised väikeveekogud

3180

* Turlokid

3190

Kipsi karstijärved

31A0

* Lootose kasvualad Transilvaania kuumaveeallikatel

32.   Jooksev vesi — vabalt või osaliselt vabalt voolavate vooluveekogude osad (väikesed, keskmised ja suured voolusängid), kus vee kvaliteet ei ole märgatavalt halvenenud

3210

Fennoskandia looduslikud jõed

3220

Mägijõed ja nende kaldarohustu

3230

Euroopa mürikaariaga (Myricaria germanica) mägijõed ja nende kallaste puistaimestu

3240

Halli pajuga (Salix elaeagnos) mägijõed ja nende kallaste puistaimestu

3250

Püsivooluga vahemerelised jõed, kus kasvab kollane sarvmagun (Glaucium flavum)

3260

Tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed Ranunculion fluitantis'e ja Callitricho-Batrachion'i kooslustega

3270

Chenopodium rubri p.p. ja Bidention p.p. kooslustega mudakaldased jõed

3280

Paspalo-Agrostidion'i kooslustega püsivoolulised vahemerelised jõed ning pajudest (Salix) ja hõbepaplist (Populus alba) “rippkardinad”

3290

Paspalo-Agrostidion'i kooslustega ajutise vooluga vahemerelised jõed

4.   PARASVÖÖTME NÕMMED JA VÕSERIKUD

4010

Soo-eerikaga (Erica tetralix) põhjaatlantilised märjad nõmmed

4020

* Ripsmelise (Erica ciliaris) ja soo-eerikaga (Erica tetralix) atlantilised parasvöötme märjad nõmmed

4030

Euroopa kuivad nõmmed

4040

* Laiuva eerikaga (Erica vagans) kuivad atlantilised rannikunõmmed

4050

* Makaroneesia endeemsed nõmmed

4060

Alpiinsed ja boreaalsed nõmmed

4070

* Mägimänni (Pinus mugo) ja karedakarvase rododendroniga (Rhododendron hirsutum) põõsastikud (Mugo-Rhododendretum hirsuti kooslused)

4080

Lähisarktilised pajustikud (Salix spp.)

4090

Astelhernega mägivahemerelised endeemsed nõmmed

40A0

* Subkontinentaalsed Pannoonia võserikud

40B0

Rodope põõsasmarani (Potentilla fruticosa) tihnikud

40C0

* Pontose-Sarmaatia heitlehised tihnikud

5.   JÄIKLEHISED VÕSERIKUD (MATORRAL)

51.   Lähisvahemerelised ja parasvöötmelised võserikud

5110

Hariliku pukspuuga (Buxus sempervirens) kuiva- ja soojalembesed püsikooslused kaljunõlvadel (Berberidion'i kooslused)

5120

Lõhnava luudpõõsa (Cytisus purgans) kooslused mägedes

5130

Hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nõmmedel ja lubjarikka mullaga rohumaadel

5140

* Tsistusega (Cistus palhinhae) märjad rannikunõmmed

52.   Vahemereline puismatorral

5210

Kadakatega (Juniperus spp.) puismatorralid

5220

* Kreektürniga (Zyziphus) puismatorralid

5230

* Loorberipuudega (Laurus nobilis) puismatorralid

53.   Termovahemerelised ja stepiäärsed põõsastikud

5310

Loorberitihnikud (Laurus nobilis)

5320

Rannakaljudelähedased madalad piimalillekooslused (Euphorbia)

5330

Termovahemerelised ja kõrbeäärsed võserikud

54.   Früügana

5410

Astragalo-Plantaginetum subulatae kooslustega kaljutippude früüganad Vahemeremaade lääneosas

