20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/129


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/98/EÜ,

20. november 2006,

millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia (1) ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon;

(2)

Ühinemislepingu koostanud konverentsi lõppaktis on kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning kutsusid nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut;

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiive 69/335/EMÜ (2), 77/388/EMÜ (3), 77/799/EMÜ (4), 79/1072/EMÜ (5), 83/182/EMÜ (6), 90/434/EMÜ (7), 90/435/EMÜ (8), 2003/48/EÜ (9) ja 2003/49/EÜ (10),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiive 69/335/EMÜ, 77/388/EMÜ, 77/799/EMÜ, 79/1072/EMÜ, 83/182/EMÜ, 90/434/EMÜ, 90/435/EMÜ, 2003/48/EÜ ja 2003/49/EÜ muudetakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid kehtestavad sellise viitamise meetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  EÜT L 249, 3.10.1969, lk 25.

(3)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1.

(4)  EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15.

(5)  EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11.

(6)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 59.

(7)  EÜT L 225, 20.8.1990, lk 1.

(8)  EÜT L 225, 20.8.1990, lk 6.

(9)  ELT L 157, 26.6.2003, lk 38.

(10)  ELT L 157, 26.6.2003, lk 49.


LISA

MAKSUSTAMINE

1.

31969 L 0335: nõukogu direktiiv 69/335/EMÜ, 17. juuli 1969, kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (EÜT L 249, 3.10.1969, lk 25); muudetud järgmiste aktidega:

11972 B: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Taani Kuningriigi, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

31973 L 0079: nõukogu direktiiv 73/79/EMÜ, 9.4.1973 (EÜT L 103, 18.4.1973, lk 13),

31974 L 0553: nõukogu direktiiv 74/553/EMÜ, 7.11.1974 (EÜT L 303, 13.11.1974, lk 9),

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

31985 L 0303: nõukogu direktiiv 85/303/EMÜ, 10.6.1985 (EÜT L 156, 15.6.1985, lk 23),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Artikli 3 lõike 1 punkti a täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaaria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse:

“Акционерно дружество”

“Командитно дружество с акции”

“Дружество с ограничена отговорност”;

Rumeenia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse:

“societăţi în nume colectiv”

“societăţi în comandită simplă”

“societăţi pe acţiuni”

“societăţi în comandită pe acţiuni”

“societăţi cu răspundere limitată”.”

2.

31977 L 0388: nõukogu kuues direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977, kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 95),

31980 L 0368: nõukogu direktiiv 80/368/EMÜ, 26.3.1980 (EÜT L 90, 3.4.1980, lk 41),

31984 L 0386: nõukogu direktiiv 84/386/EMÜ, 31.7.1984 (EÜT L 208, 3.8.1984, lk 58),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 167),

