20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/352


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/104/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse teatavaid direktiive põllumajanduse valdkonnas (veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia (1) ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide aktid jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007 ja neid on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, peab nõukogu võtma vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostamise konverentsi lõppaktis on kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 64/432/EMÜ (2), 90/426/EMÜ (3), 90/539/EMÜ (4), 91/68/EMÜ (5), 91/496/EMÜ (6), 91/414/EMÜ (7), 92/35/EMÜ (8), 92/40/EMÜ (9), 92/66/EMÜ, (10) 92/119/EMÜ (11), 93/53/EMÜ (12), 95/70/EÜ (13), 96/23/EÜ (14), 97/78/EÜ (15), 2000/75/EÜ (16), 2001/89/EÜ (17), 2002/60/EÜ (18), 2003/85/EÜ (19) ja 2003/99/EÜ (20),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 64/432/EMÜ, 90/426/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/414/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/40/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 93/53/EMÜ, 95/70/EÜ, 96/23/EÜ, 97/78/EÜ, 2000/75/EÜ, 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ, 2003/85/EÜ ja 2003/99/EÜ muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  ELT L 121, 29.7.1964, lk 1977.

(3)  ELT L 224, 18.8.1990, lk 42.

(4)  ELT L 303, 31.10.1990, lk 6.

(5)  ELT L 46, 19.2.1991 lk 19.

(6)  ELT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(7)  ELT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(8)  ELT L 157, 10.6.1992, lk 19.

(9)  ELT L 167, 22.6.1992, lk 1.

(10)  ELT L 260, 5.9.1992, lk 1.

(11)  ELT L 62, 15.3.1993, lk 69.

(12)  ELT L 175, 19.7.1993, lk 23.

(13)  ELT L 332, 30.12.1995, lk 33.

(14)  ELT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(15)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(16)  ELT L 327, 22.12.2000, lk 74.

(17)  ELT L 316, 1.12.2001, lk 5.

(18)  ELT L 192, 20.7.2002, lk 27.

(19)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.

(20)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 31.


LISA

PÕLLUMAJANDUS

VETERINAAR- JA FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

I.   VETERINAARÕIGUSAKTID

1.

31964 L 0432: nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, 26. juuni 1964, ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT P121, 29.7.1964, lk 1977); viimati muudetud ja ajakohastatud järgmise aktiga:

31997 L 0012: nõukogu direktiiv 97/12/EÜ, 17.3.1997 (EÜT L 109, 25.4.1997, lk 1)

ning seejärel muudetud järgmiste aktidega:

31998 L 0046: nõukogu direktiiv 98/46/EÜ, 24.6.1998 (EÜT L 198, 15.7.1998, lk 22),

32000 D 0504: komisjoni otsus 2000/504/EÜ, 25.7.2000 (EÜT L 201, 9.8.2000, lk 6),

32000 L 0015: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/15/EÜ, 10.4.2000 (EÜT L 105, 3.5.2000, lk 34),

32000 L 0020: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/20/EÜ, 16.5.2000 (EÜT L 163, 4.7.2000, lk 35),

32001 D 0298: komisjoni otsus 2001/298/EÜ, 30.3.2001 (EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63),

32002 R 0535: komisjoni määrus (EÜ) nr 535/2002, 21.3.2002 (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 22),

32002 R 1226: komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/2002, 8.7.2002 (EÜT L 179, 9.7.2002, lk 13),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 R 0021: nõukogu määrus (EÜ) nr 21/2004, 17.12.2003 (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8),

32005 R 0001: nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005, 22.12.2004 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

a)

Artikli 2 punkti p täiendatakse järgmiselt

“—

:

Bulgaaria

:

област

:

Rumeenia

:

judeţ”;

b)

B lisa punkti 4.2 täiendatakse järgmiselt:

“26.   Bulgaaria

Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти, ул. “Шосе Банкя” № 7, София 1331

(Institute for Control of Veterinary Medicinal Products, 7, Shousse Bankia Str., 1331 Sofia);

27.   Rumeenia

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sector 6, codul 060603, Bucureşti.”;

c)

C lisa punktis 4.2 lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

“BULGAARIA:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Бруцелоза по животните”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Brucellosis, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

“RUMEENIA:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”

d)

D lisa II peatüki punkti A.2 täiendatakse järgmiselt:

“z)

:

Bulgaarias

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, “Проф. д-р Георги Павлов”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

aa)

:

Rumeenias

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

2.