5420

Sarcopoterium spinosum phryganas

5430

Euphorbio-Verbascion'i kooslustega endeemsed früüganad

6.   LOODUSLIKUD JA POOLLOODUSLIKUD ROHUMAAD

61.   Looduslikud rohumaad

6110

* Alysso-Sedion albi kooslustega kaljurohumaad lubjarikkal või aluselisel mullal

6120

* Kuivad liivased rohumaad lubjarikkal mullal

6130

Violetalia calaminariae kooslustega rohumaad raskemetalliderikkal mullal

6140

Siil-aruheinaga (Festuca eskia) rohumaad Pürenee poolsaarel ränirikkal mullal

6150

Alpiinsed ja boreaalsed rohumaad ränirikkal mullal

6160

Festuca indigesta mägirohumaad Pürenee poolsaarel

6170

Alpiinsed ja lähisalpiinsed rohumaad lubjarikkal mullal

6180

Makaroneesia parasniisked rohumaad

6190

Pannoonia kaljurohumaad (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud

6210

Festuco-Brometalia kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud lubjarikkal mullal (* olulised käpaliste kasvukohad)

6220

* Thero-Brachypodietea kooslustega kõrreliste ja üheaastaste rohunditega ebastepid

6230

* Jussheinaga (Nardus) liigirikkad mäestikurohumaad ränirikkal mullal (Mandri-Euroopas eelmäestikes)

6240

* Lähis-Pannoonia stepistunud rohumaad

6250

* Pannoonia stepistunud rohumaad lössil

6260

* Pannoonia liivastepid

6270

* Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad

6280

* Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud

62A0

Idapoolsed lähisvahemerelised kuivad rohumaad (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Küprose serpentiinrohumaad

62C0

* Pontose-Sarmaatia stepid

62D0

Möösia mägirohumaad happelisel mullal

63.   Jäiklehised karjatatavad metsad (deesad)

6310

Igihaljaste tammedega (Quercus spp.) deesad

64.   Poollooduslikud niisked kõrgrohustud

6410

Sinihelmikaniidud (Molinion caeruleae kooslused) lubjarikkal või turvastunud mullal või savikatel mudasetetel

6420

Vahemerelised kõrgrohustud ja kõrkjastikud (Molinio-Holoschoenion′i kooslused)

6430

Niiskuslembesed serva-kõrgrohustud tasandikel ja mäestikes alpiinse vööndini

6440

Cnidion dubii kooslustega lamminiidud jõeorgudes

6450

Põhjamaised lamminiidud

6460

Troodose sooniidud

65.   Parasniisked rohumaad

6510

Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) ja ürt-punanupuga (Sanguisorba officinalis) madalikuniidud

6520

Mäginiidud

6530

* Fennoskandia puisniidud

7.   RABAD JA SOOD

71.   Sfagnumi turba sood

7110

* Looduslikus seisundis rabad

7120

Inimtegevusest rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad

7130

Vaipsood (* kui on looduslikus seisundis)

7140

Siirdesood ja õõtsiksood

7150

Nokkheinakooslused (Rhynchosporion)

7160

Fennoskandia mineraaliderikkad allikad ja allikasood

72.   Lubjarikkad madalsood

7210

* Lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus) ja raudtarna (Carex davalliana) kooslustega lubjarikkad madalsood

7220

* Nõrglubjalasundit moodustavad allikad (Cratoneurion'i kooslused)

7230

Aluselised madalsood

7240

* Alpiinsed Caricion bicoloris-atrofuscae esikkooslused

73.   Boreaalsed sood

7310

* Aabasood

7320

* Palsasood

8.   PALJANDID JA KOOPAD

81.   Rusukalded

8110

Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani kooslustega silikaatsete kivimite rusukalded mägedes kuni lumepiirini

8120

Thlaspietea rotundifolii kooslustega karbonaatsete kivimite ja lubjakivikilda rusulkalded mägedes kuni alpiinse vööndini