31989 L 0465: nõukogu direktiiv 89/465/EMÜ, 18.7.1989 (EÜT L 226, 3.8.1989, lk 21),

31991 L 0680: nõukogu direktiiv 91/680/EMÜ, 16.12.1991 (EÜT L 376, 31.12.1991, lk 1),

31992 L 0077: nõukogu direktiiv 92/77/EMÜ, 19.10.1992 (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 1),

31992 L 0111: nõukogu direktiiv 92/111/EMÜ, 14.12.1992 (EÜT L 384, 30.12.1992, lk 47),

31994 L 0004: nõukogu direktiiv 94/4/EÜ, 14.2.1994 (EÜT L 60, 3.3.1994, lk 14),

31994 L 0005: nõukogu direktiiv 94/5/EÜ, 14.2.1994 (EÜT L 60, 3.3.1994, lk 16),

31994 L 0076: nõukogu direktiiv 94/76/EÜ, 22.12.1994 (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 53),

31995 L 0007: nõukogu direktiiv 95/7/EÜ, 10.4.1995 (EÜT L 102, 5.5.1995, lk 18),

31996 L 0042: nõukogu direktiiv 96/42/EÜ, 25.6.1996 (EÜT L 170, 9.7.1996, lk 34),

31996 L 0095: nõukogu direktiiv 96/95/EÜ, 20.12.1996 (EÜT L 338, 28.12.1996, lk 89),

31998 L 0080: nõukogu direktiiv 98/80/EÜ, 12.10.1998 (EÜT L 281, 17.10.1998, lk 31),

31999 L 0049: nõukogu direktiiv 1999/49/EÜ, 25.5.1999 (EÜT L 139, 2.6.1999, lk 27),

31999 L 0059: nõukogu direktiiv 1999/59/EÜ, 17.6.1999 (EÜT L 162, 26.6.1999, lk 63),

31999 L 0085: nõukogu direktiiv 1999/85/EÜ, 22.10.1999 (EÜT L 277, 28.10.1999, lk 34),

32000 L 0017: nõukogu direktiiv 2000/17/EÜ, 30.3.2000 (EÜT L 84, 5.4.2000, lk 24),

32000 L 0065: nõukogu direktiiv 2000/65/EÜ, 17.10.2000 (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 44),

32001 L 0004: nõukogu direktiiv 2001/4/EÜ, 19.1.2001 (EÜT L 22, 24.1.2001, lk 17),

32001 L 0115: nõukogu direktiiv 2001/115/EÜ, 20.12.2001 (EÜT L 15, 17.1.2002, lk 24),

32002 L 0038: nõukogu direktiiv 2002/38/EÜ, 7.5.2002 (EÜT L 128, 15.5.2002, lk 41),

32002 L 0093: nõukogu direktiiv 2002/93/EÜ, 3.12.2002 (EÜT L 331, 7.12.2002, lk 27),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0092: nõukogu direktiiv 2003/92/EÜ, 7.10.2003 (ELT L 260, 11.10.2003, lk 8),

32004 L 0007: nõukogu direktiiv 2004/7/EÜ, 20.1.2004 (ELT L 27, 30.1.2004, lk 44),

32004 L 0015: nõukogu direktiiv 2004/15/EÜ, 10.2.2004 (ELT L 52, 21.2.2004, lk 61),

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35),

32005 L 0092: nõukogu direktiiv 2005/92/EÜ, 12.12.2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 19),

32006 L 0018: nõukogu direktiiv 2006/18/EÜ, 14.2.2006 (ELT L 51, 22.2.2006, lk 12).

a)

Artikkel 28m asendatakse järgmisega:

“Artikkel 28m

Vahetuskurss

Liikmesriigid kasutavad käesolevas jaotises esinevate eküüdes väljendatud summade omavääringus väljendamiseks vahetuskurssi, mis kehtib 16. detsembril 1991. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia kasutavad nende ühinemise kuupäeval kehtivat vahetuskurssi.”;

b)

XVIc jaotise pealkiri asendatakse järgmisega:

Üleminekumeetmed, mida kohaldatakse Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ning Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007”;

c)

XVIc jaotise artikli 28p lõike 1 teine taane asendatakse järgmisega:

“—

“uued liikmesriigid” tähendab Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 ja 1. jaanuaril 2007 ühinenud liikmesriikide territooriumi, nagu see on iga kõnealuse liikmesriigi suhtes kindlaks määratud käesoleva direktiivi artiklis 3,”;

d)

XVIc jaotise artikli 28p lõike 7 viimane lõik asendatakse järgmisega:

“See tingimus loetakse täidetuks järgmistel juhtudel:

kui Austria, Soome ja Rootsi puhul on transpordivahendite esmakordse kasutamise kuupäev varasem kui 1. jaanuar 1987;

kui Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia puhul on transpordivahendite esmakordse kasutamise kuupäev varasem kui 1. mai 1996;

kui Bulgaaria ja Rumeenia puhul on transpordivahendite esmakordse kasutamise kuupäev varasem kui 1. jaanuar 1999;

kui maksu suurus, mis tuleb maksta seoses importimisega, on tähtsusetu.”

3.

31977 L 0799: nõukogu direktiiv 77/799/EMÜ, 19. detsember 1977, liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise ja kindlustusmaksete maksustamise valdkonnas (EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15); muudetud järgmiste aktidega:

11979 H: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Kreeka Vabariigi ühinemine (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

31979 L 1070: nõukogu direktiiv 79/1070/EMÜ, 6.12.1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 8),

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31992 L 0012: nõukogu direktiiv 92/12/EMÜ, 25.2.1992 (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0093: nõukogu direktiiv 2003/93/EÜ, 7.10.2003 (ELT L 264, 15.10.2003, lk 23),

32004 L 0056: nõukogu direktiiv 2004/56/EÜ, 21.4.2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 70),

32004 L 0106: nõukogu direktiiv 2004/106/EÜ, 16.11.2004 (ELT L 359, 4.12.2004, lk 30).

a)

Artikli 1 lõiget 3 täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaarias:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

Rumeenias:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren”.

b)

artikli 1 lõiget 5 täiendatakse järgmiselt:

“Bulgaarias:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

Rumeenias:

Ministerul Finanţelor Publice or an authorised representative”.