31990 L 0426: nõukogu direktiiv 90/426/EMÜ, 26. juuni 1990, hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42); muudetud järgmiste aktidega:

31990 L 0425: nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, 26.6.1990 (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29),

31991 L 0496: nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, 15.7.1991 (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56),

31992 D 0130: komisjoni otsus 92/130/EMÜ, 13.2.1992 (EÜT L 47, 22.2.1992, lk 26),

31992 L 0036: nõukogu direktiiv 92/36/EMÜ, 29.4.1992 (EÜT L 157, 10.6.1992, lk 28),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32001 D 0298: komisjoni otsus 2001/298/EÜ, 30.3.2001 (EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63),

32002 D 0160: komisjoni otsus 2002/160/EÜ, 21.2.2002 (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 37),

32003 R 0806: komisjoni määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 L 0068: nõukogu direktiiv 2004/68/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 139, 30.4.2004, lk 320).

C lisa joonealust märkust c täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaarias

:

“ветеринарен инспектор”;

Rumeenias

:

“medic veterinar autorizat”.”

3.

31990 L 0539: nõukogu direktiiv 90/539/EMÜ, 15. oktoober 1990, kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6); muudetud järgmiste aktidega:

31991 L 0494: nõukogu direktiiv 91/494/EMÜ, 26.6.1991 (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 35),

31991 L 0496: nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, 15.7.1991 (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56),

31992 D 0369: komisjoni otsus 92/369/EMÜ, 24.6.1992 (EÜT L 195, 14.7.1992, lk 25),

31992 L 0065: nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, 13.7.1992 (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54),

31993 L 0120: nõukogu direktiiv 93/120/EÜ, 22.12.1993 (EÜT L 340, 31.12.1993, lk 35),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31999 L 0090: nõukogu direktiiv 1999/90/EÜ, 15.11.1999 (EÜT L 300, 23.11.1999, lk 19),

32000 D 0505: komisjoni otsus 2000/505/EÜ, 25.7.2000 (EÜT L 201, 9.8.2000, lk 8),

32001 D 0867: komisjoni otsus 2001/867/EÜ, 3.12.2001 (EÜT L 323, 7.12.2001, lk 29),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

I lisa punkti 1 täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

4.

31991 L 0068: nõukogu direktiiv 91/68/EMÜ, 28. jaanuar 1991, loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses (EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19); muudetud järgmiste aktidega:

31994 D 0164: komisjoni otsus 94/164/EÜ, 18.2.1994 (EÜT L 74, 17.3.1994, lk 42),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31994 D 0953: komisjoni otsus 94/953/EÜ, 20.12.1994 (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 14),

32001 D 0298: komisjoni otsus 2001/298/EÜ, 30.3.2001 (EÜT L 102,12.4.2001, lk 63),

32001 L 0010: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/10/EÜ, 22.5.2001 (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 41),

32002 D 0261: komisjoni otsus 2002/261/EÜ, 25.3.2002 (EÜT L 91, 6.4.2002, lk 31),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

32003 L 0050: nõukogu direktiiv 2003/50/EÜ, 11.6.2003 (ELT L 169, 8.7.2003, lk 51),

32003 D 0708: komisjoni otsus 2003/708/EÜ, 7.10.2003 (ELT L 258, 10.10.2003, lk 11),

32004 D 0554: komisjoni otsus 2004/554/EÜ, 9.7.2004 (ELT L 248, 22.7.2004, lk 1),

32005 D 0932: komisjoni otsus 2005/932/EÜ, 21.12.2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 68).

Artikli 2 punkti b alapunkti 14 täiendatakse järgmiselt:

“—

:

Bulgaaria

:

област

:

Rumeenia

:

judeţ”.

