11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/42


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/91/EÜ,

7. november 2006,

San José kilptäi tõrje kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 37 ja 94,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 8. detsembri 1969. aasta direktiivi 69/466/EMÜ San José kilptäi tõrje kohta (3) on oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Kaheiduleheliste puittaimede kasvatamisel ja nende taimede viljadel on oluline koht ühenduse põllumajanduses.

(3)

Kahjulikud organismid ohustavad pidevalt kõnealuse toodangu saagikust.

(4)

Selliste taimede kaitsmine selliste kahjulike organismide vastu võimaldab lisaks tootmismahu säilitamisele suurendada ka põllumajanduse tootlikkust.

(5)

Kahjulike organismide üksikutesse liikmesriikidesse kandumise vastu võetavatel kaitsemeetmetel on ainult piiratud mõju, kui selliste organismide vastu ei võidelda samal ajal ja metoodiliselt kogu ühenduses ega hoita ära nende levimist.

(6)

Üks kaheidulehelistele puittaimedele kahjulikemaid organisme on San José kilptäi (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

See kahjur esineb mitmes liikmesriigis ja ühenduses on selle saastatud alasid.

(8)

Kaheiduleheliste puittaimede kasvatamisel on ühenduses alaline risk, kui ei võeta tõhusaid meetmeid selle kahjuri tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

(9)

Selle kahjuri hävitamiseks tuleks ühenduses vastu võtta miinimumnõuded. Liikmesriigid peaksid vajaduse korral suutma vastu võtta lisasätteid või nõutavatest karmimaid sätteid.

(10)

Käesolev direktiiv ei muuda liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis käsitletakse miinimummeetmeid, mida peab liikmesriikides võtma San José kilptäi (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   taimed– elusad taimed ja elusad taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;

b)   saastunud taimed ja viljad– taimed ja viljad, millel on leitud üks elus San José kilptäi või rohkem;

c)   San José kilptäi peremeestaimed– taimed botaanilistest perekondadest Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)   puukoolid– istandikud, kus kasvatatakse taimi, mis on ette nähtud taasistutamiseks, paljundamiseks või juurdunud üksiktaimedena turustamiseks.

Artikkel 3

Kui registreeritakse San José kilptäi esinemisjuht, piiritlevad liikmesriigid saastunud ala ja kaitsetsooni, mis on piisavalt lai, et tagada ümbritsevate alade kaitse.

Artikkel 4

Liikmesriigid näevad ette, et saastunud aladel ja kaitsetsoonides tuleb San José kilptäi peremeestaimi asjakohaselt ravida selle kahjuri tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

Artikkel 5

Liikmesriigid näevad ette järgmise:

a)

kõik saastunud taimed puukoolides hävitatakse;

b)

kõiki muid saastunud alal kasvavaid taimi, mis on või mis arvatakse olevat saastunud, ravitakse nii, et kõnealused taimed ja nende värsked viljad ei oleks nende turustamisel enam saastunud;

c)

kõiki saastunud alal kasvavaid juurdunud San José kilptäi peremeestaimi ja nende taimede osi, mis on ette nähtud paljundamiseks ja mis on toodetud kõnealusel alal, võib taasistutada saastunud alal või vedada sealt mujale ainult siis, kui need on tunnistatud kahjurivabaks ja kui neid on ravitud nii, et kõik leitud San José kilptäid on hävitatud.

Artikkel 6

Liikmesriigid tagavad, et kaitsetsoonides kohaldatakse San José kilptäi peremeestaimede suhtes ametlikku järelevalvet ja et neid kontrollitakse vähemalt kord aastas, et avastada iga San José kilptäi.

Artikkel 7

1.   Liikmesriigid näevad ette, et kaubasaadetises olevad saastunud taimed (välja arvatud pinnases juurdunud taimed) ja kaubasaadetises olevad saastunud värsked viljad tuleb hävitada ning teisi saastunud partii taimi ja vilju tuleb ravida või töödelda nii, et kõik leitud San José kilptäid on hävitatud.

2.   Lõike 1 sätteid ei kohaldata kergelt saastunud värskete viljade kaubasaadetiste suhtes.

Artikkel 8

Liikmesriigid tühistavad San José kilptäi tõrjeks või leviku tõkestamiseks võetud meetmed ainult siis, kui San José kilptäid enam ei esine.

Artikkel 9

Liikmesriigid keelavad San José kilptäide hoidmise.

Artikkel 10

1.   Liikmesriigid võivad lubada

a)

erandeid artiklites 4 ja 5, artikli 7 lõikes 1 ja artiklis 9 osutatud meetmetest teaduslikel ja fütosanitaarsetel eesmärkidel, katseteks ja selektsiooniks;

b)

erandina artikli 5 punktist b ja artikli 7 lõikest 1 saastunud värskete viljade viivitamatut töötlemist;

c)

erandina artikli 5 punktist b ja artikli 7 lõikest 1 saastunud värskete viljade turustamist saastunud ala piires.

2.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 sätestatud luba antakse üksnes siis, kui piisava kontrolliga tagatakse, et erandid ei piira San José kilptäi tõrjet ega põhjusta kahjuri levikut.

Artikkel 11

Liikmesriigid võivad võtta vastu sellised lisasätted või karmimad sätted, mida võidakse nõuda San José kilptäi tõrjeks või leviku tõkestamiseks.

Artikkel 12

Direktiiv 69/466/EMÜ tunnistatakse kehtetuks; see ei muuda liikmesriikide kohtustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 13

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 14

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  12. oktoobril 2006 edastatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  5. juulil 2006 edastatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 323, 24.12.1969, lk 5. Direktiivi on muudetud direktiiviga 77/93/EMÜ (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20).

(4)  Vt I lisa A osa.


I LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatusega

Nõukogu direktiiv 69/466/EMÜ

(EÜT L 323, 24.12.1969, lk. 5)

 

Nõukogu direktiiv 77/93/EMÜ

(EÜT L 26, 31.1.1977, lk. 20)

ainult artikkel 19


B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(viidatud artiklis 12)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

69/466/EMÜ (1)

9. detsember 1971

77/93/EMÜ (2)  (3)  (4)

1. mai 1980


(1)  Iirimaa ja Suurbritannia: 1. juuli 1973.

(2)  Kooskõlas direktiivi 77/93/EMÜ artiklis 16 sätestatud korraga võivad liikmesriigid taotluse korral hakata järgima selle direktiivi mõningaid sätteid hiljem kui 1. mail 1980, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 1981.

(3)  Kreeka: 1. jaanuar 1983.

(4)  Hispaania ja Portugal: 1. märts 1987.


II LISA

Vastavustabel

Direktiiv 69/466/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1–11

Artiklid 1–11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

I lisa

II lisa