4.

31979 L 1072: nõukogu kaheksas direktiiv 79/1072/EMÜ, 6. detsember 1979, kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — välismaal asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11); muudetud järgmiste aktidega:

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31986 L 0560: nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ, 17.11.1986 (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

a)

C lisa punkti D täiendatakse järgmiselt:

“—

Bulgaarias: …………;

Rumeenias: …………”;

b)

C lisa punkti I esimest lõiku täiendatakse järgmiselt:

“BGN …

RON …”;

c)

C lisa punkti I teist lõiku täiendatakse järgmiselt:

“BGN …

RON …”.

5.

31983 L 0182: nõukogu direktiiv 83/182/EMÜ, 28. märts 1983, ühest liikmesriigist teise ajutiselt imporditud teatavate transpordivahendite maksuvabastuse kohta ühenduses (EÜT L 105, 23.4.1983, lk 59); muudetud järgmiste aktidega:

11985 I: ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitlev akt — Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemine (EÜT L 302, 15.11.1985, lk 23),

31991 L 0680: nõukogu direktiiv 91/680/EMÜ, 16.12.1991 (EÜT L 376, 31.12.1991, lk 1),

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Lisa täiendatakse järgmiselt:

“BULGAARIA:

данък върху превозните средства

RUMEENIA:

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))”.

6.

31990 L 0434: nõukogu direktiiv 90/434/EMÜ, 23. juuli 1990, eri liikmesriikide äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise ning Euroopa äriühingute (SE) või Euroopa ühistute (SCE) registrijärgse asukoha teise liikmesriiki üleviimise puhul rakendatava ühise maksustamissüsteemi kohta (EÜT L 225, 20.8.1990, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32005 L 0019: nõukogu direktiiv 2005/19/EÜ, 17.2.2005 (ELT L 58, 4.3.2005, lk 19).

a)

Artikli 3 punkti c täiendatakse järgmiselt:

“—

корпоративен данък Bulgaarias,

impozit pe profit Rumeenias,”;

b)

lisa täiendatakse järgmiselt:

“aa)

Bulgaaria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия”, mis on asutatud Bulgaaria seaduste alusel ja mis tegelevad kaubandustegevusega;

(ab)

Rumeenia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”.”

7.

31990 L 0435: nõukogu direktiiv 90/435/EMÜ, 23. juuli 1990, eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (EÜT L 225, 20.8.1990, lk 6); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 L 0123: nõukogu direktiiv 2003/123/EÜ, 22.12.2003 (ELT L 7, 13.1.2004, lk 41).

a)

Artikli 2 lõike 1 punkti a täiendatakse järgmiselt:

“—

корпоративен данък Bulgaarias,

impozit pe profit Rumeenias,”;

b)

lisa asendatakse järgmiselt:

“LISA

ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A VIIDATUD ÄRIÜHINGUTE LOETELU

a)

äriühingud, mis on asutatud järgmiste aktide alusel: nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001, 8. oktoober 2001, Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta, ning nõukogu direktiiv 2001/86/EÜ, 8. oktoober 2001, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes; ning ühistud, mis on asutatud järgmiste aktide alusel: nõukogu määrus (EÜ) nr 1453/2003, 22. juuli 2003, Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta, ning nõukogu direktiiv 2003/72/EÜ, 22. juuli 2003, millega täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise suhtes;

b)

Belgia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, riigi osalusega ettevõtted, mis on võtnud ühe eespool nimetatud õigusliku vormi, ning muud Belgia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Belgia ettevõtte tulumaksu seadusi;

c)

Bulgaaria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “неперсонифицирано дружество”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”“държавни предприятия”, mis on asutatud Bulgaaria seaduste alusel ja mis tegelevad kaubandustegevusega;

d)

Tšehhi seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”;

e)

Taani seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “aktieselskab” ja “anpartsselskab”. Muud äriühingud, mida maksustatakse ettevõtte tulumaksuseaduse alusel, kui nende tulumaksuga maksustatav tulu arvutatakse ja see maksustatakse aktieselskaber'i suhtes kohaldatavate üldiste maksuseaduste alusel;

f)