8130

Vahemere lääneosa ja alpiinsed soojalembesed rusukalded

8140

Vahemere idaosa rusukalded

8150

Kesk-Euroopa kõrgustike silikaatsete kivimite rusukalded

8160

* Kesk-Euroopa kõrgustike ja mäestike karbonaatsete kivimite rusukalded

82.   Kivirinnakud koos kasmofüütilise taimestuga

8210

Karbonaatsed paljandid koos kasmofüütilise taimestuga

8220

Silikaatsed paljandid koos kasmofüütilise taimestuga

8230

Silikaatsed paljandid koos Sedo-Scleranthion'i või Sedo albi-Veronicion dillenii esikkooslustega

8240

* Paepaljandid

83.   Muud paljandid

8310

Avalikkusele suletud koopad

8320

Laavaväljad ja looduslikud õõnestised

8330

Mere poolt üleujutatud või osaliselt üleujutatud koopad

8340

Püsiliustikud

9.   METSAD

Looduslikus seisundis metsad, mille moodustavad kohalikud suured puud koos tüüpilise alustaimestuga ning mis on haruldased või jäänukkooslused ja/või milles kasvab ühenduse tähtsusega liike

90.   Põhja-Euroopa (boreaalsed) metsad

9010

* Läänetaiga

9020

* Tamme, pärna, vahtra, saare või jalakatega Fennoskandia hemiboreaalsed looduslikud vanad laialehised epifüütiderikkad salumetsad (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus või Ulmus)

9030

* Maakerkerannikuil kasvavad looduslikud esikmetsad

9040

Põhja-Euroopa lähisalpiinsed/lähisarktilised Betula pubescens ssp. czerepanovii metsad

9050

Hariliku kuusega (Picea abies) rohunditerikkad Fennoskandia metsad

9060

Okasmetsad oosidel või glatsiofluviaalsetel mõhnadel

9070

Fennoskandia puiskarjamaad

9080

* Fennoskandia madalsoo- ja lodumetsad

91.   Euroopa parasvöötme metsad

9110

Luzulo-Fagetum'i kooslustega pöögimetsad

9120

Quercion robori-petraeae või Ilici-Fagenion'i kooslustega atlantilised pöögimetsad happelisel mullal; põõsarindes kasvavad iileksid (Ilex), vahel ka jugapuud (Taxus)

9130

Asperula-Fagetum'i kooslustega pöögimetsad

9140

Vahtrate (Acer) ning oblikaga (Rumex arifolius) Kesk-Euroopa lähisalpiinsed pöögimetsad

9150

Cephalanthero-Fagion'i kooslustega lubjakividel kasvavad Kesk-Euroopa pöögimetsad

9160

Carpinion betuli kooslustega lähisatlantilised ja Kesk-Euroopa tammikud või tamme-valgepöögi metsad

9170

Galio-Carpinetum'i kooslustega tamme-valgepöögimetsad

9180

* Tilio-Acerion'i kooslustega nõlvade, rusukallete ja jäärakute metsad

9190

Vanad happelembesed hariliku tamme (Quercus robur) metsad liivatasandikel

91A0

Iileksi (Ilex) ja roodjala (Blechnum) liikidega vanad Briti saarte tammikud

91B0

Ahtalehise saare (Fraxinus angustifolia) soojalembesed metsad

91C0

* Kaledoonia metsad

91D0

* Siirdesoo- ja rabametsad

91E0

* Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (Alno-Padion'i, Alnion incanae, Salicion albae kooslused)

91F0

Hariliku tamme (Quercus robur), künnapuu (Ulmus laevis) ja põldjalaka (Ulmus minor), hariliku saare (Fraxinus excelsior) või ahtalehise saarega (Fraxinus angustifolia) lammi-segametsad suurte jõgede kaldavallidel (Ulmenion minoris′e kooslused)

91G0

* Kivitamme (Quercus petraea) ja valgepöögiga (Carpinus betulus) Pannoonia metsad