5.

31991 L 0496: nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, 15. juuli 1991, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56); muudetud järgmiste aktidega:

31991 L 0628: nõukogu direktiiv 91/628/EMÜ, 19.11.1991 (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17),

31992 D 0438: nõukogu otsus 92/438/EMÜ, 13.7.1992 (EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31994 D 0957: komisjoni otsus 94/957/EÜ, 28.12.1994 (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 19),

31994 D 0970: komisjoni otsus 94/970/EÜ, 28.12.1994 (EÜT L 371, 31.12.1994, lk 41),

31995 D 0157: komisjoni otsus 95/157/EÜ, 21.4.1995 (EÜT L 103, 6.5.1995, lk 40),

31996 L 0043: nõukogu direktiiv 96/43/EÜ, 26.6.1996 (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Artikkel 17b jäetakse välja.

6.

31992 L 0035: nõukogu direktiiv 92/35/EMÜ, 29. aprill 1992, milles sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed (EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

I lisa A osa täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Африканска чума по конете”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for African Horse Sickness, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

7.

31992 L 0040: nõukogu direktiiv 92/40/EMÜ, 19. mai 1992, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

IV lisa täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia,);

Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

8.

31992 L 0066: nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, 14. juuli 1992, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

IV lisa täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

9.

31992 L 0119: nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, 17. detsember 1992, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32002 L 0060: nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, 27.6.2002 (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

II lisa punkti 5 täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Шап и везикулозна болест по свинете”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumeenia

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

10.

31993 L 0053: nõukogu direktiiv 93/53/EMÜ, 24. juuni 1993, millega kehtestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks (EÜT L 175, 19.7.1993, lk 23); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

32000 L 0027: nõukogu direktiiv 2000/27/EÜ, 2.5.2000 (EÜT L 114, 13.5.2000, lk 28),

32001 D 0288: komisjoni otsus 2001/288/EÜ, 3.4.2001 (EÜT L 99, 10.4.2001, lk 11),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

A lisas lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Болести по рибите и морските мекотели”

бул. “Пенчо Славейков” 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”;

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

“Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63

sector 5

codul 050557, Bucureşti”.

11.

31995 L 0070: nõukogu direktiiv 95/70/EÜ, 22. detsember 1995, millega sätestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks (EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33); muudetud järgmiste aktidega:

32001 D 0293: komisjoni otsus 2001/293/EÜ, 30.3.2001 (EÜT L 100, 11.4.2001, lk 30),

32003 D 0083: komisjoni otsus 2003/83/EÜ, 5.2.2003 (ELT L 32, 7.2.2003, lk 13),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

C lisa täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”

Национална референтна лаборатория “Болести по рибите и морските мекотели”

бул. “Пенчо Славейков” 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”

National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia);

Rumeenia

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,

codul 050557, Bucureşti”.

12.

31996 L 0023: nõukogu direktiiv 96/23/EÜ, 29. aprill 1996, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10); muudetud järgmiste aktidega:

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 R 0882: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004, 29.4.2004 (ELT L 191, 30.4.2004, lk 1).

Artikli 8 lõike 3 teise lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

“Bulgaaria ja Rumeenia edastavad esimest korda 31. märtsiks 2008 komisjonile oma jääkide ja ainete tuvastamiskavade ja kontrollimeetmete tulemused.”

13.

