20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/344


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/103/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia (1) ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostamise konverentsi lõppaktis on kirjas, et kõrged lepinguosalised on jõudnud poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsuvad nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 82/714/EMÜ (2), 91/439/EMÜ (3), 91/440/EMÜ (4), 91/672/EMÜ (5), 92/106/EMÜ (6), 96/26/EÜ (7), 1999/37/EÜ (8), 1999/62/EÜ (9) ja 2003/59/EÜ (10),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 82/714/EMÜ, 91/439/EMÜ, 91/440/EMÜ, 91/672/EMÜ, 92/106/EMÜ, 96/26/EÜ, 1999/37/EÜ, 1999/62/EÜ ja 2003/59/EÜ muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

Eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  EÜT L 301, 28.10.1982, lk 1.

(3)  EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1.

(4)  EÜT L 237, 24.8.1991, lk 25.

(5)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29.

(6)  EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38.

(7)  EÜT L 124, 23.5.1996, lk 1.

(8)  EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57.

(9)  EÜT L 187, 20.7.1999, lk 42.

(10)  ELT L 226, 10.9.2003, lk 4.


LISA

TRANSPORDIPOLIITIKA

A.   MAANTEETRANSPORT

1.

31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

31994 L 0072: nõukogu direktiiv 94/72/EÜ, 19.12.1994 (EÜT L 337, 24.12.1994, lk 86),

31996 L 0047: nõukogu direktiiv 96/47/EÜ, 23.7.1996 (EÜT L 235, 17.9.1996, lk 1),

31997 L 0026: nõukogu direktiiv 97/26/EÜ, 2.6.1997 (EÜT L 150, 7.6.1997, lk 41),

32000 L 0056: komisjoni direktiiv 2000/56/EÜ, 14.9.2000 (EÜT L 237, 21.9.2000, lk 45),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0059: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ, 15.7.2003 (ELT L 226, 10.9.2003, lk 4),

32003 R 1882: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003, 29.9.2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

a)

I lisas asendatakse punkti 2 kolmas taane pärast sõnu “1. leheküljel on:” järgmisega:

“—

juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk; tunnusmärgid on järgmised:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaaria

CZ

:

Tšehhi Vabariik

DK

:

Taani

D

:

Saksamaa

EST

:

Eesti

GR

:

Kreeka

E

:

Hispaania

F

:

Prantsusmaa

IRL

:

Iirimaa

I

:

Itaalia

CY

:

Küpros

LV

:

Läti

LT

:

Leedu

L

:

Luksemburg

H

:

Ungari

M

:

Malta

NL

:

Madalmaad

A

:

Austria

PL

:

Poola

P

:

Portugal

RO

:

Rumeenia

SLO

:

Sloveenia

SK

:

Slovakkia

FIN

:

Soome

S

:

Rootsi

UK

:

Ühendkuningriik”;

b)

I lisas asendatakse punkti 3 teine lõik järgmisega:

“Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ega rootsi keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamist.”;

c)

Ia lisas asendatakse punkti 2 alapunkt c järgmisega:

“c)

juhiloa välja andnud liikmesriigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kahetestkümnest kollasest tähest; tunnusmärgid on järgmised:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaaria

CZ

:

Tšehhi Vabariik

DK

:

Taani

D

:

Saksamaa

EST

:

Eesti

GR

:

Kreeka

E

:

Hispaania

F

:

Prantsusmaa

IRL

:

Iirimaa

I

:

Itaalia

CY

:

Küpros

LV

:

Läti

LT

:

Leedu

L

:

Luksemburg

H

:

Ungari

M

:

Malta

NL

:

Madalmaad

A

:

Austria

PL

:

Poola

P

:

Portugal

RO

:

Rumeenia

SLO

:

Sloveenia

SK

:

Slovakkia

FIN

:

Soome

S

:

Rootsi

UK

:

Ühendkuningriik”;

d)

Ia lisas asendatakse punkti 2 alapunkt e järgmisega:

“e)

sõnad “Euroopa ühenduste mudel” loa välja andnud liikmesriigi keel(t)es ning sõna “juhiluba” muudes ühenduse keeltes roosas trükis juhiloa taustana:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort”;

e)

Ia lisas asendatakse punkti 2 alapunkt f pärast sõnu “tagaküljel on” järgmisega:

“Kui liikmesriik soovib teha kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ega rootsi keel, siis koostab ta juhiloa kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamist.”