91H0

* Karvase tammega (Quercus pubescens) Pannoonia metsad

91I0

* Tammedega (Quercus spp.) Euro-Siberi metsastepid

91J0

* Hariliku jugapuu (Taxus baccata) metsad Briti saartel

91K0

Aremonio-Fagion'i kooslustega Illüüria pöögimetsad (Fagus sylvatica)

91L0

Erythronio-Carpinion'i kooslustega Illüüria tamme-valgepöögi metsad

91M0

Pannoonia-Balkani türgi tamme ja kivitamme metsad

91N0

* Junipero-Populetum albae kooslustega Pannoonia sisemaaluidete põõsastikud

91P0

Püha Risti mäestiku nulumetsad (Abietetum polonicum)

91Q0

Lääne-Karpaatia männimetsad (Pinus sylvestris) lubjarikkal pinnasel

91R0

Dinaari-dolomiidi männimetsad (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Lääne-Pontose pöögimetsad

91T0

Kesk-Euroopa samblikuga männimetsad

91U0

Sarmaatia steppide männimetsad

91V0

Daakia pöögimetsad (Symphyto-Fagion)

91W0

Möösia pöögimetsad

91X0

* Dobrudža pöögimetsad

91Y0

Daakia tamme ja valgepöögimetsad

91Z0

Möösia hõbepärna metsad

91AA

* Valge tamme metsad

91BA

Möösia valge nulu metsad

91CA

Rodope ja Stara planina männimetsad

92.   Vahemerelised salumetsad

9210

* Jugapuude (Taxus) ja iileksitega (Ilex) pöögimetsad Apenniini mäestikus

9220

* Euroopa nuluga (Abies alba) pöögimetsad Apenniini mäestikus ja pöögimetsad, milles kasvab Abies nebrodensis

9230

Hariliku tamme (Quercus robur) ja pürenee tamme (Quercus pyrenaica) metsad Pürenee poolsaarel ja Edela-Prantsusmaal

9240

Quercus faginea ja Quercus canariensis′e metsad Pürenee poolsaarel

9250

Quercus trojana metsad

9260

Hariliku kastanipuu (Castanea sativa) metsad

9270

Kreeka pöögimetsad, milles kasvab Abies borisii-regis

9280

Ungari tamme (Quercus frainetto) metsad

9290

Acero-Cupression′i kooslustega küpressimetsad

92A0

Hõberemmelga (Salix alba) ja hõbepapli (Populus alba) galeriimetsad

92B0

Pontose rododendroni (Rhododendron ponticum), pajude (Salix) ja muude liikidega ajutiste vooluveegude kaldakooslused Vahemeremaades

92C0

Ida-plaatani- (Platanus orientalis) ja ida-ambrapuu- (Liquidambar orientalis) metsad (Platanion orientalis'e kooslused)

92D0

Lõuna-Euroopa veekogude kaldavõsastikud (Nerio-Tamaricetea ja Securinegion tinctoriae kooslused)

93.   Vahemerelised jäiklehised metsad

9310

Quercus brachyphylla metsad Kreekas

9320

Õlipuu (Olea) ja jaanikaunapuu (Ceratonia) metsad

9330

Korgitamme (Quercus suber) metsad

9340

Iilekstamme (Quercus ilex) ja Quercus rotundifolia metsad

9350

Soomustamme (Quercus macrolepis) metsad

9360

* Makaroneesia loorberimetsad (Laurus, Ocotea)

9370

* Datlipalmi- (Phoenix) salud

9380

Teravalehise iileksi (Ilex aquifolium) metsad

9390

* Quercus alnifolia võserikud ja madala taimkattega tammikud

93A0

Quercus infectoria tammikud (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Parasvööndi mägialade okasmetsad

9410

Vaccinio-Piceetea kooslustega kuusemetsad (Picea) mäestikes happelisel mullal kuni alpiinse vööndini