31997 L 0078: nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, 18. detsember 1997, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9); muudetud järgmiste aktidega:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 R 0882: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004, 29.4.2004 (ELT L 191, 30.4.2004, lk 1).

a)

Artikli 21 lõige 4 jäetakse välja.

b)

I lisa asendatakse järgmisega:

“I LISA

ARTIKLIS 1 NIMETATUD TERRITOORIUMID

1

Belgia Kuningriigi territoorium.

2.

Bulgaaria Vabariigi territoorium.

3.

Tšehhi Vabariigi territoorium.

4.

Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa.

5.

Saksamaa Liitvabariigi territoorium.

6.

Eesti Vabariigi territoorium.

7.

Kreeka Vabariigi territoorium.

8.

Hispaania Kuningriigi territoorium, välja arvatud Ceuta ja Melilla.

9.

Prantsuse Vabariigi territoorium.

10.

Iirimaa territoorium.

11.

Itaalia Vabariigi territoorium.

12.

Küprose Vabariigi territoorium.

13.

Läti Vabariigi territoorium.

14.

Leedu Vabariigi territoorium.

15.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium.

16.

Ungari Vabariigi territoorium.

17.

Malta Vabariigi territoorium.

18.

Madalmaade Kuningriigi territoorium Euroopas.

19.

Austria Vabariigi territoorium.

20.

Poola Vabariigi territoorium.

21.

Portugali Vabariigi territoorium.

22.

Rumeenia territoorium.

23.

Sloveenia Vabariigi territoorium.

24.

Slovaki Vabariigi territoorium.

25.

Soome Vabariigi territoorium.

26.

Rootsi Kuningriigi territoorium.

27.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territoorium.”

14.

32000 L 0075: nõukogu direktiiv 2000/75/EÜ, 20. november 2000, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74); muudetud järgmise aktiga:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

a)

I lisa A osa pealkiri asendatakse järgmisega:

b)

I lisa A osas lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

Bulgaaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”

Национална референтна лаборатория “Син език по преживните”

бул. “Пенчо Славейков” 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute

“Prof. Dr. Georgi Pavlov”

National Reference Laboratory for Blue Tongue

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”;

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

Rumeenia:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

15.

32001 L 0089: nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ, 23. oktoober 2001, ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5); muudetud järgmise aktiga:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

III lisa punktis 1 lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт“Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория“Класическа и африканска чума свине”, бул. “Пенчо Славейков” 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”,

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

“Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

16.

32002 L 0060: nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, 27. juuni 2002, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27); muudetud järgmise aktiga:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

IV lisas lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”

Национална референтна лаборатория “Класическа и африканска чума свине”

бул. “Пенчо Славейков” 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”

National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

“Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

17.

32003 L 0085: nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ, 29. september 2003, ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

32005 D 0615: komisjoni otsus 2005/615/EÜ, 16.8.2005 (ELT L 213, 18.8.2005, lk 14).

XI lisa A osas lisatakse Belgiat käsitleva kande järele järgmine kanne:

“Bulgaaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “Проф. д-р Георги Павлов”, Национална референтна лаборатория “Шап и везикулозна болест по свинете”

(National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr. Georgi Pavlov”, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgaaria”

Austriat käsitleva kande järele lisatakse:

“Rumeenia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Rumeenia”

18.

32003 L 0099: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

Artikli 9 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Iga liikmesriik edastab igal aastal mai lõpuks ning Bulgaaria ja Rumeenia puhul esimest korda 2008. aasta mai lõpuks komisjonile aruande zoonooside, zoonootilise toimega mõjurite ja mikroobivastaste ravimite suhtes esineva resistentsuse arengute ja allikate kohta, mis hõlmab eelmisel aastal vastavalt artiklitele 4, 7 ja 8 kogutud andmeid. Nende kohta esitatud aruanded ja kokkuvõtted tehakse üldsusele kättesaadavaks.”

