17.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/15


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/79/EÜ,

5. oktoober 2006,

kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 78/1035/EMÜ kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (3) on korduvalt (4) oluliselt muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Samuti tuleks vabastada käibemaksust ja aktsiisist kolmandatest riikidest imporditavad mittekaubanduslikku laadi väikesaadetised.

(3)

Selles osas peaksid kõnealuse vabastuse kohaldamise piirmäärad praktilistel kaalutlustel olema niipalju kui võimalik samad nende piirmääradega, mis on ette nähtud nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määruses (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) (5) sätestatud ühenduse tollimaksust vabastamise korraga.

(4)

Lisaks on vajalik kehtestada teatavatele kaupadele eripiirangud, kuna need on praegu liikmesriikides ülikõrgelt maksustatud.

(5)

Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Eraisiku poolt kolmandast riigist teistele liikmesriigi eraisikutele saadetavad mittekaubandusliku iseloomuga väikesaadetised vabastatakse importimisel käibemaksust ja aktsiisimaksust.

2.   Lõike 1 kohaldamisel on “mittekaubanduslikku laadi väikesaadetised” saadetised, mis:

a)

saadetakse juhuti;

b)

sisaldavad saajate isiklikuks otstarbeks või nende perekondadele ette nähtud kaupa, mille laad ja kogus ei anna põhjust arvata, et neid imporditakse kaubanduslikul eesmärgil;

c)

sisaldavad kaupa koguväärtusega kuni 45 eurot;

d)

saadetakse saatja poolt saajale tasuta.

Artikkel 2

1.   Allpool loetletud kauba suhtes kohaldatakse artiklit 1 järgmiste kogusepiirangute alusel:

a)

tubakatooted:

i)

50 sigaretti,

või

ii)

25 sigarillot (sigarid maksimumkaaluga à 3 grammi),

või

iii)

10 sigarit,

või

iv)

50 grammi suitsetamistubakat;

b)

alkohol ja alkohoolsed joogid:

i)

destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid alkoholisisaldusega üle 22 mahuprotsendi; denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 mahuprotsenti: üks pudel (kuni 1 liiter),

või

ii)

destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid ning veini- või alkoholipõhised aperitiivid, taffia, sake või muud sellised joogid alkoholisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti; vahuveinid, kangendatud veinid: üks pudel (mahuga kuni 1 liiter),

või

iii)

veinid: kaks liitrit;

c)

parfüüm: 50 grammi,

või

tualettvesi: 0,25 liitrit või kaheksa untsi;

d)

kohv: 500 grammi,

või

kohviekstraktid ja -essentsid: 200 grammi;

e)

tee: 100 grammi,

või

tee-ekstraktid ja -essentsid: 40 grammi.

2.   Liikmesriigid võivad lõikes 1 nimetatud kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastatavaid koguseid vähendada või nende kaupade osas vabastuse täielikult kaotada.

Artikkel 3

Mittekaubanduslikku laadi väikesaadetises sisalduv artiklis 2 osutatud kaup, mille kogus ületab nimetatud artikliga ette nähtud kogust, kuulub maksustamisele täies ulatuses.

Artikkel 4

1.   Euro ekvivalent riigi vääringus, mida käesoleva direktiivi rakendamisel kohaldatakse, määratakse kindlaks üks kord aastas. Kasutatakse oktoobri esimese tööpäeva kursse ja fikseeritud väärtus jõustub järgmise aasta 1. jaanuaril.

2.   Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 2 nimetatud eurodes summade ümberarvestusel saadud riigi vääringus summasid ümardada, kui nimetatud ümardamine jääb 2 euro piiresse.

3.   Liikmesriigid võivad lõikes 1 sätestatud iga-aastase kohandamise ajal kehtiva maksuvabastuse summa kehtima jätta, kui enne lõikes 2 nimetatud ümardamist eurodes väljendatud maksuvabastuse summa ümberarvestamisel ei ületa muudatus 5 % riigi vääringus väljendatud maksuvabastusest.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 6

Direktiiv 78/1035/EMÜ tunnistatakse kehtetuks, ilma et see ei mõjutaks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 5. oktoober 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K. RAJAMÄKI


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(3)  EÜT L 366, 28.12.1978, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

(4)  Vt I lisa A osa.

(5)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.


LISA I

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

Nõukogu direktiiv 78/1035/EMÜ (1)

(EÜT L 366, 28.12.1978, lk 34)

 

Nõukogu direktiiv 81/933/EMÜ

(EÜT L 338, 25.11.1981, lk 24)

ainult artikkel 2

Nõukogu direktiiv 85/576/EMÜ

(EÜT L 372, 31.12.1985, lk 30)

 


B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtajad

(artikkel 6)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtaeg

78/1035/EMÜ

1. jaanuar 1979

81/933/EMÜ

31. detsember 1981

85/576/EMÜ

30. juuni 1986


(1)  Direktiivi 78/1035/EMÜ on muudetud muu hulgas 1994. aasta ühinemisaktiga.


LISA II

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 78/1035/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõike 2 esimene taane

Artikli 1 lõike 2 punkt a

Artikli 1 lõike 2 teine taane

Artikkel 1 lõike 2 punkt b

Artikli 1 lõike 2 kolmas taane

Artikli 1 lõike 2 punkt c

Artikli 1 lõike 2 neljas taane

Artikli 1 lõike 2 punkt d

Artikli 2 lõike 1 punkti a mõisted “50 sigaretti” kuni “50 grammi suitsetamistubakat”

Artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktid i–iv

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 lõike 1 punkti b esimene taane

Artikli 2 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 2 lõike 1 punkti b teine taane

Artikli 2 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 2 lõike 1 punkti b kolmas taane

Artikli 2 lõike 1 punkti b alapunkt iii

Artikli 2 lõike 1 punktid c, d ja e

Artikli 2 lõike 1 punktid c, d ja e

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 4

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Lisa I

Lisa II