9420

Euroopa lehise (Larix decidua) ja/või alpi seedermänni (Pinus cembra) mägimetsad

9430

Konksmänni (Pinus uncinata) mägimetsad (* kipsil või lubjakivil)

95.   Vahemere piirkonna ja Makaroneesia mägi-okasmetsad

9510

* Euroopa nulu (Abies alba) metsad Apenniini poolsaare lõunaosas

9520

Hispaania nulu (Abies pinsapo) metsad

9530

* (Lähis)vahemerelised männikud endeemse musta männiga

9540

Vahemerelised männikud endeemsete Mesogea mändidega

9550

Kanaari saarte endeemsed männikud

9560

* Kadakatega (Juniperus spp.) endeemsed metsad

9570

* Sandarakipuu (Tetraclinis articulata) metsad

9580

* Vahemerelised hariliku jugapuu (Taxus baccata) metsad

9590

* Cedrus brevifolia metsad (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Mägivahemerelised kõrgmännikud

II LISA

ÜHENDUSE TÄHTSUSEGA LOOMA- JA TAIMELIIGID, MILLE SÄILITAMINE NÕUAB ERIKAITSEALADE MÄÄRAMIST

Tõlgendamine

a)   II lisa täiendab I lisa ühtse erikaitsealade võrgustiku loomiseks.

b)   Käesolevas lisas loetletud liigid on märgitud:

liigi või alamliigi nimega või

kõigi kõrgema astme taksonisse või selle taksoni määratud osasse kuuluvate liikidega.

Lühend “spp.” sugukonna või perekonna nime järel tähistab kõiki sellesse sugukonda või perekonda kuuluvaid liike.

c)   Sümbolid

Tärn (*) liiginime ees viitab sellele, et liik on esmatähtis.

Enamik käesolevas lisas loetletud liike on loetletud ka IV lisas. Kui käesolevas lisas esinev liik ei esine IV või V lisas, järgneb selle nimele sümbol (o); kui käesolevas lisas esinev liik esineb samuti V lisas, aga ei esine IV lisas, järgneb selle nimele sümbol (V).

a)   LOOMAD

SELGROOGSED

IMETAJAD

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis bechsteinii

 

Myotis blythii

 

Myotis capaccinii

 

Myotis dasycneme

 

Myotis emarginatus

 

Myotis myotis

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Myomimus roachi

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

 

Castor fiber (välja arvatud Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi populatsioonid)

Cricetidae

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

* Microtus oeconomus arenicola

 

* Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

 

* Alopex lagopus

 

* Canis lupus (välja arvatud Eesti populatsioon; Hispaania populatsioonid: ainult Duerost lõunas esinevad populatsioonid; Kreeka populatsioonid: ainult 39. laiuskraadist lõuna pool esinevad populatsioonid; Läti, Leedu ja Soome populatsioonid).

Ursidae

 

* Ursus arctos (välja arvatud Eesti, Soome ja Rootsi populatsioonid)

Mustelidae

 

* Gulo gulo

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

* Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Lynx lynx (välja arvatud Eesti, Läti ja Soome populatsioonid)

 

* Lynx pardinus

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

 

* Monachus monachus

 

Phoca hispida bottnica (V)

 

* Phoca hispida saimensis

 

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

 

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

 

* Bison bonasus

 

Capra aegagrus (looduslikud populatsioonid)

 

* Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (looduslikud populatsioonid — Korsika ja Sardiinia)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Phocoena phocoena

 

Tursiops truncatus

ROOMAJAD

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

* Caretta caretta

 

* Chelonia mydas

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta schreiberi

 

Gallotia galloti insulanagae

 

* Gallotia simonyi

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis pityusensis

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

 

* Coluber cypriensis

 

Elaphe quatuorlineata

 

Elaphe situla

 

* Natrix natrix cypriaca

Viperidae

 

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

 

Vipera ursinii (välja arvatud Vipera ursinii rakosiensis)

 