II.   FÜTOSANITAARÕIGUSKATID

31991 L 0414: nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1); viimati muudetud järgmiste aktidega:

31993 L 0071: komisjoni direktiiv 93/71/EMÜ, 27.7.1993 (EÜT L 221, 31.8.1993, lk 27),

31194 L 0037: komisjoni direktiiv 94/37/EÜ, 22.7.1994 (EÜT L 194, 29.7.1994, lk 65),

31994 L 0043: nõukogu direktiiv 94/43/EÜ, 27.7.1994 (EÜT L 227, 1.9.1994, lk 31),

31994 L 0079: komisjoni direktiiv 94/79/EÜ, 21.12.1994 (EÜT L 354, 31.12.1994, lk 16),

31995 L 0035: komisjoni direktiiv 95/35/EÜ, 14.7.1995 (EÜT L 172, 22.7.1995, lk 6),

31995 L 0036: komisjoni direktiiv 95/36/EÜ, 14.7.1995 (EÜT L 172, 22.7.1995, lk 8),

31996 L 0012: komisjoni direktiiv 96/12/EÜ, 8.3.1996 (EÜT L 65, 15.3.1996, lk 20),

31996 L 0046: komisjoni direktiiv 96/46/EÜ, 8.3.1996 (EÜT L 214, 23.8.1996, lk 18),

31996 L 0068: komisjoni direktiiv 96/68/EÜ, 21.10.1996 (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 25),

31997 L 0057: nõukogu direktiiv 97/57/EÜ, 22.9.1997 (EÜT L 265, 27.9.1997, lk 87),

31997 L 0073: komisjoni direktiiv 97/73/EÜ, 15.12.1997 (EÜT L 353, 24.12.1997, lk 26),

31998 L 0047: komisjoni direktiiv 98/47/EÜ, 25.6.1998 (EÜT L 191, 7.7.1998, lk 50),

31999 L 0001: komisjoni direktiiv 1999/1/EÜ, 21.1.1999 (EÜT L 21, 28.1.1999, lk 21),

31999 L 0073: komisjoni direktiiv 1999/73/EÜ, 19.7.1999 (EÜT L 206, 5.8.1999, lk 16),

31999 L 0080: komisjoni direktiiv 1999/80/EÜ, 28.7.1999 (EÜT L 210, 10.8.1999, lk 13),

32000 L 0010: komisjoni direktiiv 2000/10/EÜ, 1.3.2000 (EÜT L 57, 2.3.2000, lk 28),

32000 L 0049: komisjoni direktiiv 2000/49/EÜ, 26.7.2000 (EÜT L 197, 3.8.2000, lk 32),

32000 L 0050: komisjoni direktiiv 2000/50/EÜ, 26.7.2000 (EÜT L 198, 4.8.2000, lk 39),

32000 L 0066: komisjoni direktiiv 2000/66/EÜ, 23.10.2000 (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 35),

32000 L 0067: komisjoni direktiiv 2000/67/EÜ, 23.10.2000 (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 38),

32000 L 0068: komisjoni direktiiv 2000/68/EÜ, 23.10.2000 (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 41),

32000 L 0080: komisjoni direktiiv 2000/80/EÜ, 4.12.2000 (EÜT L 309, 9.12.2000, lk 14),

32001 L 0021: komisjoni direktiiv 2001/21/EÜ, 5.3.2001 (EÜT L 69, 10.3.2001, lk 17),

32001 L 0028: komisjoni direktiiv 2001/28/EÜ, 20.4.2001 (EÜT L 113, 24.4.2001, lk 5),

32001 L 0036: komisjoni direktiiv 2001/36/EÜ, 16.5.2001 (EÜT L 164, 20.6.2001, lk 1),

32001 L 0047: komisjoni direktiiv 2001/47/EÜ, 25.6.2001 (EÜT L 175, 28.6.2001, lk 21),

32001 L 0049: komisjoni direktiiv 2001/49/EÜ, 28.6.2001 (EÜT L 176, 29.6.2001, lk 61),

32001 L 0087: komisjoni direktiiv 2001/87/EÜ, 12.10.2001 (EÜT L 276, 19.10.2001, lk 17),

32001 L 0099: komisjoni direktiiv 2001/99/EÜ, 20.11.2001 (EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14),