2.

31992 L 0106: nõukogu direktiiv 92/106/EMÜ, 7. detsember 1992, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Artikli 6 lõikes 3 lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate ridade vahele järgmised read:

“—   Bulgaaria:

данък върху превозните средства;”

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate ridade vahele lisatakse:

“—   Rumeenia:

Taxa asupra mijloacelor de transport;”.

3.

31996 L 0026: nõukogu direktiiv 96/26/EÜ, 29. aprill 1996, siseriiklike ja rahvusvaheliste vedude maanteeveo-ettevõtja ja reisijate autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise, nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise ning kõnealuste ettevõtjate asutamisvabaduse õiguse soodustamise kohta (EÜT L 124, 23.5.1996, lk 1); viimati muudetud järgmiste aktidega:

31998 L 0076: nõukogu direktiiv 98/76/EÜ, 1.10.1998 (EÜT L 277, 14.10.1998, lk 17),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

Ia lisas asendatakse joonealune märkus 1 järgmisega:

“(1)

Riigi eraldustähis: Belgia (B), Bulgaaria (BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (D), Eesti (EST), Kreeka (GR), Hispaania (E), Prantsusmaa (F), Iirimaa (IRL), Itaalia (I), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (L), Ungari (H), Malta (M), Madalmaad (NL), Austria (A), Poola (PL), Portugal (P), Rumeenia (RO), Sloveenia (SLO), Slovakkia (SK), Soome (FIN), Rootsi (S), Ühendkuningriik (UK).”

4.

31999 L 0037: nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ, 29. aprill 1999, sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57); muudetud järgmiste aktidega:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0127: komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ, 23.12.2003 (ELT L 10, 16.1.2004, lk 29).

a)

I lisa punktis II.4 lisatakse Belgiat käsitleva rea järele järgmine rida:

“BG

:

Bulgaaria”

Portugali käsitleva rea järele lisatakse:

“RO

:

Rumeenia”;

b)

I lisa punkti III.1 A jao alapunktis b lisatakse Belgiat käsitleva rea järele järgmine rida:

“BG

:

Bulgaaria”

Portugali käsitleva rea järele lisatakse:

“RO

:

Rumeenia”;

c)

II lisa punktis II.4 lisatakse Belgiat käsitleva rea järele järgmine rida:

“BG

:

Bulgaaria”

Portugali käsitleva rea järele lisatakse:

“RO

:

Rumeenia”;

d)

II lisa punkti III.1 A jao alapunktis b lisatakse Belgiat käsitleva rea järele järgmine rida:

“BG

:

Bulgaaria”

Portugali käsitleva rea järele lisatakse:

“RO

:

Rumeenia”.

5.

31999 L 0062: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/62/EÜ, 17. juuni 1999, raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (EÜT L 187, 20.7.1999, lk 42); muudetud järgmiste aktidega:

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32006 L 0038: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/38/EÜ, 17.5.2006 (ELT L 157, 9.6.2006, lk 8).

Artikli 3 lõikes 1 lisatakse Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate ridade vahele järgmised read:

“—   Bulgaaria:

данък върху превозните средства,”;

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate ridade vahele lisatakse:

“—   Rumeenia:

Taxa asupra mijloacelor de transport.”.

6.

32003 L 0059: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ, 15. juuli 2003, reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.9.2003, lk 4); muudetud järgmise aktiga:

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

a)

II lisa punkti 2 alapunktis c lisatakse sõnade all “Esiküljel on:” Belgiat ja Tšehhi Vabariiki käsitlevate ridade vahele järgmine rida:

“BG

:

Bulgaaria”

Portugali ja Sloveeniat käsitlevate ridade vahele lisatakse:

“RO

:

Rumeenia”;

b)

II lisa punkti 2 alapunktis e lisatakse sõnade all “Esiküljel on:” Tšehhi Vabariiki käsitleva kande ette järgmine kanne:

“карта за квалификация на водача”

Portugali ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

“Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto”.

c)

II lisa punkti 2 alapunkti b teine lause sõnade all “tagaküljel on:” asendatakse järgmisega:

“Kui liikmesriik soovib teha neid kandeid riigikeeles, mis ei ole bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome või rootsi keel, siis koostab ta kutsetunnistuse kahes keeles, kasutades üht eespool nimetatud keeltest, ilma et see piiraks muude käesoleva lisa sätete kohaldamist.”