* Vipera ursinii rakosiensis

KAHEPAIKSED

CAUDATA

Salamandridae

 

Chioglossa lusitanica

 

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

 

* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)

 

Salamandrina terdigitata

 

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

 

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

 

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

 

Triturus montandoni

 

Triturus vulgaris ampelensis

Proteidae

 

* Proteus anguinus

Plethodontidae

 

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

 

Hydromantes (Speleomantes) flavus

 

Hydromantes (Speleomantes) genei

 

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

 

Hydromantes (Speleomantes) supramontis

ANURA

Discoglossidae

 

* Alytes muletensis

 

Bombina bombina

 

Bombina variegata

 

Discoglossus galganoi (kaasa arvatud Discoglossus “jeanneae”)

 

Discoglossus montalentii

 

Discoglossus sardus

Ranidae

 

Rana latastei

Pelobatidae

 

* Pelobates fuscus insubricus

KALAD

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

 

Eudontomyzon spp. (o)

 

Lampetra fluviatilis (V) (välja arvatud Soome ja Rootsi populatsioonid)

 

Lampetra planeri (o) (välja arvatud Eesti, Soome ja Rootsi populatsioonid)

 

Lethenteron zanandreai (V)

 

Petromyzon marinus (o) (välja arvatud Rootsi populatsioonid)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

 

* Acipenser naccarii

 

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

 

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

 

Hucho hucho (looduslikud populatsioonid) (V)

 

Salmo macrostigma (o)

 

Salmo marmoratus (o)

 

Salmo salar (ainult magevees) (V) (välja arvatud Soome populatsioonid)

Coregonidae

 

* Coregonus oxyrhynchus (anadroomsed populatsioonid teatavates Põhjamere piirkondades)

Umbridae

 

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

 

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

 

Anaecypris hispanica

 

Aspius aspius (V) (välja arvatud Soome populatsioonid)

 

Barbus comiza (V)

 

Barbus meridionalis (V)

 

Barbus plebejus (V)

 

Chalcalburnus chalcoides (o)

 

Chondrostoma genei (o)

 

Chondrostoma lusitanicum (o)

 

Chondrostoma polylepis (o) (kaasa arvatud C. willkommi)

 

Chondrostoma soetta (o)

 

Chondrostoma toxostoma (o)

 

Gobio albipinnatus (o)

 

Gobio kessleri (o)

 

Gobio uranoscopus (o)

 

Iberocypris palaciosi (o)

 

* Ladigesocypris ghigii (o)

 

Leuciscus lucumonis (o)

 

Leuciscus souffia (o)

 

Pelecus cultratus (V)

 

Phoxinellus spp. (o)

 

* Phoxinus percnurus

 

Rhodeus sericeus amarus (o)

 

Rutilus pigus (V)

 

Rutilus rubilio (o)

 

Rutilus arcasii (o)

 

Rutilus macrolepidotus (o)

 

Rutilus lemmingii (o)

 

Rutilus frisii meidingeri (V)

 

Rutilus alburnoides (o)

 

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

 

Cobitis elongata (o)

 

Cobitis taenia (o) (välja arvatud Soome populatsioonid)

 

Cobitis trichonica (o)

 

Misgurnus fossilis (o)

 

Sabanejewia aurata (o)

 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata ja Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

 

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

 

Aphanius iberus (o)

 

Aphanius fasciatus (o)

 

* Valencia hispanica

 

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

 

Gymnocephalus baloni

 

Gymnocephalus schraetzer (V)

 

* Romanichthys valsanicola

 

Zingel spp. ((o) välja arvatud Zingel asper ja Zingel zingel (V))

Gobiidae

 

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

 

Padogobius nigricans (o)

 

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

 

Cottus gobio (o) (välja arvatud Soome populatsioonid)

 

Cottus petiti (o)

SELGROOTUD

LÜLIJALGSED

CRUSTACEA

Decapoda

 