32001 L 0103: komisjoni direktiiv 2001/103/EÜ, 28.11.2001 (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 37),

32002 L 0018: komisjoni direktiiv 2002/18/EÜ, 22.2.2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 29),

32002 L 0037: komisjoni direktiiv 2002/37/EÜ, 3.5.2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 10),

32002 L 0048: komisjoni direktiiv 2002/48/EÜ, 30.5.2002 (EÜT L 148, 6.6.2002, lk 19),

32002 L 0064: komisjoni direktiiv 2002/64/EÜ, 15.7.2002 (EÜT L 189, 18.7.2002, lk 27),

32002 L 0081: komisjoni direktiiv 2002/81/EÜ, 10.10.2002 (EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28),

32003 D 0565: komisjoni otsus 2003/565/EÜ, 25.7.2003 (ELT L 192, 31.7.2003, lk 40),

32003 L 0005: komisjoni direktiiv 2003/5/EÜ, 10.1.03 (ELT L 8, 14.1.03, lk 7),

32003 L 0023: komisjoni direktiiv 2003/23/EÜ, 25.3.2003 (ELT L 81, 28.3.2003, lk 39),

32003 L 0031: komisjoni direktiiv 2003/31/EÜ, 11.4.2003 (ELT L 101, 23.4.2003, lk 3),

32003 L 0039: komisjoni direktiiv 2003/39/EÜ, 15.5.2003 (ELT L 124, 20.5.2003, lk 30),

32003 L 0068: komisjoni direktiiv 2003/68/EÜ, 11.7.2003 (ELT L 177, 16.7.2003, lk 12),

32003 L 0070: komisjoni direktiiv 2003/70/EÜ, 17.7.2003 (ELT L 184, 23.7.2003, lk 9),

32003 L 0079: komisjoni direktiiv 2003/79/EÜ, 13.8.2003 (ELT L 205, 14.8.2003, lk 16),

32003 L 0081: komisjoni direktiiv 2003/81/EÜ, 5.9.2003 (ELT L 224, 6.9.2003, lk 29),

32003 L 0082: komisjoni direktiiv 2003/82/EÜ, 11.9.2003 (ELT L 228, 12.9.2003, lk 11),

32003 L 0084: komisjoni direktiiv 2003/84/EÜ, 25.9.2003 (ELT L 247, 30.9.2003, lk 20),

32003 L 0112: komisjoni direktiiv 2003/112/EÜ, 1.12.2003 (ELT L 321, 6.12.2003, lk 32),

32003 L 0119: komisjoni direktiiv 2003/119/EÜ, 5.12.2003 (ELT L 325, 12.12.2003, lk 41),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1),

32004 L 0020: komisjoni direktiiv 2004/20/EÜ, 2.3.2004 (ELT L 70, 9.3.2004, lk 32),

32004 L 0030: komisjoni direktiiv 2004/30/EÜ, 10.3.2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 50),

32004 L 0058: komisjoni direktiiv 2004/58/EÜ, 23.4.2004 (ELT L 120, 24.4.2004, lk 26),

32004 L 0060: komisjoni direktiiv 2004/60/EÜ, 23.4.2004 (ELT L 120, 24.4.2004, lk 39),

32004 L 0062: komisjoni direktiiv 2004/62/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 125, 28.4.2004, lk 38),

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35),

32004 L 0071: komisjoni direktiiv 2004/71/EÜ, 28.4.2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 104),

32004 L 0099: komisjoni direktiiv 2004/99/EÜ, 1.10.2004 (ELT L 309, 6.10.2004, lk 6),

32005 L 0002: komisjoni direktiiv 2005/2/EÜ, 19.1.2005 (ELT L 20, 22.1.2005, lk 15),

32005 L 0003: komisjoni direktiiv 2005/3/EÜ, 19.1.2005 (ELT L 20, 22.1.2005, lk 19),

32005 R 0396: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005, 23.2.2005 (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1),

