13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/13


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/55/EÜ,

12. juuni 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ III lisa seemnepartiide massi ülemmäära osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 21a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate teraviljaliikide, eelkõige liikide Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale ning Oryza sativa, Avena sativa ja Hordeum vulgare seemnepartiide massi ülemmäära käsitlevad rahvusvahelised eeskirjad on hiljuti läbi vaadatud.

(2)

On asjakohane kohandada nimetatud liikide seemnepartiide massi ülemmäärasid, mis on sätestatud ühenduse õigusaktides.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 66/402/EMÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 66/402/EMÜ III lisa tabeli teises veerus asendatakse kirje “25” kirjega “30”.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2006. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamatult õigusnormide teksti ning õigusnormide ja käesoleva direktiivi vastavustabeli.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetavate põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).