Saksamaa seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” ning muud Saksamaa seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Saksamaa ettevõtte tulumaksu seadusi;

g)

Eesti seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

h)

Kreeka seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “ανώνυμη εταιρεία”,·“εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”·ning muud Kreeka seaduste alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Kreeka ettevõtte tulumaksu seadusi;

i)

Hispaania seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada” ja eraõiguse alusel tegutsevad avalik-õiguslikud organid. Muud Hispaania seaduste alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Hispaania ettevõtte tulumaksu seadusi (“Impuesto sobre Sociedades”);

j)

Prantsusmaa seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d'assurances mutuelles”, “caisses d'épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles”, mille suhtes kohaldatakse automaatselt ettevõtte tulumaksu seadusi, “coopératives”, “unions de coopératives”, riiklikud tööstus- ja äriettevõtted ja -ühingud ning muud Prantsusmaa seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Prantsusmaa ettevõtte tulumaksu seadusi;

k)

Iirimaa seaduste alusel asutatud või tegutsevad äriühingud, tööstusseltse ja vastastikuse abistamise seltse ning elamuühistuid reguleerivate seaduste alusel registreeritud ühingud ning usaldushoiupangad usaldushoiupanku käsitlevate seaduste (1989) tähenduses;

l)

Itaalia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsibilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione” ning eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud ühingud, kelle tegevus on tervenisti või peamiselt kaubanduslik;

m)

Küprose seaduste alusel “εταιρείες”, nagu need on määratletud tulumaksuseadustes;

n)

Läti seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

Leedu seaduste alusel asutatud äriühingud;

p)

Luksemburgi seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d'assurances mutuelles”, “association d'épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” ja muud Luksemburgi seaduste alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Luksemburgi ettevõtte tulumaksu seadusi;

q)

Ungari seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “szövetkezet”;

r)

Malta seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”;

s)

Madalmaade seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “naamloze vennnootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” ja muud Madalmaade seaduste alusel asutatud äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Madalmaade ettevõtte tulumaksu seadusi;

t)

Austria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, “Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, “Sparkassen” ja muud Austria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mille suhtes kohaldatakse Austria ettevõtte tulumaksu seadusi;

u)

Poola seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

Portugali seaduste alusel asutatud äriühingud või tsiviilõiguslikud ühingud, mis tegutsevad kooperatiivselt, ja riiklikud ühingud;

w)

Rumeenia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “societăţi pe acþiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”;

x)

Sloveenia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

Slovakkia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”;

z)

Soome seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” ja “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”;

aa)

Rootsi seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”;

ab)

Ühendkuningriigi seaduste alusel asutatud äriühingud.”

8.

32003 L 0048: nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ, 3. juuni 2003, hoiuste intresside maksustamise kohta (ELT 157, 26.6.2003, lk 38), muudetud järgmiste aktidega:

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35),

32004 D 0587: nõukogu otsus 2004/587/EÜ, 19.7.2004 (ELT L 257, 4.8.2004, lk 7).

Lisas lisatakse Belgiat ja Hispaaniat käsitlevate kannete vahele järgmine kanne:

“Bulgaaria

Общините (omavalitsusüksused)

Социалноосигурителни фондове (sotsiaalkindlustusfondid)”

ning Portugali ja Slovakkiat käsitlevate kannete vahele lisatakse:

“Rumeenia

autorităţile administraţiei publice locale (kohalikud riigiasutused)”.

9.

32003 L 0049: nõukogu direktiiv 2003/49/EÜ, 3. juuni 2003, eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 157, 26.6.2003, lk 49); muudetud järgmiste aktidega:

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35),

32004 L 0076: nõukogu direktiiv 2004/76/EÜ, 29.4.2004 (ELT L 157, 30.4.2004, lk 106).

a)

Artikli 3 punkti a alapunkti iii täiendatakse järgmiselt:

“—

корпоративен данък Bulgaarias,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi Rumeenias,”;

b)

lisa täiendatakse järgmiselt:

“aa)

Bulgaaria seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия”, mis on asutatud Bulgaaria seaduste alusel ja mis tegelevad kaubandustegevusega;

ab)

Rumeenia seaduste alusel tegutsevad äriühingud, mida nimetatakse: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată”.”