32005 L 0025: nõukogu direktiiv 2005/25/EÜ, 14.3.2005 (ELT L 90, 8.4.2005, lk 1),

32005 L 0034: komisjoni direktiiv 2005/34/EÜ, 17.5.2005 (ELT L 125, 18.5.2005, lk 5),

32005 L 0053: komisjoni direktiiv 2005/53/EÜ, 16.9.2005 (ELT L 241, 17.9.2005, lk 51),

32005 L 0054: komisjoni direktiiv 2005/54/EÜ, 19.9.2005 (ELT L 244, 20.9.2005, lk 21),

32005 L 0057: komisjoni direktiiv 2005/57/EÜ, 21.9.2005 (ELT L 246, 22.9.2005, lk 14),

32005 L 0058: komisjoni direktiiv 2005/58/EÜ, 21.9.2005 (ELT L 246, 22.9.2005, lk 17),

32005 L 0072: komisjoni direktiiv 2005/72/EÜ, 21.10.2005 (ELT L 279, 22.10.2005, lk 63),

32006 L 0005: komisjoni direktiiv 2006/5/EÜ, 17.1.2006 (ELT L 12, 18.1.2006, lk 17),

32006 L 0006: komisjoni direktiiv 2006/6/EÜ, 17.1.2006 (ELT L 12, 18.1.2006, lk 21),

32006 L 0010: komisjoni direktiiv 2006/10/EÜ, 27.1.2006 (ELT L 25, 28.1.2006, lk 24),

32006 L 0016: komisjoni direktiiv 2006/16/EÜ, 7.2.2006 (ELT L 36, 8.2.2006, lk 37),

32006 L 0019: komisjoni direktiiv 2006/19/EÜ, 14.2.2006 (ELT L 44, 15.2.2006, lk 15),

32006 L 0039: komisjoni direktiiv 2006/39/EÜ, 12.4.2006 (ELT L 104, 13.4.2006, lk 30),

32006 L 0045: komisjoni direktiiv 2006/45/EÜ, 16.5.2006 (ELT L 130, 18.5.2006, lk 27).

a)

IV lisa punkti 1.1 all olevasse loetelusse “RSh 1” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Токсичен при контакт с очите.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Toxic în contact cu ochii!”

b)

IV lisa punkti 1.1 all olevasse loetelusse “RSh 2” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!”

c)

IV lisa punkti 1.1 all olevasse loetelusse “RSh 3” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!”

d)

V lisa punkti 1 all olevasse loetelusse “SP 1” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

e)

V lisa punkti 2.1 all olevasse loetelusse “SPo 1” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!”

f)

V lisa punkti 2.1 all olevasse loetelusse “SPo 2” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!”

g)

V lisa punkti 2.1 all olevasse loetelusse “SPo 3” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!”

h)

V lisa punkti 2.1 all olevasse loetelusse “SPo 4” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!”

i)

V lisa punkti 2.1 all olevasse loetelusse “SPo 5” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!”

j)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 1” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!”

k)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 2” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!”

l)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 3” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!”

m)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 4” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!”

n)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 5” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!”

o)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 6” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!”

p)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 7” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!”

q)

V lisa punkti 2.2 all olevasse loetelusse “SPe 8” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!”

r)

V lisa punkti 2.3 all olevasse loetelusse “Spa 1” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!”

s)

V lisa punkti 2.4 all olevasse loetelusse “SPr 1” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!”

t)

V lisa punkti 2.4 all olevasse loetelusse “SPr 2” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!”

u)

V lisa punkti 2.4 all olevasse loetelusse “SPr 3” lisatakse hispaaniakeelse kande ette järgmine kanne:

“BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.”

portugalikeelse kande järele lisatakse:

“RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!”