Austropotamobius pallipes (V)

 

* Austropotamobius torrentium (V)

Isopoda

 

* Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

 

Agathidium pulchellum (o)

 

Bolbelasmus unicornis

 

Boros schneideri (o)

 

Buprestis splendens

 

Carabus hampei

 

Carabus hungaricus

 

* Carabus menetriesi pacholei

 

* Carabus olympiae

 

Carabus variolosus

 

Carabus zawadszkii

 

Cerambyx cerdo

 

Corticaria planula (o)

 

Cucujus cinnaberinus

 

Dorcadion fulvum cervae

 

Duvalius gebhardti

 

Duvalius hungaricus

 

Dytiscus latissimus

 

Graphoderus bilineatus

 

Leptodirus hochenwarti

 

Limoniscus violaceus (o)

 

Lucanus cervus (o)

 

Macroplea pubipennis (o)

 

Mesosa myops (o)

 

Morimus funereus (o)

 

* Osmoderma eremita

 

Oxyporus mannerheimii (o)

 

Pilemia tigrina

 

* Phryganophilus ruficollis

 

Probaticus subrugosus

 

Propomacrus cypriacus

 

* Pseudogaurotina excellens

 

Pseudoseriscius cameroni

 

Pytho kolwensis

 

Rhysodes sulcatus (o)

 

* Rosalia alpina

 

Stephanopachys linearis (o)

 

Stephanopachys substriatus (o)

 

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

 

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

 

Agriades glandon aquilo (o)

 

Arytrura musculus

 

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

 

Catopta thrips

 

Chondrosoma fiduciarium

 

Clossiana improba (o)

 

Coenonympha oedippus

 

Colias myrmidone

 

Cucullia mixta

 

Dioszeghyana schmidtii

 

Erannis ankeraria

 

Erebia calcaria

 

Erebia christi

 

Erebia medusa polaris (o)

 

Eriogaster catax

 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

 

Glyphipterix loricatella

 

Gortyna borelii lunata

 

Graellsia isabellae (V)

 

Hesperia comma catena (o)

 

Hypodryas maturna

 

Leptidea morsei

 

Lignyoptera fumidaria

 

Lycaena dispar

 

Lycaena helle

 

Maculinea nausithous

 

Maculinea teleius

 

Melanargia arge

 

* Nymphalis vaualbum

 

Papilio hospiton

 

Phyllometra culminaria

 

Plebicula golgus

 

Polymixis rufocincta isolata

 

Polyommatus eroides

 

Pseudophilotes bavius

 

Xestia borealis (o)

 

Xestia brunneopicta (o)

 

* Xylomoia strix

Mantodea

 

Apteromantis aptera

Odonata

 

Coenagrion hylas (o)

 

Coenagrion mercuriale (o)

 

Coenagrion ornatum (o)

 

Cordulegaster heros

 

Cordulegaster trinacriae

 

Gomphus graslinii

 

Leucorrhinia pectoralis

 

Lindenia tetraphylla

 

Macromia splendens

 

Ophiogomphus cecilia

 

Oxygastra curtisii

Orthoptera

 

Baetica ustulata

 

Brachytrupes megacephalus

 

Isophya costata

 

Isophya harzi

 

Isophya stysi

 

Myrmecophilus baronii

 

Odontopodisma rubripes

 

Paracaloptenus caloptenoides

 

Pholidoptera transsylvanica

 

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

 

Anthrenochernes stellae (o)

MOLLUSKID

GASTROPODA

 

Anisus vorticulus

 

Caseolus calculus

 

Caseolus commixta

 

Caseolus sphaerula

 

Chilostoma banaticum

 

Discula leacockiana

 

Discula tabellata

 

Discus guerinianus

 

Elona quimperiana

 

Geomalacus maculosus

 

Geomitra moniziana

 

Gibbula nivosa

 

* Helicopsis striata austriaca (o)

 

Hygromia kovacsi

 