B.   RAUDTEETRANSPORT

31991 L 0440: nõukogu direktiiv 91/440/EMÜ, 29. juuli 1991, ühenduse raudteede arendamise kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 25); muudetud järgmiste aktidega:

32001 L 0012: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/12/EÜ, 26.2.2001 (EÜT L 75, 15.3.2001, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 L 0051: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/51/EÜ, 29.4.2004 (ELT L 164, 30.4.2004, lk 164).

I lisas lisatakse sadamate loetelusse Belgiat käsitlevate kannete järele järgmine kanne:

“БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин”;

ning Portugali käsitlevate kannete järele lisatakse:

“ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova”

C.   SISEVEETRANSPORT

1.

31982 L 0714: nõukogu direktiiv 82/714/EMÜ, 4. oktoober 1982, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded (EÜT L 301, 28.10.1982, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirjade “II PEATÜKK”, “3. tsoon” all olevale tekstile lisatakse järgmine tekst:

“Bulgaaria Vabariik

Doonau: 845 650 rkm kuni 374 100 rkm”,

“Rumeenia

Doonau: Serbia ja Montenegro — Rumeenia piirist (1 075 km) Musta mereni Sulina haru pidi,

Doonau — Musta mere kanal (64 410 km pikk): Doonau jõega liitumiskohast Doonau 299 300. kilomeetril Cernavodis ă (vastavalt kanali 64. ja 410. km) kuni Constanta Lõuna — Agigea sadamani (kanali 0. km),

Poarta Albă — Midia Năvodari kanal (34 600 km pikk): liitumiskohast Doonau — Musta mere kanaliga viimase 29. ja 410. km Poarta Albasă (vastavalt kanali 27. ja 500. km) Midia sadamani (kanali 0. km)”;

ii)

pealkirjade “III PEATÜKK”, “4. tsoon” all olevale tekstile lisatakse järgmine tekst:

“Rumeenia

Kõik ülejäänud veeteed, mida ei ole loetletud 3. tsooni all.”

2.

31991 L 0672: nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ, 16. detsember 1991, siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 1882: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003, 29.9.2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

a)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A RÜHM” alla lisatakse järgmine tekst:

“Rumeenia:

brevet de căpitan fluvial categoria A (A-kategooria laevajuhitunnistus) (vastavalt avalike tööde, transpordi- ja elamumajandusministri käskkirjale nr 984/04.07.2001, millega võeti vastu määrus jõelaevade personali riiklike ametitunnistuste kohta, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).”;

ii)

pealkirja “B RÜHM” alla lisatakse järgmine tekst:

“Bulgaaria Vabariik:

Свидетелство за правоспособност “Капитан вътрешно плаване” (siseveeteede laevajuhitunnistus)

Свидетелство за правоспособност “Щурман вътрешно плаване” (siseveeteede vahitüürimehe tunnistus) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Vastavalt transpordi- ja sideministri 25. juuli 2003. aasta määrusele nr 6 meremeeste pädevuse kohta Bulgaaris Vabariigis, DV nr 83/2003);”

“Rumeenia

brevet de căpitan fluvial categoria B (B-kategooria laevajuhitunnistus) (vastavalt avalike tööde, transpordi- ja elamumajandusministri käskkirjale nr 984/04.07.2001, millega võeti vastu määrus jõelaevade personali riiklike ametitunnistuste kohta, M.Of., p. I, nr 441/6.VIII.2001).”;

b)

II lisa täiendatakse järgmiselt:

“Rumeenia

Doonau: Brăilast (175 km) Musta mereni Sulina haru pidi”