Idiomela (Helix) subplicata

 

Lampedusa imitatrix

 

* Lampedusa melitensis

 

Leiostyla abbreviata

 

Leiostyla cassida

 

Leiostyla corneocostata

 

Leiostyla gibba

 

Leiostyla lamellosa

 

* Paladilhia hungarica

 

Sadleriana pannonica

 

Theodoxus transversalis

 

Vertigo angustior (o)

 

Vertigo genesii (o)

 

Vertigo geyeri (o)

 

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

 

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

 

Margaritifera margaritifera (V)

 

Unio crassus

Dreissenidae

 

Congeria kusceri

b)   TAIMED

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

 

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

 

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

 

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

 

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

 

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

 

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

 

Isoetes boryana Durieu

 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

 

Marsilea batardae Launert

 

Marsilea quadrifolia L.

 

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

 

Botrychium simplex Hitchc.

 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

 

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

 

Leucojum nicaeense Ard.

 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

 

Narcissus calcicola Mendonça

 

Narcissus cyclamineus DC.

 

Narcissus fernandesii G. Pedro

 

Narcissus humilis (Cav.) Traub

 

* Narcissus nevadensis Pugsley

 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

 

Narcissus scaberulus Henriq.

 

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

 

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

 

* Anchusa crispa Viv.

 

Echium russicum J.F.Gemlin

 

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

 

Myosotis lusitanica Schuster

 

Myosotis rehsteineri Wartm.

 

Myosotis retusifolia R. Afonso

 

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

 

* Omphalodes littoralis Lehm.

 

* Onosma tornensis Javorka

 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

 

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

 

* Campanula bohemica Hruby

 

* Campanula gelida Kovanda

 

Campanula romanica Săvul.

 

* Campanula sabatia De Not.

 

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych

 

Campanula zoysii Wulfen

 

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

 

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

 

Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl

 

Arenaria humifusa Wahlenberg

 

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

 

Arenaria provincialis Chater & Halliday

 

* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.

 

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

 

* Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz

 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

 

* Dianthus diutinus Kit.

 

* Dianthus lumnitzeri Wiesb.

 

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

 

* Dianthus moravicus Kovanda

 

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

 

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay

 

Dianthus rupicola Biv.

 

* Gypsophila papillosa P. Porta

 

Herniaria algarvica Chaudhri

 

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

 

Herniaria maritima Link

 

* Minuartia smejkalii Dvorakova

 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

 

Moehringia tommasinii Marches.

 

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

 

Petrocoptis grandiflora Rothm.

 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas

 

Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

 

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

 

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

 

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

 

Silene longicilia (Brot.) Otth.

 

Silene mariana Pau

 

* Silene orphanidis Boiss

 

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

 

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

 

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

 

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

 

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

 

Cistus palhinhae Ingram

 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

 

Helianthemum caput-felis Boiss.

 

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

 

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

 

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

 

* Artemisia granatensis Boiss.

 

* Artemisia laciniata Willd.

 

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

 

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

 

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

 

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

 

Carlina onopordifolia Besser

 

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

 

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

 

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

 

* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou

 

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

 

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

 

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

 

* Centaurea citricolor Font Quer

 

Centaurea corymbosa Pourret

 

Centaurea gadorensis G. Blanca

 

* Centaurea horrida Badaro

 

Centaurea immanuelis-loewii Degen

 

Centaurea jankae Brandza

 

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

 

Centaurea kartschiana Scop.

 

* Centaurea lactiflora Halacsy

 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

 

* Centaurea niederi Heldr.

 

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

 

* Centaurea pinnata Pau

 

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády

 

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

 

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

 

Centaurea vicentina Mariz

 

Cirsium brachycephalum Juratzka

 

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

 

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

 

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

 

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

 

* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al

 

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

 

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

 

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

 

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

 

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

 

Leontodon boryi Boiss.

 

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link